Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingar i Härnösands stift 1718-20

Räckning på Sexfaldiga collecten som influten är, sedan den sidsta, effter härwarande Landzhöfdingens högwälb. Baronens Hr Hugo Hamiltons ordres, delningen skedde d. 13. 14. 15 Februarii 1718 til åhr 1720. Och hwad som inkommit war före d 1 Junii 1719, tå effter Kongl. förordning och befalningh mynttecken upgåfwes til indragningh, står här nedanföre i en Summa i sina mynte-sorter upfördt. Men hwad som effter d 1 Junii 1719 för bägge åhren 1718 och 1719 är influtit finnes här under til hwart pastorat antecknat.

Källa: Domkapitlet i Härnösand E III:5. Härnösands landsarkiv, Sverige.

I nedanstående förteckning upptas de flyktingar som från år 1718 till så sent som år 1722 fått flyktinghjälp i Härnösands stift.

 

8453 Johan Lybecker
fr: Kronoby. i: H:sands stift. l: ja. d: 2.4.1718. _sielf bräckelig och hustrun på sängen liggande i siukeligit tilstånd.
8454 Sussanna Hamnia, Borgmästarinna
i: H:sands stift. b: 5. d: 8.4.1718.
8455 Agneta Hansdotter, Gardiets karls hustru
fr: Närpes. i: H:sands stift. d: 10.5.1718. _uti fattigt tilstånd.
8456 Maria Michaelsdotter Vasberg, Fältwäbels hustru
fr: Malax. i: H:sands stift. d: 15.5.1718.
8457 Karin Mattsdotter, änckia
fr: Ijo. i: H:sands stift. d: 16.5.1718.
8458 Mats Michelson, Gästgifware
fr: Malax. i: H:sands stift. d: 26.5.1718.
8459 Lars Andersson Tiäro, borgare
i: H:sands stift. d: 28.5.1718.
8460 Sussanna Gadd, fändrichsänckia
i: H:sands stift. d: 28.5.1718.
8461 Sussanna Hansdotter, änckia
i: H:sands stift. d: 8.10.1718. _tillsammans med änkorna Sara Hansdr och Sara Gabrielsdr.
8462 Michael Jesenhaus, Capellan, Mag.
fr: Nykarleby. i: H:sands stift. d: 26.11.1718.
8463 Helena Pährsdotter Gran, flicka
i: H:sands stift. f: 1. d: 26.11.1718. _en liten flicka.
8464 Peter Lang, Rådman
fr: Uleåborg. i: H:sands stift. d: 26.11.1718.
8465 Johan Fonselius, Prästman
i: H:sands stift. b: okänt antal. d: 17.8.1719. _fattig, med många små barn, 12 dr kmt godt och 6 dr kmt i mynttecken.
8466 Johan Mattson
fr: "Perneå". i: H:sands stift. d: 15.1.1720.
8467 Hemming Ryding, Prästman
i: H:sands stift. d: 10.6.1720. _fattig.
8468 A.M. Raschau, Majors fru
i: H:sands stift. d: 24.7.1720.
8469 Helena Pährsdotter Gran, flicka
i: H:sands stift. f: 1. d: 24.7.1720. _fattig flicka.
8470 Hindrich Malmenius, Prästman
i: H:sands stift. b: okänt antal. d: 10.8.1720. _fattig, med många barn.
8471 Sussanna Gadd, Fändrichs änckia
i: H:sands stift. d: 7.10.1720.
8472 Johan Fonselius, Prästman
i: H:sands stift. d: 8.10.1720. _fattig.
8473 Michael Jesenhaus, Capellan, Magist.
fr: Nykarleby. i: H:sands stift. d: 12.1O.1720.
8474 Elisabetha Petraea, hustru
i: H:sands stift. d: 18.1O.1720.
8475 Ulrica Christina Munch, Fru
i: H:sands stift. d: 28.11.1720.
8476 Michael Jesenhaus, Magist.
i: H:sands stift. d: 25.4.1722. _bekommit til sin hemresas fortsättande, svärson till Apolonia Tegman.
8477 Apolonia Tegman, Kyrkioherde änckia
i: H:sands stift. d: 25.4.1722. _Michael Jesenhaus Swärmoder.
8478 Anders Regens, borgare
fr: Borgå. i: H:sands stift. d: 7.5.1722. _undfåt resehielp.
8479 Anna Maria Raschau, Majorska
i: H:sands stift. d: 25.4.1721. _Förr sielfwa dehlningen utgifwit 36 dr i godt mynt.
8480 Johan Sylvester, Pastor
fr: Tohmajärvi. i: Njurunda past.
8481 Maria Elisabeth Godenhielm, Fru
fr: Åbo. i: Njurunda past.
8482 Kirstin Hindrichsdotter, äncka
fr: Brahestad. i: Njurunda past.
8483 Margreta, hustru
fr: Brahestad. i: Njurunda past. _uthfattig.
8484 Britha, äncka
fr: Brahestad. i: Njurunda past. _fattig.
8485 Erich Matsson
fr: Nykarleby. i: Njurunda past. _uthfattig.
8486 Kirstin Hansdotter, äncka
fr: Nykarleby. i: Njurunda past.
8487 Elisabeth Månsdotter, piga
fr: Nykarleby. i: Njurunda past. _siuklig.
8488 Elisabeth Ekbom, hustru
fr: Uleåborg. i: Njurunda past. _uthfattig.
8489 Sepelia, Jungfru
fr: Uleåborg. i: Njurunda past.
8490 Karin Simonsdotter, hustru
fr: Kemi. i: Njurunda past. _uthfattig.
8491 Okänd, Piga
fr: Finland. i: Njurunda past. _mist sin hälsa.
8492 Jacob Sipelius, Comminister
fr: Lochteå. i: Selånger past. _[överstruken: Axel Beckman glasmästare fr. Borgå stad].
8493 Gustaf Ekeblad, Tullskrifware
i: Selånger past.
8494 Maria Ekman [Kokman?], äncka
fr: Borgå. i: Selånger past. _fattig.
8495 Catharina Cupraea, Capellans äncka
fr: Borgå. i: Selånger past.
8496 Maria Struzell, äncka
fr: Borgå. i: Selånger past. _uthfattig.
8497 Jöran Öman, borgare
fr: Borgå. i: Selånger past. _rätt fattig.
8498 Gottskalck von Hulten, gullsmed
fr: Borgå. i: Selånger past.
8499 Magdalena Faber, Lieutnants äncka
fr: Gamlakarleby. i: Selånger past. _gl. [överstruken: Anders Jöransson Knoop skomakare fr. Viborg].
8500 Staffan Erson
i: Selånger past.
8501 Maria Iwars [?] dotter, Piga
i: Selånger past. _illa hanterat.
8502 Catharina Hierpenia, Fältwäbels äncka
i: Selånger past. b: okänt antal. _med måga barn [överstruken: Elias Matzon timmerman fr. Vasa].
8503 Elisabeth Jacobsdotter, äncka
fr: Nykarleby. i: Selånger past.
8504 Hindrich Jacobson, timmerman
fr: Nykarleby. i: Selånger past.
8505 Britha Gabrielsdotter, äncka
fr: Nykarleby. i: Selånger past.
8506 Marcus Simonson, timmerman
fr: Nykarleby. i: Selånger past.
8507 Hans Mattson
fr: Närpes. i: Selånger past.
8508 Anders Markuson
fr: Närpes. i: Selånger past.
8509 Jacob Person
fr: Närpes. i: Selånger past.
8510 Matts Hanson
fr: Närpes. i: Selånger past.
8511 Anders Person
fr: Närpes. i: Selånger past.
8512 Michael Anderson
fr: Närpes. i: Selånger past. b: okänt antal. _gammal med många barn.
8513 Maths Mattson
fr: Föglö, Bråttö. i: Selånger past. _siuklig.
8514 Margretha Larsdotter, äncka
i: Selånger past.
8515 Simon Lucason
i: Selånger past.
8516 Michael Mårtenson
i: Selånger past.
8517 Matthias Staffanson
i: Selånger past.
8518 Erich Sefferson
i: Selånger past.
8519 Hans Mårtenson
i: Selånger past.
8520 Anna Mårtensdotter, äncka
fr: Vörå. i: Selånger past.
8521 Margetha Carlsdotter, äncka
fr: Pedersöre. i: Selånger past.
8522 Karin Olofsdotter, äncka
fr: Pedersöre. i: Selånger past.
8523 Jacob Person, Timmerman
fr: Pedersöre. i: Selånger past.
8524 Johan Mattson, Timmerman
fr: Pedersöre. i: Selånger past.
8525 Daniel Cnutson, Timmerman
fr: Kronoby. i: Selånger past.
8526 Olof Thomason, Timmerman
fr: Kronoby. i: Selånger past.
8527 Mats Mattson, Timmerman
fr: Kronoby. i: Selånger past.
8528 Hindrich Johanson, Timmerman
fr: Kronoby. i: Selånger past.
8529 Johan Hindrichson
fr: Brahestad. i: Selånger past.
8530 Mårten Mattson, Timmerman
fr: Brahestad. i: Selånger past.
8531 Johan Hindrichson
fr: Uleåborg. i: Selånger past.
8532 Mats Person
fr: Uleåborg. i: Selånger past.
8533 Elisabeth Christiansdotter, Ryttaräncka
fr: Storkyro. i: Selånger past.
8534 Jacob Cnutson
fr: Purmo. i: Selånger past. _siuklig och blesserad.
8535 Britha Cnutsdotter, hustru
fr: Purmo. i: Selånger past.
8536 Johan Grelson
fr: Purmo. i: Selånger past.
8537 Margetha Carlsdotter, äncka
fr: Lepplax. i: Selånger past.
8538 Lenhard Larson
fr: Malax. i: Selånger past.
8539 Johan Olson
fr: Malax. i: Selånger past.
8540 Marcus Pålson
fr: Malax. i: Selånger past.
8541 Sara Roberg, Fendrichs äncka
fr: Gamlakarleby. i: Selånger past. _fått i Selånger 3 dr.
8542 Stina Roberg, Jungfru
fr: Gamlakarleby. i: Selånger past.
8543 Johan Bejer, Orgbyggare
fr: Gamlakarleby. i: Selånger past. _uthfattig.
8544 Anna Ross, Magisters äncka
i: Sköns past. l: nej. gm: Wasbom, Magister. _har 5 personer.
8545 Anders Gurdin
i: Sköns past. _har 4 personer.
8546 Margretha Swensdotter, flicka
i: Sköns past. f: 1. _faderlös om 12 åhr.
8547 Lisbetha Hansdotter
i: Sköns past. _gammal och siuklig.
8548 Stina Wikar, äncka
i: Sköns past.
8549 Anna Wikare, Jungfru
i: Sköns past.
8550 Erich Person, smed
i: Sköns past.
8551 Kirstin Markusdotter, hust:
i: Sköns past. b: 4. _barnen små.
8552 Thomas Hindersson
fr: Kronoby. i: Sköns past. _8 personer.
8553 Britha Markusdotter, borgare äncka
fr: Kronoby. i: Sköns past.
8554 Hans Mattson
fr: Vörå. i: Sköns past. _6 personer.
8555 Lisa Samuelsdotter, äncka
fr: Vörå. i: Sköns past. _fattig.
8556 Carl Olofson
fr: Vasa. i: Sköns past. _5 personer.
8557 Britha Larsdotter, äncka
fr: Vasa. i: Sköns past. _fattig.
8558 Karin Michelsdotter, äncka
fr: Vasa. i: Sköns past. _blinder.
8559 Okänd, hustru
fr: Vasa. i: Sköns past. gm: Anders Anderson. _6 personer.
8560 Jacob Bernson, borgare
fr: Närpes. i: Sköns past. _2 personer.
8561 Giärtrud, hustru
fr: Närpes. i: Sköns past.
8562 Pehr Danielson
fr: Närpes. i: Sköns past. _6 personer.
8563 Anna Matsdotter, äncka
fr: Nykarleby. i: Sköns past.
8564 Mårten Erson
fr: Nykarleby. i: Sköns past. _3 personer.
8565 Johan Jacobson
fr: Nykarleby. i: Stigsjö sn. b: 6. l: ja.
8566 Johan Olson, borgare
fr: Nykarleby. i: Stigsjö sn. b: 3. l: ja. _fattig.
8567 Britha Matsdotter, äncka
fr: Nykarleby. i: Stigsjö sn. _fattig 60 åhr.
8568 Karin Hendrichsdotter, äncka
fr: Närpes. i: Stigsjö sn. _fattig gammal.
8569 Hendrich Bertilson
fr: Malax. i: Stigsjö sn. b: 2. l: ja.
8570 Margetha Matsdotter, äncka
fr: Io. i: Stigsjö sn. b: 2.
8571 Britha Hansdotter, äncka
fr: Kronoby. i: Stigsjö sn. b: 1.
8572 Jöran Limat, skomakare
fr: Viborg. i: Gudmundrå förs. b: 3. l: ja.
8573 Britha Pedersdotter, Soldat äncka
fr: Kexholm. i: Gudmundrå förs. b: 1. _uthfattig.
8574 Okänd, ryttare äncka
fr: Nyland. i: Gudmundrå förs. _gammal, fattig.
8575 Anna Olofsdotter, äncka
fr: Savolax. i: Gudmundrå förs. _siukl och illa medfaren af fien.
8576 Maria Hendrichsdotter, äncka
i: Gudmundrå förs. _fattig.
8577 Johan Forsman, rådman
fr: Kristinestad. i: Gudmundrå förs. b: 2. l: ja.
8578 Hendrich Lucason, borgare
fr: Kristinestad. i: Gudmundrå förs. _med 3 personer, handl:.
8579 Johan Simonson Westerman, borgare
fr: Kristinestad. i: Gudmundrå förs. _med 3 personer.
8580 Johan Johanson, bonde
fr: Lappfjärd. i: Gudmundrå förs. _med 4 personer.
8581 Mårten Mårtenson
fr: Malax. i: Gudmundrå förs. l: ja.
8582 Mårten Mattenson
fr: Malax. i: Gudmundrå förs. l: ja. _gambla illa hant.
8583 Karin Ersdotter, äncka
fr: Malax. i: Gudmundrå förs. _af slätt tillstånd.
8584 Beata Simonsdotter, äncka
fr: Malax. i: Gudmundrå förs. _af slätt tillstånd.
8585 Maria Simonsdotter, äncka
fr: Malax. i: Gudmundrå förs. _af slätt tillstånd.
8586 Beata Michelsdotter, äncka
fr: Malax. i: Gudmundrå förs. _af slätt tillstånd.
8587 Maria, äncka
fr: Malax. i: Gudmundrå förs. b: 3. _barnen små, utblottad.
8588 Walborg
fr: Malax. i: Gudmundrå förs.
8589 Michael Jesenhusen, Comminister, Mag.
fr: Nykarleby. i: Gudmundrå förs. _med 6 personer.
8590 Thomas Jönson, bonde
fr: Nykarleby. i: Gudmundrå förs. l: ja. _hustrun siuk.
8591 Jacob Erson
fr: Nykarleby. i: Gudmundrå förs. f: 3. l: ja. _ibl: tienar.
8592 Mårten Mårtenson
fr: Nykarleby. i: Gudmundrå förs. l: ja. _illa slagen af f.
8593 Susanna Mattsdotter, äncka
fr: Nykarleby. i: Gudmundrå förs.
8594 Johan Michelson
fr: Pedersöre. i: Gudmundrå förs. _med 3 personer.
8595 Anna Andersdotter
fr: Gamlakarleby. i: Gudmundrå förs. b: 2. _med 2ne sin brors barn.
8596 Britha Erichsdotter
fr: Gamlakarleby. i: Gudmundrå förs.
8597 Apollonia Tegman, Pastoris äncka
fr: Vörå. i: Gudmundrå förs. _ålderstigen.
8598 Hendric Forbuss, rådman
fr: Brahestad. i: Gudmundrå förs. _med 6 personer handl:.
8599 Maria Josephsdotter, Piga
fr: Brahestad. i: Gudmundrå förs.
8600 Margetha Josephsdotter
fr: Brahestad. i: Gudmundrå förs.
8601 Britha Mattsdotter, äncka
fr: Brahestad. i: Gudmundrå förs. b: 1.
8602 Lisa Gabrielsdotter, Äncka
fr: Pyhäjoki. i: Gudmundrå förs. b: 1.
8603 Johan Degerman, Paedagogus
fr: Nykarleby. i: Resele past. b: 3. l: ja. _inget understöd uppes.
8604 Britha, hust:
fr: Pedersöre. i: Resele past. _gammal och skröplig samt fattig.
8605 Margetha Alexandersdotter, hust:
fr: Björneborg. i: Resele past. _gl och fattig.
8606 Karin, hustru
fr: Karlö. i: Resele past. _fattig och torftig.
8607 Karin, äncka
fr: Närpes. i: Resele past. _fattig.
8608 Okänd, äncka
fr: Uleåborg. i: Bjärtrå förs. _tillsammans med en dotter med 2 små barn fattige.
8609 Okänd, äncka
fr: Jakobstad. i: Bjärtrå förs. f: 1. _mycket fattig.
8610 Anders Erson
fr: Nykarleby. i: Bjärtrå förs. b: 2. l: ja. _barnen små, och swärm:.
8611 Okänd, dräng
fr: Nykarleby. i: Bjärtrå förs. _mycket Eländiger, blinder.
8612 Okänd, äncka
fr: Nykarleby. i: Bjärtrå förs. b: 2. _barnen små.
8613 Okänd, äncka
fr: Nykarleby. i: Bjärtrå förs. b: 4. _barnen små.
8614 Okänd, äncka
fr: Nykarleby. i: Bjärtrå förs. b: 2. _fattiger.
8615 Michael Mattson
fr: Nykarleby. i: Bjärtrå förs. b: 2. _fattiger.
8616 Matts Jacobson
fr: Nykarleby. i: Bjärtrå förs. b: 3. l: ja.
8617 Okänd
fr: Lappfjärd. i: Bjärtrå förs. b: 2. l: ja.
8618 Johan Frimodig, rådman
fr: Brahestad. i: Bjärtrå förs. b: 4. _barnen små.
8619 Daniel Arvast
fr: Brahestad. i: Bjärtrå förs. b: 3. l: ja. _barnen små.
8620 Jacob Carlson Korle
fr: Brahestad. i: Bjärtrå förs. _giör god förtienst.
8621 Okänd, smed
fr: Brahestad. i: Bjärtrå förs. b: 3. _uthfattiger.
8622 Carl Erson
fr: Pedersöre. i: Bjärtrå förs. b: 5. _barnen små, uthfattiger.
8623 Pehr Hanson
fr: Närpes. i: Skog förs. b: 4. l: ja. _uthfattig.
8624 Johan Bartholdson, änckling
fr: Närpes. i: Skog förs. b: 2.
8625 Maria, piga
fr: Malax. i: Nora förs. _tienar.
8626 Erich Mattson
fr: Närpes. i: Nora förs. p: 2. l: ja.
8627 Matts Anderson
fr: Närpes. i: Nora förs. b: 2. l: ja.
8628 Hans Pederson, gosse
fr: Närpes. i: Nora förs. p: 1. _en gosse fader- och moderlös.
8629 Barbro Pedersdotter, piga
fr: Närpes. i: Nora förs. _tienar.
8630 Hindrich Erson
fr: Närpes. i: Nora förs. b: 3. l: ja.
8631 Jacob Erson
fr: Närpes. i: Nora förs. b: 3. l: ja.
8632 Matts Mattson, dräng
fr: Närpes. i: Nora förs. _med moder och 2 systrar.
8633 Margetha Mattsdotter, piga
fr: Närpes. i: Nora förs. _fader- och moderlös.
8634 Mårthen Hinderson
fr: Närpes. i: Nora förs. b: 2. l: ja.
8635 Olof Anderson
fr: Närpes. i: Nora förs. b: 3. l: ja.
8636 Hans Hanson
fr: Närpes. i: Nora förs. l: ja.
8637 Jacob Mattson, bonde
fr: Vasa. i: Nora förs. b: 1.
8638 Matts Mattson
fr: Vasa. i: Nora förs. l: ja. _gl. slagen af fien.
8639 Bertill Anderson
fr: Vasa. i: Nora förs. f: 3. l: ja.
8640 Maria Bengtsdotter, äncka
fr: Vasa. i: Nora förs. b: 1.
8641 Marcus Erson
fr: Vasa. i: Nora förs. f: 2. l: ja.
8642 Anna Öholm, hustru
fr: Borgå. i: Nora förs. f: 1.
8643 Olof Danielson
fr: Pedersöre. i: Nora förs. f: 1. l: ja. _moder och systerdr.
8644 Lars Simonson
fr: Vörå. i: Nora förs. b: 1. l: ja.
8645 Gustaf Mattson, Borgare
fr: Nykarleby. i: Nora förs. b: 2. l: ja.
8646 Susanna Ersdotter, piga
fr: Nykarleby. i: Nora förs. _tienar.
8647 Erich Larson
fr: Lappfjärd. i: Nora förs. l: ja.
8648 Jacob Jurvelius
fr: Brahestad. i: Nora förs. b: 6. l: ja. _uthfattig.
8649 Elsa Hansdotter, stadstienar äncka
fr: Brahestad. i: Nora förs. _fattig.
8650 Karin Clemetsdotter, äncka
fr: Uleåborg. i: Nora förs. f: 1. _dottern blind, fat.
8651 Karin Jacobsdotter, äncka
fr: Salo. i: Nora förs. b: 2.
8652 Lisa Jacobsdotter, piga
fr: Salo. i: Nora förs. b: 2. _har 2 syskonbarn hos sig.
8653 Hindrich Mattson
fr: Salo. i: Nora förs. b: 2. l: ja. _barnen små.
8654 Arwid Olson, borgare
fr: Umeå. i: Nora förs. b: 4.
8655 Margaretha Ulvijk, Påstmästardotter
fr: Kajana. i: Nora förs.
8656 Elisabeth Wasbeck, rådmansäncka
fr: Gamlakarleby. i: Nordingrå förs. p: 1.
8657 Maria Forbus, Magister äncka
fr: Kajana. i: Nordingrå förs. b: 2. l: nej. gm: Gabriel Cajanus, Magister.
8658 Maria Ahlbom, Pastorsdotter
fr: Siikajoki. i: Nordingrå förs. _fattig.
8659 Hindrich Michaelson Hotta, soldat
fr: Siikajoki. i: Nordingrå förs. _gl fattig.
8660 Hindrich Elieson
fr: Siikajoki. i: Nordingrå förs. f: 2. _en usell man.
8661 Jacob Johanson
fr: Närpes. i: Nordingrå förs. b: 3. l: ja. _hustrun ofärdig, fattig.
8662 Mårten Pehrson, klåckare
fr: Närpes. i: Nordingrå förs. b: 1. l: ja. _fatt:.
8663 Anders Thomasson
fr: Närpes. i: Nordingrå förs. b: 4. l: ja. _uthfattig.
8664 Michael Hinderson
fr: Närpes. i: Nordingrå förs. b: 3. l: ja. _fattig.
8665 Beata Jacobsdotter, äncka
fr: Närpes. i: Nordingrå förs. b: 2. _fattig.
8666 Mats Johanson
fr: Närpes. i: Nordingrå förs. f: 1. l: ja. _illa slagen.
8667 Hans Elieson
fr: Närpes. i: Nordingrå förs. p: 1. l: ja. _illa slagen.
8668 Elias Hanson
fr: Närpes. i: Nordingrå förs. b: 2. l: ja. _fattig.
8669 Erich Jacobson
fr: Närpes. i: Nordingrå förs. b: 4. l: ja. _fattig.
8670 Joseph Michelson Saar, borgare
fr: Brahestad. i: Nordingrå förs. l: ja. _fattig.
8671 Britha Simonsdotter, äncka
fr: Brahestad. i: Nordingrå förs. b: 2.
8672 Pehr Hinderson, borgare
fr: Brahestad. i: Nordingrå förs. l: ja. _af fiend: illa slagen.
8673 Anna Andersdotter, borgare äncka
fr: Brahestad. i: Nordingrå förs. b: 2. _fat:.
8674 Wallborg Johansdotter, äncka
fr: Pyhäjoki. i: Nordingrå förs. b: 7. _fattig.
8675 Margetha Johansdotter, båtsmanshustru
fr: Malax. i: Nordingrå förs. _siuklig.
8676 Sigfrid Pederson
fr: Malax. i: Nordingrå förs. b: 3. l: ja. _fattig.
8677 Margetha Mattsdotter, äncka
fr: Malax. i: Nordingrå förs. b: 1. _fattig.
8678 Okänd
fr: Nykarleby. i: Nordingrå förs. f: 2. _Twenne flickor fader- och Moderlöse unge och fattige.
8679 Matts Isackson
fr: Nykarleby. i: Nordingrå förs. b: 5. l: ja. _barnen små fattig.
8680 Margetha Johansdotter, äncka
fr: Nykarleby. i: Nordingrå förs. _illa hanterat af fien.
8681 Lisa Jönsdotter, äncka
fr: Nykarleby. i: Nordingrå förs. _gl och fattig.
8682 Nils Mattson
fr: Nykarleby. i: Nordingrå förs. b: 2. l: ja.
8683 Britha Johansdotter, piga
fr: Nykarleby. i: Nordingrå förs. _tillsammans med Elsa Johansdotter 2 gl pigor systrar Eländige.
8684 Margetha Hansdotter, piga
fr: Nykarleby. i: Nordingrå förs. _gl utfattig.
8685 Anna Hindrichsdotter, äncka
fr: Nykarleby. i: Nordingrå förs. b: 2.
8686 Brita Thomasdotter, äncka
fr: Salo. i: Nordingrå förs. f: 1. _gl fat.
8687 Erich Erson
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. b: 4. l: ja. _fattig.
8688 Elias Erson
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. b: 5. l: ja. _utfattig.
8689 Matts Anderson
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. b: 1. l: ja. _fattig.
8690 Matts Jacobson
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. b: 4. _barnen små uthfattig.
8691 Jacob Mattson
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. b: 2. l: ja. _med sin hust: swåger äfwen med 2 barn tillsammans.
8692 Karin Jacobsdotter, piga
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. _uthfattig gl.
8693 Karin Jacobsdotter, äncka
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. b: 2.
8694 Maria Johansdotter, hust:
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. b: 3. _uthfattig.
8695 Maria Andersdotter, äncka
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. b: 3. _fattig.
8696 Margetha, äncka
fr: Närpes. i: Vibyggerå sn. f: 1. _fattig.
8697 Beata Mattsdotter, äncka
fr: Närpes. i: Ullånger sn. b: 4. _fattig.
8698 Karin Andersdotter, äncka
fr: Närpes. i: Ullånger sn. b: 4. _fattig.
8699 Anders Hinderson, dräng
fr: Närpes. i: Ullånger sn. _seer illa och uthfattig.
8700 Nils Hask
fr: Viborgs län. i: Ullånger sn. l: ja. _fattig.
8701 Sara Hindrichsdotter, Jägmästare äncka
fr: Åbo län. i: Ullånger sn. p: 1. _haft en Jägmästare med en ofärdig son i föttren, äländig och fattig.
8702 Elisabetha Simonsdotter
fr: Narva. i: Nätra förs. _fattig.
8703 Lars Larson
fr: Ingermanland. i: Nätra förs. l: ja.
8704 Michael Erson
fr: Närpes. i: Nätra förs. b: 4. l: ja.
8705 Pehr Erson
fr: Närpes. i: Nätra förs. b: 5. l: ja.
8706 Karin Michelsdotter, hust:
fr: Närpes. i: Nätra förs. p: 1.
8707 Agnis Larsdotter
fr: Närpes. i: Nätra förs. b: 2.
8708 Maria Larsdotter
fr: Närpes. i: Nätra förs.
8709 Elisabeth Larsdotter
fr: Närpes. i: Nätra förs.
8710 Michael Erson
fr: Närpes. i: Nätra förs. b: 1. l: ja.
8711 Pehr Michaelson
fr: Närpes. i: Nätra förs. b: 1. l: ja.
8712 Elisabeth, hust:
fr: Närpes. i: Nätra förs. b: 3.
8713 Margetha Johansdotter
fr: Pedersöre. i: Nätra förs. b: 3. _3 barn något stora.
8714 Måns Erson
fr: Pedersöre. i: Nätra förs. b: 2.
8715 Elisabetha Jönsdotter
fr: Nykarleby. i: Nätra förs. p: 1. _sonen liten.
8716 Margetha Andersdotter, piga
fr: Uleåborg. i: Nätra förs. _gl.
8717 Mårten Jacobson
fr: Vörå. i: Nätra förs. _gammal.
8718 Margetha Johansdotter
fr: Pedersöre. i: Sidensjö förs.
8719 Hindrich Jacobson
fr: Pedersöre. i: Sidensjö förs. b: 4. l: ja.
8720 Margetha, äncka
fr: Pedersöre. i: Sidensjö förs.
8721 Susanna, hust:
fr: Pedersöre. i: Sidensjö förs. b: 2.
8722 Eva, äncka
fr: Viborg. i: Sidensjö förs.
8723 Pehr Pålson
fr: Jakobstad. i: Sidensjö förs. b: 5.
8724 Okänd, hustru
fr: Jakobstad. i: Sidensjö förs. b: 2. l: ja. gm: Simon Mattson.
8725 Okänd, hustru
fr: Jakobstad. i: Sidensjö förs. b: 3. l: ja. gm: Jacob Wrång.
8726 Margetha, äncka
fr: Nykarleby. i: Själevad förs. b: 3.
8727 Matts Simonson
fr: Nykarleby. i: Själevad förs. _blind och bräcklig.
8728 Matts Larson
fr: Nykarleby. i: Själevad förs. b: 1. l: ja.
8729 Okänd, äncka
fr: Pedersöre. i: Själevad förs. b: 2. l: nej. gm: Johan Jöns.
8730 Clas Jöranson
fr: Pedersöre. i: Själevad förs. l: ja. _illa sargader af Mosc.
8731 Sara Christophersdotter, äncka
fr: Pedersöre. i: Själevad förs. b: 4.
8732 Elisabetha Matsdotter, äncka
fr: Pedersöre. i: Själevad förs. b: 3.
8733 Beata Månsdotter
fr: Pedersöre. i: Själevad förs. _swag till hälsan.
8734 Daniel Erson
fr: Malax. i: Själevad förs. b: 4. l: ja. _med hust: syster Beata Ersdr som är en äncka med 4 barn.
8735 Simon Mårtenson
fr: Malax. i: Själevad förs. b: 2. l: ja.
8736 Simon Larson
fr: Malax. i: Själevad förs. b: 2. _och gl swärmoder.
8737 Mårten Benjaminson
fr: Malax. i: Själevad förs. l: ja. _samwets swag.
8738 Markus Jacobson
fr: Malax. i: Själevad förs. b: 6. l: ja.
8739 Anna Mattsdotter, äncka
fr: Närpes. i: Själevad förs. _gammal.
8740 Beata Bängtsdotter, äncka
fr: Närpes. i: Själevad förs. _älendig och bräcklig.
8741 Britha Sigfridsdotter
fr: Närpes. i: Själevad förs. b: 2. _heel siuk.
8742 Erich Mattson
fr: Närpes. i: Själevad förs. l: ja. _siuklig.
8743 Beata Hansdotter, äncka
fr: Närpes. i: Själevad förs. b: 1.
8744 Britha, piga
fr: Vörå. i: Själevad förs. _gammal och bräcklig.
8745 Gretha Kraemer, borgar äncka
fr: Helsingfors. i: Själevad förs. b: 2.
8746 Engel Juliana Gudman, Jungfru
fr: Livland. i: Sollefteå past.
8747 Johan Johanson, dräng
fr: Viborg. i: Sollefteå past.
8748 Löfman, Munsterskrifware dotter
fr: Nyland. i: Sollefteå past. f: 1. _Munsterskrifware Hindrich Löfmans lilla dr.
8749 Anders Hendrichson, bonde
fr: Lappfjärd. i: Sollefteå past. p: 1. l: ja. _gl.
8750 Britha Mattsdotter, äncka
fr: Lappfjärd. i: Sollefteå past. _gammal.
8751 Matts Hinderson
fr: Lappfjärd. i: Sollefteå past. b: 5.
8752 Britha Thomasdotter, piga
fr: Lappfjärd. i: Sollefteå past.
8753 Olof Olofson Bure
fr: Närpes. i: Sollefteå past. b: 10. l: ja.
8754 Anna Claesdotter, äncka
fr: Närpes. i: Sollefteå past. b: 5.
8755 Okänd
fr: Gamlakarleby. i: Sollefteå past. _Hr Past: Mag: And: Kiemmers kiäresta.
8756 Paul Heitz, Ländsman
fr: Gamlakarleby. i: Sollefteå past. b: okänt antal. l: ja.
8757 Anders, bonde
fr: Lochteå. i: Sollefteå past. l: ja.
8758 Matts Sigfridson Paralax
fr: Pyhäjoki. i: Sollefteå past. b: 2. l: ja. _inget understöd uppges.
8759 Maria Herwidsdotter, piga
fr: Pyhäjoki. i: Sollefteå past. _med åhrs tienst.
8760 Juliana Ersdotter, piga
fr: Pyhäjoki. i: Sollefteå past. _söker hielp till afresan.
8761 Hans Veko
fr: Seinäjoki. i: Sollefteå past. _tillsammans med des systrar Susanna och Karin.
8762 Michael Huchtainen, bonde
fr: Seinäjoki. i: Sollefteå past.
8763 Jacob Taugeman [?]
fr: Seinäjoki. i: Sollefteå past. b: 1. l: ja.
8764 Elisabeth, äncka
fr: Seinäjoki. i: Sollefteå past. f: 1. l: nej. gm: Matts Michelson.
8765 Jacob Mattson
fr: Nykarleby. i: Sollefteå past. f: 1. _och dottren Karin.
8766 Catharina Michelsdotter, hust:
fr: Brahestad. i: Sollefteå past. _söker hielp, inget understöd uppges.
8767 Elisabetha Mårtes [?] dotter
fr: Brahestad. i: Sollefteå past.
8768 Maria Pärsdotter
fr: Brahestad. i: Sollefteå past.
8769 Erich Carlson
fr: Pedersöre. i: Sollefteå past. p: 1. _gl och torfftig, sonen föder sig med arbete.
8770 Lars Pärson
fr: Pedersöre. i: Sollefteå past. b: 1. l: ja. _barnet litet.
8771 Beata Hendrichsdotter, äncka
fr: Pedersöre. i: Sollefteå past. _halt och fattig.
8772 Anna Jacobsdotter, äncka
fr: Salo. i: Sollefteå past. _fattig.
8773 Carl Jacobson, dräng
fr: Salo. i: Sollefteå past. _söker hielp.
8774 Petter Lang, rådman
fr: Uleåborg. i: Sollefteå past. b: 3. l: ja.
8775 Erich Person Hullkoinen, borgare och handtwärckare
fr: Uleåborg. i: Sollefteå past.
8776 Johan Hiroinen, skomakare
fr: Uleåborg. i: Sollefteå past.
8777 Karin Pädersdotter, klockare äncka
fr: Karlö. i: Sollefteå past. _fattig.
8778 Anna Malander, äncka
i: Härnösand. _fattig.
8779 Helena Mattsdotter, Piga
i: Härnösand.
8780 Lisa Michelsdotter, äncka
i: Härnösand. _fattig.
8781 Mårten Grelson, arbetskarl
i: Härnösand. l: ja.
8782 Helena Pärsdotter, flicka
fr: Jakobstad. i: Härnösand. f: 1. _en flicka om 13 åhr fad: och moderlös.
8783 Pehr Larson, gosse
fr: Calix. i: Härnösand. p: 1. _en gose om 6 åhr fad: och moderlös.
8784 Nils Mårtenson, gosse
fr: Malax. i: Härnösand. p: 1. _tillsammans med gossen Mårten Mårtenson.
8785 Britha Pärsdotter, hust:
fr: Malax. i: Boteå past.
8786 Lisbetha Mattsdotter, hustru
fr: Malax. i: Boteå past. l: ja. _mannen siuker.
8787 Maria, bonde äncka
fr: Malax. i: Boteå past.
8788 Lisa, piga
fr: Malax. i: Boteå past. _gl blind.
8789 Magetha Pärsdotter, Såldathustru
fr: Limingo. i: Boteå past.
8790 Cicilia, Soldat äncka
fr: Limingo. i: Boteå past.
8791 Maria Andersdotter
fr: Vasa. i: Boteå past. _tillsammans med systrarna Beata och Annika Andersdr, alla 3 ogifta.
8792 Dordi Matsdotter, bonde äncka
fr: Pedersöre. i: Boteå past. f: 1.
8793 Anna Johansdotter, Soldat äncka
fr: Pedersöre. i: Boteå past.
8794 Karin, hust:
fr: Riga. i: Boteå past. b: 1. _barnet litet.
8795 Beata Hindersdotter, Sahlmakare äncka
fr: Brahestad. i: Boteå past. f: 1.
8796 Hans Havana, borgare
fr: Uleåborg. i: Boteå past. _gl.
8797 Hans Mattson
fr: Pedersöre. i: Boteå past. b: 1. l: ja. _med Swärmoder.
8798 Britha, Bonde äncka
fr: Gamlakarleby. i: Boteå past.
8799 Christophorus Herkepaeus
fr: Helsingfors. i: Boteå past. b: 6. l: ja.
8800 Elisabeth Jurvelia, Jungfru
i: Boteå past.
8801 Jacob Jurvelius
fr: Brahestad. i: Boteå past. l: ja.
8802 Matts Simonson
fr: Brahestad. i: Torsåker förs. l: ja. _fattig.
8803 Helena Frantzdotter, äncka
fr: Torneå. i: Torsåker förs. f: 1. _fattig.
8804 Karin Cnutsdotter, äncka
fr: Pedersöre. i: Torsåker förs. _fattig och siuklig.
8805 Malin Andersdotter, äncka
fr: Pedersöre. i: Torsåker förs. b: 2. _fattig.
8806 Michael Mattson, dräng
fr: Gamlakarleby. i: Ytterlännäs sn. _fattig och siuklig.
8807 Sara Gabrielsdotter, äncka
fr: Kronoby. i: Ytterlännäs sn. _älendig.
8808 Matts Michaelson
fr: Malax. i: Ytterlännäs sn. l: ja. _hustrun siuk; tigger.
8809 Britha Andersdotter, äncka
fr: Nykarleby. i: Ytterlännäs sn. _fattig.
8810 Okänd, äncka
fr: Kronoby. i: Ytterlännäs sn. l: nej. gm: Michael Person. _tigger.
8811 Maria Kiölman, båtsmans äncka
fr: Nykarleby. i: Ytterlännäs sn. b: okänt antal. _fat:.
8812 Susanna Hansdotter, hust:
fr: Kronoby. i: Ytterlännäs sn. _fattig.
8813 Catharina Grå, Lieutnants fru
i: Dal förs. gm: Kostianus, Lieutnant. _fat:.
8814 Anna Lindberg, äncka
i: Säbrå förs. b: 1. _af fienden plundrat, med thes dr barn a 10 åhr fad: och moderlös.
8815 Lisa Mattsdotter, hust:
i: Säbrå förs. b: 2.
8816 Karin Jöransdotter, äncka
fr: Nykarleby. i: Säbrå förs. b: 3.
8817 Maria Mattsdotter, äncka
fr: Vörå. i: Säbrå förs. b: 5.
8818 Karin Larsdotter, äncka
fr: Vörå. i: Säbrå förs.
8819 Anders Johanson
fr: Siikajoki. i: Säbrå förs. b: 1. l: ja.
8820 Maria Mårtensdotter, piga
fr: Siikajoki. i: Säbrå förs. f: 1. _med broders dr siuklig.
8821 Barbro Hindersdotter, äncka
fr: Siikajoki. i: Säbrå förs. b: 1.
8822 Beata Mattsdotter, piga
fr: Siikajoki. i: Säbrå förs.
8823 Simon Johanson, borgare
fr: Vasa. i: Säbrå förs. b: 1. l: ja.
8824 Anna Christiersdotter, äncka
fr: Vasa. i: Säbrå förs. b: 3.
8825 Jacob Anderson
fr: Vasa. i: Säbrå förs. l: ja.
8826 Jacob Jacobson, borgare
fr: Nykarleby. i: Säbrå förs. b: 3. l: ja. _fat:.
8827 Anna Hindrichsdotter, äncka
fr: Vasa. i: Säbrå förs. b: 2. l: nej. gm: Mårten Erson.
8828 Maria Ersdotter
fr: Vörå. i: Säbrå förs. _[överstruket: äncka med 5 barn, också betalningen överstruken].
8829 Lisbetha Michaelsdotter, äncka
fr: Vörå. i: Säbrå förs. b: 1.
8830 Elsa Carlsdotter, äncka
fr: Nykarleby. i: Säbrå förs. _[överstruket: hust Anna Larsdr äncka med 2 barn].
8831 Lisa Carlsdotter, äncka
fr: Nykarleby. i: Säbrå förs. b: 1.
8832 Jacob Grelson
fr: Nykarleby. i: Säbrå förs. b: 2. l: ja. _och swärmod:.
8833 Margetha Hindersdotter, äncka
i: Säbrå förs. b: 2.
8834 Britha Josepsdotter, Piga
fr: Nykarleby. i: Säbrå förs. _tienar.
8835 Anders Mattson
fr: Nykarleby. i: Säbrå förs. b: 2. _med 2 brorsbarn fader och moderlöse.
8836 Mårten Grellson
fr: Nykarleby. i: Säbrå förs. l: ja.
8837 Dordi Staffansdotter, piga
fr: Nykarleby. i: Säbrå förs. _om 18 åhr fad: och m:lös.
8838 Anna Jöransdotter, hust:
fr: Nykarleby. i: Säbrå förs. p: 1.
8839 Anna Ersdotter, flicka
fr: Nykarleby. i: Säbrå förs. f: 1. _liten Fader och Moderlös.
8840 Johan Mattzson, gosse
fr: Nykarleby. i: Säbrå förs. p: 1. _om 15 åhr fader och moderlös.
8841 Johan Mårtenson, gosse
fr: Nykarleby. i: Säbrå förs. p: 1. _om 16 åhr fader och moderlös.
8842 Matts Mattson
fr: Malax. i: Säbrå förs. b: 3.
8843 Britha Påhlsdotter, äncka
fr: Pedersöre. i: Säbrå förs. b: 2.
8844 Lisa Pärsdotter, äncka
fr: Pedersöre. i: Säbrå förs. _med swärfader och S.moder.
8845 Britha Mattsdotter
fr: Pedersöre. i: Säbrå förs. p: 1. _med sin broders Son om 10 åhr fader- och moderlös.
8846 Karin Sigfridsdotter
fr: Närpes. i: Säbrå förs. _fattig.
8847 Matts Hinderson, arbetskarl
fr: Närpes. i: Säbrå förs. l: ja.
8848 Daniel Mattson
fr: Närpes. i: Säbrå förs. b: 2. l: ja. _legat länge siuk och än ligger samt Modren.
8849 Sara Mattsdotter, hust:
fr: Nykarleby. i: Säbrå förs. f: 1. _dottern om 10 åhr.
8850 Matthias Wilstadius, Capitain
fr: Nykarleby. i: Säbrå förs. b: 5. l: ja. _af fienden plundrat wid Sundsvald.
8851 Isack Michelson
fr: Närpes. i: Säbrå förs. _fattig.
8852 Walborg Jacobsdotter, hust:
fr: Närpes. i: Säbrå förs. f: 1. _dottern a 12 åhr.
8853 Jacob Gabrielson
i: Häggdånger sn. f: 2. l: ja.
8854 Simon Jacobson
fr: Närpes. i: Häggdånger sn. f: 1. l: ja.
8855 Magetha Andersdotter, äncka
fr: Nykarleby. i: Häggdånger sn.
8856 Lisa Larsdotter, äncka
fr: Nykarleby. i: Häggdånger sn.
8857 Erich Jacobson
fr: Nykarleby. i: Häggdånger sn. _tienar, inget understöd uppges.
8858 Margetha Pärsdotter, flicka
fr: Nykarleby. i: Häggdånger sn. _Fader och Moderlös flicka.
8859 Gustaf Fontelius, Capellan
fr: Kyrkslätt. i: Ljustorp sn. b: 4. l: ja.
8860 Karin Johansdotter, äncka
fr: Brahestad. i: Ljustorp sn. _mycket usell.
8861 Lisbetta Johansdotter
fr: Brahestad. i: Ljustorp sn. _beder om hielp.
8862 Hans
fr: Närpes. i: Tynderö sn. p: 1. _Hans, hust: Agnes Son en krympling och mod. fattig.
8863 Jacob Jönson
fr: Nykarleby. i: Tynderö sn. l: ja. _siuklig och fattig.
8864 Christina Calm, Jungfru
fr: Närpes. i: Hässjö förs. _fad: och moderlös.
8865 Mårten Hanson
fr: Närpes. i: Hässjö förs. f: 1. l: ja.
8866 Mårten Person
fr: Närpes. i: Hässjö förs. f: 1. l: ja. _siuklig.
8867 Hans Mårtenson
fr: Närpes. i: Hässjö förs. b: 3. l: ja.
8868 Anders Anderson
fr: Närpes. i: Hässjö förs. l: ja. _[överstruket: och 1son].
8869 Anders Mattson
fr: Närpes. i: Hässjö förs. p: 1. l: ja.
8870 Erich Thomattson
fr: Närpes. i: Hässjö förs. b: 2. l: ja.
8871 Anders Erson
fr: Närpes. i: Hässjö förs. b: 2. l: ja.
8872 Erich Hinderson
fr: Närpes. i: Hässjö förs. b: 2. l: ja.
8873 Johan Mattson
fr: Närpes. i: Hässjö förs. p: 3. f: 1. l: ja.
8874 Jacob Jacobson
fr: Kronoby. i: Hässjö förs.
8875 Lars Anderson
fr: Pedersöre. i: Hässjö förs. b: 3. l: ja.
8876 Hans Mattson
fr: Pedersöre. i: Hässjö förs. b: 2. l: ja. _och gl moder.
8877 Hans Hinderson
fr: Närpes. i: Hässjö förs. b: 1. l: ja. _[överstruket: med hust och 1 barn] niutit i Ham.. [?].
8878 Michael Thomatson
fr: Närpes. i: Hässjö förs. b: 1.
8879 Mårten Erson
fr: Närpes. i: Högsjö sn. b: 2. l: ja.
8880 Anna Hansdotter, äncka
fr: Närpes. i: Högsjö sn. b: 2.
8881 Matts Bengtson
fr: Närpes. i: Högsjö sn. b: 3. l: ja.
8882 Kristin, äncka
fr: Nykarleby. i: Högsjö sn. b: 4.
8883 Anna Mattsdotter, piga
fr: Lochteå. i: Högsjö sn.
8884 Anna Andersdotter, piga
fr: Salo. i: Högsjö sn.
8885 Anna Hindersdotter, piga
fr: Uleåborg. i: Högsjö sn.
8886 Maria Andersdotter, piga
fr: Malax. i: Högsjö sn.
8887 Johan Mattson
fr: Lochteå. i: Högsjö sn. l: ja. _siuker.
8888 Erich Thomatson
fr: Malax. i: Högsjö sn. b: 1.
8889 Britha Mårtensdotter, borgareäncka
fr: Nykarleby. i: Högsjö sn.
8890 Petter Karling, Borgare
fr: Gamlakarleby. i: Högsjö sn.
8891 Johan Sefferson
fr: Malax. p: 1. l: ja. _1 Son som gått i Scholan, och mannen legat siuk ifrån Mathiestid.
8892 Johan, bonde
fr: Kristinestad. b: 4. l: ja. _har fehl på synen i stort älende sitter.
8893 Anna Maria Raschau, fru
_fru Anna Maria Raschaus pgr som i denna räckning [efr ?] summa uptagne äro.
 

[ Huvudsidan ]