Adress-kalender för Helsingfors stad 1859


Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors utgavs år 1859 av G. W. Edlund och trycktes av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en texdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits. Följande text finns i början av adresskalendern:

Denna Adress-Kalender, som är upprättad med ledning af de vid senast förrättade Mantalsskrifning afgifne förteckningar, upptager alla i staden bosatta Civila Tjenstemän, Borgare och sådana som drifva någon näring eller rörelse, samt i allmänhet alla till den s. k. Ståndspersonsklassen hörande personer, men af Officerare endast dem, som vid sagde förrättning blifvit anmälde.

Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors ilmestyi vuonna 1859 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä. Yllä julkaistu teksti löytyy kalenterista asunto-osoitteiden alusta.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]


 
Personernas namn och stånd Gårdsegarenes namn Gårdens
nummer
Gatan

Jacobsson, Skeppsbyggmäst.

Brenner

5

Bergmans

Jacottet, Ch., Professor

Pihlflycht

1

Regerings

Jansson, A., Senats-kanslist

Jansson

7

Högbergs

Jansson, A.F., Kämmers-preses

Egen

3

Trekanten

Jansson, J., Polisuppsyningsman

Granberg

10

Lappviks

Jansson, S., Slagtarmäst.

Egen

7

Högbergs

Jegoroff, Guvernements-sekret.

Lundgrén

2

Elisabets

Jerngrén, J.D., Konditor

Palmqvist

9

Fabians

Jernström, A., Smedmäst.

Egen

4

Annæ

Jewstratoff, Kassör

Berglund

12,16

Elisabets

Johansson, H., Vaktmäst.

Jansson

1

Richards

Julin, B.W., Mamsell

Rosenqvist

3

Berg

Jurvelin, A.M., Länelandtmäterisekret.

Allén

12

Marie

Jürgenfeldt, L., Foderalmakare

Osberg

6

Mikaels

Jürgens, A., Skräddar-verkgesäll

Lundgrén

8

Fabians

Jägerhorn, B.G., Assessor

Egen

12

Kasern

Jägerhorn, C.J., Senats-kanslist

Forsström

3

Freds

Järvinen, N., Fil. Magister

Rosengrén

6

Fremlings[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]