Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Tjänstemän på flykt

Wälbetrodde Räntemästare Erich Råfelt Såsom dhe ifrån Åbo och Biörneborg lähn samt Åhland hijtflyktade Lands- Slåte- och Jägerie Statens betiente nu komma at undfå dheras innewarande Åhrs första quartals Löhn, som Lijkmätigt Staten belöper.

Wälbetrodde Landträntemästare Christopher Depken. Såsom dhe ifrån Åbo och Åland hijtflyttade Landz- Slåtz och Scholae Stats Betiente nu komma att undfå deras innewarande Åhrs andra qvartals löhn, som lijkmätigte Staten belöper.

Wälbetrodde LandtRäntemästaren Christopher Depken Såsom de ifrån Finland hit flychtade Scholae Statz Betiente nu komma at undfå deras innewarande åhrs första quartals löhn, som likmätigt Staten belöper.

Wälbetrodde LandtRäntemästaren Depken Såsom dhe ifrån Åbo Lähn hijt flychtade Scholae Statz Betiente nu komma att undfå deras innewarande åhrs andra quartals löhn, som likmätigt Staten belöper.

Wälbetrodde LandtRäntemästare Christopher Depken såsom likmätigt innewarande Åhrs flychtingz Stat nedan nembde betiente ifrån Nylands Tafvastehus lähn komma at undfå samma åhrs andra quartals lähn som är.

Wälbetrodde landträntemästaren Christopher Depken Såsom likmätigt innewarande åhrs flychtings Stat underben. ifrån Borgo Stad komme at undfå dess andra quartals löhn för detta åhr (som sedan kiällare frijheten af drages, effter K. Cammererer Wassens memorial sig bestiger för).

Källa: Gävleborgs läns landskontors arkiv E Ib. Härnösands landsarkiv, Sverige.

I nedanstående förteckningar upptas flyktade ämbets- och tjänstemän från såväl Åbo och Björneborgs län som Nylands och Tavastehus län. De här personerna har under olika tillfällen åren 1720-1721 lyft lön. De sex förteckningarna har förts samman till en förteckning.

 

5433 Forssén, Lands Secreterare
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5434 Svan, Lands Camererare
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5435 Wettervik, Landtmätare
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5436 Wesman, Häradsfogde
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5437 Renner, Häradsfogde
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5438 Caijander, Häradsfogde
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5439 Monseen, Häradsfogde
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5440 Holmdorph, Häradsfogde
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5441 Krok, Häradsfogde
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5442 Hartman, Häradsskrifware
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5443 Brander, Häradsskrifware
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5444 Joch. Brander, Cammarskrif. extraordinarie
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5445 Sundlin, Länsman
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5446 Andersson, Länsman
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5447 Litzén, Länsman
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5448 Hassalenia (!), Länsman
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5449 Litsander, Länsman
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5450 Ollonquist, Länsman
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5451 Luvén, Fogdetienare
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5452 Broberg, Fogdetienare
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5453 Tallgreen, LandsCantzlei Påst
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5454 Arctopolitanus, Slåts Predikant
fr: Åbo. d: 12.6.1720.
5455 Quidia, Slåtswaktmästare
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5456 Ström, Waktknekt
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5457 Mulda, Waktknekt
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5458 Syring, Waktknekt
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5459 Pihlqvist, Waktknekt
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5460 Hind. Berg, Waktmästare
fr: Kastelholm. d: 12.6.1720.
5461 Örn, Länsman
fr: Åland. d: 12.6.1720.
5462 Ström, Länsman
fr: Åland. d: 12.6.1720.
5463 Telleen, Länsman
fr: Åland. d: 12.6.1720.
5464 Sparf, Länsman
fr: Åland. d: 12.6.1720.
5465 Ekroot, Länsman
fr: Åland. d: 12.6.1720.
5466 Kummelberg, Länsman
fr: Åland. d: 12.6.1720.
5467 Carl Östling, hejdridare
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5468 Strömer, Skogwaktare
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5469 Joh. Hindrikson, Skallfogde
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5470 Hind. Hindrikson, Skallfogde
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5471 Jöns Andersson, Skallfogde
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5472 Isak Andersson, Skallfogde
fr: Åbo län. d: 12.6.1720.
5473 Johan Krook, Häradz Fogde
fr: Vemo härad. d: 8.12.1720.
5474 Jacob Renner, Häradz Fogde
fr: Pikis härad. d: 8.12.1720.
5475 Erhard Wessman, Häradz Fogde
fr: Satakunta nedre. d: 8.12.1720.
5476 Gustaf Holmdorf, Häradz Fogde
fr: Satakunta övre. d: 8.12.1720.
5477 Gustaf Hartman, Häradsskrifware
fr: Virmo härad. d: 8.12.1720.
5478 Jochim Brander, Häradsskrifware
fr: Satakunta nedre. d: 8.12.1720.
5479 Jochim Brander, Landz Contoirsskrifware
fr: Åbo län. d: 8.12.1720.
5480 Johan Sundlin, Länsman
fr: Halikko. d: 8.12.1720.
5481 Pehr Anderson, Länsman
fr: Bjärnå. d: 8.12.1720.
5482 Clara Lietzen, Länsman
fr: Eura. d: 8.12.1720. _uppehållit Ländzmans tiensten i Eura.
5483 Elisabeth Hassalenia, Länsmansänka
fr: Tyrvis. l: nej. gm: Stare, Landz Fiscal. d: 8.12.1720. _uppehållit Länsmans tiensten i Törfwis.
5484 Litsander, Länsman
fr: Åbo län. d: 8.12.1720.
5485 Johan Ollenqvist, Länsman
fr: Åbo län. d: 8.12.1720.
5486 Abraham Lufven, Fogdetienare
fr: Satakunta nedre. d: 8.12.1720.
5487 Erich Broberg, Fogdetienare
fr: Pikis härad. d: 8.12.1720.
5488 Jacob Tallgren, Landz Cancellie Påst
fr: Åbo län. d: 8.12.1720.
5489 Georg Artopolitanus, Slåtts Predikant
fr: Åbo. d: 8.12.1720.
5490 Petter Qvidia, Wachmästare
fr: Åbo län. d: 8.12.1720.
5491 Marten Ström, Wachtknecht
fr: Åbo län. d: 8.12.1720.
5492 Anders Mulda, Wachtknecht
fr: Åbo län. d: 8.12.1720.
5493 Petter Syring, Wachtknecht
fr: Åbo län. d: 8.12.1720.
5494 Jöran Pihlqvist, Wachtknecht
fr: Åbo län. d: 8.12.1720.
5495 Carl Östling, Häijderidare
fr: Åbo län. d: 8.12.1720.
5496 Jöran Strömer, Skogwachtare
fr: Åbo län. d: 8.12.1720.
5497 Johan Hindersson, Skallfogde
fr: Hammarland. d: 8.12.1720.
5498 Hindrich Hindersson, Skallfogde
fr: Jomala. d: 8.12.1720.
5499 Jöns Andersson, Skallfogde
fr: Sund. d: 8.12.1720.
5500 Isak Andersson, Skallfogde
fr: Åland. d: 8.12.1720.
5501 Erich Berg, Wachtmästare
fr: Kastelholm. d: 8.12.1720.
5502 Petter Örn, Ländzman
fr: Sund. d: 8.12.1720.
5503 Johan Ström, Ländzman
fr: Saltvik. d: 8.12.1720.
5504 Johan Sellen, Ländzman
fr: Finström. d: 8.12.1720.
5505 Carl Sparf, Länsman
fr: Hammarland. d: 8.12.1720.
5506 Anders Ekeroth, Länsman
fr: Föglö. d: 8.12.1720.
5507 Anders Kummelberg, Länsman
fr: Åland. d: 8.12.1720.
5508 Johan Hartman, Conrector
fr: Åbo. d: 12.7.1720. _niuter des förra Conrectors Löhn utij Raumo.
5509 Gabriel Hartman, Conrector
fr: Åbo. d: 12.7.1720.
5510 Jacob Hartman, Collega
fr: Åbo. d: 12.7.1720.
5511 Karpelius, Collega
fr: Åbo. d: 12.7.1720.
5512 Wrang, Praeceptor
fr: Åbo. d: 12.7.1720.
5513 Renner, Collega
fr: Raumo. d: 12.7.1720.
5514 Gadolin, Paedagogus
fr: Nådendal. d: 12.7.1720.
5515 Polviander, Paedagogus
fr: Björneborg. d: 12.7.1720.
5516 Gabriel Hartman, Conrector, magister
fr: Åbo. d: 8.12.1720.
5517 Jacob Hartman, Collega
fr: Åbo. d: 8.12.1720.
5518 Karpelius, Collega
fr: Åbo. d: 8.12.1720.
5519 Wrang, Praeceptor
fr: Åbo. d: 8.12.1720.
5520 Johan Hartman, Conrector
fr: Raumo. d: 8.12.1720.
5521 Renner, Collega
fr: Raumo. d: 8.12.1720.
5522 Gadolin, Paedagogus
fr: Nådendal. d: 8.12.1720.
5523 Polviander, Paedagogus
fr: Björneborg. d: 8.12.1720.
5524 Gabriel Hartman, Conrector magister
fr: Åbo. d: 8.12.1720.
5525 Jacob Hartman, Collega
fr: Åbo. d: 8.12.1720.
5526 Karpelius, Collega
fr: Åbo. d: 8.12.1720.
5527 Wrang, Praeceptor
fr: Raumo. d: 8.12.1720.
5528 Johan Hartman, Conrector magister
d: 8.12.1720.
5529 Renner, Collega
d: 8.12.1720.
5530 Gadolin, Paedagogus
fr: Nådendal. d: 8.12.1720.
5531 Petter Forsten, Häradsfogde
fr: Nyl. Tavast.län. d: 8.12.1720.
5532 Norström, Cammar Påst
fr: Nyl. Tavast.län. d: 8.12.1720.
5533 Jacob Wijkman, Borgmästare
fr: Borgå. d: 8.12.1720.
5534 Johan Ekeblad, Rådman
fr: Borgå. d: 8.12.1720.
5535 Johan Carsberg, Rådman
fr: Borgå. d: 8.12.1720.
 

[ Huvudsidan ]