Sisäasiainministeriön yleiskirjeet


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Sisäasiainministeriön yleiskirje. Heinäkuun 6 p:nä 1945. No 10629/P.

Viite: Pv. PE:n kirj.n:o 1564/Sv.1/3.7.45.

Asia: Välirauhansopimuksen mukaan NL:oon palautettavia heimosotavankeja.

Senjälkeen kuin sisäasiainministeriö on saanut tarkemmat tiedot niistä entisistä n.s. heimosotavangeista, jotka todennäköisesti vielä oleskelevat maassa tai joiden poistumista Ruotsiin tai inkeriläisen siviiliväestön mukana Neuvostoliittoon ei ole voitu todeta, ministeriö lähettää oheiset luettelot heistä kehoittaen kaikkia poliisiviranomaisia ryhtymään kiireellisiin ja tarmokkaisiin etsiskelytoimenpiteisiin heidän kiinnisaamisekseen tai heidän olinpaikkansa selvittämiseksi. Pidätetyt sotavangit on viipymättä toimitettava Lappeenrantaan Karanneiden sotavankien kokoamispaikkaan.

Liitteessä n:o 1 on mainittu ne entiset sotavangit, jotka m.m. ovat palvelleet Heimo P 3:ssa ja on useitten kohdalle tehty ne henkilö- ja osoitemerkinnät, jotka he aikanaan ovat itse pataljoonalle antaneet. Osoitteet ovat luonnollisesti monissa kohdin muuttuneet, mutta voivat viranomaiset käyttää niitä johtolankoina a.o. henkilöitten nykyisiä olinpaikkoja selvitettäessä.

Samoin on huomattava, että useat vapaaehtoisina palvelleet ovat muuttaneet venäläisen nimensä. Tämän vuoksi on luettelossa huomioitu myös asianomaisen suomennettu nimi. Myöskin on todettu että k.o. henkilöt esiintyvät väärällä nimellä ja että syntymäajoissa on ollut epätarkkuuksia.

Mikäli tutkimuksissa milmenee, että joku luetteloissa mainituista on poistunut maasta, on heistäkin kerättävä kaikki heidän poistumistaan maasta koskevat tiedot: aika, mistä, minne ja miten. Tässä tulee kysymykseen niinhyvin liittyminen inkeriläiskuljetukseen kuin muukin poistuminen maasta.

Liitteessä n:o 2 ovat mainittuina ne sotavangeiksi ilmoitetut Neuvostoliiton kansalaiset, jotka ovat joko palvelleet jossakin muussa yksikössä kuin Heimo P 3:ssa tai jotka ovat muusta syystä vapautetut sotavankeudesta. Osa ilmoitetuista (Liite 2 B) on sellaisia, joita ei ole voitu todeta näillä nimillä rekisteröidyksi sotavangeiksi. Heidän suhteensa on toimitettava tutkimus, ja mikäli he ovat palvelleet NL:n sotavoimissa, on heidät katsottava kuuluviksi luovutettaviin.

Maaherrat ja poliisipäälliköt asetetaan henkilökohtaiseen vastuuseen siitä, että etsiskelyt heidän toiminta-alueillaan hoidetaan kiireellisesti ja kaikella mahdollisella tarmolla. Mikäli todetaan, että joku etsityistä henkilöistä on muuttanut toiselle paikkakunnalle on siitä viipymättä ilmoitettava tämän paikkakunnan poliisiviranomaiselle.

Etsiskelyissä ei saa vaan tyytyä siihen, että todetaan, ettei paikkakunnalla ole luettelossa mainitunnimisiä henkilöitä, vaan on huomio kiinnitettävä jokaiseen henkilöön, jonka voidaan epäillä kuuluvan kysymyksessä oleviin etsittäviin.

Etsiskelyjen tuloksista on ensi tilassa ja viimeistään 20.7.1945 ilmoitettava (myöskin vajailmoitus) asianomaiselle lääninhallitukselle, joka kokoaa tiedot ja toimittaa ne 25.7.1945 mennessä kahtena kappaleena sisäasiainministeriölle. Myöhemmin tehdyistä havainnoista on samoin tehtävä ilmoitus. Pidätetyistä ja Lappeenrantaan toimitetuista henkilöistä on viipymättä ilmoitettava sisäasiainministeriölle.

Lopuksi sisäasiainministeriö huomauttaa, että Suomi on välirauhasopimuksessa sitoutunut luovuttamaan kaikki sotavangit eikä LVK katso sopimusta tätetyksi ennenkuin viimeinen vanki on luovutettu. Näin ollen voi yhdenkin sotavangin piiloittaminen aiheuttaa vakavat seuraukset koko maalle.

Sisäasiainministeriön yleiskirjeet n:ot 11177/P/13.11.44, 11903/P/25.11.44, 13706/P/27.12.44 ja 4502/p/45 sekä niitä seuranneet luettelot kumotaan.


[ Paluu edelliselle sivulle ]