Adress-kalender för Helsingfors stad 1859


Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors utgavs år 1859 av G. W. Edlund och trycktes av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en texdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits. Följande text finns i början av adresskalendern:

Denna Adress-Kalender, som är upprättad med ledning af de vid senast förrättade Mantalsskrifning afgifne förteckningar, upptager alla i staden bosatta Civila Tjenstemän, Borgare och sådana som drifva någon näring eller rörelse, samt i allmänhet alla till den s. k. Ståndspersonsklassen hörande personer, men af Officerare endast dem, som vid sagde förrättning blifvit anmälde.

Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors ilmestyi vuonna 1859 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä. Yllä julkaistu teksti löytyy kalenterista asunto-osoitteiden alusta.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]


 
Personernas namn och stånd Gårdsegarenes namn Gårdens
nummer
Gatan

Madsen, A.M., Enkefru

Palmqvist

3

Brunns

Malm, A.R., f.d. Stadsfiskal

Arbetare bostäderne

   

Malmborg, A., Landskontorist

Fedosejeff

17

Högbergs

Malmberg, E.P., Vaktmäst.

Senatshuset

   

Malmborg, A.F., v. Häradsh.

Hedenström

7

Marie

Malmström, G.R., Byggmäst.

Boström

5

Mikaels

Mannerheim, A., Baron, Banko-direktör

Kræmer

13

Elisabets

Mansner, F., Stabs-kapten

Theslöf

2

Richards

Marckström, J.A., Kontorsskrifvare

Arppe

4

Marie

Margelin, O.W., Murarmäst.

Egen

5

D:o

Margunoff, W., v. Häradshöfding

Lundgrén

2

Elisabets

Marin, F., Mamsell

Pihlflycht

1

Regerings

Markoff, P., Registrator

Bränström

7

Alberts

Martelin, G., Gårdsegare

Egen

13

D:o

Martin, C., Enke-statsrådinna

Egen

2

N. Magasins

Martin, H., Smedmäst.

Björkqvist

1

Brunns

Martin, O., Kanslist

Martin

2

N. Magasins

Mathens, A., Mamsell

Hagman

1

Trekanten

Mattheiszen, H.C., Fru

Kiseleff

19

Alexanders

Mathenius, J.L., Kommisarie-enka

Klinikum

 

Unions

Mattsson, C.D., Bundtmakare

Egen

2

Nylands

Matvejeff, P., Gästgifvare

Egen

4

Berg

Mehring, F.L., Skräddarmäst.

Egen

13

Unions

Meinander, C.J., Revisionsrätts-sekret.

Egen

4

Badhusvägen

Meinander, J., Öfver-kommissarie

Egen

13

Annæ

Meijer, B., Restauratör

Clopatt

2

Alexanders

Melan, Kaptenlöjtnant

Egen

4

Manege

Melan, A. & L., Mamseller

Strömberg

6

Wladimirs

Melart, A.W., Skollärare

Pihlflycht

1

Regerings

Meller, F., Guvernements-sekret.

Egen

20

Annæ

Mellgrén, C.M., Gravör

Baranoff

3

Sofie

Mellin, B.G., Baron, Tullförvaltare

Egen

4

Wilhelms

Mellin, C.G., Senats-kopist

Mellin

4

Wilhelms

Mellin, Enke-friherrinna

Egen

4

Boulevards

Mellin, R., Guldsmedsmäst.

Egen

8

N. Esplanad

Mellin, W., Geheimerådinna

Egen

7

Fredriks

Mellén, A., Vaktmäst.

Univ. Biblioth.

   

Mennander, J.H., Assessor

Florin

1

Boulevards

Mennander, Enke-borgmästarinna

Lundgrén

2

Elisabets

Merlin, C., Revisor

Berglund

12

D:o

Merus, J.G., Sjötulluppsyningsm.

Pehrman

37

St. Roberts

Messman, E., Kronofogde-enka

Boström

2

Mikaels

Meurman, F., Lektorska

Palmqvist

7

Wladimirs

Mexmontan, F.M., Apothekare

Carger

9

Unions

Michailoff, Gen.major

Lohrman

6

Boulevards

Michelsson, M., Koff.kapten

Egen

14

Elisabets

Mickwitz, v., J., Öfverstelöjtn.

Welene

12

Unions

Mickvitz, P., Kollegie-råd

Egen

5

Georgs

Millberg, P.E., Snickarmäst.

Ekroos

14

Alexanders

Miller, M., Ingeniör-löjtnant

Uschakoff

8

N. Esplanad

Moberg, A., Professor

Jansson

5

Berg

Moberg, A., Univ.-snickare

Egen

32

St. Roberts

Molander, H., Kansli-direktor

Talén

11

Marie

Morelius, L., Spishållerska

Björkqvist

1

Brunns

Munck, A.F., Senator

Fedosejeff

1

St. Roberts

Munck, I.R., Baron, Gen.löjtnant

Egen

9

Elisabets

Munck, K., Referendarie-sekret.

Egen

18

Marie

Murman, H., Enke-Titulärrådinna

Bohm

5

Eriks

Myrberg, S., Mamsell

Sievers

10

St. Roberts

Myrman, E., Mamsell

   

Kajsaniemi

Mäklin, F.W., Univ. Docent

Leinberg

9

Mikaels

Möller, C.G., Postdirektions Sekret.

Egen

1

Kyrko

Mörtengrén, C., Löjtnant

Holmbergs arfv.

9

L. Roberts[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]