Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingar i Piteå, Nora och Ångermanland

Förtächning på dhe flychtade personer, hwilcka sig i desse församblingar nu uppehålla. Specifikation på de här i Pitheå Sohn befintlige Flychtingar som if Finska Orter hijt anländt, samt berättelse om deras hwilckor och tillstånd. Specifikation uppå de nu förtijden här i Nora Sochn och Ångermanland befintelige wistande Flychtingar, med hwars och ens Namn, tilstånd, wilkor och Character som följer.

Källa: Domkapitlet i Härnösand E III:15. Härnösands landsarkiv, Sverige.

I nedanstående förteckningar upptas de flyktingar som våren 1721 befann sig på nedannämnda orter i Härnösands stift. Eftersom de flesta flyktingars livssituation beskrivs närmare, är det möjligt att förteckningen skulle ligga till grund för en kommande utdelning av flyktingunderstöd. Förteckningarna är uppgjorda av församlingarnas präster, som säkert rätt väl kände till situationen bland flyktingarna i den egna församlingen.

 

8083 Martinus Peitzius, Kiörkioherde
fr: Brahestad. i: Nordingrå sn. l: ja. d: 6.5.1721. _bägge gamla.
8084 Gabriel Peitzius, Herr
i: Nordingrå sn. b: 3. l: ja. d: 6.5.1721. _begge öfver sin trångmåhl beklagande, barnen små.
8085 Abraham Remahl, Comminister
fr: Brahestad. i: Nordingrå sn. b: 3. l: ja. d: 6.5.1721.
8086 Johan Westzynthius, Comminister
fr: Brahestad. i: Nordingrå sn. b: 6. l: ja. d: 6.5.1721. _barnen små, aldeles fattige så till födo som kläder.
8087 Anna Cajana, Kiörkioherde änckia
fr: Kalajoki. i: Nordingrå sn. l: nej. gm: Abraham Phallander, Körkioherde. d: 6.5.1721. _gammal och utfattig.
8088 Johan Snellman, Tulnär
fr: Uleåborg. i: Nordingrå sn. b: 4. l: ja. d: 6.5.1721. _barnen små, beklagande sig uti ett trångt tilstånd lefwa.
8089 Mårten Pährson, Klåckare
fr: Närpes. i: Nordingrå sn. b: 2. l: ja. d: 6.5.1721. _gammal, fattige.
8090 Hans Eliaeson, Bonde
fr: Närpes. i: Nordingrå sn. l: ja. d: 6.5.1721. _af fienden Ryssen illa handterat både gamble och hon siukliger.
8091 Erich Matson, Bonde
fr: Närpes. i: Nordingrå sn. b: 5. l: ja. d: 6.5.1721. _tvenne af barnen nästan blinde.
8092 Karin Kinman, Borgare änckia
fr: Brahestad. i: Nordingrå sn. f: 1. d: 6.5.1721. _utfattig med en ofärdig dotter.
8093 Anna Christiernsdotter, änckia
fr: Brahestad. i: Nordingrå sn. d: 6.5.1721. _gammal, illa af fienden handteret, mannen till döden pinter, benen af honom borttagne, och hon fattig och äländig.
8094 Margeta Andersdotter, änckia
fr: Limingo. i: Nordingrå sn. b: 2. d: 6.5.1721. _gammal, af fienden illa handterat, mannen af honom död, 3 barn afhonom borttagne och 2 med sig, fattig.
8095 Hindrich Eliaeson, bonde
fr: Siikajoki. i: Nordingrå sn. f: 1. d: 6.5.1721. _af Ryssen illa handterat med en ofärdig dotter, usel och arm.
8096 Margeta Johansdotter, båtsmans änckia
fr: Malax. i: Nordingrå sn. d: 6.5.1721. _sängliggiande af en beklagelig siukdom.
8097 Pähr Hindrichson, borgare
fr: Brahestad. i: Nordingrå sn. l: ja. d: 6.5.1721. _gammal, af Ryssen illa slagen med hustru ofärdig.
8098 Okänd
fr: Nykarleby. i: Nordingrå sn. f: 2. d: 6.5.1721. _twenne Fader- och Moderlöse flickor, unge, omyndige och utfattige.
8099 Mats Isacson, bonde
fr: Nykarleby. i: Nordingrå sn. b: 5. l: ja. d: 6.5.1721. _illa af fienden handterat, hustrun siuklig, barnen små, fattigt folck.
8100 Margeta Johansdotter, änckia
fr: Nykarelby. i: Nordingrå sn. d: 6.5.1721. _af fienden illa handterat, der af ofärdig och der hoos utfattig.
8101 Chierstin Hansdotter, hustru
fr: Nykarleby. i: Nordingrå sn. b: 3. d: 6.5.1721. _mannen af fienden tagen, hon fattig.
8102 Karin Johansdotter, flicka
fr: Limingo. i: Nordingrå sn. f: 1. d: 6.5.1721. _en liten flicka Fader- och Moderlöös, aldeles ung, usel och fattig.
8103 Karin, hustru
fr: Nykarleby. i: Nordingrå sn. p: 1. d: 6.5.1721. _mannen af Ryssen borttagen och hon af siukdom sängliggiande.
8104 Lisa Jönsdotter, änckia
fr: Nykarleby. i: Nordingrå sn. d: 6.5.1721. _gammal, ofärdig och utfattig.
8105 Nils Matson, Bonde
fr: Nykarleby. i: Nordingrå sn. b: 2. l: ja. d: 6.5.1721.
8106 Brita Johansdotter, piga
fr: Nykarleby. i: Nordingrå sn. d: 6.5.1721. _twenne gamble pigor systrar Brita och Elsa Johansdöttrar, den ene af fienden illa handterat, den andre aldeles ofärdig och sängliggiande.
8107 Margeta Hansdotter, piga
fr: Nykarleby. i: Nordingrå sn. d: 6.5.1721. _gammal och blind, aldeles fattig.
8108 Johan Michelson, Bonde
fr: Salo. i: Nordingrå sn. b: 2. l: ja. d: 6.5.1721. _af fienden illa Bränder och slagen, barnen små, och en syster så pinter at hon är aldeles ofärdig.
8109 Anna Hindrichsdotter, änckia
fr: Nykarleby. i: Nordingrå sn. b: 2. d: 6.5.1721. _barnen små, fattig.
8110 Beata Pährsdotter, Borgar änckia
fr: Uleåborg. i: Nordingrå sn. d: 6.5.1721. _utfattig och af fienden illa handterat.
8111 Margeta Hendrichsdotter, Piga
fr: Karlö. i: Nordingrå sn. d: 6.5.1721. _fattig.
8112 Brita Thomasdotter, änckia
fr: Salo. i: Nordingrå sn. f: 1. d: 6.5.1721. _gambler, fattig.
8113 Brita Simonsdotter, Borgareänckia
fr: Brahestad. i: Nordingrå sn. b: 2. d: 6.5.1721. _med 2 faderlöse barn, fattig.
8114 Erich Erson, Bonde
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. b: 3. l: ja. d: 6.5.1721. _ifrån Gätböle by, fattig.
8115 Elias Erson
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. b: 4. l: ja. d: 6.5.1721. _ibidem, barnen små, utfattig.
8116 Mats Jacobson
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. b: 4. d: 6.5.1721. _ibidem, fattig.
8117 Maria Johansdotter, hustru
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. b: 3. d: 6.5.1721. _ibidem, fattig.
8118 Mats Matson
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. b: 4. l: ja. d: 6.5.1721. _ifrån Böhle.
8119 Jacob Matson
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. b: 3. l: ja. d: 6.5.1721. _ifrån Herrsböhle, fattig.
8120 Maria Andersdotter, änckia
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. b: 2. d: 6.5.1721. _ibidem.
8121 Maria Matsdotter, änckia
fr: Limingo. i: Vibyggerå sn. b: 1. d: 6.5.1721. _ifrån Liminingo och Lomijockie.
8122 Anna Hendrichsdotter, änckia
fr: Limingo. i: Vibyggerå sn. p: 1. d: 6.5.1721. _ibidem, gossen liten.
8123 Susanna Michelsdotter, Piga
fr: Lochteå. i: Vibyggerå sn. d: 6.5.1721. _ifrån Imanga by fattig och torfttig.
8124 Sifri Pährson
fr: Malax. i: Vibyggerå sn. b: 3. l: ja. d: 6.5.1721. _ifrån Yter Malax by.
8125 Karin N.dotter, hustru
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. b: 2. d: 6.5.1721. _ifrån Herrsböhle, utfattig.
8126 Sara Hendrichsdotter, änckia
fr: Hollola. i: Ullånger sn. d: 6.5.1721. _mycket fattig.
8127 Olof Olofson
fr: Nyen. i: Ullånger sn. b: okänt antal. l: ja. d: 6.5.1721. _fattig.
8128 Hans Erson, Bonde
fr: Pedersöre. i: Ullånger sn. b: okänt antal. l: ja. d: 6.5.1721.
8129 Anders Pährson, hofslagare
fr: Pedersöre. i: Ullånger sn. b: okänt antal. l: ja. d: 6.5.1721. _mycket fattig och siuklig.
8130 Olof Mätaar, Borgare
fr: Nyenskants. i: Ullånger sn. l: ja. d: 6.5.1721. _hustrun siuklig.
8131 Karin Andersdotter, änckia
fr: Närpes. i: Ullånger sn. b: 4. d: 6.5.1721. _barnen små, fattiger.
8132 Carl Erichson, Bonde
fr: Pedersöre. i: Ullånger sn. b: 4. l: ja. d: 6.5.1721. _barnen små, fattig.
8133 Mats Erson, Bonde
fr: Närpes. i: Ullånger sn. b: 3. l: ja. d: 6.5.1721.
8134 Anders Hindrichson, dräng
i: Ullånger sn. d: 6.5.1721. _blinder och mycket fattiger.
8135 Beata Matsdotter, änckia
fr: Närpes. i: Ullånger sn. d: 6.5.1721.
8136 Erich Jacobson, bonde
fr: Närpes. i: Ullånger sn. b: okänt antal. l: ja. d: 6.5.1721.
8137 Margeta Matsdotter, änckia
fr: Malax. i: Ullånger sn. b: 1. d: 6.5.1721. _barnet litet, fattig.
8138 Hendrich Matson, Bonde
fr: Närpes. i: Ullånger sn. b: okänt antal. l: ja. d: 6.5.1721. _fattig.
8139 Nils Grelson
fr: Björkö. i: Ullånger sn. b: 4. l: ja. d: 6.5.1721. _fattig, ifrån Viborgs län.
8140 Mats Michelsson, bonde
fr: Österbotten. i: Ytterlännäs sn. b: 2. l: ja. d: 14.5.1721. _barnen små, fattig.
8141 Simon Matson, bonde
fr: Österbotten. i: Ytterlännäs sn. b: 4. l: ja. d: 14.5.1721. _barnen små, fatig.
8142 Margreta Erssdotter, bondehustru
fr: Malax. i: Ytterlännäs sn. b: 1. d: 14.5.1721.
8143 Mats Matson
fr: Närpes. i: Ytterlännäs sn. b: 1. d: 14.5.1721.
8144 Brita Andersdotter, hustru
fr: Nykarleby. i: Ytterlännäs sn. b: 1. d: 14.5.1721.
8145 Sara Gabrielsdotter, hustru
fr: Kronoby. i: Ytterlännäs sn. d: 14.5.1721.
8146 Susanna Hansdotter
fr: Kronoby. i: Ytterlännäs sn. b: 2. d: 14.5.1721. _barnen små.
8147 Maria Jörans., Piga
fr: Uleåborg. i: Ytterlännäs sn. d: 14.5.1721.
8148 Pär Hansson
fr: Närpes. i: Skog sn. b: 3. d: 30.4.1721. _fattig, har varit i socknen i 4 år.
8149 Hindrich Hansson
fr: Närpes. i: Skog sn. b: 3. d: 30.4.1721. _fattig, har varit i socknen i 4 år.
8150 Susanna Hindrichsdotter, Rådmans Änckia
fr: Uleåborg. i: Piteå sn. _warit Änckia i 24 åhr af 70 åhrs Ålder, dess Man warit Rådman i Ulheå Stadh och wistas nu sedermera här i församblingen i 4 åhrs tijd, af fienden utplundrat, och illa hantteradt, alldeles utfattig.
8151 Simon Andersson, skomakare
fr: Uleåborg. i: Piteå sn. b: 4. l: ja. _brukar skomakare handtwärck, och der med betienar understundomFörsambl., uppehållit sig i 5 Åhrs tijd här i Försambl. förloratsin Ägendom för Fienden, samt warit Fången och blifwit af Fienden illa Blesserat i förstone med sitt arbete förtient sig 27 Myntetecken, af dem han wed deras afslag ingen nytta haftt, utanStor skada der iginnom lijdit; Fattig.
8152 Isak Bertillsson, Bonde
fr: Brahestad. i: Piteå sn. b: 3. l: ja. _Capiteins indehlnings Bonde, uppehåller sig med sin hustro och barn medelst sitt arbete hoos Folck, warit på flychten här i Soknen i Fämb Åhrs tijd. Fattig.
8153 Brita Jacobsdotter, Borgare Enkia
fr: Uleåborg. i: Piteå sn. b: 3. _Förlorat alt sitt goda för Fienden, uppehållit sig i 5 Åhr här i Sohnen, och betient Försambl. med skreddare handtwärk och sömande. Fattig.
8154 Simon Jacobson, Smed
fr: Uleåborg. i: Piteå sn. b: 1. l: ja. _uppehållit sig här i Sohnen i 4 Åhrs tijd, med sin gambla Mor, och betient Försambl. med Smidande, samt lidit på 22 Mynteteckn wed deras afslag stor skada, dem han med sitt arbete förtient. Fattig.
8155 Nils Person, Bonde
fr: Uleåborg. i: Piteå sn. p: 1. _warit Bofast Bonde i Uhleå Sohn och Kurinn Souando by, blifwit af Rysen Pijnt, Marterat och 2ne gånger af armarna ophängd, desshust. af Fienden i hiähl plågad, anländt hijt i förledne wår, ochmed bettlar stafwen i stor Fattigdom går för hwar mans dör.
8156 Anna Persdotter, Skomakare Enckia
fr: Jakobstad. i: Piteå sn. b: 2. _barnen små, Fienden ihiälslagit dess Man och henne ganska illa handterat, uppehållit sig här i Sohnen i 5 Åhrs tijd, lidit afslag på 4 Mynteteckn, aldeles utfattig.
8157 Brita Clemetsdotter, Borgare Enckia
fr: Uleåborg. i: Piteå sn. b: 1. _af 60 åhrs Ålder, warit i 16 åhr Enckia, Siukliger, med sin Systers lilla barn, som är faderlöst, uppehållit sig här i Sohnen i 6 åhrs tijd, lidit wed Mynteteckns afslag skada på 24 Mynteteckn, af Fienden illa hantterat, Plågat och Marterat; utfattig.
8158 Karin Johansdotter, Borgare Enkia
fr: Uleåborg. i: Piteå sn. _af Fienden aldeles utplundrat och illa handterat, går med bettlar stafwen för hwar mans dör, usel och utfattig, uppehållit sig ett åhr här i Sohnen, ganska swag Syntter, at hon behöfwer Andras hielp.
8159 Brita Erichsdotter, Borgare Enckia
fr: Uleåborg. i: Piteå sn. b: 2. _barnen små och omyndiga, uppehållit sig här i Sohnen i 4 åhrs tijd, blifwit af Ryssen utplundrat och illa Pijntter, går för hwar mans dör med bettlar stafwen, utfattig.
8160 Karin Johansdotter, Bonde Enckia
fr: Brahestads sn. i: Piteå sn. _går med bettler stafwen för hwar mans dör, alldeles utfattig, uppehållit sig här i Sohnen i 4 åhr.
8161 Matts Matsson, Borgare
fr: Uleåborg. i: Piteå sn. _af Fienden utplundrat, illa Pijntter, Pijskader och Marterad, uppehållit sig här i Sohnen i 2 åhrs tijd, utfattig.
8162 Anna Matsdotter, Enckia
fr: Limingo. i: Piteå sn. _med sin dotter Julijana Gabrielsdotter, uppehållit sig här i Sohnen i 3 åhrs tijd, bägges Män af fienden ihiählslagne, utplundare, alldeles utfattige, den förra alldeles utlefwat.
8163 Margeta Johansdotter, Piga
fr: Brahestad. i: Piteå sn. _Borgare dr, af Fienden des twänne sijdbeen afslagne, pijnter och illa Plågat, uppehållit sig här i Sohnen i 3 åhrs tijd, med wäfwande hoos Folck, utfattig.
8164 Marja Matsdotter, Piga
fr: Nykarleby. i: Piteå sn. _ifrån Kanttlax by, af Fienden Spolierat och illa pijntter, uppehållit sig här i Sohnen i 5 åhrs tijd, med arbetande hoos Folck här och der, utfattig.
8165 Lisbetha Michelsdotter, bonde Enckia
fr: Pyhäjoki. i: Piteå sn. b: 1. _ifrån Yppäri by, des man blifwit af Fienden i bakugn opbränder, sammaledes denne Encia warit i heta ugnen inkastat, uppehållit sig här i Sohnen i 2 åhr med bettlande; utfattig.
8166 Anna Larsdotter, Borgare hustro
fr: Uleåborg. i: Piteå sn. b: 2. _blifwit af Fienden afklädder och illa medfaren och uti nakenhet begifwit sig på flychten, samt uppehållit sig här i Sohnen med twå små omyndiga barn Ett åhr, alldeles usell, eländig och utfattig, samt naken med sine barn.
8167 Margeta Hansdotter, Borgare hustro
fr: Nykarleby. i: Piteå sn. _Ensam person förtienar sig födan med Spinnande, har warit i denna Sohn i Fämb åhrs tijd, Fattig.
8168 Marja Andersdotter, Änckia
fr: Gamlakarleby. i: Piteå sn. b: 1. _barnet litet, förtienar sig födan med Stickande, Fattig, har warit här i Sohnen i 5 åhrs tijd.
8169 Chirstin Johansdotter, Borgare Enckia
fr: Uleåborg. i: Piteå sn. b: 1. _dess Man blifwit af Fienden ihiählslagen, och ägendomen borttagen, har ett lijtet barn, warit här i Sohnen i Fämb åhr, betienar Sohnen med beredande af Skinwaror. Fattig.
8170 Marja Hansdotter, Bonde Enckia
fr: Brahestad. i: Piteå sn. _Ensam Person förteinar sig Födan med Arbetande hoos folck, har warit i 5 åhr här i Sohnen. Fattig.
8171 Anna Andersdotter, Piga
fr: Björneborgs sn. i: Piteå sn. _warit här i Sohnen i 6 åhrs tijd, betienar folck med Spinnande och annat arbet, Fattig.
8172 Lisbetha Andersdotter, hust:
fr: Nykarleby sn. i: Piteå sn. p: 1. _har en lijten gåse, förtienar sig födan med Spin- och stickande hoos Folck, warit här i Sohnen i 2 åhrs tijd, Alldeles Fattig och nödlijdande.
8173 Agneta Thomasdotter, bonde Enckia
fr: Viborgs sn. i: Piteå sn. b: 1. _har ett lijtet barn, warit här i Sohnen ett åhr, går man emellan med bettlar stafwen, alldeles Fattig.
8174 Karin Matsdotter, Enckia
fr: Kemi. i: Piteå sn. _gl. om Sine 70 åhr, alldeles usell och utfattig, warit här i Sohnen ett åhr, föder sig med bettlande.
8175 Malin Thomasdotter, Soldat Enckia
fr: Kalajoki. i: Piteå sn. f: 1. _med sin Flicka om sine 13 åhr, Flickan kan sig eij födan nu förtiena uthan med bettlande, har warit här i Sohnen i Fämb åhrs tijd, fattig och nödlijdande, Men Modern betienar folck med arbetande.
8176 Brita Johansdotter, Flicka
fr: Kajaneborg. i: Piteå sn. _warit här i Sohnen i 5 åhr, betienar folck med arbetande förr sin föda, alldeles fattig.
8177 Marja Matsdotter, Flicka
fr: Ijo. i: Piteå sn. _om sine 13 åhr betienar folck med arbetande, fattig, Fader och moderlöst barn.
8178 Margeta Samuelsdotter, Flicka
fr: Limingo. i: Piteå sn. _föräldrarne af Fienden i hiählslagne betienar folck med Arbetande. Fattig warit i Sohnen i 4 åhr.
8179 Margeta Mårtensdotter, Piga
fr: Kemi. i: Piteå sn. _Föräldrarna af Fienden ihiählslagne, föder sig med Arbetande hoos folck, Fattig, och warit här i Sohnen ett åhr.
8180 Lisbetha Carlsdotter, Flicka
fr: Siikajoki. i: Piteå sn. _Föräldrarna af Fienden ihiählslagne om sine 14 åhr föder sig med bettlande, och warit här i Sohnen i 4 åhr.
8181 Helena Persdotter, Smeds Enckia
fr: Uleåborg. i: Piteå sn. b: 1. _uppehållit sig här i Staden i 5 åhrs tijd och betient Folcket med Spinnande samt annat arbet, af Fienden utplundrat, utfattig.
8182 Walborg Nilsdotter, Piga
fr: Uleåborg. i: Piteå sn. _uppehållit sig här i Staden i 3 åhrs tijd och förskaffat sig födan med stickande dess kropp af Fienden Sönderslagen och illa Pijskader, alldeles utfattig.
8183 Anna Påhlsdotter, Piga
fr: Kemi. i: Piteå sn. _uppehållit sig i 2 åhrs tijd här i Staden och förtienar sig födan med Arbetande hoos folck, alldeles Fattig.
8184 Johan Frimodig, Rådman och Notarie
fr: Brahestad. i: Nora sn. b: 4. l: ja. _icke brukat någon handel, utan lefwer i slätt tillstånd.
8185 Margareta Lithovia, Capellans Enkia
fr: Limingo. i: Nora sn. f: 2. l: nej. gm: Erich Tavonius, Capellan. _fattigt tilstånd.
8186 Michael Jurvelius, Rådman
fr: Brahestad. i: Nora sn. b: 2. _[överstruket hustru] et fattigt tillstånd. Mannen ligger äfen mycket siuker.
8187 Olof Karlenius, Handelsman
fr: Brahestad. i: Nora sn. b: 4. l: ja. _brukar ibland smått handel.
8188 Jacob Jurvelius, Borgare
fr: Brahestad. i: Nora sn. b: 5. l: ja. _uti et miserabelt tillstånd.
8189 Anna Carlman, Handelsmans Enkia
fr: Brahestad. i: Nora sn. b: 3. l: nej. gm: Johan Ranström, handelsman. _utfattigt tillstånd.
8190 Christina Forbus, Klåckar Enkia
fr: Brahestad. i: Nora sn. b: 4. l: nej. gm: Hans Flor, Klåckare. _i fattigt tillstånd.
8191 Margeta Jacobsdotter, Borgare Enkia
fr: Brahestad. i: Nora sn. l: nej. gm: Thomas Johansson, Borgare. _mycket utgammal och fattiger.
8192 Matthis Törne, Stadstienare
fr: Brahestad. i: Nora sn. l: ja. _gammal i bedröfweligit och fattigt willkor stadder.
8193 Malin Carlsdotter, Borgare Enkia
fr: Brahestad. i: Nora sn. f: 1. l: nej. gm: Matthis Caisula, Borgare. _alldeles fattige.
8194 Karin Jacobsdotter, Bonde Enkia
fr: Salo. i: Nora sn. b: 2. l: nej. gm: Johan Lijrla, Bonde. _hehl fattige.
8195 Anna Hindrichsdotter, Borgare Enkia
fr: Borgå. i: Nora sn. f: 1. l: nej. gm: Samuel Frisk, Borgare. _fattige.
8196 Helena von Bergen, Commissarie Enkia
fr: Karelen. i: Nora sn. b: 5. l: nej. gm: Victor Gröön, Commissarie. _äger något godt till bästa.
8197 Karin Clemetsdotter, Borgare Enkia
fr: Uleåborg. i: Nora sn. f: 1. l: nej. gm: Simon Turckman, Borgare. _Et fattigt tillstånd.
8198 Maria Jöransdotter, Borgare Enkia
fr: Uleåborg. i: Nora sn. b: 1. l: nej. gm: Michel Jäli, Borgare. _slätt tillstånd.
8199 Wallborg Erichsdotter, Bonde Enkia
fr: Salo. i: Nora sn. b: 2. l: nej. gm: Anders Michelsson, Bonde. _barnen små, mycket fattige.
8200 Matthis Andersson, Bonde
fr: Närpes. i: Nora sn. b: 2. l: ja. _ifrån Nerpis Sohn och Calax by, mannen legat siuker i 9. månader.
8201 Margeta Bängtsdotter, Bonde hustru
fr: Närpes. i: Nora sn. b: 2. l: ja. gm: Johan Andersson, Bonde. _ifrån Nerpis och Nornäs, fattige.
8202 Jacob Ersson, Bonde
fr: Närpes. i: Nora sn. b: 3. l: ja. _ifrån Nerpis och Calax by. Mannen är nu för tijden i skiäl fiske.
8203 Olof Andersson, Bonde
fr: Närpes. i: Nora sn. b: 2. l: ja. _ifrån Nerpis och Kåtnäs. Mannen är nu i skiähl fiske.
8204 Beata B...dotter, Giästgifware Enkia
fr: Närpes. i: Nora sn. l: nej. gm: Matts Marcusson, Giästgifware. _i fattigt tillstånd.
8205 Simon Pålsson, Bonde
fr: Korsholm. i: Nora sn. b: 3. l: ja. _ifrån Mustasari och Wassor, fattige.
8206 Jacob Mattsson, Inhyses man
fr: Korsholm. i: Nora sn. b: 1. _ifrån Mustasari och Wassor.
8207 Hans Pärson, dräng
fr: Närpes. i: Nora sn. _ung, ifrån Nerpis och Calax om sine 10. år gammal.
8208 Erich Mattsson, Bonde
fr: Närpes. i: Nora sn. b: 2. l: ja. _ifrån Nerpis och Knapnäs, i någorlunda godt wällstånd.
8209 Lisa Ersdotter, Bonde hustru
fr: Närpes. i: Nora sn. l: nej. gm: Matthis Andersson, Bonde. _ifrån Nerpis och Nämpnäs.
8210 Anna Arfwidsdotter, Bonde Enkia
fr: Närpes. i: Nora sn. b: 3. l: nej. gm: Matthis Hansson, Bonde. _ifrån Nerpis och Nämpnäs, alla oförsedda.
8211 Lisa Mårtensdotter, Bonde hustru
fr: Närpes. i: Nora sn. b: 3. gm: Henrich Ersson, Bonde. _ifrån Nerpis och Knapnäs.
8212 Lars Simonsson, Bonde
fr: Vörå. i: Nora sn. b: 1. l: ja. _ifrån Wörö sn och Lomby; fattigt tillstånd.
8213 Lisa Ersdotter, Bonde Enkia
fr: Pedersöre. i: Nora sn. l: nej. gm: Erich Hansson, Bonde. _ifrån Pädersöre och Skutnäs by, utfattiger.
8214 Erich Larsson, Bonde
fr: Lappfjärd. i: Nora sn. l: ja. _ifrån Lappfiärdz sochn och by.
8215 Karin Michelsdotter, Piga, bondedotter
fr: Kalajoki. i: Nora sn.
8216 Maria Staffansdotter, Piga
fr: Malax. i: Nora sn. _ifrån Malax och Solf by, tiänar ibland hoos Bondefolk här i Nora sohn.
8217 Erich Erson, Borgare
fr: Kristinestad. i: Boteå past. b: 4. l: ja. _nu förtijden Timberman på Staffan Werners lilla farkost.
8218 Dordi, änka
fr: Pedersöre. i: Boteå past. _ifrån Pädersöre sn och Kattenö By, uthgammal, uthfattig, tillijka med des dotter hust. Beata, änka äfwen wäl med et lijtet Barn, alldeles uthblottade.
8219 Maria Markusdotter, änka
fr: Malax. i: Boteå past. f: 1. _ifrån Malax Sn Sollfwo By, med en gl Syster, Pijgan Lisa Markusdotter blind, samte een dotter a 15 åhr i största fattigdom alla 3.
8220 Karin, Båtsmans hustru
fr: Vasa. i: Boteå past. f: 1. l: ja. gm: Mats Erson, Båtsman. _ifrån Wasa Sn och Hellsing By, hennes Man går Båtsman för d 4. Rotan I Styrnäs Sohn hustrun har stort fehl på sina ögon, och på sin högra Arm, har och intet at skrijta af, har 1 dåtter om 14 åhr gl.
8221 Margetha, Soldat hustru
fr: Vasa. i: Boteå past. b: 2. l: ja. gm: Mats Anderson Nordström, Soldat. _ifrån Wasa Sn och Qweflax By, unger till åhren, hennes Man går Soldat Under Kongl Maijt Infanterie Regemente af Österbotn och Hr ÖfwersteLieutnantens Compagnie, har 2ne små barn, om des tillstånd kan hwar och en reeisonera doch är denna hust. frisk nu förtijden till sin hällsa.
8222 Cicilia Pärsdotter, änka
fr: Limingo. i: Boteå past. _från Limingo Sn och Limming Kyrkbyn, medållders menniskie Siuklig, af slätta willkor.
8223 Annika Andersdotter, Piga
fr: Vasa. i: Boteå past. _ifrån Wasa Sn Wassår By, öfwer sina 40 åhr. Jemte des Syster Pijgan Maria Andersdotter 30 åhr gl. söka någorlunda sin föda igenom tienst.
8224 Lispetta Matsdotter, Båtsmans hustru
fr: Malax. i: Boteå past. l: ja. gm: Simon Davidson, Båtsman. _ifrån Malax Sn och Ytterby hennes Man går Båtsman för den andra Rotan i Styrnäs Sn har och sin Moder hust. Britha Pärsdotter här hoos sig, hwilken är een menniskia om sine 60 åhr, och hwad bättre ähr, har intet till båta, hust. Lisbetha är frisker till sin hällsa.
8225 Margetha, änka
fr: Pedersöre. i: Boteå past. _ifrån Pädersöre Sn och Kolla By, uthan barn, tienar sin föda hoos ärligt folck.
8226 Sussanna Gadde, Fändrichs Enkia
fr: Kexholm. i: Ramsele past. l: nej. gm: Riknek, Fändrich. d: 18.5.1721.
8227 Gustaf Michelson
fr: Nykarleby. i: Ramsele past. b: 2. l: ja. d: 18.5.1721.
8228 Gösta Johanson
fr: Nykarleby. i: Ramsele past. b: 2. l: ja. d: 18.5.1721.
8229 Marcus Mårtenson
fr: Malax. i: Ramsele past. b: 1. l: ja. d: 18.5.1721.
8230 Hindrich, Klåckare
fr: Salo. i: Ramsele past. b: 1. l: ja. d: 18.5.1721.
8231 Jacob Jacobsson
fr: Siikajoki. i: Ramsele past. d: 18.5.1721.
8232 Pär Erson
fr: Närpes. i: Ramsele past. b: 5. l: ja. d: 18.5.1721.
8233 Karin Mårtensdotter, tienstehjon
fr: Siikajoki. i: Ramsele past. d: 18.5.1721.
8234 Karin Andersdotter, tienstehjon
fr: Siikajoki. i: Ramsele past. d: 18.5.1721.
8235 Jacob Andersson, tienstehjon
fr: Siikajoki. i: Ramsele past. d: 18.5.1721.
8236 Samuel Nilson
fr: Limingo. i: Ramsele past. b: 1. l: ja. d: 18.5.1721.
8237 Mats Simonson, Borgare
fr: Brahestad. i: Torsåker past. f: 1. l: ja. _fatig, aldelles utan medell och ällijest en siuklig karl huilcken af fienden är Illa Marterat bränt och sönder sträckt medh en siuklig hustru.
8238 Brita Bertelssdotter, änckia
fr: Kronoby. i: Torsåker past. f: 1. _gamall och siukelig aldelless utfatig och har en liten dåtter dåtter, som ähr både moder och faderlöss.
8239 Mallin Andersdotter, änckia
fr: Pedersöre. i: Torsåker past. b: 2. _fatig, barnen små omyndiga och ähr utfattig.
8240 Karin Knutsdotter, änckia
fr: Pedersöre. i: Torsåker past. _gammall och utfatig.
8241 Dårdi Mårtensdotter Stecksenia, änckia
fr: Umeå. i: Torsåker past. f: 1. _en liten dåtter, fatig kan med sitt arbete sig föda.
8242 Barbro Mårtensdotter, skräddarhustru
fr: Umeå. i: Torsåker past. b: 3. l: ja. gm: skräddare. _barnen små, har en man som kan sitt skräddareämbete så wäl som hon.
8243 Henricus Bång, Design. Pastor
fr: Österbotten. i: Dal sn. _är aldeles af fienden ruinerad warit Siu åhr på flychten, och under dhe 7 åhrs tijd intet mehra bekommit af dhe fallne flychtings medel än en Säz dahlers plåt, men nu haf. han ingenting att tillgå, haf. fäm personer att försöria.
8244 Catharina Grå, Leutnants Fru
i: Dal sn. f: 1. gm: Costian, Leutnant. _dess man af Wiborgske Cavallerie Regemente fången hos Ryssen är utfattig.
8245 Mats Hanson, bonde
fr: Pedersöre. i: Dal sn. p: 2. l: ja. _en bofast gammal bonde, är utfattig, sönerna små.
8246 Mats Eliason, bonde
fr: Pedersöre. i: Dal sn. p: 1. l: ja. _bofast bonde, med timberMans arbete förtienar sig födan.
8247 Mats Påhlsson, bonde
fr: Pedersöre. i: Dal sn. _bofast bonde har tre Personer med sig hwilcka kunna med arbete få sig födan, men han sielf är en timmerman och dagel. förtienar sig peng.
8248 Hindrich, Snickare
fr: Pedersöre. i: Dal sn. f: 1. l: ja. _en fullwuxen dåtter hwilcken med arbete förtienar sig födan, men han med timmermans arbete förtienar dagel. pengar.
8249 Carl Timmerman
fr: Pedersöre. i: Dal sn. b: 1. l: ja. _har SwärMor med sig men med sitt handtwärck föder sig rikel.
8250 Mats Matsson, bonde
fr: Vörå. i: Dal sn. b: 1. l: ja. _är utfattig och gammal, kan rätt litet förtiena sig med arbete.
8251 Maria Strömmer, Borgare Änkia
fr: Vasa. i: Umeå sn. b: 4. _uthfattig, lefwer af allmoso eländigt.
8252 Carl Hindrichson, Borgare
fr: Vasa. i: Umeå sn. b: 1. l: ja. _spolierad af fienden, utfattig.
8253 Johan Hanson, Bonde
fr: Malax. i: Umeå sn.
8254 Carl Brant, Borgare
fr: Nykarleby. i: Umeå sn.
8255 Olof Olofson, Bonde
fr: Vasa. i: Umeå sn. b: 1. l: ja. _är och här förledit åhr plundrat af fienden.
8256 Anders Jöransson, Giästgifware
fr: Nykarleby. i: Umeå sn. b: 3. l: ja.
8257 Mats Matsson, Bonde
fr: Nykarleby. i: Umeå sn.
8258 Anna Stephansdotter, Bonde Enkia
fr: Karlö. i: Umeå sn. b: 3. l: nej. gm: Anders Matsson, Bonde. _barnen små.
8259 Barbro Josephsdotter, piga
fr: Vörå. i: Umeå sn. _gammal af fienden Spolierad.
8260 Mats Pärsson, bonde
fr: Nykarleby. i: Umeå sn. b: 2. l: ja.
8261 Maria Larsdotter, Bonde Enkia
fr: Malax. i: Umeå sn. b: 1.
8262 Grels Mårtensson
fr: Malax. i: Umeå sn. b: 2.
8263 Beata Ersdotter, Piga
fr: Pedersöre. i: Umeå sn. _gl.
8264 Margreta Johansdotter, Bonde Enkia
fr: Pedersöre. i: Umeå sn. b: 1.
8265 Anna Ersdotter, Bonde Enkia
fr: Vasa. i: Umeå sn. b: 2. _utfattig.
8266 Isack Sigfridson, Bonde
fr: Vörå. i: Umeå sn. b: 4. l: ja.
8267 Mårten Sigfridson, bonde
fr: Vörå. i: Umeå sn. b: 1. l: ja.
8268 Pär Andersson, Bonde
fr: Vörå. i: Umeå sn. l: ja. _utan barn.
8269 Johannes Forbus, Kyrkioherde
fr: Siikajoki. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721. _oppehåller sig och de sina med egna medel, och predijkar hwarSön- och högtijdsdag, för flychtingarna, som eij förstå Swenskaspråket.
8270 Andreas Kiemmer, f.d. Rector Scholae, Magister
fr: Vasa. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721. _sedermehra förordnad kyrkioherde i Gl. Carleby, har 11 Personer att uppehålla hwilcket han och här till giordt med egne medel, men som the nu widare eij äre tillräckelige, ty anhåller han i ödmiukhet om någon hielp.
8271 Maria Forbus, Kyrkioherde Enka
fr: Kajana. i: Sollefteå past. f: 2. l: nej. gm: Gabriel Cajanus, Kyrkioherde. d: 6.5.1721. _döttrarna små, Blef plundrad af fienden i Cajana A: 1712, då och hennes Man så illa slagen blef, att han inom ett åhr af samma hårda medfart dödde. Beder ödmiukast om hielp, den hon och högeligen af nöden hafwer.
8272 Juliana Gudman, Jungfru
fr: Kätlers past. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721. _Livland, föder sig med sine händers arbete.
8273 Henrick Löfman, Oppbördsmann och Munsterskrifwar
fr: Helsinge. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721. _plundrad af fienden A: 1713 d 10 Julii.
8274 Henrich Kröger, Borgare
fr: Brahestad. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721. _uppehålla sig och de sina dels med egne medel och dels med arbete.
8275 Nils Temmelin, Borgare
fr: Brahestad. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721. _ibidem.
8276 Anders Alf, Borgare
fr: Brahestad. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721. _ibidem.
8277 Gustaf Näbb, Borgare
fr: Brahestad. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721. _ibidem.
8278 Johan Olofsson, Skomakare
fr: Brahestad. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721. _ibidem.
8279 Elisabet Michelsdotter, Borgare Enka
fr: Brahestad. i: Sollefteå past. f: 2. l: nej. gm: Erich Flor, Borgare. d: 6.5.1721. _anhåller ömiukel. om hielp.
8280 Gertrud Larsdotter
fr: Brahestad. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721.
8281 Erich Pärsson Hulkoinen, Borgare
fr: Uleåborg. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721. _föda sig med arbete.
8282 Johan Hirvoinen, Skomakare
fr: Uleåborg. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721. _ibidem.
8283 Maria, Enka
fr: Uleåborg. i: Sollefteå past. l: nej. gm: Jacob Hirvinen. d: 6.5.1721. _ibidem.
8284 Okänd, Brofogde Enka
fr: Kalajoki. i: Sollefteå past. l: nej. gm: Didrich Näbb, Brofogde. d: 6.5.1721. _gammal och orklöser, söker hielp. Mor till Carin Didrichsdotter.
8285 Carin Didrichsdotter, Enka
fr: Kalajoki. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721. _Dotter till Didrich Näbbs änka.
8286 Carin, Tullbesökare hustro
fr: Kajana. i: Sollefteå past. gm: Erich Estolan, Tullbesökare. d: 6.5.1721. _Mannen är af fienden fången bortförd.
8287 Matthis Sigfridsson, Bonde
fr: Pyhäjoki. i: Sollefteå past. b: 2. l: ja. d: 6.5.1721. _ifrån Pyhäjoki och Paralax.
8288 Henrich Thomason, Bonde
fr: Pyhäjoki. i: Sollefteå past. b: 1. l: ja. d: 6.5.1721. _ifrån Pyhäjoki och Paralax.
8289 Barbro Johansdotter, hust:
fr: Pyhäjoki. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721. _ifrån Pyhäjoki och Paralax.
8290 Anna Matsdotter, Piga
fr: Pyhäjoki. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721. _ifrån Pyhäjoki och Paralax.
8291 Anders ---, Bonde
fr: Lochteå. i: Sollefteå past. l: ja. d: 6.5.1721.
8292 Thomas ---
fr: Limingo. i: Sollefteå past. l: ja. gm: Walborg, hustru. d: 6.5.1721.
8293 Michael Huchta, Bonde
fr: Siikajoki. i: Sollefteå past. p: 1. f: 1. d: 6.5.1721. _Sonen Hans, dottern Carin.
8294 Hans Veko, Bonde
fr: Siikajoki. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721. _tillsammans med Systrarna Susanna och Karin.
8295 Jacob Länginen, Bonde
fr: Siikajoki. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721.
8296 Walborg, Soldat Enka
fr: Siikajoki. i: Sollefteå past. l: nej. gm: Mats Moisa, Soldat. d: 6.5.1721.
8297 Lisa Matsdotter, Piga
fr: Siikajoki. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721.
8298 Margeta Carlsdotter, Piga
fr: Karlö. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721.
8299 Juliana
fr: Pyhäjoki. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721.
8300 Maria Henriksdotter
fr: Pyhäjoki. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721.
8301 Brita Thomasdotter, hustro
fr: Uleåborg. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721.
8302 Maria Thomasdotter
fr: Uleåborg. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721.
8303 Anna Jacobsdotter, hustro
fr: Salo. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721.
8304 Anders Henrichsson, Bonde
fr: Lappfjärd. i: Sollefteå past. p: 1. l: ja. d: 6.5.1721. _svåger till Brita, sonen Mats Andersson.
8305 Brita, Enka
fr: Lappfjärd. i: Sollefteå past. l: nej. gm: Matthis Henrichsson. d: 6.5.1721. _Anders Henrichssons brors änka.
8306 Margeta Matsdotter, Piga
fr: Lappfjärd. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721.
8307 Johan Olofsson, dreng
fr: Nykarleby. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721.
8308 Erich Carlsson, Bonde
fr: Pedersöre. i: Sollefteå past. p: 1. d: 6.5.1721. _sampt sonen Johan.
8309 Lars Persson, Bonde
fr: Pedersöre. i: Sollefteå past. b: 1. l: ja. d: 6.5.1721.
8310 Pär Jacobsson, Kopparslagare
fr: Pedersöre. i: Sollefteå past. b: 2. l: ja. d: 6.5.1721.
8311 Beata Matsdotter, hustro
fr: Pedersöre. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721. _ifrån Pädersöre och Löfön, är gammal och halt, beder ödmiukeln om hielp.
8312 Paul Heitz, Ländzman
fr: Gamlakarleby. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721.
8313 Henrich Winroot
i: Sollefteå past. d: 6.5.1721.
8314 Karin Petersdotter, Klockar-Encka
fr: Karlö. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721. _illa handterad af fienden, och har sedan i skogen affröst sina tår; har här i Prästgården haft sitt uppehälle i några åhr.
8315 Nils Olofsson, gosse
fr: Nykarleby. i: Sollefteå past. d: 6.5.1721. _En liten gosse om 6 el. 7 åhr, har här i Prästgården haft sitt oppehälle sedan fadren för 3 åhr sedan bortdödde.
8316 Greta Magdalena von Qvanten, Leutnants Enckefru
i: Rävsund past. l: nej. gm: Rundel, Leutnant. d: 9.5.1721. _se nedan.
8317 Nils Anderson
fr: Nykarleby. i: Rävsund past. d: 9.5.1721. _se nedan.
8318 Jacob Hanson
fr: Gamlakarleby. i: Rävsund past. d: 9.5.1721. _Alla dhe ofwannämde personer hafw warit boende här i Refsund i 4 År. Och ingen af dem åtniutit någon penning el. annan Ting Till understöd och lijfsuppehälle är genom privat hielp i Sochnarna.
8319 Johan Malmsten, Rustmästare
fr: Åbo. i: Lits past. d: 14.5.1721. _Rustmästaren af Sal. Hr Capitein Långströms compagnie, affrödd fötterna och går på knään, bror till Christina Malmsten.
8320 Christina Malmsten, Prästdotter
fr: Åbo. i: Lits past. d: 14.5.1721. _Syster till Johan Malmsten, begge prästbarn mycket fattiga och usle.
8321 Hans Hindrichson, Bonde
fr: Närpes. i: Lits past. b: 3. l: ja. d: 14.5.1721.
8322 Mårten Anderson
fr: Malax. i: Lits past. p: 1. l: ja. d: 14.5.1721.
8323 Jacob H., Borgare
fr: Torneå. i: Lits past. d: 14.5.1721. _gambal.
8324 Christina Lang, Inspectors änckia
fr: Torneå. i: Brunflo past. l: nej. gm: Salomon Stigman, Inspector. d: 4.9.1721. _hwilken ifrån den första gång Cossakerna till Torneå med skiöflande sig infunno, hafwer måst wara flychtig med 3 Personer och mästedelen af sitt goda lemna uti fiendens händer, och således uti dena swåra tijden mehr och mehr är i fattigdom worden nedersänkt.
8325 Petter Lang, Rådman
fr: Uleåborg. i: Brunflo past. d: 4.9.1721. _med 6 Personer hwilcken till förne warit en wälförmögen man, men icke allenast genom åtskilliga olyckliga skiepsbrott uthan och af fienden ljdit så stor skada, att han nuförtijden måste lijda största fattigdom, och hafwer platt intet att upphålla sig och de sina med, der icke Christmilda meniskior äro honom behielpeliga.
8326 Erich Wästman, Skräddare
fr: Vasa. i: Brunflo past. l: ja. d: 4.9.1721. _5 Personer dok kan han tilljka med sin hustru, medelst deras handtwerk sig nogorlunda föda.
8327 Hans Matson, Bonde
fr: Pedersöre [?]. i: Brunflo past. d: 4.9.1721. _4 Personer dok kunna sig med arbete nogorlunda föda, undantagande han Swärmoder Brita Carlsdotter, 74 åhr gammal, och mycket eländig.
8328 Anders Anderson, Bonde
fr: Siikajärvi. i: Brunflo past. l: ja. b: 2. d: 4.9.1721. _Österbotten, barnen små, Föräldrarna äro af fienden mycket illa medfarne.
8329 Lars Anderson, Bonde
fr: Pedersöre. i: Brunflo past. b: 3. l: ja. d: 4.9.1721. _barnen små. Siuklige, att ehuru wäl fadren kan nogorlunda sig sielf föda med sitt arbete synes dok fortiensten intet kunna tillräckia.
8330 Simon Olsson
fr: Vörå. i: Brunflo past. b: 1. l: ja. d: 4.9.1721. _och kan han tilljka med sin hustru nogorlunda fortiena så mycket deras enda barn kan förtära.
8331 Mats Matson
fr: Vörå. i: Brunflo past. b: okänt antal. d: 4.9.1721. _kunde fullan försörja sig sielf men måste mehren dels syta barnen efter hans hustru förleden winter genom doden afgick.
8332 Okänd, Piga
fr: Pedersöre. i: Brunflo past. d: 4.9.1721. _2 st pigor, friska och hälbragda, hafwande nu sina årliga tienst tagit hoos Hr Befallningsmannen Anders Sundberg.
8333 Dorothea Brundertz, Capiteins Enkiefru, Välb.
fr: Ingermanland. i: Gudmundrå förs. l: nej. gm: Knorring, Capitein. d: 1.5.1721. _i ganska slätt tillstond.
8334 Margaretha Nassach, Ryttmästar Enkiefru, Välb.
fr: Björneborg. i: Gudmundrå förs. f: 1. l: nej. gm: Rennerfeldt, Ryttmästare. d: 1.5.1721. _har hos sig ett fader- och moderlöst siukligit barn, Sahl. Hr Lieutnant Nassacks dotter, samt 1 piga. 3 personer i slätt tillstond.
8335 Maria Zadler, Fendrichs Enkia
fr: Björneborg. i: Gudmundrå förs. b: 2. l: nej. gm: Stabeck, Fendrich. d: 1.5.1721. _3 pers. i stor fattigdom.
8336 Brita Pädersdotter, Soldate Enkia
fr: Kexholm. i: Gudmundrå förs. b: 1. d: 1.5.1721.
8337 Hans Giöransson Limath
fr: Viborg. i: Gudmundrå förs. b: 3. l: ja. d: 1.5.1721. _usel och utblottad af fienden men till hälsan nogolunda behåldne och förtiena sig födan genom arbete.
8338 Olof Carlsson Wahlman
fr: Viborg. i: Gudmundrå förs. l: ja. d: 1.5.1721. _ibidem.
8339 Anna Olofsdotter, Bonde Enkia
fr: Savolax. i: Gudmundrå förs. d: 1.5.1721. _ibidem.
8340 Maria Giöransdotter, Bonde Enkia
fr: Savolax. i: Gudmundrå förs. b: 1. d: 1.5.1721. _ibidem.
8341 Margetha Hendrichsdotter, Ryttar Enkia
fr: Nyland. i: Gudmundrå förs. d: 1.5.1721. _ibidem.
8342 Henrich Rönberg, borgare
fr: Kristinestad. i: Gudmundrå förs. p: 1. f: 1. l: ja. d: 1.5.1721. _ibidem, sonen holles i Schola.
8343 Jacob Johansson, bonde
fr: Närpes. i: Gudmundrå förs. d: 1.5.1721. _ibidem, 5 personer.
8344 Mårten Matsson, bonde
fr: Malax. i: Gudmundrå förs. d: 1.5.1721. _ibidem.
8345 Beata Simonsdotter, Enkia
fr: Malax. i: Gudmundrå förs. b: 3. d: 1.5.1721. _ibidem.
8346 Carin Ersdotter, Enkia
fr: Malax. i: Gudmundrå förs. b: 3. d: 1.5.1721. _ibidem.
8347 Malin Pädersdotter, Enkia
fr: Malax. i: Gudmundrå förs. b: 2. d: 1.5.1721. _ibidem.
8348 Maria Ersdotter, Enkia
fr: Malax. i: Gudmundrå förs. b: 4. d: 1.5.1721. _barnen små, usel, alla usla och uthblottade af fienden men dok till hälsan nogolunda behåldne och kunna fortiena sig födan igenom arbete.
8349 Walborg Ersdotter, Enkia
fr: Malax. i: Gudmundrå förs. d: 1.5.1721. _ibidem.
8350 Mårten Mårtensson, bonde
fr: Malax. i: Gudmundrå förs. d: 1.5.1721. _ibidem, af fienden illa medfaren.
8351 Margeta Simonsdotter, Enkia
fr: Malax. i: Gudmundrå förs. d: 1.5.1721. _gl. siuk och eländig.
8352 Beata Michelsdotter, Enkia
fr: Malax. i: Gudmundrå förs. b: 1. d: 1.5.1721. _frisk och unger.
8353 Michael Jesenhaus, Sacellanus, Mag.
fr: Nykarleby. i: Gudmundrå förs. d: 1.5.1721. _6 personer, af fienden totalt ruinerade i torftigt tilstånd.
8354 Mårten Mårtensson
fr: Nykarleby. i: Gudmundrå förs. l: ja. d: 1.5.1721. _gambla.
8355 Jacob Ersson, Bonde
fr: Nykarleby. i: Gudmundrå förs. b: 3. l: ja. d: 1.5.1721.
8356 Thomas Jönsson
fr: Nykarleby. i: Gudmundrå förs. l: ja. d: 1.5.1721. _bägge illa tracterade af fienden och til hälsan skadde.
8357 Brita Johansdotter, Piga
fr: Nykarleby. i: Gudmundrå förs. d: 1.5.1721.
8358 Cherstin Ersdotter, Piga
fr: Nykarleby. i: Gudmundrå förs. d: 1.5.1721. _gl. och usel.
8359 Susanna Matsdotter, Enkia
fr: Nykarleby. i: Gudmundrå förs. d: 1.5.1721. _ung och frisker.
8360 Apollonia Tegman, Pastors Enkia
fr: Vörå. i: Gudmundrå förs. l: nej. gm: Gustavus Gammal, Pastoris. d: 1.5.1721. _ålderstigen, siuklig, af fienden spolierad, och til alt sitt goda blottad.
8361 Lisa Gabrielsdotter, Enkia
fr: Pyhäjoki. i: Gudmundrå förs. b: 1. d: 1.5.1721. _förmår arbeta.
8362 Hendrich Forbus, borgare och handelsman
fr: Brahestad. i: Gudmundrå förs. d: 1.5.1721. _7 personer, lidit skada af fienden och är der af i fattigt tilstond.
8363 Helena Eliaedotter, Soldate Enkia
fr: Ingermanland. i: Högsjö sn. b: 1. d: 7.5.1721. _frisker och förmår arbeta.
8364 Casper Magnus Berch, Capitein, Välb.
fr: Tavastland. i: Högsjö sn. f: 1. d: 7.5.1721. _1 poike och 1 piga, uti beklageligit tilstond.
8365 Margaretha Elisabeth Berch, Capitein Enkiefru, Välb.
fr: Tavastland. i: Högsjö sn. b: 2. l: nej. gm: Armfeldt, Capitein. d: 7.5.1721. _med twenne stifbarn, uti slätt tilstond.
8366 Erich Jacobsson, Bonde
fr: Närpes. i: Högsjö sn. b: 5. l: ja. d: 7.5.1721. _fattiga, men friska och förmår arbeta.
8367 Mats Bengtsson
fr: Närpes. i: Högsjö sn. b: 4. l: ja. d: 7.5.1721. _ibidem.
8368 Jacob Hansson
fr: Närpes. i: Högsjö sn. b: 2. l: ja. d: 7.5.1721. _ibidem.
8369 Anna Hansdotter, Enkia
fr: Närpes. i: Högsjö sn. d: 7.5.1721. _ibidem.
8370 Erich Thomsson
fr: Malax. i: Högsjö sn. b: 1. d: 7.5.1721. _ibidem.
8371 Cherstin Larsdotter, Borgare Enkia
fr: Nykarleby. i: Högsjö sn. b: 4. l: nej. gm: Pål Matson, Borgare. d: 7.5.1721. _ibidem, i mycken fattigdom.
8372 Lisa Mårtensdotter, bonde Enkia
fr: Lochteå. i: Högsjö sn. b: 1. d: 7.5.1721. _ibidem, Gamla Karleby Lohto Sochn,.
8373 Johan Matsson
fr: Gamlakarleby. i: Högsjö sn. d: 7.5.1721. _ibidem.
8374 Maria Samuelsdotter, Bonde Enkia
fr: Siikajoki. i: Högsjö sn. d: 7.5.1721. _ibidem.
8375 Mårten Rönhollm, Wachtmästare
fr: Vasa. i: Nordmaling sn. b: 3. l: ja. d: 11.5.1721. _barnen små, i slätt tillstånd.
8376 Göstaf Blomsterlund
fr: Vasa. i: Nordmaling sn. d: 11.5.1721. _ung karl, äwen fattig.
8377 Christina Falström, Fogdeänkia
fr: Nyland. i: Nordmaling sn. b: 3. d: 11.5.1721. _af fattigt willkor.
8378 Matts Michellson
fr: Vörå. i: Nordmaling sn. l: ja. d: 11.5.1721. _är jemwäl fattig och gamal.
8379 Erich Erson Håman
i: Nordmaling sn. l: ja. d: 11.5.1721. _fatig.
8380 Okänd, Änkia
i: Nordmalin sn. b: 2. l: nej. gm: Mats Håman. d: 11.5.1721. _barnen små, fattig.
8381 Karin Johansdotter, änkia
fr: Vörå. i: Nordmaling sn. b: 3. d: 11.5.1721. _fattig, barnen små.
8382 Anders Carlson
fr: Vörå. i: Nordmaling sn. l: ja. d: 11.5.1721. _hustrun blind, är fattig och gammal.
8383 Erich Giöstafson
fr: Vörå. i: Nordmaling sn. l: ja. d: 11.5.1721. _tienar wäl sielf men hans hustro tigger sin födo emedan hon är gammal.
8384 Hindrich Mattson
fr: Malax. i: Nordmaling sn. l: ja. d: 11.5.1721. _är utfattig.
8385 Hindrich
fr: Malax. i: Nordmaling sn. d: 11.5.1721. _fattig.
8386 Hindrich
fr: Närpes. i: Nordmaling sn. l: ja. d: 11.5.1721. _från Finby, fattig.
8387 Anna, änkia
fr: Vörå. i: Nordmaling sn. b: 1. d: 11.5.1721. _fattig.
8388 Karin, änkia
fr: Malax. i: Nordmaling sn. d: 11.5.1721. _fattig.
8389 Maria, änkia
fr: Karlö. i: Nordmaling. d: 11.5.1721. _nästan blind.
8390 Anders Erson
fr: Vörå. i: Nordmaling sn. b: 3. l: ja. d: 11.5.1721. _barnen små, fattig.
8391 Johan Gumbse, Pastor
i: Arnäs förs. b: 3. l: ja. d: 8.5.1721. _af ganska ringa wilkor.
8392 Maria Sabina Acherfelt, Cornetz Enkia
fr: Ingermanland. i: Arnäs förs. b: 2. d: 8.5.1721. _af trånga och aldeles ringa wilkor.
8393 Okänd, Comministers Enkia
fr: Viborgs län. i: Arnäs förs. l: nej. gm: Laars Hemelin, Comminister. d: 8.5.1721. _fattig och medellöös.
8394 Thomas Lyra, Student
fr: Viborgs län. i: Arnäs förs. f: 1. d: 8.5.1721. _med sin Systerdotter, mycket fattig och hielp behöfwande.
8395 Anna Matsdotter, Enkia
fr: Nykarleby. i: Arnäs förs. b: 1. d: 8.5.1721. _med et lijtet barn, ganska fattig och blind dertill.
8396 Maria Jacobsdotter, Enkia
fr: Nykarleby. i: Arnäs förs. b: 2. d: 8.5.1721. _fattig och siukligh.
8397 Gertrud Simonsdotter, Enkia
fr: Vörå. i: Arnäs sn. d: 8.5.1721. _mycket fattig och elendig.
8398 Anna Maria Pipenberg, Leutnantska
i: Själevad. _heel fattig.
8399 Okänd, Comminister Änkia
fr: Lochteå. i: Själevad. l: nej. gm: Jonas Cajanus, Comminister.
8400 Margeta Pärsdotter, Änkia
fr: Närpes. i: Själevad. p: 1. _fattig hafwandes en dumb Son.
8401 Claes Joenson
fr: Pedersöre. i: Själevad. l: ja. _aldeles fattig.
8402 Anders Teegman, Borgare
fr: Vasa. i: Själevad. b: 2. l: ja. _fattig.
8403 Mats Matsson
fr: Närpes. i: Själevad. b: 2. _barnen små.
8404 Anna Matsdotter, Änkia
i: Själevad. _gammal och ofärdig i ena foten.
8405 Simon Larson
fr: Malax. i: Själevad. b: 2. l: ja. _barnen små, med Swärmohr.
8406 Beata Hansdotter, Änkia
fr: Närpes. i: Själevad. b: 1. _barnet litet.
8407 Mats Larson
fr: Nykarleby. i: Själevad. _fattig, blind och eliest siuklig.
8408 Sara Christoffersdotter
fr: Pedersöre. i: Själevad. b: 4. _heel fattig.
8409 Mats Larson
fr: Nykarleby. i: Själevad. b: 1. _illa hanteret af fijenden.
8410 Carin Hansdotter, Änkia
fr: Pedersöre. i: Själevad. b: 2. _barnen små.
8411 Margeta Pärsdotter
fr: Malax. i: Själevad. b: 2. _heel fattig.
8412 Jacob Simonson
fr: Närpes. i: Själevad. l: ja.
8413 Beata Michelsdotter, piga
fr: Närpes. i: Själevad. _gammal, halt och wanföhr.
8414 Walborg Matsdotter
fr: Närpes. i: Själevad. _gammal och usell.
8415 Erich Matson
fr: Närpes. i: Själevad. l: ja. _bägge uthgamble.
8416 Brijta Markusdotter, Piga
fr: Närpes. i: Själevad. _utgammal och siuk.
8417 Margeta Isaksdotter, Änkia
fr: Nykarleby. i: Själevad. b: 3. _barnen små.
8418 Erich Olofson, Borgare
fr: Vasa. i: Själevad. p: 1. l: ja. _utgammal.
8419 Brijta Jacobsdotter, Piga
fr: Närpes. i: Själevad. _ålderstigen fattig.
8420 Johan Grellson
fr: Nykarleby. i: Själevad. b: 6. l: ja. _och Swärmohr 80 åhr gammal.
8421 Lisbeta Bengtsdotter, Änkia
fr: Jakobstad. i: Själevad. b: 3.
8422 Daniel Erichson
fr: Malax. i: Själevad. b: 3. l: ja.
8423 Brijta Sefredsdotter, Änkia
fr: Närpes. i: Själevad. b: 2. _barnen små.
8424 Nils Nilson
fr: Pedersöre. i: Själevad. b: 3. l: ja. _barnen små.
8425 Brijta Jacobsdotter, Piga
fr: Vasa. i: Själevad. _gammal siuklig.
8426 Johan Larson
fr: Malax. i: Själevad. b: 2. l: ja.
8427 Beata Mårtensdotter, Piga
fr: Uleåborg. i: Själevad. _gammal bräcklig.
8428 Simon Mårtson
i: Själevad. l: ja. _fattig.
8429 Markus Jacobson
fr: Malax. i: Själevad. b: 5. l: ja.
8430 Walborg Hansdotter
fr: Nykarleby. i: Själevad. _uthgammal och skröplig.
8431 Jacob Jacobson, skomakare
fr: Jakobstad. i: Själevad. b: 4. l: ja.
8432 Staffan Wänene, Handelsman
fr: Uleåborg. i: Bjärtrå sn. d: 30.4.1721. _håller på bygga litet fahrtyg, 1/3 part med andra, har inga barn.
8433 Hans Frimodig, Handelsman
fr: Gamlakarleby. i: Bjärtrå sn. b: 2. l: ja. d: 30.4.1721. _ganska litet i förråd hafwer.
8434 Erfvast, Borgare
fr: Brahestad. i: Bjärtrå sn. b: 2. l: ja. d: 30.4.1721. _fattigt folck.
8435 Jacob Korre, Smed
fr: Österbotten. i: Bjärtrå sn. l: ja. d: 30.4.1721. _med Son och hustru, med fem st barn uthfattiga.
8436 Anders Anderson, bonde
fr: Närpes. i: Bjärtrå sn. b: 2. l: ja. d: 30.4.1721. _uthfattiga.
8437 Anna, Änckia
fr: Nykarleby. i: Bjärtrå sn. b: 2. d: 30.4.1721. _uthfattig.
8438 Anna Pähdersdotter, änckia
fr: Nykarleby. i: Bjärtrå sn. d: 30.4.1721. _med sonen Anders Pährson, med hust: och twenne st: barn. uthfattiga.
8439 Wålbår Andersdotter, Änckia
fr: Jakobstad. i: Bjärtrå sn. b: 1. d: 30.4.1721. _uthfattig.
8440 Johan Johanson, bonde
fr: Christina sochn. i: Bjärtrå sn. b: 2. l: ja. d: 30.4.1721. _barnen små, uthfattiga.
8441 Britha Matsdotter, änckia
fr: Brahestad. i: Bjärtrå sn. p: 1. d: 30.4.1721. _Sonen omyndig.
8442 Malin, änckia
fr: Nykarleby. i: Bjärtrå sn. b: 2. d: 30.4.1721. _fattig, barnen små.
8443 Susanna Simonsdotter
fr: Nykarleby. i: Bjärtrå sn. b: 4. d: 30.4.1721. _hon er samvetz Swag, barnen små, uthfattiger.
8444 Michael Matson, bonde
fr: Nykarleby. i: Bjärtrå sn. b: 2. d: 30.4.1721. _utfattiga.
8445 Okänd, upbördsskrifware
fr: Christina sochn. i: Bjärtrå sn. b: 2. l: ja. d: 30.4.1721. _uthblotta och bara.
8446 Joh: Simonson Westerman, borgare
fr: Kristinestad. i: Bjärtrå sn. f: 1. l: ja. d: 30.4.1721. _och en liten flicka som är både fader som moder lös, lemnat efter fienden.
8447 Maria Steen, Prästänka
fr: Österbotten. i: Grundsunda sn. f: 1. d: 7.5.1721. _utfattig, tillika med dess stiufdotter.
8448 Okänd, Bondehustru
fr: Nykarleby. i: Grundsunda sn. gm: Pehr Nilsson. d: 7.5.1721. _af Bondeståndet, blind och älendig.
8449 Okänd, Piga
fr: Närpes. i: Grundsunda sn. d: 7.5.1721. _En älendig Piga, som för sin faseliga och wederstyggeliga siukdom, bor uti ett afsides bygt hus.
8450 Okänd, hustru
fr: Malax. i: Grundsunda sn. d: 7.5.1721. _anfechtas af Siäla angest och förtwiflan.
8451 Okänd
fr: Nykarleby. i: Grundsunda sn. d: 7.5.1721. _Anders Isachs Moder gammal och bräcklig, samt en tid warit hufwud swag.
8452 Okänd, hustru
fr: Närpes. i: Grundsunda sn. gm: Mats Ersson. d: 7.5.1721. _siuklig och bräcklig.
 

[ Huvudsidan ]