Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingar i Viborgs stift II

Opsatz på Prästerskapet i Wiborgs Stifft, som genom Fiendens infall och wåldsamheet äro komne att vagera och wänta Befordring.

Källa: A. R. Cederberg, Kaksi luetteloa Suuren Pohjan sodan aikaisista pakolaisista. -Genos 18(1947), s. 1-6.

I nedanstående förteckningar upptas dels flyktingar från Liv- och Ingermanland, som sökt sig en tillflyktsort i Viborgs stift, dels präster, som på grund av kriget förlorat sina församlingar och väntade på en ny tjänst.

 

6089 Matthias Martinus, Lector Teol. et Praepos.
6090 M. Ericus Brumerus, Lector Philos. Notionalis
6091 Carolus Laurbecchius, Lector Eloqventiae
6092 Ernestus Gestrinius, Praepositus et Past. Mag.
6093 Martinus Gråå, Praepos. et Past. Mag.
6094 Johannes Serlachius, Praepos. et Past.
6095 Stephanus Sylvester, Pastor
6096 Augustus Hoppenstång, Pastor
6097 Jacob Carlqvist, Pastor
6098 Axel Insulanus, Pastor
6099 Henricus Hoppius, Pastor
6100 Johannes Wanaeus, Pastor Mag.
6101 Matthias Jahnsonius, Pastor
6102 Ericus Granrooth, präst
6103 Henricus Hoppius, Präst
6104 Petrus Forsander, Präst
6105 Thomas Licenius, Präst
6106 Carolus Erling, Präst
6107 Joh. Hornberg, Präst
6108 Jacob Gudzaeus, Präst
6109 Alexander Stichaeus, Präst
6110 Georgius Pallman, Präst
6111 Johannes Alopaeus, Präst
6112 Henricus Tijhlgreen, Präst
6113 Christophorus Bonstorph, Mag.
6114 Johannes Stråhlman, Präst
6115 Ericus Hofflinius, Präst
6116 Martinus Costianus, Präst
6117 Mattias Aurenius, Präst
 

[ Huvudsidan ]