Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingar i Åbo stift 1708

Förteckning uppå de Åhr 1708 effter deras Höggrefl. Excellentiers Hr Kongl. Rådens nådige Befallning af d 25 Junii samma Åhr, för de if. gräntzeorterne flychtade, uti Åbo Stifft d 23 Trinitaty och Advent Söndagen colligerade medell, samt huru de effter Ven. Consistorii gottsinnande till någre eländige flychtingar äro emot quitence utdelte.

Källa: Åbo konsistorii skrivelser, 13.3.1709. Riksarkivet, Stockholm.

I början av kriget, innan Finland blev ockuperat, samlade man in medel för de flyktingar som öster- och söderifrån sökte sig till tryggare orter. Man fick tillstånd att i Finland dela ut de insamlade medlen. Några bestämda utdelningsdagar fanns det uppenbarligen inte, eftersom samma flykting under ett år flere gånger kunde bli tilldelad någon liten summa.

 

6237 Anna Bergman, Enka
fr: Nyen. d: 16.12.1708.
6238 Merta Ståhlfoot, Lieutnants Encka
d: 17.12.1708.
6239 Claes Werdenhof, Capitain
d: 17.12.1708.
6240 Brita Hansdotter, Ryttare Enkia
fr: Dorpat. d: 18.12.1708.
6241 Petrus Boga, Collega
d: 21.12.1708.
6242 Christina Swart
d: 22.12.1708.
6243 Gertrud Simonsdotter, Enckia
fr: Livland. d: 23.12.1708. _fattig.
6244 Ewa Erichsdotter
d: 24.12.1708. _En elendig Qwinna.
6245 Anna Pehrsdotter
fr: Borgå. d: 30.1.1709.
6246 Gertrud Simonsdotter, Skräddare Enckia
d: 5.2.1709.
6247 Matts Persson, Artollerie smed
b: okänt antal. l: ja. d: 9.1.1709.
6248 Anna Bergman, Enkia
d: 26.2.1709.
6249 Anna Catharina Henrichsdotter, Constabels Enckia
fr: Narva. d: 26.2.1709.
6250 Dorothea Berg, Jungfru
fr: Narva. d: 27.2.1709.
6251 Johan Wallendahl, Borgare
fr: Borgå. d: 6.3.1709.
6252 Stina Reinport, Sadelmakare Enkia
fr: Dorpat. d: 9.3.1709. _först fördrefwen if. Dorpt och sedan if. Borgo.
6253 Walborg Thomasdotter, Skräddare Enckia
fr: Borgå. d: 10.3.1709.
 

[ Huvudsidan ]