Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingar i Åbo stift 1706-09

Förteckning uppå dhe Åhr 1708 effter dheras Höggrefl. Excellentiers Hr Kongl. Rådens nådige befalning af d. 25 Junii samma åhr för dhe if. gräntzorterne flychtade uti Åbo Stifft d 23 Trinitatis och AdventSöndagen colligerade medell samt huru en deel der af efter Venerandi Consistorii godtfinnande till någre elendige flychtingar äro emot qvittance utdelte.

Källa: Åbo konsistorii skrivelser, 13.3.1709. Riksarkivet, Stockholm.

I nedanstående förteckning upptas några av de flyktingar som öster och söderifrån sökte sig till det lugnare Åbo stift. Där delades det ut små understöd åt dem av de medel som genom kollekt samlats in i Finland.

 

6118 Helena Margaretha Tolle, ÖfwersteLeutnants Enkiefru
b: 3. l: nej. gm: Bandemer, ÖfwersteLeutnant. d: 0.12.1706. _till Juhl bekommit.
6119 Sigrid Hana, Arendators Enckia
p: 1. l: nej. gm: Pomerinken, Arrendator. d: 0.12.1706.
6120 Okänd, Musicant Enckia
fr: Narva. l: nej. gm: Reimer [Reimers], Musicant. d: 0.12.1706. _med dess Moder och Systrar.
6121 Anna Törn, Präst Enkia
f: 2. d: 0.12.1706. _Ålderstigen.
6122 Catharina Knorring, Leutnants Enckia
d: 0.12.1706.
6123 Johan Faber, Tysk Paedagogus
fr: Nyen. b: okänt antal. l: ja. d: 0.12.1706.
6124 Petrus Boga, Collega
fr: Narva. b: okänt antal. l: ja. d: 0.12.1706.
6125 Beata Hansdotter, Ryttare Enckia
fr: Dorpat. b: 2. d: 0.12.1706.
6126 Gertrud Märtens, Probstinna
fr: Moloskovits. d: 13.1.1707.
6127 Engelhartz, Capitain
b: okänt antal. l: ja. d: 31.1.1707. _många barn.
6128 Marg. Elisab. Wrangel, Jungfru
d: 31.1.1707. _Wälborne Capitains Swägerska.
6129 Anna Leerman, Constapels Enkia
fr: Narva. b: okänt antal. d: 31.1.1707.
6130 Okänd, Öfwerste Enkie Fru
l: nej. gm: Bandemer, Öfwerste. d: 13.2.1707.
6131 Mårten Olofsson
fr: Resen. d: 4.3.1707. _En blinder Man hemma wid Resen.
6132 Regina Scarboo, Corporals Enckia
fr: Nyen. d: 9.3.1707.
6133 Liskin Carlsd Falk, Amptmans Enckia
l: nej. gm: Hielte, Amptman. d: 25.3.1707.
6134 Sophia Elisabeth Ogelvie, Jungfru
d: 30.3.1707.
6135 Engelhartz, Capitain
d: 11.4.1707. _bekom till påsk.
6136 Johan Turfiel, Klockare
fr: Nyen. d: 18.4.1707.
6137 Brijta Hindrichsd, Piga
fr: Wesenberg. d: 30.4.1707.
6138 Johan Wittstock, Student
fr: Nyen. d: 15.5.1707. _Studiosus uti dess Långl. siukdom.
6139 Anna Törn, PrästEnckia
d: 29.5.1707.
6140 Engelhartz, Capitain
d: 29.5.1707. _till reesepenningar.
6141 Catharina Hack, Piga
fr: Livland. d: 22.6.1707. _hemma i Wermland, man tient i Lijfland.
6142 Maria Mattsdotter, Skrifware Enkia
fr: Liissilä. b: okänt antal. l: nej. gm: Johan Baumgart, Skrifware. d: 18.7.1707. _Skrifwarens på Lissilä gård Enkia.
6143 Ulrich Weidemejer, Ombodzman
fr: Dorpat. l: ja. d: 18.7.1707. _Drabant och sedermera Ombodzman wid Dorpt.
6144 Jöran Erichsson, Cronosmed
fr: Nyenskants. l: ja. d: 18.7.1707. _bägge gamla.
6145 Anna Törne, PrästEnkia
d: 23.7.1707.
6146 Benedict Sperling, Officer
fr: Nyen. d: 23.7.1707. _gammal.
6147 Petrus Boga
d: 11.8.1707.
6148 Schraggenskiöld, Capitens Enkia
l: nej. gm: Nöttbohm, Capiten. d: 23.8.1707.
6149 Anna Munck, Superintendents Enckiefru
l: nej. gm: Burgius [Bergius], Superintendent. d: 4.9.1707. _per vexel.
6150 Anna Törn
d: 5.9.1707. _till Anna Törns Lijkkista.
6151 Petter Marcksson, Ländzman
fr: Pieksämäki. d: 7.9.1707. _gamal.
6152 Catharina Skarf, Skräddare Enckia
fr: Narva. d: 13.9.1707.
6153 Catharina Knorring, Lieutnantska
d: 19.9.1707.
6154 Okänd, Enkiefru
l: nej. gm: Bandemer. d: 29.4.1707.
6155 Maria Andersd, Fältwäbels Enkia
d: 28.9.1707.
6156 Margareta Peltera [Beltera], Pastorsdotter
fr: Globitz. d: 3.10.1707.
6157 Okänd, Musicant Enkia
l: nej. gm: Reimer, Musicant. d: 2.11.1707.
6158 Maria Spankoff, Fru
i: Karislojo. d: 2.11.1707.
6159 Sigrid Hana
d: 26.11.1707.
6160 Gertrud Märten, Prostinna
d: 2.12.1707.
6161 Schrodera, Jungfru
d: 2.12.1707. _med två dess Systrar.
6162 Brita Hansdotter, Ryttare Enckia
fr: Dorpat. b: 2. d: 14.12.1707. _barnen små.
6163 Liskin Carlsd Falk, Enkia
d: 20.12.1707.
6164 Christian Wurmbs, Rector Scholae, Mag.
fr: Nyen. d: 21.12.1707.
6165 Stina Ogelvie, Leutnantska
d: 20.12.1707.
6166 Christian Weidemejer
d: 23.12.1707.
6167 David Lechlin, Pastor
fr: Liissilä. d: 27.12.1707.
6168 Elisabetha Julina, hoboist Enckia
fr: Dorpat. d: 31.12.1707.
6169 Okänd, Enkia
l: nej. gm: Carl Brenner. d: 31.12.1707.
6170 Elisabetha von Rohr, Ryttmästerska
d: 31.12.1707.
6171 Okänd, Regements Predikants hustru
gm: Condolin, Regements Predikant. d: 31.12.1707. _mannen sitter fången hoos Ryssen.
6172 Margareta Nilsdotter Frisk, Piga
fr: Livland. d: 31.12.1707. _tient på Hr Swartz host i Lifland.
6173 Stina Ogelvie, Leutnantska
d: 8.1.1707.
6174 Johan Faber
d: 21.2.1707.
6175 Christina Hult, Räntemästerska
fr: Narva. d: 21.2.1707.
6176 Helena Ogelvie, Jungfru
d: 21.2.1707.
6177 Petrus Miltopaeus, Rector, Mag.
fr: Narva. d: 11.2.1707.
6178 Johan Siderus, Hr
d: 21.1.1707.
6179 Maria Insulana, Pastorska
fr: Narva. d: 21.2.1707.
6180 Petrus Boga, Collega
d: 21.2.1707.
6181 Catharina Knorring, Fru
d: 12.3.1707.
6182 Anna Dorothea Berg
d: 29.3.1707.
6183 Sigrid Hana, Enkia
l: nej. gm: Pomerinken. d: 10.4.1707.
6184 Christina Bäck
d: 12.4.1707.
6185 Henrich Rautelius, Sacellan
fr: Slavänka. d: 17.1.1707.
6186 Petrus Boga
d: 21.4.1707.
6187 Stina Swart, Kyrkioherdedotter
d: 20.12.1707.
6188 Johannes Faber, Paedagogus
d: 19.12.1707.
6189 Henrich Rautelius, Herr
d: 16.3.1707.
6190 Benedict Swenske, Paedagogus
fr: Nyen. b: okänt antal. l: ja. d: 21.3.1707.
6191 Elisabetha Julina
d: 31.3.1708.
6192 Petter Markusson Möller, Länsman
d: 16.4.1708. _gammal.
6193 Petrus Boga
d: 18.4.1708.
6194 Benedictus Swenske
d: 27.4.1708. _till resepenningar.
6195 Benedict Swenske
d: 11.5.1708.
6196 Malin Johansdotter, Soldat Enckia
fr: Riga. l: nej. gm: Grabbat, Soldat. d: 11.5.1708.
6197 Maria Larsdotter, Skomakare Enckia
fr: Ivangorod. b: 3. d: 12.5.1708.
6198 Elisabetha Julina
d: 12.5.1708. _till resepenningar.
6199 Benedict Swenske
d: 12.5.1708.
6200 Margeta Nielsdr., hustru
fr: Stockholm. d: 12.5.1708.
6201 Jöns Hammar, Artolleriebetient
b: okänt antal. l: ja. d: 12.5.1708. _gammal.
6202 Christian Weidemejer
d: 24.6.1708. _wid dess afresa och stoor fattigdom.
6203 Anna Pehrsdotter Biöös, Piga
fr: Narva. d: 29.6.1708. _fattig, först flychting if. Narfwen och sedan if. Borgo.
6204 Stina Bäck, Styckjunkare Enckia
b: 2. l: nej. gm: Anders Johan Behn, Styckjunkare. d: 4.7.1708.
6205 Pomerisken
d: 20.7.1708.
6206 Chirstin Christersdotter Hack
fr: Borgå. d: 29.8.1708.
6207 Gertrud Martens, Prostinna
d: 29.8.1708.
6208 Ogelvie, Leutnantska
d: 29.8.1708.
6209 Maria Larsdotter
fr: Ivangorod. d: 5.9.1708.
6210 Liskin Carlsdotter Falk
d: 7.9.1708.
6211 Maria Bäckman, Corporals Enckia
fr: Borgå. d: 7.9.1708.
6212 Jacob Lerck, Skomakare
fr: Nyen. d: 12.9.1708.
6213 Jöns Hammar
d: 12.9.1708.
6214 Sophia Brant
d: 17.9.1708. _tient hoos Probstinnan Mårten.
6215 Anna Timmerman, Musicantska
d: 17.9.1708.
6216 Johan Silfvernagel, Lavetsmed
fr: Narva. d: 18.9.1708. _Cronans Lavetsmed.
6217 Knorring, Jungfru
d: 7.10.1708.
6218 Sigrid Hana
d: 12.10.1708.
6219 Okänd, Enckia
b: 4. l: nej. gm: Isaac Berg. d: 22.10.1708.
6220 Anna Bergman, Fendrichs Enckia
d: 13.11.1708.
6221 Johan Faber
d: 20.11.1708.
6222 Johan Nappenius, Student
fr: Livland. d: 4.12.1708.
6223 Elisabet Beck, Trumpetare Enckia
b: 4. l: nej. gm: Uhrwäder, Trumpetare. d: 7.12.1708.
6224 Margaretha Trumbel, Casseurs Enckia
l: nej. gm: Just Biörkman, Casseur. d: 11.12.1708. _Gref Andersons Casseur.
6225 Jacob Lerck, Skomakare
d: 12.12.1708.
6226 Johan Erichsson, Lavettsmed
d: 12.12.1708.
6227 Anna Jacobsdotter
fr: Nyen. d: 18.1.1709. _Sahl. H. Jacob Haltapaidr.
6228 Maria Larsdotter, Constapels dotter
fr: Narva. d: 18.12.1708.
6229 Jöns Hammar
d: 22.1.1709.
6230 Carin Back, Corals Enckia
b: 2. d: 23.1.1709.
6231 Schraggenskiöld, Madam
d: 27.1.1709.
6232 Maria Larsdotter, Skomakare Enckia
d: 27.1.1709.
6233 Sprengport, Majorska
i: Vasa. f: 2. d: 27.1.1709. _per wexel till Wasa.
6234 Wargkloo, Cornet Enckia
i: Vasa. b: 2. d: 27.1.1709.
6235 Schrodera, Jungfru
d: 30.1.1709. _med 2 andra.
6236 Maria Johansdotter, Ryttare Enckia
b: 2. d: 9.1.1709.
 

[ Huvudsidan ]