Sisäasiainministeriön yleiskirjeet


[ Paluu edelliselle sivulle ]

Sisäasiainministeriön yleiskirje. Syyskuun 18 p:nä 1945. No 14389/P.

Asia: Sotavankikarkurien ja muiden N:liittoon palautettavien et[si]minen.

Viite: Sis.min. yleiskirje No 13451/P/31.8.1945.

Karkurien etsinnän tuloksia  selviteltäessä on eri karkuriryhmiin kuuluvista tehtävä selvitykset eri kirjeissä. Tällöin on käytettävä seuraavia yleisnimityksiä:

- Heimo P 3:n luettelossa mainitut (sis.min.yleiskirjeen No 10629/P/6.7.45 liite) ovat heimosotavankeja.
- Er.P.6:n luettelon osalta (sis.min.yleiskirjeen No 13451/P/31.8.45 liite) on käytettävä nimitystä inkeriläiset vapaaehtoiset.
- Muita karkureita (sis.min. yleiskirje No 13871/P/14.9.45, joka lähipäivinä jaetaan) nimitetään sotavankikarkureiksi.

Kaikissa ilmoituksissa ja selvityksissä on nimen lisäksi ilmaistava syntymäaika.

Jotta Liittoutuneiden Valvontakomissiolle voidaan esittää selvitys jokaisesta luetteloissa mainituista, on poliisipäälliköiden kiinnitettävä huomiota kaikkiin paikannimiin, jotka saattavat tarkoittaa heidän poliisipiirissään olevan vastaavan nimisiä paikkoja, olipa kysymys etsittävän itsensä tai hänen omaistensa ilmoitetuista olinpaikasta. Kun käy selville, että etsittävä on poistunut maasta, tai on aihetta sitä epäillä, on selvitys tästä esitettävä tutkintapöytäkirjana, jolloin pöytäkirjan oheen on liitettävä mahdolliset todisteet, kuten esim. ulkomailta saapunut asianomaisen kirje kuorineen t.m.s. Mikäli näyttää mahdolliselta, että asianomainen on jo palannut Neuvostoliittoon, on selvitys tästä hankittava paikalliselta siirtoväen huoltojohtajalta. Jokaisesta maastamuuttotapauksesta on esitettävä mahdollisuuksien mukaan täysi todistus. Ellei karkurin, jonka oma tai omaisten osoite esiintyy luetteloissa, olinpaikkaa tiedetä eikä tiedetä karkurin edes ollenkaan luettelossa mainitulla paikkakunnalla, on tällaisessakin tapauksessa tehtävässä selvityksessä karkurin nimi ja syntymäaika mainittava täydellisenä, jotta voidaan todeta kaikkien osoitteellisten karkurien etsimisen tapahtuneen. Jos karkurin tiedetään muuttaneen luetteloissa mainitulta osoitepaikkakunnalta määrättyyn uuteen paikkaan, on asiasta ilmoitettava uuden olinpaikan poliisipäällikölle. Asiasta ministeriöön tehtävässä ilmoituksessa on mainittava, että uuteen osoitepaikkaan on siirtymisestä ilmoitettu. Mikäli jostain karkurista aikaisemmin tehdystä ilmoituksesta mainittujen seikkojen lisäksi tulee jotain uutta tietoon, on tästäkin tehtävä ilmoitus. Poliisipäälliköiden ilmoitukset ja selostukset on lähetettävä alkuperäisinä ministeriölle, mutta ei lääninhallitusten tarvitse tehdä niistä yhteenvetoja.

Koska useat poliisipäälliköt eivät ole osaltaan selvittäneet Er. P 6:n luetteloa ylläesitetyn mukaisesti ja kyllin huolellisesti, on asiassa laiminlyöneiden ensi tilassa selvitettävä nimi nimeltä piirissään olleiksi mainitut ja lähetettävä ilmoitukset aikaisemmin selvittämättä jääneistä sekä uudet ilmoitukset puutteellisesti selvitetyistä tapauksista.


[ Paluu edelliselle sivulle ]