Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingar i Härnösands stift 1718

Räckning på den Sexfaldige collecten för Flychtingarna ifrån Östersidan som för åhr 1716 och til en dehl för 1717 äro inkomne af Hernosands Stift Wästerbotnen undantagen och efter högwälb Hr B.G.L. och Landshöfdingens H. Hamiltons ordres d 13. 14. 15. Febr 1718 i assessorum närwaro äro til underskrefne Flychtingar uthdelte.

Källa: Domkapitlet i Härnösand E III:5. Härnösands landsarkiv, Sverige.

I nedanstående förteckning upptas de flyktingar som år 1718 erhöll flyktingunderstöd i Härnösands stift.

 

7531 Christopher Herkepaeus, Con: rector, Sch.
fr: Helsingfors. i: H:sands stift. d: 8.2.1717.
7532 Henrich Langell, Collega Schola
fr: Viborg. i: H.sands stift. d: 20.2.1717.
7533 Apollonia Brynjelsdotter Tegman, Prästänkia
i: H:sands stift. d: 27.2.1717.
7534 Michael Jesenhaus, Sacellanus
fr: Nykarleby. i: H:sands stift. d: 27.2.1717.
7535 Beata Matsdotter Rosenqwist
i: H:sands stift. d: 19.3.1717.
7536 Maria Frimodig
i: H:sands stift. d: 21.3.1717.
7537 Anna Veidenbohm, perukmakerska
i: H:sands stift. d: 21.3.1717.
7538 Anna Carstenia, Probstänkia
i: H:sands stift. d: 27.3.1717. _bedrofwet.
7539 Anna Maria Veder
fr: Nyenskants. i: H:sands stift. b: 4. d: 14.1.1718. _barnen omyndiga.
7540 Brita Gabrielsdotter, hustru
fr: Nykarleby. i: H:sands stift. b: 2. d: 14.1.1718. _barnen små.
7541 Brita Marcusdotter
fr: Vasa. i: H:sands stift. b: 2. d: 15.1.1718. _af fienden plundrat, barnen små.
7542 Isac Bengtson, Bonden
fr: Limingo. i: H:sands stift. d: 20.1.1718. _af fienden plundrat, piskat, bränder.
7543 Pähr Pährson Rapako, Förare
i: H:sands stift. d: 20.1.1718. _gl.
7544 Mats Johansson
fr: Uleåborg. i: H:sands stift. d: 29.1.1718. _af fienden 2. gånger illa slagen.
7545 Maria Elisabeth Hoffman, Borgare änkia
fr: Åbo. i: Offerdahls past. b: 2. _barnen små.
7546 Jacob Jacobson Hönsberg, dräng
fr: Borgå. i: Offerdahls past. _af slag rörder.
7547 Anna Carstenia, Probstänkia
fr: Tavastehus. i: Ragunda past. b: 4. _samt 1 dräng 1 piga.
7548 Lisbeta Johansdotter, hustru
fr: Vörå. i: Ragunda past. _70 Åhr gammal.
7549 Vendela Gabrielsdotter, hustru
i: Ragunda past. _illa medfaren af fienden.
7550 Pehr Wåghals
i: Ragunda past. b: 3. l: ja.
7551 Jöran Mollovius
i: Ragunda past. b: 2. l: ja.
7552 Lieutnants änkia
fr: Ingermanland. i: Räfsunds sn. _heel blinder.
7553 Erich Abrahamsson, handelsman
fr: Kristinestad. i: Räfsunds sn. _hehl swårmodig.
7554 Procopaea, Cornetsk hustru
i: Räfsunds sn. b: 5. _uti slät tilstånd.
7555 Mönsterskrifware änkia
i: Brundflo sn. gm: Stork. _under Savolax regem.
7556 Peter Lang
fr: Uleåborg. i: Brundflo sn. b: 2. l: ja. _mycket fattig.
7557 Arvid Kortman, Arrendator
i: Torp sn. l: ja. _uthfattig.
7558 Margareta Giössling, Fendrichs änkia
i: Torp sn. b: 3.
7559 Cunigunda Romanovits, Capiteins fru
i: Borgsjö sn. b: 5. _barnen omyndiga.
7560 Magdalena Gronovia, Lieutnants änkia
i: Borgsjö sn. l: nej. gm: Henricus Faber, Lieutnant.
7561 Magdalena Faber, Volonteurs änkia
i: Borgsjö sn. l: nej. gm: Michel Klöker, Volonteur.
7562 Catharina Granqwist, Magisters änkia
fr: Vasa. i: Borgsjö sn. l: nej. gm: Michael Fant, Magister.
7563 Jacob Sipelius, Sacellanus
fr: Lochteå. i: Borgsjö sn. _med 8 personer.
7564 Maria Granqwist, Pastorsdotter
fr: Lochteå. i: Borgsjö sn.
7565 Anders Matsson, bonde
fr: Lochteå. i: Borgsjö sn. b: många. l: ja.
7566 Vikman, Borgmästare
i: Tuna sn. b: 4. _i et slät tilstånd.
7567 Anna Brodsenia, Pastors änkia
fr: Nyland. i: Tuna sn. b: 6. _barnen omyndiga.
7568 Lorents Streng, Handelsman
fr: Helsingfors. i: Tuna sn. b: många. _med många små barn.
7569 Johan Cremmer, Skräddare
fr: Nyenskants. i: Tuna sn. _skiuklig och warit i 15 Åhr på flychten.
7570 Elsa Vast, Kiöpmansdotter
fr: Borgå. i: Tuna sn. _fader och moderlöös.
7571 Johan Olsson, bonde
fr: Österbotten. i: Tuna sn. _uthfattig.
7572 Georgius Helsingius, Probst
fr: Savolax. i: Attmar sn. _med 15 personer.
7573 Maria Bergudd, Råd- och Länsmans änkia
fr: Brahestad. i: Attmar sn.
7574 Anna Burgman, Lieutnants änkia
i: Attmar sn. _äger icke kläder på sig.
7575 Mathesia, Länsmans änkia
i: Attmar sn. _heel blinder.
7576 N. Arthenius, Capitein
fr: Nyen. i: Stöde sn. _med 6 personer.
7577 Hindrich Malmenius
i: Stöde sn. _äger ingenting at hielpa sig med.
7578 Maria Pährsdotter, hustru
i: Stöde sn. _blinder.
7579 Margeta Michelsdotter, hustru
fr: Brahestad. i: Stöde sn. _om 70 Åhr.
7580 Daniel Johansson, Smed
fr: Kristinestad. i: Stöde sn. _bräckelig at han eij förmår arbeta.
7581 Johan Bejer, Orgbyggare
i: Sundsvall. l: ja. _gl. siuklig.
7582 Brita Knutsdotter, Änckia
fr: Pedersöre. i: Sundsvall. _af fienden illa handterat.
7583 Mats Simsson, bonde
fr: Vasa. i: Sundsvall. _af fienden illa handterat.
7584 Pähr Pährsson
fr: Pedersöre. i: Sundsvall. b: 2. l: ja.
7585 Jacob Pährsson
i: Sundsvall. b: 1. _barnet litet.
7586 Johan Matsson
i: Sundsvall. b: 3. l: ja. _ett barn är krympling.
7587 Gabriel Matsson
i: Sundsvall. b: 2. l: ja. _hustrun är af fienden piskat.
7588 Karin Olofsdotter, änckia
i: Sundsvall. b: 3.
7589 Pähr Danielsson
fr: Malax. i: Sundsvall. b: 3. l: ja. _barnen små.
7590 Lenart Larsson
i: Sundsvall. b: 4. l: ja. _siuklig, barnen små.
7591 Anna Andersdotter, änckia
fr: Nykarleby. i: Sundsvall. _förlammat, gl.
7592 Anders Simsson
i: Sundsvall. b: 4. l: ja. _barnen små.
7593 Bertil Christopherson
fr: Narva. i: Sundsvall. b: 1. l: ja. _mycket fattiger.
7594 Catharina Balck, Constapels änckia
fr: Viborg. i: Sundsvall.
7595 Beata, Fältwäbelsdotter
i: Sundsvall. _äger ingenting.
7596 Johan Eliaesson
fr: Vasa. i: Sundsvall. b: 1. _sielf blinder.
7597 Hans Mårtensson
fr: Vörå. i: Sundsvall. b: 2.
7598 Nils Nilsson Karkis
fr: Nyenskants. i: Sundsvall. b: 2. l: ja.
7599 Samuel Hindrichsson, Murmästare
fr: Nykarleby. i: Selångers sn. b: 2.
7600 Pähr Staffansson
i: Selångers sn. _med 2 st. sine små barnabarn.
7601 Anna Johansdotter, änckia
fr: Kronoby. i: Selångers sn. b: 1. _mannen af fienden mördat.
7602 Giöran Öman
fr: Borgå. i: Selångers sn. b: 3. l: ja.
7603 Johan Ekeblad, Tulnär
i: Selångers sn. l: ja. _twå gånger af fienden plundrat.
7604 Maja Vikman, Tulnärsänckia
i: Selångers sn.
7605 Axel Bäckman, Glasmästare
i: Selångers sn. b: 2. l: ja.
7606 Gustaf Ekeblad, Tulskrifware
i: Selångers sn. b: 4. l: ja.
7607 Margareta Pecklenia, Comminister änckia
fr: Kimito. i: Selångers sn. b: 2. l: nej. gm: Biörnström, Comminister.
7608 Cappellans änckia
fr: Borgå. i: Selångers sn. b: 5. l: nej. gm: Gabriel Vadstenius, Cappellan.
7609 Hindrich Jacobsson, änckling
fr: Nykarleby. i: Selångers sn. b: 1.
7610 Johan Petius [Peitzius], borgare
fr: Gamlakarleby. i: Selångers sn. b: 4. l: ja. _barnen små.
7611 Johan Sippelius, Rådman
fr: Uleåborg. i: Selångers sn. _af fienden aldeles spolierat.
7612 Catharina Gudzaea, Borgmästars änckia
fr: Veckelax. i: Njurunda sn.
7613 Ebba Cromell, Lieutnants fru
i: Njurunda sn. _hwars man är fången i Ryssland.
7614 Mats Matson
fr: Malax. i: Njurunda sn. b: 4. l: ja.
7615 Erich Olsson
i: Njurunda sn. l: ja. _sielf siuker.
7616 Johan Nilsson, änckling
i: Njurunda sn. _med sin dotter och des 4 st barn.
7617 Lisken Ekebohm, Qwartermästare dotter
i: Njurunda sn. _af Tawastehuske regemente.
7618 Maria, Guldsmeds änckia
fr: Uleåborg. i: Njurunda sn. f: 2.
7619 Kiöpmans son
i: Njurunda sn. _fattig.
7620 Jon Johansson
fr: Malax. i: Njurunda sn. b: 4.
7621 Elias Teliin, Comminister
fr: Jakobstad. i: Lidens sn. _med 8 personer.
7622 Christiern Lööf, Borgare
fr: Nykarleby. i: Lidens sn. _med 6 personer.
7623 Jacob Mårtsson
fr: Malax. i: Lidens sn. _med 3 personer.
7624 Margeta Hindrichsdotter, borgare änckia
fr: Kristinestad. i: Lidens sn. _med 3 personer.
7625 Walborg, änckia
fr: Siikajoki. i: Lidens sn. _med 3 personer.
7626 Sara Johansdotter, hustru
fr: Sawoland. i: Lidens sn. b: 1. _barnet litet.
7627 Anna Ross, Magisters änckia
i: Sköns past. b: 3. l: nej. gm: Vasbom, Magister.
7628 Susanna Hamnia, Borgmästaränckia
i: Sköns past.
7629 Hans Matsson, bonde
fr: Närpes. i: Sköns past. b: 3. l: ja. _barnen små.
7630 Jacob Bernsson
i: Sköns past. _med sin gl. mor som behöfwer skiötsel och lijder nöd.
7631 Erich Hindersson
i: Sköns past. b: 2. l: ja.
7632 Nils Simonson
fr: Nykarleby. i: Sköns past. b: 1. l: ja. _sielf krossat af fienden.
7633 Karin Larsdotter, hustru
i: Sköns past. _fattig.
7634 Britha Larsdotter
fr: Vörå. i: Sköns past. _60 åhr gl.
7635 Maria Matsdotter, änckia
i: Sköns past. _lijder hunger.
7636 Margreta Matsdotter, änckia
i: Sköns past. _lijder hunger.
7637 Gertrud, Piga
i: Sköns past. _gl. oferdig, syster till Maria och Margareta Matsdotter.
7638 Mathias Örn, Båtsman
fr: Korsholm. i: Sköns past.
7639 Margreta, hustru
fr: Kronoby. i: Sköns past. _gl. och klagar sin nöd.
7640 Lisbeta Holm, jungfru, borgare dotter
fr: Jakobstad. i: Sköns past. _swårmodig blefwen.
7641 Anna Hansdotter, hustru
fr: Riga. i: Härnösand. p: 1. _sonen liten.
7642 Kerstin Erichsdotter, hustru
i: Härnösand. b: 1. _siukliger, barnet om 4 Åhr.
7643 Karin Johansdotter, hustru
fr: Nykarleby. i: Härnösand. b: 1.
7644 Johan Sigfridson
i: Härnösand. b: 1.
7645 Lisa Michelsdotter, änckia
i: Härnösand. f: 2.
7646 Lisa Jacobsdotter
fr: Nykarleby. i: Härnösand. _wåldsambl. af fienden handterat.
7647 Britha Johansdotter, barn
fr: Nykarleby. i: Härnösand. f: 1. _ett moderlöst barn om 7 Åhr.
7648 Erich Andersson
fr: Nykarleby. i: Härnösand. b: 1. l: ja.
7649 Thomas Andersson
fr: Nykarleby. i: Härnösand. l: ja.
7650 Olof Jacobsson
fr: Nykarleby. i: Härnösand. l: ja.
7651 Britha Matsdotter, änckia
fr: Nykarleby. b: 1.
7652 Mats Hansson
fr: Närpes. i: Härnösand. b: 3. l: ja.
7653 Maria Michelsdotter
fr: Nykarleby. i: Härnösand.
7654 Knut Andersson
fr: Nykarleby. i: Härnösand. b: 3. _barnen små.
7655 Sigrid Grelsdotter, hustru
fr: Nykarleby. i: Härnösand. b: 4.
7656 Anna Carlsdotter, piga
fr: Nykarleby. i: Härnösand. _fattig.
7657 Britha Michelsdotter, piga
fr: Åbo. i: Härnösand. _fattiger.
7658 Anna Jöransdotter, hustru
fr: Åbo. i: Härnösand. b: 1.
7659 Britha Matsdotter, barn
fr: Åbo. i: Härnösand. f: 1. _ett fader och moderlöst barn om 7 åhr.
7660 Anders Jonson
fr: Pedersöre. i: Härnösand. b: 2. _barnen omyndige, fader och moderlöse.
7661 Mats Olofson
fr: Pedersöre. i: Härnösand. f: 1. l: ja. _hustrun oferdig.
7662 Johan Grelsson
fr: Pedersöre. i: Härnösand. b: 2. l: ja.
7663 Karin Johansdotter, änckia
fr: Pedersöre. i: Härnösand. b: 1.
7664 Britha Swensdotter
fr: Pedersöre. i: Härnösand. _fader och moderlös.
7665 Mårten Zigfridson
fr: Pedersöre. i: Härnösand. b: 2.
7666 Okänd
fr: Pedersöre. i: Härnösand. p: 1. _En fattig gosse hwars fader går och tigger.
7667 Mats Jacobsson
fr: Närpes. i: Härnösand. b: 2. l: ja.
7668 Erich Matson
fr: Närpes. i: Härnösand. l: ja. _2 st omyndige Sonabarn.
7669 Anders Michelsson
fr: Närpes. i: Härnösand. _warit siuk i 14 wekor.
7670 Britha Matsdotter, änckia
fr: Närpes. i: Härnösand. b: 1.
7671 Jacob Hindersson
fr: Närpes. i: Härnösand. b: 2. l: ja.
7672 Olof Jacobsson
fr: Närpes. i: Härnösand. b: 2. l: ja.
7673 Bertil Arwidson
fr: Närpes. i: Härnösand. b: 2. l: ja. _sielf legat och än ligger siuk.
7674 Michel Mårtenson
fr: Närpes. i: Härnösand. b: 1. l: ja. _et omyndigt fader- och moderlöst barn.
7675 Erich Zigfridson
fr: Närpes. i: Härnösand. b: 1. l: ja.
7676 Marcus Simonsson
fr: Närpes. i: Härnösand. b: 1. l: ja.
7677 Margreta Johansdotter
fr: Närpes. i: Härnösand.
7678 Margreta Michelsdotter, piga
fr: Vasa. i: Härnösand.
7679 Jacob Andersson
fr: Vasa. i: Härnösand. l: ja. _illa handterat af fienden.
7680 Mats Matson
fr: Vasa. i: Härnösand. l: ja. _hustrun oferdig i sin hand.
7681 Bertil Andersson
fr: Vasa. i: Härnösand. b: 3. l: ja. _ligger illa siuker, barnen omyndige.
7682 Beata Israelsdotter, änckia
fr: Vasa. i: Härnösand.
7683 Margreta Michelsdotter, hustru
fr: Vasa. i: Härnösand.
7684 Johan Mårtson
fr: Vasa. i: Härnösand. b: 1. l: ja.
7685 Erich Jacobson
fr: Vasa. i: Härnösand. f: 1.
7686 Marcus Simonson
fr: Vasa. i: Härnösand. b: 3. l: ja.
7687 Marcus Marcusson
fr: Vasa. i: Härnösand. l: ja.
7688 Margreta Michelsdotter
fr: Vasa. i: Härnösand.
7689 Britha Abrahamsdotter, änckia
fr: Uleåborg. i: Härnösand.
7690 Mats Johansson
fr: Uleåborg. i: Härnösand. b: 4. l: ja.
7691 Kerstin Nilsdotter
fr: Uleåborg. i: Härnösand. _gl. menniska.
7692 Margreta, piga
fr: Uleåborg. i: Härnösand. _gl.
7693 Kerstin Matsdotter, piga
fr: Uleåborg. i: Härnösand.
7694 Maria Michelsdotter, änckia
fr: Pyhäjoki. i: Härnösand. _des man och 2. små barn upbrände.
7695 Lisa Josephsdotter, änckia
fr: Pyhäjoki. i: Härnösand. b: 4.
7696 Karin Larsdotter, änckia
fr: Kronoby. i: Härnösand.
7697 Britha Erichsdotter
fr: Gamla Karleby. i: Härnösand. _fader- och moderlös.
7698 Michel Michelsson
fr: Gamlakarleby. i: Härnösand. l: ja.
7699 Valborg Matsdotter, änckia
fr: Gamlakarleby. i: Härnösand.
7700 Lars Hindersson
fr: Gamlakarleby. i: Härnösand. b: 2. l: ja.
7701 Margreta Vijkare
fr: Gamlakarleby. i: Härnösand. _en blinder flicka.
7702 Beata Andersdotter
fr: Karlö. i: Härnösand. _fader och moderlös.
7703 Britha Thomasdotter
fr: Karlö. i: Härnösand. _med sin bror.
7704 Helena Andersdotter, piga
fr: Malax. i: Härnösand. _har fehl på sit förstånd.
7705 Margreta Ersdotter
fr: Malax. i: Härnösand. p: 1. _med sin Son som faller i brott.
7706 Maria Michelsdotter, änckia
fr: Malax. i: Härnösand. _gl.
7707 Johan Andersson
fr: Malax. i: Härnösand. b: 1. l: ja.
7708 Johan Matsson
fr: Malax. i: Härnösand. b: 2. l: ja.
7709 Daniel Johansson
fr: Malax. i: Härnösand. b: 2. l: ja. _sielf siuker.
7710 Britha Zigfridsdotter, piga
fr: Kalajoki. i: Härnösand.
7711 Helena Larsdotter, Ryttare änckia
fr: Viborg. i: Härnösand.
7712 Margreta Isacksdotter, hustru
fr: Vörå. i: Härnösand.
7713 Joseph Michelsson Zar
fr: Brahestad. i: Härnösand.
7714 Karin Josephsdotter, hustru
fr: Limingo. i: Härnösand.
7715 Jacob Gabrielsson
fr: Nykarleby. i: Säbrå sn. b: 2. l: ja. _sielf blinder.
7716 Mats Johansson
fr: Nykarleby. i: Säbrå sn. b: 2. l: ja.
7717 Cristiern Johansson
fr: Nykarleby. i: Säbrå sn. l: ja. _4 st dotter barn.
7718 Anders Matsson
fr: Nykarleby. i: Säbrå sn. b: 3.
7719 Simon Jacobsson
fr: Nykarleby. i: Säbrå sn. b: 3. l: ja.
7720 Johan Ersson
fr: Nykarleby. i: Säbrå. _en liten gosse fader- och moderlös.
7721 Margreta, änckia
fr: Nykarleby. i: Säbrå sn. b: 2. _barnen små.
7722 Karin Jöransdotter, änckia
fr: Nykarleby. i: Säbrå sn. b: 3. _barnen små.
7723 Anna Ersdotter, flicka
fr: Nykarleby. i: Säbrå sn. f: 1. _en liten flicka fader- och moderlös.
7724 Malin, flicka
fr: Nykarleby. i: Säbrå sn. f: 1. _en liten flicka om 5. åhr fader och moderlös.
7725 Elias Matsson
fr: Vasa. i: Säbrå sn. b: 2. l: ja.
7726 Anna Larsdotter
fr: Vasa. i: Säbrå sn. b: 3. l: ja.
7727 Marcus Ersson
fr: Närpes. i: Säbrå sn. b: 2. l: ja.
7728 Mats Hansson
fr: Närpes. i: Säbrå sn. b: 2. l: ja.
7729 Mats Simonsson
fr: Närpes. i: Säbrå sn. b: 2. l: ja. _sampt en uthgammal Moder.
7730 Grels Fridrichson
fr: Jakobstad. i: Säbrå sn. b: 2. l: ja. _och 2 st. oskylde barn dem han tagit på flychten.
7731 Hans Zigfridsson
fr: Jakobstad. i: Säbrå sn. b: 3. l: ja.
7732 Beata Johansdotter
fr: Jakobstad. i: Säbrå sn. _oferdig.
7733 Nils Nilsson, styrman
fr: Jakobstad. i: Säbrå sn. l: ja. _des hustru är siuker.
7734 Mats Matsson Hemalaine
fr: Brahestad. i: Säbrå sn. _en gl. gubbe.
7735 Karin Johansdotter, hustru
fr: Brahestad. i: Säbrå sn. b: 2. _illa af fienden medfarne.
7736 Anna Limberg, hustru
fr: Kexholm. i: Säbrå sn. f: 1. _med en liten dotter flychtig i 8 åhr.
7737 Catharina Grå, Lieutnants fru
fr: Kexholm. i: Säbrå sn. f: 1.
7738 Johan Fonzelius, Cappellan
fr: Ikalis. i: Stigsjö sn. b: 6. l: ja.
7739 Anna Maja Cosander, Fru
i: Stigsjö sn. f: 1. _med en liten flicka.
7740 Karin, änckia
fr: Kalix. i: Stigsjö sn. b: 1.
7741 Soldat
fr: Kalix. i: Stigsjö sn. _3 st. förafskedade soldater.
7742 Johan Simonsson
fr: Viborg. i: Stigsjö sn. b: 3. l: ja.
7743 Mårten Andersson
fr: Viborg. i: Stigsjö sn. l: ja.
7744 Pähr Danielson
fr: Malax. i: Stigsjö sn. b: 3. l: ja.
7745 Johan Johansson
fr: Malax. i: Stigsjö sn. b: 3. l: ja.
7746 Brita Hansdotter, hustru
fr: Borgå. i: Stigsjö sn. b: 3.
7747 Johan Jacobsson
fr: Nykarleby. i: Stigsjö sn. b: 4. l: ja.
7748 Johan Olofsson
fr: Nykarleby. i: Stigsjö sn. b: 2. l: ja.
7749 Erich Larson
i: Häggdångers sn. b: 3. l: ja. _hustrun gl.
7750 Nils Månsson
i: Häggdångers sn. l: ja. _siukliga.
7751 Johan Jacobsson
i: Häggdångers sn. b: 2. l: ja.
7752 Michel Jacobsson
i: Häggdångers sn. f: 1. _och en flicka.
7753 Jacob Sigfridson
i: Häggdångers sn. b: 1. l: ja. _sampt modern.
7754 Anders Påhlsson
i: Häggdångers sn. b: 1. l: ja. _och half styfsystren.
7755 Mats Matson
i: Häggdångers sn. b: 2. l: ja. _och styfswägerskan.
7756 Mats Sigfridsson
i: Häggdångers sn. b: många. l: ja.
7757 Anna Andersdotter, Wachtmästare änckia
i: Nora sn.
7758 Margreta Lithovia, Cappellans änckia
fr: Limingo. i: Nora sn. l: nej. gm: Erici Torvonius, Cappellan.
7759 Anna Claesdotter Alholm, postmästars änckia
fr: Kajana. i: Nora sn.
7760 Karin Clemensdotter, borgare änckia
fr: Uleåborg. i: Nora sn. f: 1.
7761 Anna Henrichsdotter, borgare änckia
fr: Borgå. i: Nora sn. b: 1.
7762 Anna Arwedsdotter, änckia
fr: Närpes. i: Nora sn. b: 1.
7763 Mats Andersson
fr: Närpes. i: Nora sn. b: 2. l: ja. _et barn, sampt et sit swågers barn.
7764 Olof Andersson
fr: Närpes. i: Nora sn. b: 2. l: ja.
7765 Mats Danielsson
fr: Pedersöre. i: Nora sn. b: 2. l: ja.
7766 Daniel Danielsson
fr: Pedersöre. i: Nora sn. b: 2. l: ja.
7767 Lisa Ersdotter, änckia
fr: Pedersöre. i: Nora sn. _uthfattiger.
7768 Lisa O.dotter [?], änckia
fr: Pedersöre. i: Nora sn. _utfattiger.
7769 Jacob Matsson
fr: Vasa. i: Nora sn. b: 1. l: ja.
7770 Pähr Hindersson, borgare
fr: Brahestad. i: Nora sn.
7771 Erich Larsson
fr: Lappfjärd. i: Nora sn. l: ja.
7772 Erich Olofson
fr: Jakobstad. i: Bjärtrå sn. b: många. l: ja.
7773 Gösta Ersson
fr: Jakobstad. i: Bjärtrå sn. b: 4. l: ja.
7774 Malin, änckia
fr: Nykarleby. i: Bjärtrå sn.
7775 Jacob Göstasson
fr: Nykarleby. i: Bjärtrå sn. b: 3. l: ja.
7776 Lisa, änckia
fr: Nykarleby. i: Bjärtrå sn. b: 2.
7777 Johan Johansson
fr: Kristinestad. i: Bjärtrå sn. b: 3. l: ja.
7778 Beata, änckia
fr: Kristinestad. i: Bjärtrå sn. b: 2. _barnen små.
7779 Karin Johansdotter, hustru
fr: Pedersöre. i: Bjärtrå sn. b: 1.
7780 Henricus Norström, Cancelliepost
fr: Helsingfors. i: Skog sn. b: 3. l: ja. _barnen små.
7781 Hindrich Berntson
fr: Malax. i: Skog sn. b: 1. l: ja.
7782 Pähr Hansson
fr: Närpes. i: Skog sn. b: 3. l: ja.
7783 Hindrich Hansson
fr: Närpes. i: Skog sn. b: 2. l: ja.
7784 Michel Hindersson
fr: Närpes. i: Skog sn. b: 2. l: ja.
7785 Johan Bartholdson
fr: Närpes. i: Skog sn. b: 2. l: ja.
7786 Hendricus Langell, Collega Schola Trivialis
fr: Viborg. i: Boteå past. b: 2. l: ja.
7787 Helena Enqvist, änckia
fr: Kronoby. i: Boteå past. b: 2. _fattig, med sin gl. moder.
7788 Johannes Vestzynthius, comminister
fr: Brahestad. i: Boteå past. b: 5. l: ja.
7789 Joseph Lang
fr: Brahestad. i: Boteå past. b: 4. _barnen små.
7790 Olof Jonsson Skytt
fr: Brahestad. i: Boteå past. b: 2. l: ja. _Dito en gl. änckia.
7791 Beata Sander, borgare änckia
fr: Vasa. i: Boteå past. f: 1.
7792 Johan Hindersson
fr: Vasa. i: Boteå past. b: 1. l: ja.
7793 Margreta Matsdotter, borgare änckia
fr: Vasa. i: Boteå past.
7794 Anders Johansson
fr: Kronoby. i: Boteå past. b: 2. _barnen små.
7795 Mats Eliaesson
fr: Pedersöre. i: Boteå past. b: 1. l: ja. _med Swärmodren och des dotter.
7796 Beata, änckia
fr: Pedersöre. i: Boteå past. b: 1.
7797 Hans Matsson
fr: Pedersöre. i: Boteå past. b: 1. l: ja. _och ålderstegen Moder.
7798 Gabriel Petzius, Kyrkioherde
fr: Brahestad. i: Torsåkers past. l: ja. _ålderstigen.
7799 Gabriel Petzius
fr: Brahestad. i: Torsåkers past. b: 1. l: ja. _son till kyrkioherde Gabriel Petzius.
7800 Mats Simonson Luadon [Luoto?]
fr: Brahestad. i: Torsåkers past. f: 1. l: ja.
7801 Brita, änckia
fr: Brahestad. i: Torsåkers past. b: 2.
7802 Johan Sauvola
fr: Brahestad. i: Torsåkers past. b: 1. l: ja.
7803 Änckia
fr: Brahestad. i: Torsåkers past. l: nej. gm: Jacob Johansson. _utfattig.
7804 Margreta, änckia
fr: Brahestad. i: Torsåkers past. l: nej. gm: Sippala. _är blinder.
7805 Malin, änckia
fr: Brahestad. i: Torsåkers past. l: nej. gm: Joseph Sippala.
7806 Johan Törnala
fr: Brahestad. i: Torsåkers past. b: 1.
7807 Margreta Korpi, änckia
fr: Brahestad. i: Torsåkers past.
7808 Margreta Buodi, änckia
fr: Brahestad. i: Torsåkers past.
7809 Erich Matsson, Lindwäfware
fr: Jakobstad. i: Torsåkers past. b: 4. l: ja.
7810 Anders Matsson
fr: Pedersöre. i: Torsåkers past. _är gl. och illa bränd af ryssen.
7811 Pähr Pährsson
fr: Pedersöre. i: Torsåkers past. f: 1. l: ja. _med en liten flicka, är sielf gl. och siukelig.
7812 Mats Hansson
fr: Pedersöre. i: Torsåkers past. b: 2. l: ja. _af Ryssen illa slagne.
7813 Hindrich Hindrichsson
fr: Pedersöre. i: Torsåkers past. b: 1. l: ja.
7814 Hans Carlsson
fr: Pedersöre. i: Torsåkers past. l: ja. _aldeles uthfattige.
7815 Sigfrid Matsson
fr: Malax. i: Torsåkers past. b: 2. _barnen små.
7816 Malin Sigfridsdotter, änckia
fr: Nykarleby. i: Torsåkers past. _gl.
7817 Johan Degerman, Herr
fr: Nykarleby. i: Torsåkers past. b: 2. l: ja.
7818 Jacob Simonson
fr: Kronoby. i: Torsåkers past. b: 3. l: ja. _samt med Swärmodern.
7819 Marcus Marcusson
fr: Kronoby. i: Torsåkers past.
7820 Anckarskiöld, Änckia
i: Torsåkers past. b: 2. _mycket torftig.
7821 Anna Dorothea Brunderts, Majorska
fr: Ingermanland. i: Gudmundrå sn.
7822 Hedwig Margareta Nassaken, Rytmästerska
fr: Åbo län. i: Gudmundrå sn.
7823 Johan Bomberg, upbördsskrifware
fr: Tavastehus län. i: Gudmundrå sn. b: 2. l: ja.
7824 Thomas Jonsson
fr: Tavastehus län. i: Gudmundrå sn. l: ja. _med sin hustru af fienden illa sträckter.
7825 Jacob Ersson
fr: Tavastehus län. i: Gudmundrå sn. b: 3. l: ja. _han hudflängder af fienden.
7826 Mats Jacobsson
fr: Tavastehus län. i: Gudmundrå sn. b: 2. l: ja. _han illa af fienden handterat.
7827 Michael Jessenhaus, Magister
fr: Nykarleby. i: Gudmundrå sn. b: 3. l: ja. _2 gånger spolierat.
7828 Apollonia Brynjelsdotter, pastoris änckia
fr: Vörå. i: Gudmundrå sn. _70 åhr gl.
7829 Maria Elisabeth Zadler
fr: Vörå. i: Gudmundrå sn. b: 2. _warit 8 åhr på flychten.
7830 Hindrich Erichson
fr: Närpes. i: Gudmundrå sn. b: 2. l: ja. _det ena barnet fader och Moderlöst.
7831 Hans Mårtensson
fr: Närpes. i: Gudmundrå sn. b: 2. l: ja. _barnen små.
7832 Maria Hendrichsdotter, änckia
fr: Närpes. i: Gudmundrå sn.
7833 Beata Bernhardsdotter, hust.
fr: Närpes. i: Gudmundrå sn. b: 1.
7834 Marcus Matsson
fr: Malax. i: Gudmundrå sn. b: 3. l: ja. _han sielf oferdig.
7835 Mårten Mårtenson
fr: Närpes. i: Gudmundrå sn. l: ja. _han illa handteret af fiend.
7836 Maria Erichsdotter, änckia
fr: Närpes. i: Gudmundrå sn. b: 4.
7837 Karin Erichsdotter, hust.
fr: Närpes. i: Gudmundrå sn. p: 1. _sonen liten.
7838 Beata Michelsdotter
fr: Närpes. i: Gudmundrå sn. b: 1.
7839 Michel Christophorsson
fr: Närpes. i: Gudmundrå sn. f: 1. l: ja. _bägge uthgambla.
7840 Malin Pährsdotter, hust.
fr: Närpes. i: Gudmundrå sn. b: 1.
7841 Maria Mårtensdotter, piga
fr: Vörå. i: Gudmundrå sn. _af fienden illa handteret.
7842 Lisa Gabrielsdotter, änckia
fr: Pyhäjoki. i: Gudmundrå sn. b: 1. _älendig.
7843 Karin Aaronsdotter, hust.
fr: Brahestad. i: Gudmundrå sn. _af fienden i bröstet krossat.
7844 Thomas Thomasson
fr: Brahestad. i: Gudmundrå sn. b: 1. l: ja. _alla af fienden illa handterade.
7845 Anna Andersdotter, piga
fr: Brahestad. i: Gudmundrå sn. b: 3. _har 3 sin döde systers omyndige barn.
7846 Hindrich Lucasson
fr: Christinehamn. i: Gudmundrå sn. b: 2. l: ja. _hustrun siuklig.
7847 Erich Matsson
fr: Christinehamn. i: Gudmundrå sn. l: ja. _han sielf förlamad.
7848 Brita Pährsdotter, änckia
fr: Kexholm. i: Gudmundrå sn. b: 1.
7849 Margreta Hindrichsdotter, ryttareänckia
fr: Kexholm. i: Gudmundrå sn. _gl.
7850 Anna Olofsdotter, änckia
fr: Savolax. i: Gudmundrå sn. _illa piskader af fienden.
7851 Brita Olofsdotter Plantin, hustru
fr: Umeå. i: Gudmundrå sn. b: 3. _uthfattig.
7852 Henrich Bång, Comminister
fr: Kalajoki. i: Gudmundrå sn. b: 2. l: ja. _uthplundret.
7853 Casper Magnus Berch, Capitein
fr: Tavastehus. i: Högsjö sn. f: 2. l: ja.
7854 Margareta Elisabetha Berch, Capiteins fru
fr: Tavastehus. i: Högsjö sn. b: 2. _med 2 sina stiufbarn.
7855 Mats Olofson
fr: Närpes. i: Högsjö sn. b: 3. l: ja. _spolierat af fienden.
7856 Michel Andersson
fr: Närpes. i: Högsjö sn. b: 3. _fattigh.
7857 Erich Olsson
fr: Närpes. i: Högsjö sn. b: 1. l: ja. _har hos sig sin Moder.
7858 Mårten Ersson
fr: Närpes. i: Högsjö sn. b: 2. l: ja.
7859 Margreta Mårtensdotter, hust.
fr: Närpes. i: Högsjö sn. b: 2.
7860 Påhl Matsson
fr: Nykarleby. i: Högsjö sn. b: 4. l: ja.
7861 Lisa Erichsdotter, änckia
fr: Lochteå. i: Högsjö sn. b: 1.
7862 Lisa Mårtensdotter, änckia
fr: Lochteå. i: Högsjö sn. b: 1.
7863 Jacob Ersson
fr: Lochteå. i: Högsjö sn. b: 2. l: ja.
7864 Erich Michelson
fr: Lochteå. i: Högsjö sn. b: 2. l: ja.
7865 Johan Matsson
fr: Lochteå. i: Högsjö sn.
7866 Kyrkioherde änckia
i: Sollefteå past. f: 2. l: nej. gm: Cajanus, Kyrkioherde. _döttrarna små.
7867 Capellans änckia
i: Sollefteå past. l: nej. gm: Mathias Salonius, Capellan.
7868 Joh. Beckman, prästman
i: Sollefteå past. _plundrat af fienden.
7869 Joh. Simonson, borgare
fr: Kristinestad. i: Sollefteå past.
7870 Änckia
fr: Siikajoki. i: Sollefteå past. b: 3. l: nej. gm: Joh. Ersson.
7871 Pährsson, barn
fr: Siikajoki. i: Sollefteå past. p: 1. f: 2. _Pähr Pährsons barn 1 son 2 döttrar.
7872 Mats Johansson
fr: Siikajoki. i: Sollefteå past. _med sin moder och en syster som affröst sig fötterna.
7873 Michel Michelsson
fr: Siikajoki. i: Sollefteå past. b: 3.
7874 Klockare änckia
fr: Brahestad. i: Sollefteå past. f: 3.
7875 Änckia
fr: Brahestad. i: Sollefteå past. b: 2. l: nej. gm: Michel Såfwio. _barnen små.
7876 Maria Pährsdotter, flicka
fr: Brahestad. i: Sollefteå past. f: 1. _en ung flicka fader- och moderlös.
7877 Mats Sigfridson
fr: Pyhäjoki. i: Sollefteå past. f: 1. l: ja. _en liten dotter som har förkylda fötter.
7878 Okänd
fr: Pyhäjoki. i: Sollefteå past. f: 1. _hustrusyster till Mats Sigfridsson.
7879 Johan Giöransson
fr: Salo. i: Sollefteå past. _med sin syster af fienden illa medfaren.
7880 Hans Michelsson
fr: Närpes. i: Sollefteå past. b: 2. l: ja. _barnen små.
7881 Beata Matsdotter
fr: Jakobstad. i: Sollefteå past. _eländig och meenföhr.
7882 Mats Hindrichson
fr: Lappfjärd. i: Sollefteå past. b: 3. l: ja. _barnen små, af dem en brotfelling, hustruns syster är Brita Thomasdotter.
7883 Brita Thomasdotter
fr: Lappfjärd. i: Sollefteå past. _syster till Mats Hindrichssons hustru, swårmodig.
7884 Nils Mårtensson
fr: Nykarleby. i: Sollefteå past. b: 5. l: ja. _2 st. egna och 3 st. andra fader- och Moderlöse barn.
7885 Elisabetha Mårtensdotter
fr: Nykarleby. i: Sollefteå past. b: 1. _har et fader- och moderlöst barn.
7886 Christiern Zimmerman, Comminister
fr: Pyhäjoki. i: Resele past. b: 7. l: ja.
7887 Lucas Polus
fr: Pyhäjoki. i: Resele past. b: 2.
7888 Jacob Marcusson, Klockare
fr: Jakobstad. i: Resele past. b: 3. l: ja.
7889 Pähr Carlsson Charling
fr: Kalajoki. i: Resele past. b: 2. l: ja.
7890 Jacob Mårtensson
fr: Nykarleby. i: Resele past. b: 3. l: ja.
7891 Jacob Månsson
fr: Nykarleby. i: Resele past. b: 3. l: ja.
7892 Anders Simonsson
fr: Nykarleby. i: Resele past. b: 3. l: ja.
7893 Erich Bertelson
fr: Nykarleby. i: Resele past. b: 1. l: ja. _hustrun siuklig.
7894 Pähr Ersson
fr: Närpes. i: Ramsele past. b: 5. l: ja.
7895 Hindrich Pährsson
fr: Malax. i: Ramsele past. b: 4. l: ja.
7896 Christopher Herkepaeus, Herr
i: Ramsele past. _sielf siuende.
7897 Anna Petraelia
i: Ramsele past. _en unger flicka.
7898 Abraham Remahl, Comminister
fr: Brahestad. i: Nordingrå sn. b: 3. l: ja.
7899 Anna Christiernsdotter, änckia
fr: Brahestad. i: Nordingrå sn. _til sina lemmar af fienden förderf.
7900 Lisa Johansdotter, änckia
fr: Brahestad. i: Nordingrå sn. _af fienden illa handterat.
7901 Brita Thomasdotter
fr: Brahestad. i: Nordingrå sn. b: 1.
7902 Jacob Eskelson
fr: Pyhäjoki. i: Nordingrå sn. b: 1. l: ja. _aldeles oferdig.
7903 Walborg Johansdotter, hust.
fr: Pyhäjoki. i: Nordingrå sn. b: 1.
7904 Johan Torvi, soldat
fr: Lochteå. i: Nordingrå sn. _en uthlefwat och bräckelig soldat.
7905 Beata Michelsdotter, änckia
fr: Siikajoki. i: Nordingrå sn. b: 1. _gl.
7906 Maria Pährsdotter, änckia
fr: Nykarleby. i: Nordingrå sn. _gl., seer illa.
7907 Karin Matsdotter, änckia
fr: Nykarleby. i: Nordingrå sn. _gl. och siukelig.
7908 Brita Johansdotter, piga
fr: Nykarleby. i: Nordingrå sn. _i sina been oferdig.
7909 Malin Simonsdotter, änckia
fr: Nykarleby. i: Nordingrå sn. b: 2. _barnen små.
7910 Anna Hindrichsdotter, änckia
fr: Nykarleby. i: Nordingrå sn. b: 3. _barnen små.
7911 Mårten Hansson
fr: Nykarleby. i: Nordingrå sn. b: många. l: ja.
7912 Jacob Mårtenson
fr: Nykarleby. i: Nordingrå sn. b: 4. l: ja. _barnen små.
7913 Elsa Jacobsdotter, hust.
fr: Nykarleby. i: Nordingrå sn. _uthgammal.
7914 Lisa Jönsdotter, änckia
fr: Nykarleby. i: Nordingrå sn. b: 3. _oferdig, barnen små.
7915 Nils Matsson
fr: Nykarleby. i: Nordingrå sn. b: 2. l: ja. _af fienden slagen.
7916 Lisa Matsdotter, änckia
fr: Malax. i: Nordingrå sn. f: 1. _siuklig.
7917 Påhl Hemmingson, brofougde
fr: Limingo. i: Nordingrå sn. b: 4. l: ja. _gl. siuklig.
7918 Hans Hindersson
fr: Lappfjärd. i: Nordingrå sn. b: 1. l: ja. _aldeles i händer och fötter oferdig.
7919 Hindrich Josephsson
fr: Lappfjärd. i: Nordingrå sn. b: 1. l: ja. _af fienden bränder, barnet litet.
7920 Mårten Hansson
fr: Nykarleby. i: Nordingrå sn. b: många. l: ja.
7921 Mats Ziffersson
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. b: 2. l: ja. _barnen små, gl. oferdig.
7922 Jacob Matsson
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. l: ja. _med Moder och Swärmoder gl. och oferdige.
7923 Hans Erichsson
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. b: 1. l: ja. _barnet litet, hustrun siuklig.
7924 Erich Erichsson
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. b: 4. l: ja. _barnen små.
7925 Elias Erichsson
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. b: 5. l: ja. _barnen små.
7926 Matz Jacobsson
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. b: 4. l: ja. _barnen små.
7927 Matz Hermansson
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. b: 1. l: ja. _barnet litet.
7928 Thomas Hindrichsson
fr: Vörå. i: Vibyggerå sn. b: 4. l: ja. _barnen små.
7929 Anders Hindersson, dräng
fr: Närpes. i: Ullånger sn. _blinder.
7930 Brita Matsdotter, änckia
fr: Närpes. i: Ullånger sn. b: 4. _barnen små.
7931 Mats Ersson
fr: Närpes. i: Ullånger sn. b: 3. l: ja. _barnen små sielf siukliger.
7932 Erich Larsson
fr: Nykarleby. i: Ullånger sn. b: 1. _med et litet oferdigt barn.
7933 Margreta Hansdotter, änckia
fr: Vasa. i: Ullånger sn. b: 2. _barnen små.
7934 Olof Jonsson
fr: Nyenskants. i: Ullånger sn. l: ja. _hustrun siuklig.
7935 Hans Mårtensson
fr: Närpes. i: Nätra sn. b: många. l: ja.
7936 Britha Eliasdotter, änckia
fr: Närpes. i: Nätra sn.
7937 Mats Månsson
fr: Närpes. i: Nätra sn. l: ja.
7938 Erich Månsson
fr: Närpes. i: Nätra sn. _en liten gosse har hwarken fahr el. Mor uthfattig.
7939 Mats Michelsson
fr: Närpes. i: Nätra sn. b: många. l: ja.
7940 Elisabetha Andersdotter, hust.
fr: Närpes. i: Nätra sn. _äger ingenting.
7941 Karin Thomasdotter, änckia
fr: Närpes. i: Nätra sn.
7942 Gertrud Olofsdotter, änckia
fr: Närpes. i: Nätra sn. b: 1.
7943 Margareta Andersdotter, hust.
fr: Närpes. i: Nätra sn. b: 2. _barnen små.
7944 Marcus Marcusson
fr: Petalax, Närpes. i: Nätra sn.
7945 Hindrich Hindrichsson
fr: Närpes. i: Nätra sn. l: ja. _des hustru är siuker.
7946 Erich Hindersson
fr: Närpes. i: Nätra sn. _aldeles fattig.
7947 Erich Ersson
fr: Närpes. i: Nätra sn.
7948 Anders Jacobsson
fr: Närpes. i: Nätra sn. b: många. l: ja.
7949 Michel Michelsson
fr: Närpes. i: Nätra sn. l: ja. _hustrun siuker.
7950 Anders Andersson
fr: Närpes. i: Nätra sn.
7951 Anders Jacobsson
fr: Närpes. i: Nätra sn. l: ja. _hustrun siuker.
7952 Mats Andersson
fr: Närpes. i: Nätra sn. p: 1. _ett fader- och moderlöst barn.
7953 Anders Andersson
fr: Böle, Närpes. i: Nätra sn.
7954 Anders Hindersson
fr: Närpes. i: Nätra sn. l: ja. _bägge uthgamble.
7955 Johan Matsson
fr: Pedersöre. i: Nätra sn. _gl. man som alt sit goda bortmist.
7956 Hindrich Jacobsson
fr: Pedersöre. i: Nätra sn. b: många. l: ja. _uthfattig.
7957 Margreta Johansdotter, änckia
fr: Pedersöre. i: Nätra sn.
7958 Brita Michelsdotter, piga
fr: Pedersöre. i: Nätra sn. _gl. mycket fattig och ögon siuk.
7959 Mats Ersson
fr: Pedersöre. i: Nätra sn. b: många. l: ja.
7960 Carl Ersson
fr: Pedersöre. i: Nätra sn. b: många. l: ja.
7961 Lisa Olofsdotter
fr: Pedersöre. i: Nätra sn. f: 1. _et fader och moderlöst barn.
7962 Erich Ersson
fr: Pedersöre. i: Nätra sn. b: många. l: ja. _sielf siuklig och bräcklig.
7963 Mårten Jacobsson
fr: Vörå. i: Nätra sn. l: ja. _bägge uthgambla.
7964 Brita Eskilsdotter, änckia
fr: Vörå. i: Nätra sn. b: många. _med sina små barn.
7965 Lars Larsson
fr: Viborg. i: Nätra sn. b: många. l: ja. _bräckelig.
7966 Maria Erfwidsdotter, änckia
fr: Jacobstad. i: Nätra sn. b: 1.
7967 Johan Ersson
fr: Jakobstad. i: Nätra sn. b: många. l: ja.
7968 Barbara Matsdotter
fr: Kristinestad. i: Nätra sn. f: 1.
7969 Hindrich Jacobsson
fr: Kristinestad. i: Nätra sn. b: okänt antal. l: ja.
7970 Elisabetha Jönsdotter, änckia
fr: Kristinestad. i: Nätra sn.
7971 Barbara Matsdotter
fr: Kristinestad. i: Nätra sn. f: 1. _med sin systerdotter fader- och moderlös.
7972 Pähr Larsson
fr: Torneå. i: Sidensjö sn. b: 5. l: ja.
7973 Jacob Vester, Landzskrifware
fr: Uleåborg. i: Sidensjö sn. _sielf fierde.
7974 Anders Matsson, borgare
fr: Jakobstad. i: Sidensjö sn. _sielf femte, fattig.
7975 Christopher Matsson
fr: Jakobstad. i: Sidensjö sn. b: 1. l: ja.
7976 Pähr Påhlsson
fr: Jakobstad. i: Sidensjö sn. _sielf siuende.
7977 Lars Larsson
fr: Närpes. i: Sidensjö sn.
7978 Margreta Danielsdotter, änckia
fr: Pedersöre. i: Sidensjö sn.
7979 Anders Johansson
fr: Pedersöre. i: Sidensjö sn. _halt och oferdig.
7980 Mats Johansson
fr: Pedersöre. i: Sidensjö sn. _halt och oferdig.
7981 Mats Johansson
fr: Vörå. i: Sidensjö sn. _sielf fierde.
7982 Karin Nilsdotter, häradsskrifwares änckia
fr: Jakobstad. i: Anundsjö sn.
7983 Claes Ersson
fr: Pedersöre. i: Anundsjö sn. l: ja. _gl. och fattige.
7984 Nils Nilsson
fr: Pedersöre. i: Anundsjö sn. b: 2. l: ja. _barnen små.
7985 Hindrich Pährsson
fr: Nykarleby. i: Anundsjö sn. p: 1. l: ja.
7986 Mats Jacobsson
fr: Nykarleby. i: Anundsjö sn. b: 2. l: ja.
7987 Mats Marcusson, under officer
fr: Nykarleby. i: Anundsjö sn. l: ja. _gl.
7988 Brita, hustru
fr: Nykarleby. i: Anundsjö sn. b: 2.
7989 Johan Grelson
fr: Nykarleby. i: Anundsjö sn. b: 4. l: ja.
7990 Maria Michelsdotter, hust.
fr: Malax. i: Anundsjö sn. b: 2. _barnen små.
7991 Agnet, hust.
fr: Närpes. i: Anundsjö sn. b: 2. _med en syster, barnen små.
7992 Hans Ersson
fr: Närpes. i: Anundsjö sn. b: 4. l: ja. _barnen små.
7993 Hans Hansson
fr: Närpes. i: Anundsjö sn. b: 3. l: ja.
7994 Maria, hustru
fr: Vörå. i: Anundsjö sn. _gl. och uthfattig.
7995 Anna, hust.
fr: Vörå. i: Anundsjö sn. p: 2.
7996 Anna, hust.
fr: Vörå. i: Anundsjö sn. p: 1.
7997 Johan Brax, comminister
fr: Paldamo. i: Siäla sn.
7998 Gunnila Catharina Ulf, Capiteins änckia
i: Siäla sn. l: nej. gm: Root, Capitein.
7999 Anna Maria Pipenberg, Capiteins änckia
i: Siäla sn.
8000 Daniel Eskilsson
fr: Närpes. i: Siäla sn.
8001 Karin, änckia
fr: Närpes. i: Siäla sn.
8002 Mats Olofsson
fr: Närpes. i: Siäla sn.
8003 Anna Matsdotter
fr: Närpes. i: Siäla sn.
8004 Beata Hansdotter
fr: Närpes. i: Siäla sn.
8005 Walborg Matsdotter
fr: Närpes. i: Siäla sn.
8006 Michel Erichsson
fr: Närpes. i: Siäla sn.
8007 Sigfrid Johansson
fr: Närpes. i: Siäla sn.
8008 Margeta Matsdotter
fr: Närpes. i: Siäla sn.
8009 Simon Larsson
fr: Malax. i: Siäla sn.
8010 Margeta Simonsdotter
fr: Malax. i: Siäla sn.
8011 Marcus Jacobsson
fr: Malax. i: Siäla sn.
8012 Mårten Benjaminsson
fr: Malax. i: Siäla sn.
8013 Erich Matsson
fr: Malax. i: Siäla sn.
8014 Mats Marcusson
fr: Malax. i: Siäla sn.
8015 Sigfrid Pährsson
fr: Malax. i: Siäla sn.
8016 Karin Eskilsdotter
fr: Malax. i: Siäla sn.
8017 Anders Hansson
fr: Pedersöre. i: Siäla sn.
8018 Jöns Johansson
fr: Pedersöre. i: Siäla sn.
8019 Hindrich Michelsson
fr: Pedersöre. i: Siäla sn.
8020 Sara, hustru
fr: Pedersöre. i: Siäla sn.
8021 Jacob Simsson
fr: Nykarleby. i: Siäla sn.
8022 Johan Påhlsson
fr: Nykarleby. i: Siäla sn.
8023 Mats Simson
fr: Nykarleby. i: Siäla sn. _ung person blinder.
8024 Karin Matsdotter
fr: Nykarleby. i: Siäla sn.
8025 Maria Jacobsdotter
fr: Vasa. i: Siäla sn.
8026 Brita Jacobsdotter
fr: Vasa. i: Siäla sn.
8027 Helena Erichsdotter
fr: Vasa. i: Siäla sn.
8028 Margareta Danielsdotter
fr: Vasa. i: Siäla sn.
8029 Maria Sabina Ackerfelt, Cornets änckia
fr: Ingermanland. i: Arnäs sn. b: 2. l: nej. gm: Joh. Dufwa, Cornet.
8030 Elisabetha Krogia, Comminister änckia
fr: Viborg. i: Arnäs sn. l: nej. gm: L. Hemelin, Comminister. _heel nödtorftig.
8031 Thomas Lyra, Studiosus
fr: Viborg. i: Arnäs sn. p: 1. f: 1. _med sin systerdotter- och son af 13 åhr.
8032 Elisabetha Jönsdotter, Sergiants änckia
fr: Riga. i: Arnäs sn. b: 2.
8033 Helena Köster, Jungfru
fr: Karelen. i: Arnäs sn. _en fader- och moderlös jungfru om 16 åhr.
8034 Johan Johansson
fr: Vörå. i: Arnäs sn. b: 2. l: ja.
8035 Simon Thomasson
fr: Vörå, Kimo by. i: Arnäs sn. l: ja. _mycket eländig.
8036 Simon Thomasson
fr: Vörå, Ledlax. i: Arnäs sn. b: 4. l: ja.
8037 Karin Matsdotter, änckia
fr: Vörå. i: Arnäs sn. b: 4. _barnen små och omyndige.
8038 Maria Michelsdotter, änckia
fr: Vörå. i: Arnäs sn. b: 2.
8039 Carl Carlsson
fr: Vörå. i: Arnäs sn. l: ja. _bägge gl. och bräcklige.
8040 Mats Hindrichsson
fr: Vörå. i: Arnäs sn. b: 3. l: ja.
8041 Gertrud Simonsdotter, änckia
fr: Vörå. i: Arnäs sn. _gl.
8042 Hindrich Mollis, comminister
fr: Närpes. i: Arnäs sn. b: 1. l: ja.
8043 Michel Vestborg, Länsman
fr: Närpes. i: Arnäs sn. b: 2. l: ja. _gl.
8044 Michel Larsson
fr: Närpes. i: Arnäs sn. b: 3. l: ja.
8045 Mårten Hindrichsson
fr: Närpes. i: Arnäs sn. b: 2. l: ja.
8046 Mats Matsson
fr: Närpes. i: Arnäs sn. b: 2. l: ja.
8047 Maria Larsdotter, änckia
fr: Närpes. i: Arnäs sn. _gl.
8048 Simon Sigfridson
fr: Närpes. i: Arnäs sn. _gl.
8049 Jacob Michelsson
fr: Kristinestad. i: Arnäs sn. _och des gl. moder.
8050 Marcus Bertilson
fr: Malax. i: Arnäs sn. _gl.
8051 Hans Hansson
fr: Nykarleby. i: Arnäs sn. l: ja. _hustrun siuklig.
8052 Mats Isacson
fr: Nykarleby. i: Arnäs sn. b: 5. l: ja. _och des hufwudswaga moder.
8053 Michel Simonsson
fr: Nykarleby. i: Arnäs sn. b: 2.
8054 Maria Jacobsdotter, änckia
fr: Nykarleby. i: Arnäs sn. _gl.
8055 Hans Matson
fr: Nykarleby. i: Arnäs sn. b: 4.
8056 Isac Alexandersson
fr: Nykarleby. i: Arnäs sn. b: 2. _och des uthgambla moder.
8057 Isac Hindersson
fr: Nykarleby. i: Arnäs sn. l: ja. _bägge uthgamble.
8058 Margeta Pährsdotter, änckia
fr: Nykarleby. i: Arnäs sn. _gl.
8059 Karin, piga
fr: Närpes. i: Grundsunda sn. _afstängd ifrån folcks omgänge för sin swåra kranckhet.
8060 Lars Matsson
fr: Närpes. i: Grundsunda sn. b: 2. l: ja. _barnen små.
8061 Mats Erichsson
fr: Närpes. i: Grundsunda sn. b: 2. l: ja.
8062 Margeta, änckia
fr: Närpes. i: Grundsunda. b: 3.
8063 Lissbeta, änckia
fr: Nykarleby. i: Grundsunda sn. _med hufwudswaghet beswärat, mor till Brita.
8064 Brita, änckia
fr: Nykarleby. i: Grundsunda sn. _dotter till Lissbeta.
8065 Johan Matsson
fr: Nykarleby. i: Grundsunda sn. b: 5. l: ja.
8066 Helena Erichsdotter
fr: Vasa. i: Nordmaling sn. b: 2.
8067 Erich Olofsson
fr: Vasa. i: Nordmaling sn. b: 2. l: ja.
8068 Mårten Rönholm
fr: Vasa. i: Nordmaling sn. b: 3. l: ja.
8069 Hans Hansson
fr: Malax. i: Nordmaling sn. b: 2. l: ja.
8070 Johan Mårtensson
fr: Malax. i: Nordmaling sn. b: 1. l: ja.
8071 Johan Larsson
fr: Malax. i: Nordmaling sn. b: 2.
8072 Mats Larsson
fr: Vörå. i: Nordmaling sn. b: 2. l: ja.
8073 Erich Erichsson
fr: Vörå. i: Nordmaling sn. b: 2. l: ja.
8074 Mats Ersson
fr: Vörå. i: Nordmaling sn. b: 2. l: ja.
8075 Anders N.
fr: Vörå. i: Nordmaling sn. b: 1.
8076 Margeta, hustru
fr: Pedersöre. i: Nordmaling sn. b: 1.
8077 Hans N.
fr: Närpes. i: Nordmaling sn. b: 3. l: ja.
8078 Mathias N.
fr: Närpes. i: Nordmaling sn. _gl.
8079 Johan Andersson
fr: Närpes. i: Nordmaling sn. b: 3. l: ja.
8080 Mats Bengtsson
fr: Närpes. i: Nordmaling sn. b: 3. l: ja.
8081 Hans Matsson
fr: Närpes. i: Nordmaling sn. b: 1. l: ja. _med modren, brodren, 2 systrar.
8082 Christina Phalström
fr: Närpes. i: Nordmaling sn. b: 1.
 

[ Huvudsidan ]