Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingar i Hälsingland

Förtechning på dhe fattige Flychtingar, hvilka effter tillstånd och willkor samt Höga Öfverhetens Nådige befallning komma att niuta hielp af dhe i håfvarna samblade Flychtingmedell uti Båldnäs Contract i Helsingeland åhr 1719.

Förteckning på the flycktingar, som vistas uti Helsingelands norra Probsteri och thes Församblingar, innevarande åhr 1719.

Förteckning på de Flychtingar som vtj Simtuna Contract varit hafva 1719, och än äro; jämvähl deras tillstånd och villkor.

Förteckning uppå de Flychtingar, som vistas i Öfvergrans Sochen och deras tillstånd.

Förteckning på de Flychtingar, som nu för tijden i Tierps Probsteri sig uppehålla.

Källa: P. Nordmann, Ett bidrag till Stora ofredens historia. -Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 6(1887), s. 118-149.

Förteckningarna har förts samman till en förteckning och upptar de flyktingar som år 1719 rekommenderades till flyktingunderstöd i Uppsala stift. Om de verkligen erhöll något understöd framgår inte av förteckningen.

 

7179 Okänd, Capitains änckiefruu
i: Bollnäs sn. f: 2. l: nej. gm: Berg, Capitain. _med 2:ne sine Jungfru döttrar mist för fienden sin man, fader och all ägendom.
7180 Finckenberg, Capitains Fruu
i: Bollnäs sn. _mist sin ägendom för fienden, dess man fången under Ryssen.
7181 Johan Hornborg, Sacellanus
fr: Borgå. i: Bollnäs sn. b: 5. l: ja. _mist der sammastädes för fienden både gård och grund, sampt under flychten kommit i fiendens händer, hvilken honom eij allenast afhändt all hans ägendomb, utan äfven afklädt honom, dess hustru och barn.
7182 Brita Bergman, Corporals änkia
i: Bollnäs sn. p: 1. l: nej. gm: Johan Sillman, Corporal. _Corporal af Nylandz Cavallerie Regemente, uthfattig.
7183 Elsa Galle, Ryttmästar Fru
i: Alfta sn. f: 3. gm: Delamoth, Ryttmästare. _Ryttmästare af Åbo lähns Cavallerie Regemente, 3:ne Jungfru döttrar, mycket nödlidande, dess man är fången under Ryssen.
7184 Eva Reinhertz, Jungfru
i: Alfta sn. _med dess pijga har intet att lefva utaf.
7185 Maria Korthof, Cornet änkia
i: Alfta sn. b: 2. l: nej. gm: Feiri, Cornet. _uthfattig.
7186 Helena Mulina, Qwartermästar änkia
i: Alfta sn. b: 3. l: nej. gm: Wilhelm Feiri, Qwartermästare. _Qwartermästare af Åbo Lähns Cavallerie Regemente, barnen små, rätt fattig.
7187 Jacob Brunell, Capellan
fr: Malax. i: Alfta sn. b: 3. l: ja. _siuklig, blef af fienden afklädd, och undkom med bara lijfvet ifrån Uhmeå brand, är mycket usel.
7188 Okänd, Regementz Pastoris änkia
i: Alfta sn. b: 2. l: nej. gm: Gabriel Hemelin, Regementz Pastoris. _mycket torfttig.
7189 Mats Ohlsson, Fiskare
fr: Pernå. i: Alfta sn. l: ja. _hustrun uthgammal siucklig, uthfattig och förmår eij serdeles arbete giöra.
7190 Okänd, Soldat änkia
i: Alfta sn. b: 2. l: nej. gm: Axel Tieder, Soldat. _barnen små, rätt usell.
7191 Birgholtz, Jungfru
fr: Livland. i: Arbrå sn. _fattig och äger eij ringesta, hvarken till föda eller kläder.
7192 Anna Greta Strausenfeldt, Majors dotter
fr: Narva. i: Arbrå sn. _har i sine omyndige åhr kommit underl. ifrån Ryssland och har sedermera tient hoos gement folk allenast för maten, är mycket fattig, hafvandes ganska gemena kläder på kroppen.
7193 Anna Agata Rubzoth, Capitains änke Fru
i: Järvsö sn. f: 1. l: nej. gm: Johan Martin, Capitain. _har ingen ting att hjelpa sig med.
7194 Catharina Porsenell, Kyrckioherde änkia
fr: Dorpat. i: Järvsö sn. l: nej. gm: Joh. Beijer, Kyrckioherde. _mycket torftig.
7195 Elisabeth Enholm, Landtmätare änka
i: Järvsö sn. l: nej. gm: Johan Östring, Landtmätare. _uti ett fattigt tillstånd.
7196 Anna Beatha Planting, Borgar änka
fr: Gamlakarleby. i: Järvsö sn. f: 1. l: nej. gm: Johan Thomasson Tast, Borgare. _uthfattig.
7197 Elisabeth, Soldat änkia
fr: Österbotten. i: Järvsö sn. b: 3. l: nej. gm: Erich Sigfridsson, Soldat. _mycket usel.
7198 Sigrid Matzdotter, Ryttare Enka
fr: Luleå. i: Järvsö sn. b: 2. _barnen små, har ingen ting till sin föda.
7199 Anna Catharina Forss, Skeppare Änkia
fr: Reval. i: Färila sn. _gammal och siuklig.
7200 Matthias Jahnsonius, Pastor
fr: Finland. i: Ljusdal sn. l: ja. _mycket torfftig.
7201 Christina Stahl, Regementz Pastors änckia
i: Ljusdal sn. f: 1. l: nej. gm: And. Keckonius, Regementz Pastor. _Regementz Pastor vijd Åbo lähns Infanterie Regemente, alldeles fattig och medellös.
7202 Maria Lindström, Fäldtväbels änckia
fr: Finland. i: Ljusdal sn. b: 2. _barnen små, mycket usel.
7203 Sophia Catharina von Haakenholtz, Capitains änkefru
i: Delsbo sn. b: 4. l: nej. gm: Hans Wilhelm von Zagerbruckin, Capitain. _i stoor fattigdom.
7204 Sophia Maria Hirchheidt, Capitains änke Fru
i: Delsbo sn. l: nej. gm: Gripenberg, Capitain. _tillika med sin dotter och des lilla son, torftiga och hielplöse.
7205 Adam Tandefelt, Lieutnant
i: Delsbo sn. b: 3. l: ja. _med hans moder Majorskan Silfverbögel och jämväl regements Quartermästareskan Dufva etc. Thetta huset plägar intet begära af Flychtings medlen.
7206 Sophia Mickelsdotter, Länsmans dotter
fr: Vörå. i: Delsbo sn. _fattig, men kan någorlunda förtiena sin föda.
7207 Pär Matsson, Bonde
fr: Kristinestad. i: Delsbo sn. _kan arbeta för födan.
7208 Hans Mickelson, Bonde
fr: Närpes. i: Delsbo sn. b: 4. l: ja. _i slätt tilstånd.
7209 Jonas Falk, Länsman
fr: Lappfjärd. i: Bergsjö sn. f: 1. l: ja. _i fattigt tilstånd, dock kunna fadren och dottren någorl. förtiena sig födan, men hustrun intet.
7210 Johan Andersson, Giästgifvare
fr: Pyhäjoki. i: Bergsjö sn. b: 1. l: ja. _barnet litet. Kunna sielfve bägge väl förvärfa sig födan.
7211 Mats Ericksson, Bonde
fr: Lappfjärd. i: Bergsjö sn. p: 1. _sonen liten, kan ock förskaffa sig dageligit uppehälle medelst sina händers arbete.
7212 Justinus Totilius, Comminister
fr: Pernå. i: Bergsjö sn. f: 4. l: ja. _uppehåller sig uti Annexan Hasela, hustrun siuklig, uti et slätt och fattigt tillstånd.
7213 Giöran Sepelius
fr: Uleåborg. i: Gnarp sn. p: 1. l: ja. _med brodern Johan, Göran hafver dräng, hustruns syster son och piga.
7214 Knut Tomson, Bonde
fr: Nykarleby. i: Gnarp sn. l: ja. _samt des måg Hindrich Johanson hafver hustru och ett barn 2 åhrs gammalt. Uthi stor fattigdom och så lijtet förtiena till födan i denna svåra tijden.
7215 Mats Andersson, Bonde
fr: Gamlakarleby. i: Gnarp sn. b: 4. l: ja. _stadde uthi största fattigdom, hälst som man är siukliger och ganska lijtet kan med sijna händer till födan de sijne förtiena, uthom tiggiare stafven.
7216 Erik Simsson
fr: Kristinestad. i: Harmånger sn. p: 1. l: ja. _blind.
7217 Måns Månsson
i: Harmånger sn. b: 2. l: ja. _hustrun siuklig.
7218 Gustaf Isacsson
fr: Vörå. i: Harmånger sn. f: 1. l: ja. _med svärmoder.
7219 Mårten Ehrsson
fr: Lappfjärd. i: Harmånger sn. b: 2. _barnen små.
7220 Brijta Grelsdotter, Enkia
fr: Vörå. i: Harmånger sn. f: 1.
7221 Anders Andersson
fr: Vörå. i: Harmånger sn. b: 4. l: ja. _och en gammal syster.
7222 Jonas Portinus, Capellan
fr: Pyhäjoki. i: Harmånger sn.
7223 Okänd, Fälthväbels enkia
i: Jettendahl sn. b: 4. _i ett mycket fattigt tilstånd.
7224 Hans Ehrsson
fr: Närpes. i: Jettendahl sn. b: 4. l: ja. _barnen små.
7225 Anders Hindrikson
fr: Närpes. i: Jettendahl sn. b: 2. l: ja.
7226 Anders Thomsson
fr: Närpes. i: Jettendahl sn. b: 2. l: ja.
7227 Mats Eriksson
fr: Närpes. i: Jettendahl sn. b: 4. l: ja.
7228 Brijta Matsdotter, Enkia
i: Jettendahl sn. _gl.
7229 Hindrik Hindriksson
i: Jettendahl sn. b: 1. l: ja.
7230 Johan Hansson
i: Jettendahl sn. b: 2. l: ja. _barnen små.
7231 Helena Chronström, Fältväbels änka
i: Rougstad sn. l: nej. gm: Carl Cedercrona, Fältväbel. _kan någorlunda förtiena sig födan.
7232 Beata Bengtzdotter, bonde änka
fr: Närpes. i: Rougstad sn. f: 1. _kan arbeta för bröd, dock ganska fattig med sin lilla dotter.
7233 Anika, soldat änka
fr: Viborg. i: Rougstad sn. f: 1. _i stoor fattigdom med sin lilla dotter; kan om hon får i denna dyra tiden förtiena sig lifzuppehälle.
7234 Henrick Ersson, huuskarl
i: Forsa. p: 1. _sonen liten, fattig men vid hälsa.
7235 Johan Pålsson, huuskarl
i: Forsa. b: 2. l: ja. _barnen små, fattig men vid hälsa.
7236 Elisabet, Corporals änkia
i: Forsa. _gammal och fattig.
7237 Beata Stensköld, Capit. änkiefru
i: Höög. b: 2. l: nej. gm: Salin, Capitein. _och piga.
7238 Catharina Sophia Roos, Cap. änkiefru
i: Höög. b: 3. l: nej. gm: Hiälte, Capitein. _och 1 piga allsingen fattig.
7239 Maria Hiälte, Fendr. änkia
i: Höög. b: 2. l: nej. gm: Berg, Fendrich. _barnen små, äger intet tilgå.
7240 Okänd, Leutnant änkiefru
i: Tuna sn. b: 1. l: nej. gm: Södergren, Leutnant. _Althenstund denna änka icke bekommit sin man aflöning effter Nådåhr, så äro hon uti et slät tilstånd stadd.
7241 Okänd, Fendrichs änka
i: Tuna sn. l: nej. gm: Gilberg, Fendrich. _Althenstund denna änka icke bekommit sin man aflöning effter Nådåhr, så är hon uti et slät tilstånd stadd.
7242 Okänd, Fendrichs änka
i: Tuna sn. b: 1. l: nej. gm: Esbing, Fendrich. _Althenstund denna änka icke bekommit sin mans aflöning effter Nådåhr, så är hon uti et slätt tilstånd stadd.
7243 Samuel Salovius, Comminister
fr: Orivesi. i: Tuna sn. _myckit lidit af fienden, hulpit sig någorlunda fram med predikande, niuter aflöning nu en tid för afledne Comministri tienste åhrs förrättande i Tuna hvilket litet förslår, 5 personer.
7244 Erich Zimmerman, Länsman
fr: Pyhäjoki. i: Tuna sn. b: 2. f: 4. l: ja. _hustrun blind, och han sielf mehnför, med 4 döttrar och 2:ne dotterbarn, rätt fattig.
7245 Okänd, Bonde
fr: Närpes. i: Tuna sn. _förtienar sig någorlunda födan med arbete, 3 personer.
7246 Johan Matsson, Klåckare
fr: Vörå. i: Enånger sn. l: ja. _Orives Capel, är gammal, hustrun ligger af ålder till sängs, lefva i fattigdom och söka brödet merendels igenom tiggande.
7247 Maria Johansdotter, Klåckar änka
fr: Vörå. i: Enånger sn. b: 2. _Orives Capel, barnen små, fattig.
7248 Hindrich Erichsson
fr: Vasa. i: Enånger sn. l: ja. _Gwefla by, äro gamla och fattiga, och orka litet arbeta.
7249 Johan Hindrichsson
fr: Vasa. i: Enånger sn. b: 3. l: ja. _Gvefla by, fattig, arbetar, men förslår litet till födan.
7250 Mats Mickelsson
fr: Vasa. i: Enånger sn. p: 2. l: ja. _Hinckmo by, en fålväxt och en liten son, the ... och arbetar.
7251 Simon Matson
fr: Nykarleby. i: Enånger sn. b: 3. l: ja. _Wexala by, föder sig med strömings fiske och Siählars skiutande.
7252 Gustaf Gustafsson, Klåckare
fr: Vörå. i: Enånger sn. l: ja. _arbetar för födan.
7253 Erich Erichsson
fr: Vasa. i: Enånger sn. p: 2. l: ja. _Gvefla by, en liten son, thenna mannen föder sig med smidande och väderqvarns byggande, han hafver hos sig sin sal. dotter son, som är unger.
7254 Mickel Andersson
fr: Närpes. i: Enånger sn. b: 3. l: ja. _Korsnäs by, barnen små. Han klagar sig vara siuklig af thet han är illa slagen af Ryssen, och förthenskul orkar intet så stadigt arbeta.
7255 Mats Olofsson
fr: Närpes. i: Enånger sn. b: 3. l: ja. _Korsnäs by, barnen små. Han klagar sig vara siuklig af thet han blef illa slagen af Ryssen, och orkar intet jämt arbeta thet som tungt är. Han hafver och en gammal fattig moder att försörja.
7256 Erich Olofsson
fr: Närpes. i: Enånger sn. b: 1. _Korsnäs by, litet barn. Han arbetar för födan, han får arbeta.
7257 Michel Pärsson
fr: Malax. i: Enånger sn. b: 1. l: ja. _Wargiö by, litet barn. Han arbetar för födan.
7258 Elias Erichsson
fr: Nykarleby. i: Enånger sn. b: 1. l: ja. _Såklät by, litet barn. Han arbetar för födan.
7259 Thomas Jönsson
fr: Nykarleby. i: Enånger sn. b: 2. l: ja. _Kamla by, han arbetar för födan.
7260 Anna Catharina Wilmesling, Inspectors enka
fr: Mahoholm. i: Njutånger sn. l: nej. gm: Salomon Veilantz, Inspector. _varit änka 22 åhr, fattig, hafver litet til kläder och föda.
7261 Anders Matsson
fr: Nykarleby. i: Njutånger sn. _Wexala by, 83 år gammal och förmår intet arbeta.
7262 Markus Jakobsson
fr: Nykarleby. i: Njutånger sn. b: 3. l: ja. _Munsala by, the lefva i fattigdom.
7263 Carl Gustafsson
fr: Vörå. i: Njutånger sn. b: 1. l: ja. _Orvais by, gammal vid pass 60 åhr.
7264 Susanna, änka
fr: Vörå. i: Njutånger sn. b: 2. _fattig, barnen små.
7265 Maria, änka
fr: Vörå. i: Njutånger sn. p: 1. _Kimo by, fattig, hafver en styfson at försörja.
7266 Car[l] Rotof
fr: Jakobstad. i: Njutånger sn. b: 3. l: ja. _barnen små, the lefva i fattigdom.
7267 Staffan Pärsson
fr: Vörå. i: Njutånger sn. b: 2. l: ja. _Cåtas by, barnen små, han hafver slag uti sin vänstra hand och therföre förmår icke med arbete föda sin hustru och barn.
7268 Jacob Jacobsson Tysk
fr: Jakobstad. i: Hudiksvall. l: ja.
7269 Anders Hansson
fr: Jakobstad. i: Hudiksvall. b: 2. l: ja.
7270 Hans Jacobsson
fr: Kristinestad. i: Hudiksvall. b: 3. l: ja. _barnen små gå i Scolan.
7271 Jacob Hindersson
fr: Kristinestad. i: Hudiksvall. b: 3. l: ja.
7272 Mårten Andersson Bång
fr: Kristinestad. i: Hudiksvall. l: ja. _hustrun ofärdig.
7273 Okänd, änka
fr: Kristinestad. i: Hudiksvall. p: 1. l: nej. gm: Lars Måns. _med sin son, dotter och dotter barn.
7274 Marta, Hustru
fr: Kristinestad. i: Hudiksvall. p: 1. f: 1. _liten son, som går i Scolan.
7275 Nils Matsson
fr: Kristina sn. i: Hudiksvall. b: 2. l: ja.
7276 Okänd, änka
fr: Kristina sn. i: Hudiksvall. f: 2. l: nej. gm: Mats Nils.
7277 Erich Hindersson
fr: Kristina sn. i: Hudiksvall. l: ja. _bägge gamla.
7278 Johan Ersson
fr: Kristina sn. i: Hudiksvall. b: 2. l: ja. _barnen små.
7279 Okänd, änka
fr: Kristina sn. i: Hudiksvall. b: 1. l: nej. gm: Anders Erichs. _utfattig.
7280 Erich Mårtenson
fr: Kristina sn. i: Hudiksvall. f: 2. l: ja.
7281 Mickel Ersson
fr: Kristina sn. i: Hudiksvall. p: 1. l: ja. _sonen går i Scolan.
7282 Okänd, änka
fr: Kristina sn. i: Hudiksvall. b: 4. l: nej. gm: Pär Ersson. _utfattig.
7283 Okänd, änka
fr: Kristina sn. i: Hudiksvall. f: 1. l: nej. gm: Hans Mats. _dottern liten, utfattig.
7284 Anders Jöransson
fr: Vasa. i: Hudiksvall. b: 2. l: ja. _varit med uti Kyro slag och mist sitt öga, med sin svägerska.
7285 Okänd, änka
fr: Vasa. i: Hudiksvall. b: 2. l: nej. gm: Mats Mickelsson. _barnen små.
7286 Lisa Mårtensdotter, hustru
fr: Vasa. i: Hudiksvall. b: 1. _barnet litet.
7287 Okänd, änka
fr: Vasa. i: Hudiksvall. p: 1. l: nej. gm: Simon Carlsson. _utfattig, liten gåsse som går i Scolan.
7288 Susanna Mårtensdotter, änka
fr: Kalajoki. i: Hudiksvall.
7289 Nicolaus Mathesius, Magister
i: Idenor sn. _med sit husehåld bestående af 12 Personer, och ehuru han en vacker egendom haft med sig, har han dock uti thessa hans flyktings åhr, för den dyra tiden skulle mäst förtärdt.
7290 Klovensik, Inspector
i: Idenor sn. _med sit hushåld, bestående af 8 personer; hvaribland 2:ne faderlösa barn äro hans slächtingar.
7291 Olof Ahlbohm, skräddare
fr: Torneå. i: Tärna. b: 2. l: ja. _föder sig af sitt handtvärck.
7292 Lizelius, Pastoris son
fr: Karkku. i: Löfstad. _Bartholomaei Lizelii qvarlåtne Fader- och Moderlösa lilla son, hvilcken miste sina föräldrar Juhltjden 1715, när han var allenast 5 månader gl., då (effter han alsintet egde effter sina föräldrar) en hustru till hans skiötsel till en dehl underhöltz effter enhälligt beviljande af Sochnens fattigmedel, men merendels jemte gåssen af Pastore loci, till dess han blef 1 åhr gl., tå han togs till Prestegl. och der alt sedan af Pastore blifvit uppehållen med kläder och föda. Men som Pastor sielf har många barn at påkåsta uti dessa besvärliga tjder, beder han ödmiukl:n det täcktes Ven. Consistorium afhielp honom med denna Flycktinge gåssen.
7293 Okänd, Landtmätare Enkia
fr: Finland. i: Enånger. p: 1. l: nej. gm: Forsell, Landtmätare. _som der vistadts i 3 åhr och är församblingen jemte andra till stor tunga, hälst hon är utfattig och har intet att föda sig med. Dess son kunde för sin egen person sig med arbete försörja, men som sådant nu icke finnes, är han församblingen till stor olägenhet och tunga.
7294 Johan Krook, Inspector
fr: Nyland. i: Vittinge. _arenderar Rusthållet Ramsjö, temmel:n behållen.
7295 Jacob Johan Suni, kiöpman
fr: Nyen. i: Vittinge. _behållen.
7296 Hans Henrich Barck, Häradzskrifvare
fr: Nyland. i: Vittinge. b: 6. l: ja. _barnen små omyndiga, utfattig, och har tillfälle at kunna förskaffa sig födan.
7297 Magnus Löfving, Arendator
fr: Nyland. i: Vittinge. b: 4. l: ja. _barnen små, fattig, har tillfälle att kunna förskaffa sig födan.
7298 Johan, dräng
i: Vittinge. b: 1. l: ja. _aldeles fattig.
7299 Margareta Waruberg, Kyrkioherde Enkia
fr: Malax. i: Sigtuna. l: nej. gm: Martini Rivelius, Kyrkioherde. _utfattig, utan tillfelle at kunna förvärfva sig födan.
7300 Catharina Råss, Capellans enkia
fr: Närpes. i: Sigtuna. l: nej. gm: Gabriel Kalm, Capellan. _fattig, utan tillfelle at kunna förvärfva sig födan.
7301 Fabian Malm, Lieutnant
i: Sigtuna. _blind och usel, effterlemnad af sin här inqvarterade Svåger, Lieutnant under Viborgska Cavallerie Regemente Wallman, när marchen gick till Norje 1718, som för sin blindhet intet kan skaffa sig sielf födan.
7302 Christina Kloppstock, Lieutnant enka
fr: Nyenskantz. i: Sigtuna. f: 1. l: nej. gm: Gustaf Dyring, Lieutnant. _flycktad 1703 med sin dotter Jungfru Greta Dyring, bemälte fruus man blef 1700 till döds skuten vid Narva, lefver här med sin dotter uti ett fattigt och beklagligit tillstånd.
7303 Jacob Jacobsson, bonde
fr: Vörå. i: Altuna. b: 3. l: ja. _barnen små, har godt vitnesbörd af sin dervarande, men nu flycktig Kyrckioherde, M. Laurentz Gezelius från Husby i berglagen. Will giärna nu som förra åhren, arbeta för sin och sin hustrus och barns föda, men kan för then svåra tjden intet få något arbete, har så ingen utväg att förtiena sig något och ljder med de sina stor nöd.
7304 Henrich Roering, Schole-Mästare
fr: Gamlakarleby. i: Övergran sn. b: 3. l: ja. _och en pijga, hafver intet af sig sielf, ej heller åtniuter sin vanliga förra löhn; uthan hvad han lijtet med predijkande ibland kan sig förtiena, som till så stort huushåldz uppehållande ganska ringa kan förslå.
7305 Samuel Larsson
fr: Karlö. i: Övergran sn. b: 1. l: ja. _försörjer sig med arbete.
7306 Pehr Matsson
fr: Sund. i: Övergran sn. b: 3. _och bägge sina föräldrar, från Wargata by, försörjer sig med Ekholms sundz Krogs arrenderande.
7307 Mats Pehrsson
fr: Hulta. i: Övergran sn. l: ja. _med brodern Johan, försörjer sig med theras hustrur uppå torp.
7308 Margreta Matsdotter, Pijga
fr: Fuurby. i: Övergran sn. _är uti den ena fothen blefven så ofärdig, at hon måste låta föra sig man millan.
7309 Henrich Nielsson
fr: Saltvik. i: Övergran sn. b: 1. l: ja. _Hökar by, med modren sitter inhyses och försörjer them med arbetande.
7310 Simon Hindersson
fr: Saltvik. i: Övergran sn. b: 2. l: ja. _sitter inhyses heel blått och bahr och tager sin föda utur andras händer.
7311 Anders Andersson
fr: Kumlinge. i: Övergran sn. f: 1. l: ja. _uppehåller sig på et dagzvärkz torp.
7312 Isaach Danielsson
fr: Kumlinge. i: Övergran sn. b: 2. l: ja. _sitter inhyses och försörjer sig med båth.
7313 Anna Danielsdotter, Pijg.
fr: Kumlinge. i: Övergran sn. _är ofärdig i begge sina fötter, så att hon ganska illa kan fogha sig utur rummet och lefver af almosor.
7314 Matz Andersson
fr: Jomala. i: Övergran sn. b: 2. l: ja. _försörjer sig uppå torp.
7315 Michel Ersson
fr: Lemland. i: Övergran sn. l: ja. _sitter inhyses och försörjer sig med arbetande.
7316 Erich Michelsson
fr: Lemland. i: Övergran sn. l: ja. _sitter inhyses och försörjer sig med arbetande.
7317 Brita Johansdotter, Enckia
fr: Lemland. i: Övergran sn. b: 1. p: 1. f: 1. _sitter inhyses och förtienar sin föda med arbetande, är elliest nog fattig, son Simon och dottern Anna äro i tienst.
7318 Gabriel Pernovius, Inspector
fr: Pernå. i: Övergran sn. l: ja. _Forsby bruk, är ofärdig till andra fothen och äger intet, sedan han så genom flycht som kåstean på läkedom sig utblottadt; måste altså med sin hustru lefva af andras godhet.
7319 Lars Pernovius
fr: Pernå. i: Övergran sn. _Forsby bruk, är ifrån sitt förstånd och vandrar man emellan nog eländig.
7320 Petter Strömberg, Mönsterskrifvare
fr: Nyland. i: Övergran sn. b: okänt antal. l: ja. _hafver kommit ifrån sitt fångenskap och sedan han illa varit handterad utaf fienden och all sin egendom förlorat, är han af slag så illa behäftad, at han med bettlande sig försörja måste.
7321 Johan Sarman
fr: Helsingfors. i: Övergran sn. b: 3. l: ja. _samt svärmoder, han med sin händers arbete och lijten handell uppehåller sig; men elliest äger han intet, utan måst thet effter sig lemna åt fienden.
7322 Berthil, Skomakare
fr: Nyland. i: Övergran sn. b: 1. l: ja. _Gl. försörjer sig någorlunda med arbetande.
7323 Anna Ruthenstjerna, Capitenska Fru
i: Tierp. b: 3. _lefva i största fattigdom och usellhet så at barnen nästan gå nakna.
7324 Catharina, Encka
fr: Ingermanland. i: Tierp.
7325 Olof Kastling, Arendator
fr: Finland. i: Tierp. b: 3. l: ja. _mist i Finland all sin egendom.
7326 Simon Hansson, Bonde
fr: Nykarleby. i: Tierp. b: 2. l: ja. _försörge sig någorlunda med arbetande hoos Bönderna i skog och marck, men lefva dock i ett slätt tillstånd.
7327 Jacob Simonsson, Bonde
fr: Nykarleby. i: Tierp. b: 6. l: ja. _försörge sig någorlunda med arbetande hoos Bönderna i skog och marck, men lefva dock i ett slätt tillstånd.
7328 Hans Hansson, Bonde
fr: Nykarleby. i: Tierp. b: 1. l: ja. _försörge sig någorlunda med arbetande hoos Bönderna i skog och marck, men lefva dock i ett slätt tillstånd.
7329 Mats Matsson
fr: Nykarleby. i: Tierp. b: okänt antal. l: ja. _försörge sig någorlunda med arbetande hoos Bönderna i skog och marck, men lefva dock i ett slätt tillstånd.
7330 Catharina Hästskoo, Encke fruu
fr: Viborgs län. i: Elfkarby.
7331 Anders Tysk
fr: Nyenskantz. i: Elfkarby. l: ja.
7332 Olof Månsson
fr: Österbotten. i: Elfkarby. b: okänt antal. l: ja.
7333 Hans Hansson
fr: Österbotten. i: Elfkarby. b: okänt antal. l: ja.
7334 Hans Christoffersson
fr: Viborg. i: Elfkarby. b: okänt antal. l: ja.
7335 Hans Hindersson
fr: Österbotten. i: Elfkarby. b: okänt antal. l: ja.
7336 Isaac Bengtsson
fr: Österbotten. i: Elfkarby. l: ja.
7337 Catharina Callman, Klåckare Encka
fr: Österbotten. i: Elfkarby. _Flyktingarna i Elfkarby församling äre ganska fattige och föda sig som the kunna af sine händers arbete.
7338 Jöran Jöransson, Bårgare
fr: Gamlakarleby. i: Tegelsmora. b: okänt antal. l: ja. _lefver i stoor fattigdom.
 

[ Huvudsidan ]