Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingar i Kalmar stift 1715

Anno 1715 d 24 Augusti höltz Consist närwarande högwördige Hr Biskoppen och Samtl. Consistorials Specifikation uppå de Swenska undersåtare som undan fienden flycktat, och nu förtiden sig uppehålla i Callmar och här i Stiftet.

Källa: Kalmar domkapitels protokoll. Vadstena landsarkiv, Sverige.

I nedanstående förteckning upptas de flyktingar som den 24 augusti 1715 befann sig i staden Kalmar eller på andra håll i stiftet. Det är möjligt att genomgången gjordes för att man inför flyktingkommissionen i Stockholm skulle kunna rekommendera de mest nödlidande till någon hjälp.

 

7339 Laurentius Braun, Professor och Medicinae Doctor
fr: Pernau. i: Kalmar stift. p: 1. f: 2. l: ja. _flychtat ifrån Academien Pernau, Sonen 16 åhr, den ena dottern genom giftermål är försörgd.
7340 Lode, Landtrådinna
i: Kalmar. p: 1. f: 2. _dottern den äldre om ongefehr 17 åhr, den yngre a 10 åhr, Sonen om 14 åhr, blindh. Flychtat 3nne gånger förlorat alt sitt goda. Fruun sielf länge siuk och antel. dödde här i Callmar förledne winter.
7341 Anna Sophia Egardie, Prost Enkia
fr: Puffendorf. i: Kalmar. l: nej. gm: Johan Ludeus [Ludecus], Pastor. _Mannen warit Pastor i Puffendorf 12 Mihl ifrån Riga har bortmist all sin egendom och sedan wistats på åtskilliga ställen, Men nu nyligen kommit hiit till Callmar, hafwandes most lemna sin Son som war Student och sin dotter i Fiendens händer, samt all sin wackra egendom och der ibland sin Sahl Mans Bibliotegia som warit mycket ansenlig och kostbart.
7342 Michael Stigelius, Pastor
fr: Finland. i: Kalmar. f: 3. l: nej. _lemnat en Son i Ryssens händer, Men hustrun blifwit sedermera dödh här i Callmar.
7343 Johannes Brotterus, Hospitals Predikant
i: Kalmar stift. f: 1. l: ja. _dottern liten.
7344 Christopherus Frisius
i: Kalmar stift. p: 1. _flycktat ifrån Fienden med 1 Sån ongefehr om 12 åhr sedan han lemnat sin hustru i Ryssens händer.
7345 Johan Justelin, Prästman
fr: Nyslott. i: Kalmar. _warit med guarnisonen på Nyslott hafwandes nu ingen lägenhet är nyligen hit till orten ankommen.
7346 Fredric Elmin, Student
fr: Åbo. i: Kalmar. _studerat i Åbo och sedan der ifrån flycktat är nu förtiden hos Stadscausoren Eric Zelin och förtienar sin föda med skrifwande.
7347 Stina Lagenia, Jungfru
fr: Åbo. i: Kalmar. _uppehållit sig uti twenne Åhrs tijd uti Nykiöping och allena hit till orten nyligen ankommen.
7348 Bengt Ståhlström, Kanjutar Mester
fr: Åbo. i: Kalmar. b: 5. _flycktat ifrån Åbo 1713 uti Augusti månad med 5 små omyndiga och Moderlösa barn samt Swegerska Maria Grank äfwenwähl moderlös en gesell Johan Person, och en läre gose Mathis Nilson ankommen med dem hit till Calmar 1714 och förtienar sig födan med sitt hantwärk.
7349 Anders Holmberg, Skeppare
fr: Borgå. i: Kalmar. _har icke allenast 1708 mist huus och gårdh i Borgo utan och äfwen 1713 mist huus med all sin egendom och des utom most lemna twenne sina små barn i Fiendens händer hwilken sedermehra gift sig här i Calmar med en fattig tienstepiga och emedlertijd förtient sig födan med seglande.
7350 Lars Hemmingson, Krögare
fr: Viborg. i: Kalmar. _har kommit hit 1710 allena och lemnat 3ne barn i Ryssens händer har sedan gift sig här i Calmar med en fattig och siuklig änkia widpas 80 åhr gammall.
7351 Arent Brandt, Ryttare Corporal
i: Förlösa förs.. l: ja. _Ryttare Corporal af Hr Tisenhusens regemente, hwilken har tienthans Maijt i 48 åhr och blifwit Sårdt i Navesiske Slaget samtlemnat barn och egendom i Ryssens händer uppehållit sig i Förlösaforsa. I största fattigdomb.
7352 Annika Backman, Timmermans Enkia
fr: Viborg. i: Kalmar stift. b: 1. _Timmermans Enkia under Fortificationen, hafwandes most lemna et barn i fiendes händer.
7353 Christina Cerlin, barnmoderska
fr: Reval. i: Kalmar. _ungefehr af 70 åhr alder, warit barnmoderska i 28 åhr, samt bortmist et stenhus med all Sin lösa egendom; tillika med henne har des dotter Sophia Elisabeth Bååk, Fältbokhållarens Mathias Mårtensons Tiellfeltz enkie flycktat och bortmist all sin egendom hafwandes hon här å orten trenne små barn, en dotter och twenne söner bemälte barnmoderska har warit här i Calmar på fierde åhret.
7354 Brita Larsdotter, Lotz Enkia
i: Kalmar stift. b: 2. l: nej. gm: Sigfrid Bengtson, Lotz. _lemnat et barn i Ryssens händer, hwilkens man äfwen flycktat med henne men blefwit död i Carlscrona.
7355 Michael Göranson, Bonde
fr: Viborg. i: Kalmar. f: 2. l: ja. gm: Maria Jacobsdotter, hustru. _har kommit hit till staden 1710 med et barn Maria om 5 åhr med hwilken sin hustru han sedan här aflat en flicka Kirstin benämt a 2ne åhr.
7356 Hindrick Bertelson, bonde
fr: Björkö. i: Kalmar stift. p: 3. f: 2. l: ja. gm: Maria Simonsdotter, hustru. _hit 1710 ankommen, 5 barn 2ne flickor Maria och Karin, den förra 10 den senare 6 åhr, samt 3ne Söner Eschil, Thomas och Påwel den första om 3 den andra om 12 åhr warandes den 3 Cronobåtzman.
7357 Hindrick Simonson, Bonde
fr: Björkö. i: Kalmar stift. b: 3. l: ja. _kommit samtidigt som Hindrick Bertelson 1710.
7358 Joseph Jöranson
fr: Björkö. i: Kalmar. b: 3. l: ja. _barnen små, slagen utaf Ryssen att han der af är siuklig, kommit samtidigt som Hindrich Bertelson och Hindrick Simonson, alla desse hafwa mist all sin egendomb och kommit så gott som nakne hit till orten.
7359 Joseph Mathisson, dräng
fr: Österbotten. i: Kalmar. _hwilkens Moder tienar här i Calmar.
7360 Philliph Baar, Dragon
i: Kalmar stift.
7361 Anders Löök, Båtzman
i: Kalmar stift. _Båtzman för Hr Hoppenstet.
7362 Joseph Johanson
i: Kalmar stift. _tienar hos Hr Rådman Joahim Rudolph.
7363 Jöran Anderson, gosse
i: Kalmar stift. _5 1/2 åhr.
7364 Michael Jöranson, gosse
i: Kalmar stift. _tienar hos Petter Elgh.
7365 Karin Påvelsdotter, Bonde Enkia
fr: Björkö. i: Kalmar stift. l: nej. gm: Hindrich Mårtenson, Bonde. _ankom på senare tid med sin man som är blifwit död.
7366 Annica Lisken Boi, Borgar dotter
fr: Reval. i: Kalmar stift. b: 1. _QuinsPersonen, kommen för 4 åhr sedan, mist sina föräldrar af Borgareståndet derstädes samt lemnat all den egendomb hon efter dem bekommit hafwandes nu et oäckta barn.
7367 Maria Johansdotter, hustru
i: Kalmar stift. p: 1. _med sin Son Mathias Willkom som är Cronobåtzman för Hr Cammerer Löfgran.
7368 Appollonia, hustru
i: Kalmar stift.
7369 Kirstin Jöransdotter, Piga
i: Kalmar stift. _tienar hos Mats Knagn.
7370 Gertrud Mathisdotter, Piga
fr: Finland. i: Kalmar stift. _tienar hos Sal Rådman Morins Enkia.
7371 Ingeborg Claesdotter, Piga
i: Kalmar stift. _tienar hos Sahl Multins Enkia.
7372 Karin Eriksdotter
i: Kalmar stift. _tienar hos Casseur Tevetzel.
7373 Maja, Piga
i: Kalmar stift. _tienar hos Hr Claus Svebilius.
 

[ Huvudsidan ]