Virkaikäluettelo upseereista vakinaisessa sotapalveluksessa (1919) - Tjänsteställningslista över officerare i aktiv militärtjänst (1919)


Aineistoksi upseerien virkaikäluetteloa laadittaessa on Ylipäällikön esikunnan Henkilöosasto valmistanut, päiväkäskyllä kesäkuun 16 p:ltä N:o 41 määrättyä komiteaa varten, virkaikäluetteloehdotuksen seuraavilla perusteilla:

 1. Kenraalit, everstit ja kaikki reserviupseerit ovat luetteloon järjestetyt ylentämispäivänsä mukaan. Samana päivänä ylennetyt reserviupseerit ovat jaetut kahteen ryhmään: ylioppilaihin ja sellaisiin, jotka eivät ole ylioppilaita, jonka jälkeen heidät kummassakin ryhmässä on järjestetty ikäjärjestykseen.
 2. Vänrikit ovat myöskin järjestetyt ylentämispäivänsä mukaan, mutta ovat tällöin vuonna 1918 ylennetyt jääkärivänrikit asetetut niiden edelle, jotka eivät ole jääkäreitä. Samana päivänä ylennettyihin vänrikkeihin nähden on järjestelyssä noudatettu samaa periaatetta kuin reservivänrikkeihin nähden. Vuonna 1919 upseerikoulun päättäneiden upseerien suhteen ovat loppututkintojen tulokset olleet määräävinä.
 3. Jääkäriupseerien suhteen on noudatettu Libaussa laadittua listaa, mutta ovat toukokuun 16 p:nä 1919 ylennetyt jääkäriupseerit asetetut aikaisemmin ylennettyjen jälkeen.
 4. Kaikki muut upseerit ovat järjestetyt virkaikävuosiensa mukaan, noudattamalla toukokuun 24 p:nä 1919 (Ylipäällikön esikuntapäällikön päiväkäskyn N:o 39 liitteessä) määrättyjä laskuperusteita.
 5. Ylennyksistä Venäjällä ovat otetut huomioon ainoastaan ylennykset ennen vallankumousta.

Korjaukset, lisäykset ja muistutukset tätä virkaikäluetteloehdotusta vastaan ovat lähetettävät ennen ensi lokakuun 30 p:vää Presidentin Sota-asiainkansliaan: Helsinki, Liisankatu 8.

Sittenkun saapuneet muistutukset on komiteassa käsitelty, jätetään virkaikäluettelo Presidentin vahvistettavaksi.

Lähde: Virkaikäluettelo upseereista vakinaisessa sotapalveluksessa 1.3.1922. Ehdotus. 1919, 41 s.


Personalavdelningen vid Överbefälhavarens stab har såsom material för den enl. dagorder av den 16 juni N:o 41 tillsatta komitén för uppgörande av rangrulla, uppgjort förslag till rulla enligt följande principer:

 1. Generaler, överstar och samtliga reservofficerare hava uppställts enl. befordringsdagen. På samma dag befordrade reservofficerare hava indelats i två grupper: studenter och icke studenter, varefter de i varje grupp ordnats efter åldern.
 2. Fänrikarna hava ordnats efter befordringsdag, dock så att att under år 1918 befordrade jägarfänrikar ställts framför icke jägare. Vid ordnandet av på samma dag befordrade fänrikar, har samma princip följts som för reservfänrikar. För de officerare, vilka slutat officersskolor under 1919 har slutexamens resultatet varit bestämmande.
 3. För jägarofficerare har den i Libau uppgjorda listan följts, dock sålunda att de den 16 maj 1919befordrade jägarofficerare ordnats efter de tidigare befordrade.
 4. Övriga officerare hava ordnats efter antal anciennitetsår, beräknade enligt bestämmelserna av den 24 maj 1919 (Bilaga till överbefälhavarens stabschefs dagorder N:o 39).
 5. Av i Ryssland skedde befordringar har avseende fästats endast vid de före revolutionen försiggångna.
 6. Rättelser, tillägg och anmärkningar emot denna rangrulla böra före den 30 oktober insändas till Presidentens Militärkansli, Elisabetsgatan 8, Helsingfors.

Sedan de insända anmärkningarna tagits under prövning av komitén, kommer rangrullan att föreläggas Presidenten till fastställelse.

Källa: Tjänsteställningslista över officerare i aktiv militärtjänst. Förslag. 1919, 41 s.


Nimi
Namn

Syntymäpäivä
Födelsedag
Ylennetty upseeriksi
Befordrad till officer
Merkittyarm. luett.
Införd i armens rullor
Viimeinen ylennyspäivä
Senaste Befordran

Kenraaliluutnantti:
Generallöjtnant:

       

Löfström, Ernst

31.5.65

85

18.2.18

3.5.18

Kenraalimajurit:
Generalmajorer:

       

Kivekäs, Karl

6.12.66

90

5.8.18

23.9.16

v. Gerich, Paul

9.8.73

95

18.2.18

18.2.18

Wilkama, Karl

27.3.76

99

25.2.18

12.4.18

Wetzer, Martin

7.8.68

89

18.2.18

12.4.18

Ignatius, Hannes

8.10.71

92

18.2.18

3.5.18

Berg, Karl Emil

16.9.69

92

18.2.68

15.6.18

Åkerman, Birger

21.9.70

93

10.5.18

21.11.18

Enckell, Oskar

2.3.78

97

27.5.19

5.8.19

Everstit:
Öfverstar:

       

Schvindt, Viktor

19.7.66

88

12.6.18

19.12.04

Tunzelman von Adlerflug, Alexander

19.6.79

02

18.2.18

15.8.16

Wegge, Nikolaj

23.10.81

04

1.3.19

28.9.16

Nenonen, Vilho

6.3.83

03

18.2.18

18.2.18

Londen, Georg

26.8.74

98

12.4.18

12.4.18

Lucander, Alfred

25.2.62

84

2.5.18

2.5.18

Sihvo, Aarne

22.11.89

18

18.2.18

3.5.18

Spåre, Maximilian

21.12.79

04

18.2.18

28.5.18

Procopé, Nils

24.3.73

94

6.6.18

6.6.18

Renvald, Adolf

25.9.68

89

20.2.18

15.7.18

Schvindt, Ludvig

14.3.72

95

20.2.18

2.9.18

Hjelmman, Sixtus

8.5.69

91

25.2.18

11.7.19

Ahrenberg, Gaston

15.1.78

00

18.2.18

12.8.19

Ingelberg, Hjalmar

12.10.82

03

18.2.18

12.8.19

Everstiluutnantit:
Öfverstelöjtnanter:

       

Palmroth, Georg

21.4.81

05

1.7.18

21.8.16

Schwanck, Leo

7.3.83

05

5.8.18

20.2.17

Palmroth, Otto

14.4.63

84

2.5.18

2.5.18

Sarin, Lauri

10.8.71

96

3.3.18

3.3.18

Wilkama, Oskar

7.4.80

04

18.2.18

6.4.18

Brummer, Henrik

8.5.75

97

28.5.18

28.5.18

Westling, Kurt

22.11.64

90

1.5.18

5.11.18

Almqvist, Arno

23.9.81

03

19.5.18

19.5.18

Stenius, Claes

21.9.63

90

18.2.18

20.6.18

Tötterman, Nicolaj

2.10.75

97

1.7.18

21.11.18

v. Hohenthal, Veli

15.11.80

05

17.9.18

17.9.18

Bergh, Walter

26.10.88

11

18.2.18

9.3.18

Jernström, Erik

1.10.86

18

3.3.18

12.4.18

Mandelin, Rainer

26.11.89

18

3.3.18

3.5.18

v. Bonsdorff, Gabriel

16.1.93

18

3.3.18

21.4.18

Gadolin, Ero

25.9.89

18

3.3.18

30.5.18

Malmberg, Lauri

8.5.88

18

2.5.18

3.5.18

Hägglund, Voldemar

10.8.93

18

18.2.18

30.5.18

Hämäläinen, Onni

3.4.85

06

8.5.18

12.8.19

Heinrichs, Erik

21.7.90

18

3.3.18

12.8.19

Pohjanheimo, Otto Lennart

17.9.75

98

27.3.18

19.8.19

Aejmelaeus-Äimä, Carl

20.5.82

07

5.8.18

19.8.19

Alfthan, Harry

13.9.84

07

5.8.18

19.8.19

Majurit:
Majorer:

       

Gustavson, Robert

9.6.66

88

25.6.18

1.8.19

Calamnius, Wolmar

27.4.66

19

18.2.18

9.12.18

Summelin, Ernst

21.3.70

90

6.7.18

6.7.18

Regnell, Erik

18.5.76

02

28.2.19

28.2.19

Helsingius, Zachris

12.8.67

91

27.1.19

27.1.19

Norring, Arthur

30.8.65

90

31.7.19

31.7.19

v. Kraemer, Robert

8.6.68

89

20.2.18

20.2.18

Aarne, Yrjö

14.1.67

94

28.6.18

14.11.18

Sandström, Emil

18.4.73

96

13.2.18

27.1.19

Wansen, Alfred

18.11.79

04

21.11.18

21.11.18

Wickstrand, Frans

18.12.71

97

20.3.18

14.8.18

Procopé, Alexander

18.8.76

99

1.3.18

6.4.18

Lagerspetz, Evert

20.10.83

07

18.2.18

21.11.18

Mellin, Ragnar

20.1.71

95

10.6.19

10.6.19

v. Kraemer, Carl Gustaf

7.6.82

02

2.5.18

21.11.18

Nummelin, Georg

28.4.73

95

28.3.19

28.3.19

Svendelin, Bruno

27.5.78

00

3.5.18

28.5.18

Söderman, Hjalmar

30.3.78

00

15.3.19

15.3.19

Kihlström, Axel Woldemar

17.1.81

02

4.3.18

13.3.18

Sundström, Sergej

22.8.79

01

6.7.18

6.7.18

Elfvengren, Eugen

17.2.91

10

28.1.18

28.1.18

Kilpeläinen, Karl

30.11.78

00

6.5.18

27.1.19

af Forselles, Gabriel

14.11.88

11

24.4.18

24.4.18

Österman, Hugo

5.9.92

18

3.3.18

11.2.18

Savonius, Helge

7.9.86

18

3.3.18

11.2.18

Taucher, Gustaf

29.11.89

18

3.3.18

11.2.18

Öhqvist, Harald

1.3.91

18

3.3.18

11.2.18

Homen, Lars Birger

11.11.80

18

3.3.18

11.2.18

Oesch, Lennart

8.8.92

18

3.3.18

30.5.18

Zilliacus, Per

1.12.92

18

3.3.18

30.5.18

Solin, Knut

9.6.89

18

16.4.18

30.5.18

Lesch, Torsten

21.7.90

18

2.5.18

2.12.18

Schauman, Erik

15.6.95

18

3.3.18

21.4.18

Hanell, Edvard

1.5.94

18

15.4.18

30.5.18

Ahlroth, Johan

23.6.94

18

15.4.18

30.1.19

Weckström, Sven

4.12.93

18

30.5.18

30.5.18

Sarlin, Unio

6.1.93

18

14.4.18

6.7.18

Heikinheimo, Aarne

20.3.94

18

18.4.18

18.4.18

Rehnbäck, Georg

24.4.85

18

1.4.18

30.5.18

Heiskanen, Juho

18.12.89

18

18.2.18

5.4.18

Kuula, Oskar

15.8.86

15

18.2.18

10.5.18

Somersalo, Arne

6.3.91

16

3.7.18

3.7.18

Saari, Kaarlo

25.5.73

98

4.9.18

19.8.19

Svanström, Väinö

7.11.84

07

4.9.18

19.8.19

Heinrichs, Gunnar

26.4.93

18

17.4.18

19.8.19

Wegelius, Jarl Olof

9.2.93

18

12.4.18

19.8.19

Walve, Väinö

28.12.95

18

12.3.18

19.8.19

Reservimajurit:
Resermajorer:

       

Lohman, Berndt Fredrik

-

18

3.5.18

3.5.18

Wrede, Rabbe, vapaah., frih.

23.4.82

18

6.5.18

6.5.18

Kapteenit:
Kaptener:

       

Alkio, Väinö Armas

1.3.79

98

4.9.18

4.9.18

Rudnäs, Carl Erik

27.9.69

92

5.1.19

5.1.19

Lindfors, Artur

5.11.70

91

16.7.18

16.7.18

Grönros, Frans Oskar

8.5.82

05

26.11.18

26.11.18

Mikander, Sanfrid

14.9.73

96

3.7.18

3.7.18

Blomqvist, Berndt Hj.

7.8.75

97

10.5.18

10.5.18

Lundqvist, Evert

7.7.81

07

18.2.18

18.2.18

Poppius, Gustaf

23.5.77

02

25.2.18

25.8.18

Hägg, Knut Leonard

3.7.77

01

3.5.18

3.5.18

Gråsten, Uno

10.5.74

98

14.10.18

14.10.18

Norberg, Karl Gösta

6.7.87

09

14.10.18

14.10.18

Malmström, Arndt Alexis

5.5.78

00

25.6.18

25.6.18

Scherbakoff, Valdemar

14.6.85

08

11.4.19

11.4.19

Yrjölä, Paavo

9.4.84

07

25.10.18

25.10.18

Turunen, Mikko

25.11.92

14

12.7.18

12.7.18

Humble, Harald

17.11.80

03

16.7.18

16.7.18

Appelgren, Otto

30.12.90

13

25.7.18

25.7.18

Björklund, Claes

21.10.89

13

25.7.18

25.7.18

Dementjeff, Boris

5.12.91

13

30.11.18

30.11.18

Lang, Aarne

19.4.88

18

26.3.18

11.2.18

Nordensvan, Bjarne

24.6.93

18

28.5.18

11.2.18

Grandell, Leonard

1.10.94

18

15.4.18

11.2.18

Prytz, Olof

8.1.89

18

28.5.18

11.2.18

Gustafson, Verner Gustaf

26.6.90

18

15.4.18

11.2.18

Tiainen, Lauri

15.2.90

18

18.2.18

11.2.18

Forsman, Eino

31.3.92

18

15.4.18

11.2.18

Isakson, Selim

19.11.92

18

17.4.18

11.2.18

Lilius, Runar

1.12.92

18

17.4.18

11.2.18

Tuompo, Wiljo Einar

23.9.93

18

17.4.18

11.2.18

Jaatinen, Aarno

4.4.95

18

28.5.18

11.2.18

Sundman, Alonzo

19.6.95

18

15.4.18

11.2.18

Winell, Bertel

18.9.92

18

17.4.18

11.2.18

Selander, Sven Hjalmar

7.11.94

18

15.4.18

11.2.18

Fagernäs, Uno

1.3.94

18

17.4.18

11.2.18

Strömberg, Wäinö

16.9.96

18

10.5.18

11.2.18

Wikström, Ossian

19.5.88

18

15.4.18

11.2.18

Vennerström, Arvid Johannes

17.4.91

18

28.5.18

11.2.18

Karlberg, Alfred Gideon

8.2.92

18

15.4.18

11.2.18

Mandelin, Verner Georg

8.10.91

18

17.4.18

11.2.18

Bonsdorff, Otto

7.7.92

18

17.4.18

11.2.18

Kirilow, Paul

17.9.93

18

18.3.19

11.2.18

Stark, Lauri

10.8.90

18

-

11.12.18

Heimbürger, Eric

16.6.88

18

3.5.18

11.2.18

Sundberg, Kosti

10.1.93

18

15.4.18

11.2.18

Asplund, Volter

8.3.93

18

18.2.18

11.2.18

Helsingius, Fredrik

26.11.84

18

13.5.18

11.2.18

Falkenberg, Waldemar

5.5.90

18

18.3.19

11.2.18

Enqvist, Bruno

14.12.90

18

28.5.18

11.2.18

Damstén, Björn

23.4.92

18

15.4.18

11.2.18

Nordensvan, Lennart

17.10.92

18

18.2.18

11.2.18

Berg, Rafael

7.6.94

18

17.4.18

11.2.18

Kumlin, Edvard

24.3.87

18

15.4.18

11.2.18

Danielsson, Axel

21.3.88

18

2.5.18

11.2.18

Kohonen, Mikko

22.1.92

18

17.4.18

11.2.18

Hedengren, Helmer

17.2.92

18

17.4.18

11.2.18

Grönroos, Osmo Bernh.

3.5.92

18

17.4.18

11.2.18

Sundwall, Herman

17.11.92

18

31.7.18

11.2.18

Harald, Hugo

14.3.93

18

28.5.18

11.2.18

Mårtenson, Bertel

5.10.93

18

14.11.18

11.2.18

Mellblom, Aleksander

24.8.94

18

15.4.18

11.2.18

Lankinen, Wäinö

24.7.93

18

17.4.18

11.2.18

Lill-Broända, Ernst

1.2.97

18

28.5.18

11.2.18

Palmgren, Hjalmar

26.1.85

18

15.4.18

11.2.18

Stenbäck, Gunnar

15.7.89

18

14.11.18

11.2.18

Lemberg, Birger

14.5.91

18

15.4.18

11.2.18

Strömberg, Hjalmar

18.3.92

18

15.4.18

11.2.18

Kajander, Rafael

7.6.93

18

15.4.18

11.2.18

Palojärvi, Väinö

13.6.94

18

17.4.18

11.2.18

Lundqvist, Jarl

15.8.96

18

12.3.18

11.2.18

Pipping, Inge

28.12.87

18

10.5.18

11.2.18

Hagelberg, Emil

25.8.95

18

17.4.18

11.2.18

Clayhills, Allan

17.10.90

18

15.4.18

11.2.18

Melin, Gunnar

12.12.83

18

15.4.18

11.2.18

Massinen, Kalle

5.5.91

18

17.4.18

11.2.18

Saari, Lauri

10.12.93

18

15.4.18

11.2.18

Melander, Lars

7.3.96

18

15.4.18

11.2.18

Wegelius, Bjarne

20.12.87

18

12.3.18

5.5.18

Takkula, Karl

18.3.70

18

27.5.18

16.3.18

Väinönheimo, Yrjö

17.4.92

18

3.3.18

6.4.18

Petrelius, Bertel

26.1.92

18

18.2.18

15.4.18

Wiljanen, Kaarlo Ilmari

2.9.93

18

15.4.18

15.4.18

Kekoni, Henrik

28.9.93

18

18.4.18

18.4.18

Komonen, Juho

29.10.93

18

10.5.18

10.5.18

Henrickson, Paul

31.12.89

18

10.5.18

18.5.18

Hannelius, Lennart

8.11.93

18

28.5.18

29.5.18

Wiitasalo, Erkki

25.1.89

18

30.5.18

30.5.18

Kaski, Väinö

23.9.90

18

28.5.18

30.5.18

Pohjanpalo, Ilmari

31.3.93

18

18.3.18

30.5.18

Stenholm, Arthur

23.9.92

18

30.5.18

30.5.18

Björnström, Jarl

6.2.90

18

27.3.18

25.6.18

Purhonen, Onni

15.1.95

18

18.3.18

26.6.18

Eklund, Karl

2.10.88

18

21.11.18

21.11.18

Horn, Walter

28.1.93

18

15.8.18

11.3.19

Hilén, Karl Hugo

30.11.86

15

-

-

Lindberg, Leonard

17.9.90

15

28.2.18

13.5.18

Hellman, Viljam Edv.

21.4.91

18

28.1.18

28.1.18

Niemelä, Kosti

8.5.93

16

6.5.19

6.5.19

Mikkola, Väinö Arvid

17.2.93

16

23.4.18

23.4.18

Lyytinen, Arvo Erkki

29.1.91

15

29.3.18

23.4.18

Leinonen, Martti

9.1.92

16

27.5.18

27.5.18

Miettinen, William

28.7.90

15

10.10.18

10.10.18

Cleveland, Carl Henry

8.11.92

16

21.11.18

21.11.18

Hultcrantz, Gustaf

13.3.91

15

14.11.18

10.5.18

Sivén, Paavo Oskar

9.2.96

18

18.2.18

18.2.18

Spåre, William

2.9.83

18

23.3.18

7.10.18

Korhonen, Lauri M.

17.9.81

05

5.8.18

15.4.18

Mikkola, Väinö Verner

3.3.90

17

10.5.18

16.7.18

Söderholm, Edvin

14.6.90

18

28.5.18

16.5.19

Sihvo, Johannes

14.1.91

18

18.3.19

16.5.19

Dyhr, Ragnar

29.8.93

18

15.4.18

16.5.19

Wasenius, Erik

29.7.94

18

3.3.18

16.5.19

Iivarinen, Otto

25.5.95

18

18.3.19

16.5.19

Lehtonen, Julius

20.4.88

18

17.4.18

16.5.19

Palmén, Helge

10.11.89

18

15.4.18

16.5.19

Lindroth, Torsten

21.8.92

18

15.4.18

16.5.19

Bäckman, Axel

12.3.93

18

28.5.18

16.5.19

Kauppila, Viljo

22.7.92

18

17.4.18

16.5.19

Relander, Ilmari

24.3.94

18

8.5.18

16.5.19

Ilvan, Väinö

15.8.90

18

15.4.18

16.5.19

Paloheimo, Olavi

23.5.94

18

28.5.18

16.5.19

Sandström, Roley

10.7.97

18

2.5.18

16.5.19

Wahren, Åke

26.6.93

18

18.2.18

16.5.19

Rosenbröjier, John

18.1.87

18

17.4.18

16.5.19

Aalto, Lahja

29.8.92

18

17.4.18

16.5.19

Nyman, Harald

3.7.93

18

17.4.18

16.5.19

Kemppainen, Efraim

21.12.88

18

15.4.18

16.5.19

Miettinen, Aaro

12.1.89

18

17.4.18

16.5.19

Oinonen, Waldemar

12.10.91

18

25.3.19

16.5.19

Räsänen, Veikko

7.9.93

18

28.4.18

16.5.19

Turunen, Hugo

28.9.94

18

17.4.18

16.5.19

Östman, Hugo

3.1.96

18

12.4.18

16.5.19

Martola, Armas

12.5.96

18

17.4.18

16.5.19

Laatikainen, Taavetti

27.7.86

18

17.4.18

25.2.19

Stenmark, Gunnar

29.9.89

18

2.5.18

16.5.19

Kaila, Kaarlo

3.4.93

18

15.4.18

16.5.19

Lagus, Ruben

12.10.96

18

15.4.18

16.5.19

Polon, Eino

29.12.92

18

10.5.18

16.5.19

Kaunisto, Taavetti

29.2.88

18

15.4.18

16.5.19

Lundberg, Väinö

30.6.91

18

17.4.18

16.5.19

Svensson, Antero

30.11.92

18

3.3.18

16.5.19

Bruncrona, Kurt

2.7.93

18

17.4.18

16.5.19

Maskula, Lauri

14.11.93

18

17.4.18

16.5.19

Voss, Erik

18.6.94

18

15.4.18

16.5.19

v. Wright, Gunnar

3.7.94

18

15.4.18

16.5.19

Wahren, Håkan

22.2.95

18

17.4.18

16.5.19

Mangström, Åke

6.5.96

18

17.4.18

25.2.19

Palkén, Paavo

28.5.95

18

15.4.18

16.5.19

v. Bonsdorff, Per-Adolf

13.8.96

18

15.4.18

16.5.19

Paananen, Väinö

10.6.89

18

17.4.18

16.5.19

Olenius, Oiva

16.9.90

18

17.4.18

16.5.19

Hydén, Eljas

1.12.96

18

15.4.18

16.5.19

Petterson, Lennart

6.1.97

18

17.4.18

16.5.19

Wulff, Erik

30.6.99

18

17.4.18

16.5.19

Ekman, Evert

2.7.85

18

28.5.18

16.5.19

Raappana, Erkki

2.6.93

18

18.3.19

16.5.19

Könni, Yrjö

15.11.93

18

18.2.18

16.5.19

Parviainen, Erkki

29.2.96

18

17.4.18

16.5.19

Lidström, Ivar

16.1.97

18

28.5.18

16.5.19

Toivonen, Eino

12.6.91

18

15.4.18

16.5.19

Knaapi, Leonard

4.9.92

18

18.2.18

16.5.19

Ekberg, Leo

20.7.94

18

1.5.18

16.5.19

Sainio, Aarne

4.7.93

18

28.5.18

16.5.19

Wainio, Väinö

17.10.92

18

15.4.18

16.5.19

Schalin, Lars

5.7.95

18

28.5.18

16.5.19

Räisänen, Martin

28.8.95

18

17.4.18

16.5.19

Wartiovaara, Teodor

10.9.96

18

10.5.18

16.5.19

Wichman, Einar

19.9.93

18

12.3.18

16.5.19

Kuokkanen, Kalle

6.1.94

18

18.3.19

16.5.19

Nyström, Edvard

8.7.94

18

18.2.18

16.5.19

Mäkinen, Einar

3.7.95

18

3.3.18

16.5.19

Manninen, Aarne

16.9.96

18

1.4.18

16.5.19

Grönberg, Einar

10.8.94

18

18.3.18

16.5.19

Holmqvist, Gunnar

18.6.94

18

15.4.18

16.5.19

Vuori, Väinö

5.5.96

18

17.4.18

16.5.19

Heickel, Ragnar

9.9.92

18

28.4.18

16.5.19

Ylänkö, Yrjö

23.11.93

18

23.4.18

16.5.19

Takkula, Karl

4.2.99

18

2.5.18

16.5.19

Hannuksela, Hannu

12.12.93

18

2.5.18

16.5.19

Heikinheimo, Veikko

3.1.90

18

2.5.18

16.5.19

Nurmio, Heikki

29.10.87

18

17.4.18

16.5.19

Laiti, Jussi

27.8.86

18

17.4.18

16.5.19

Sittkoff, Georg

14.4.72

95

16.7.18

16.5.19

Vainikainen, Väinö

31.3.93

16

29.3.18

16.5.19

Koski, Aarne Juhani

22.6.95

16

27.5.18

16.5.19

Rehbinder, Gustaf Henr.

10.11.93

16

16.5.19

16.5.19

Pajunen, Arvi

13.3.95

16

18.3.19

16.5.19

Niukkanen, Sulo

17.10.95

16

16.4.19

16.5.19

Waerland-Fager, Alf

2.7.91

14

25.7.18

16.5.19

Wikberg, Axel Hjalmar

16.5.86

16

16.5.19

16.5.19

Kuurinmaa, Aarne

25.7.92

17

18.2.18

16.5.19

Liljeberg, Armas Basilius

8.9.93

17

4.9.18

16.5.19

v. Knorring, Carl Eugen

28.4.77

15

11.3.19

16.5.19

Liikanen, Ensio Kaarlo

5.3.88

15

27.5.19

27.5.19

Hacklin, Karl Hjalmar

9.2.74

97

8.7.19

8.7.19

Lundenius, Carl Gustaf

18.12.76

00

12.8.19

12.8.19

Reservikapteenit:
Reservkaptener:

       

Snellman, Joh. Wilh.

18.8.88

18

13.3.18

23.4.18

Blom, Oskar Wilhelm

29.3.81

18

10.5.18

10.5.18

Johanson, Väinö

10.12.93

18

29.5.18

27.5.18

Alfthan, Isak

16.8.88

18

13.3.18

21.1.19

Eklund, Martti

3.1.89

18

15.4.18

16.5.19

Nylund, Otto

23.12.79

18

2.5.18

16.5.19

Raassina, Armas

16.12.81

18

6.5.18

16.5.19

Sjöblom, Janne

10.2.86

18

31.7.19

31.7.19

Luutnantit:
Löjtnanter:

       

Skog, Hjalmar

21.3.88

18

19.4.18

11.2.18

Skarp, Leonard

8.8.88

18

25.3.19

11.2.18

Jokirinta, Eino

21.1.98

18

18.3.19

11.2.18

Johansson, Emil

20.2.87

18

2.5.18

11.2.18

Kröger, Ferdinand

23.5.77

18

18.3.19

11.2.18

Ahlroth, Henrik

17.1.93

18

17.4.18

11.2.18

Lindholm, Mauno

1.9.96

18

18.3.09

11.2.18

Kallio, Väinö

24.5.96

18

17.4.18

11.2.18

Friberg, Frans

15.7.92

18

17.4.18

18.4.18

Holmström, Alfred

30.4.91

18

2.5.18

28.4.18

Jurwelius, Max

7.6.96

18

18.2.18

18.2.18

Korhonen, Lauri

22.10.94

18

17.4.18

6.5.18

Söderström, Börje

13.4.96

18

15.4.18

3.5.18

Lehtonen, Toivo

8.4.96

18

2.5.18

28.4.18

Autio, Samuli

13.11.89

18

15.4.18

27.5.18

Bäckman, Alexander

21.2.95

18

17.4.18

30.5.18

Chryscinicz, Tor

10.9.92

18

28.5.18

16.5.18

Söderberg, Aarne

26.11.94

18

30.5.18

30.5.18

Palmqvist, Kosti

5.11.90

18

15.4.18

11.9.18

Björklund, Curt

2.6.93

18

2.5.18

24.12.18

Leppänen, Arvo

31.8.90

18

15.4.18

27.5.18

Heiskanen, Kaarlo

28.10.94

18

28.5.18

29.5.18

Leander, Flory

8.6.96

18

15.4.18

27.5.18

Räsänen, Väinö

10.1.95

18

29.5.18

29.5.18

Karjalainen, Hjalmar

8.12.89

18

17.4.18

27.5.18

Ilomäki, Frans

4.12.91

18

28.5.18

29.5.18

Forsius, Irmer

21.12.92

18

30.5.18

30.5.18

Viklund, Verner

14.4.95

18

17.4.18

30.5.18

Sippus, Alfred

28.9.92

18

15.4.18

27.5.18

Wenelius, Sigurd

13.7.95

18.

2.5.18

24.12.18

Nordensvan, Otto

3.2.88

18

2.5.18

24.12.18

Järvinen, Ilmari Eino

27.7.97

18

17.4.18

29.5.18

Nikula, Artturi

1.12.92

18

17.4.18

27.5.18

Tenhunen, Yrjö Pietari

20.8.91

18

30.5.18

30.5.18

Erikson, Ture

7.2.92

18

17.4.18

27.5.18

Laurila, Matias

14.1.95

18

29.5.18

29.5.18

Laakso, Antero

10.5.95

18

17.4.18

30.5.18

Närvänen, Jussi

22.9.95

18

10.5.18

10.5.18

Holopainen, Hans

17.3.97

18

18.3.18

30.5.18

Heikka, Pekka

26.1.96

18

18.2.18

18.2.18

Ruda, Evert

28.1.92

18

27.5.18

27.5.18

Viitaharju, Gabriel

4.2.92

18

10.5.18

10.5.18

Brunou, Thorsten

10.8.94

18

28.4.18

24.12.18

Tolonen, Matti Aukusti

14.12.92

18

15.4.18

15.4.18

Vähäpassi, Emil

29.5.85

18

3.3.18

3.3.18

Slunga, Hugo

15.3.97

18

10.5.18

28.5.81

Möttönen, Aarne

23.7.93

18

28.4.18

24.12.18

Korte, Vilho

16.3.95

18

18.3.18

29.5.18

Rosenholm, Albert

14.12.94

18

15.4.18

15.4.18

Häkli, William

22.1.93

18

28.4.18

24.12.18

Sippola, Oskar

21.8.96

18

28.4.18

24.12.18

Nylund, Mauritz Edmund

4.3.92

18

28.4.18

24.12.18

Oksanen, Lahja

12.3.97

18

10.5.18

10.5.18

v. Wright, Sven

25.8.95

18

28.4.18

24.12.18

Leinonen, Vilho Ilmari

22.9.88

16

15.4.18

15.4.18

Liljeberg, Brynolf

1.5.95

16

18.2.18

18.2.18

Babinski, Herbert

31.10.90

15

7.10.18

7.10.18

Kotivirta, Emil Thorvald

24.12.91

16

18.2.18

18.2.18

Haapasalo, Jalmari Johan

10.10.91

16

15.4.18

15.4.18

Jauhiainen, Benjamin

31.7.95

18

12.3.18

25.6.18

Hornborg, Bengt

30.11.89

15

15.4.18

15.4.18

Tiiainen, Matti

12.4.93

16

15.4.18

15.4.18

Tuominen, Liinus

19.3.87

17

28.5.18

28.1.18

Nurmi, Martti

28.5.94

18

15.4.18

19.5.18

Helminen, Frans

6.2.94

15

5.4.19

5.4.19

Gäddnäs, Artur

8.5.96

16

24.12.18

24.12.18

Björk, Gunnar

30.10.80

18

21.4.18

21.4.18

Heimolainen, Edmund

18.4.93

18

12.3.18

24.12.18

Jönsson, Hilding

17.9.92

18

6.4.18

6.4.18

Burman, Wilhelm

20.6.97

18

3.3.18

3.3.18

Stolt, Erland Artur

19.10.85

18

3.5.18

3.5.18

Auren, Simon

9.6.64

18

28.3.18

22.1.19

Nessler, Gustaf

23.11.87

16

25.4.18

25.4.18

Preetzman, John

6.6.88

18

29.11.18

29.11.18

Simolin, Elias Viktor

4.3.96

16

18.4.19

18.4.19

Tigerstedt, Pierre

16.6.89

16

1.5.18

1.5.18

Roos, Bertel

9.10.93

16

14.11.18

14.11.18

Pääkkönen, Pekka

5.4.88

16

11.4.19

11.4.19

Daniels, Georg

3.9.89

17

15.4.18

15.4.18

Michelson, Anders Alfred

18.10.83

18

15.4.18

15.4.18

Scharin, Alexander

22.2.98

17

27.4.19

27.4.19

Tigerstedt, Gustave

5.6.96

17

16.10.18

16.10.18

Bittait, John Karl

4.9.86

18

1.5.18

1.5.18

Merisalo-Forsman, Johan

8.11.84

18

15.4.18

16.5.19

Tanskanen, Elias

29.1.88

18

15.4.18

16.5.19

Ylinen, Armas

28.6.94

18

18.3.19

16.5.19

Söderberg, Sigurd

12.3.96

18

28.5.18

16.5.19

Sepper (Sjöberg), Gustav

22.12.92

18

28.5.18

16.5.19

Sjöberg, Albert

2.4.95

18

18.5.19

16.5.19

Hellman, John

27.5.92

18

17.4.18

16.5.19

Blick, Aarne

3.2.94

18

15.4.18

16.5.19

Nylander, Birger

14.6.94

18

28.3.19

16.5.19

Lammi, Vihtori

19.3.90

18

17.4.18

16.5.19

Rautiainen, Heikki

19.1.91

18

28.3.19

16.5.19

Kuula, Aarne

22.6.92

18

15.4.18

16.5.19

Korpela, Viljo

20.10.94

18

17.4.18

16.5.19

Pärmi, Nikolai

6.5.88

18

17.4.18

16.5.19

Pirilä, Aappo

25.2.90

18

15.4.18

16.5.19

Grünn, Wilhelm

21.3.93

18

15.4.18

16.5.19

Tilus, Lauri

29.12.93

08

18.3.19

16.5.19

Uimonen, Uuno

27.5.94

18

17.4.18

16.5.19

Lyytikäinen, Elis

13.4.95

18

28.3.19

16.5.19

Vigrén, Kosti

1.5.95

18

15.4.18

16.5.19

Indola, Arthur

3.6.95

18

18.3.19

16.5.19

Heinrichs, Bertel

10.4.97

18

28.5.18

16.5.19

Kääriäinen, Antti

15.6.91

18

15.4.18

16.5.19

Ahonen, Matti

27.12.91

18

17.4.18

16.5.19

Kaukoranta, Ilmari

26.10.92

18

17.4.18

16.5.19

Kosola, Ville

26.8.92

18

18.3.19

16.5.19

Konsén, Paavo

19.5.93

18

18.3.19

16.5.19

Olkkonen, Hannes

27.19.95

18

17.4.18

16.5.19

Flink, Mårten

19.6.97

18

15.4.18

16.5.19

Pekki, Mikko

12.12.90

18

15.4.18

16.5.19

Winqvist, Toivo

20.5.95

18

17.4.18

16.5.19

Fallenius, Bertel

20.10.93

18

28.5.18

16.5.19

Tiirikkala, Uno

25.1.94

18

28.5.18

16.5.19

Wäänänen, Oskari

1.10.90

18

28.3.19

16.5.19

Salovaara, Ilmari

23.1.92

18

15.4.18

16.5.19

Saaristo, Julius

21.7.91

18

15.4.18

16.5.19

Nyström, Wolmar

11.4.93

18

25.3.19

16.5.19

Lilja, Harald

9.9.96

18

28.5.18

16.5.19

Forssel, Ivar

11.2.90

18

18.3.19

16.5.19

Pylkkänen, Kosti

23.10.92

18

18.3.19

16.5.19

Wäinölä, Väinö

5.9.94

18

25.3.19

16.5.19

Salmio, Into

28.9.94

18

25.3.19

16.5.19

Aittola, Uuno

15.4.96

18

18.3.19

16.5.19

Gottleben, Allan

14.8.95

18

25.3.19

16.5.19

Ahonius, Rainer

11.2.96

18

18.3.19

16.5.19

Nousiainen, Toivo

12.2.97

18

12.3.18

16.5.19

Koivisto, Yrjö

8.4.96

18

17.4.18

16.5.19

Wihtol, Harry

13.5.96

18

18.3.19

16.5.19

Ericson, Reino

25.1.97

18

25.3.19

16.5.19

Hinz, Ivar

22.8.98

18

17.4.18

16.5.19

Karhunen, Toivo

1.8.82

18

25.3.19

16.5.19

Gulin, Lauri

31.1.90

18

23.3.18

16.5.19

Reims, Eigil

24.5.94

18

30.5.18

16.5.19

Vahlbeck, Ragnar

31.1.99

18

5.4.19

16.5.19

Hiltunen, Eino Viljo

24.3.87

18

28.4.18

16.5.19

Pekkarinen, Albin

20.1.88

18

29.5.18

16.5.19

Nyström, Walter

25.8.93

18

27.5.18

16.5.19

Nenonen, Otto

7.7.91

18

24.4.18

16.5.19

Hofman, Bror

21.1.92

18

18.4.18

16.5.19

Hirvonen, Jalmari

27.8.91

18

1.4.18

16.5.19

Mull, Toivo

27.4.92

18

27.5.18

16.5.19

Kemppi, Armas

5.8.93

18

15.4.18

16.5.19

Hillebrand, Sigurd

18.4.87

18

28.5.18

16.5.19

Saarva, Erkki

5.7.93

18

2.3.18

16.5.19

Sladey, Peter

23.1.92

18

14.11.18

16.5.19

Standertskjöld, Edvard

2.8.90

18

28.5.18

16.5.19

Wollitz, Günther

19.9.79

18

15.4.18

16.5.19

Karvinen, Eino

11.1.93

18

6.5.18

16.5.19

Mäntylä, Ludvig

27.4.95

18

30.5.18

16.5.19

Hetemäki, William

26.12.90

18

27.5.18

16.5.19

Lefren, Oskar

16.8.92

18

29.5.18

16.5.19

Peltonen, Aarne

12.9.96

18

21.4.18

16.5.19

Maunula, Tuomas

16.10.97

18

16.5.19

16.5.19

Hernberg, Nils Eero

2.6.94

18

25.6.18

16.5.19

Lundell, Edvin

13.9.89

18

28.5.18

16.5.19

af Björksten, Carl-August

24.10.94

18

29.5.18

16.5.19

Ilander, Lorenz

27.10.96

18

18.3.19

16.5.19

Anthos, Ahti

29.6.97

18

24.12.18

16.5.19

Franck, Martin

18.5.96

18

18.2.18

16.5.19

Finnberg, Toivo

9.8.72

18

28.4.18

16.5.19

Melkko, Einar Johannes

12.6.94

18

1.7.18

16.5.19

Stelander, Eino Urho

5.6.95

18

30.7.18

16.5.19

Sundman, Per Rudolf

5.2.88

18

14.8.18

16.5.19

Airo, Aksel Fredrik

14.2.98

18

14.8.18

16.5.19

Schauman, Carl-Gustaf

25.5.92

18

24.12.18

16.5.19

Tiiri, Väinö Edvard

31.1.86

18

24.12.18

16.5.19

Petäjäniemi, Aarne

12.12.87

18

24.12.18

16.5.19

Hämäläinen, Erkko

10.3.91

18

24.12.18

16.5.19

Schreck, Alexander Karl

27.5.95

18

24.12.18

16.5.19

Fagerholm, Kaarlo Edvin

9.8.93

18

24.12.18

16.5.19

Myrberg, Karl Wilhelm

28.4.95

18

24.12.18

16.5.19

Ståhlström, Johan

25.8.95

18

24.12.18

16.5.19

Honko, Eino Leo Johannes

28.6.96

18

24.12.18

16.5.19

Laukola, Waldemar

2.2.90

18

24.12.18

16.5.19

Laukola, Ilmari

1.2.94

18

24.12.18

16.5.19

Mandelin, Waldemar

3.12.98

18

24.12.18

16.5.19

Sundell, Theodor

8.9.90

15

1.7.19

1.7.19

Fabricius, Woldemar

10.1.95

16

26.6.19

26.6.19

Törnroos, Ivar Emil

20.2.89

16

31.7.19

31.7.19

v. Hellens, Maximilian

14.12.98

18

12.8.19

12.8.19

Reserviluutnantit:
Reservlöjtnanter:

       

Sellman, Juho Heikki

16.11.76

 

23.3.18

23.3.18

Rihtniemi, Elja

22.3.91

 

15.4.18

15.4.18

Hämäläinen, Albert

20.2.81

 

18.3.18

2.5.18

Ahlfors, Viktor Alexander

25.10.89

 

2.5.18

2.5.18

Grandell, Achmed

10.11.82

 

6.5.18

6.5.18

Zachari, Isak Albert

28.7.94

 

6.5.18

6.5.18

Lindberg, Assar Birger

29.6.86

 

6.4.18

10.5.18

Malmberg, Erik

23.4.92

 

12.4.18

13.5.18

Gröndahl, Gustaf Adolf

11.2.86

 

13.5.18

13.5.18

Åström, Ernst Robert

21.1.87

 

13.5.18

13.5.18

Ripatti, Justus

2.4.92

 

13.5.18

13.5.18

Kainuvaara, Kalle

19.3.92

 

13.5.18

13.5.18

Bergdahl, Bertel Johannes

17.6.96

 

13.5.18

13.5.18

Linko, Kaarlo Vilho

17.8.83

 

28.5.18

28.5.18

Tapola, Kustaa

29.3.95

 

29.5.18

29.5.18

Pihkala, Lauri

5.1.88

 

30.5.18

30.5.18

Viedmer, Carl Valdemar

26.11.96

 

23.3.18

30.5.18

Lounamaa, Akseli Vilhelm

29.3.90

 

20.6.18

20.6.18

Auer, Into Kalervo

16.10.91

 

23.4.18

1.7.18

Pelo, Kaarlo

30.4.95

 

21.4.18

1.7.18

Björkqvist, Karl Oskar

5.3.88

 

17.9.18

17.9.18

Osolin, Bertil

26.7.93

 

28.2.19

28.2.19

Kostiainen, Bernhard

10.6.87

 

15.4.19

15.4.19

Hirvelä, Armas

28.7.99

 

12.3.18

16.5.19

Kinnunen, Väinö

16.2.94

 

30.3.18

16.5.19

Pöysti, Otto

12.5.76

 

18.4.18

16.5.19

Brandt, Konrad

21.9.87

 

28.4.18

16.5.19

Syrjänen, Joonas Jalmari

29.3.70

 

6.5.18

16.5.19

Roos, Harald

8.7.95

 

6.5.18

16.5.18

Grigorkoff, Kirill

9.8.93

 

8.5.18

16.5.19

Järvinen, Eino Iisakki

17.11.96

 

29.5.18

16.5.19

Rosenbröljer, Bertil

14.12.87

 

20.6.18

16.5.19

Weckström, Gunnar

17.11.89

 

25.6.18

16.5.19

Sotisaari, Eino

2.8.92

 

25.6.18

16.5.19

Seitola, Urho

31.5.86

 

26.6.18

16.5.19

Sohlberg, Herman

17.12.87

 

30.7.18

16.5.19

Oksala, Kosti Matias

21.5.94

 

27.5.18

31.7.19

Hallamaa, Rafael

5.11.95

 

30.5.18

31.7.19

Sittkoff, Kostja

5.8.79

 

30.5.18

19.8.19

Angervo, Into

23.12.67

 

1.9.19

1.9.19

Vänrikit:
Fänrikar:

       

Järvinen, Kustaa

29.2.96

 

15.4.18

11.2.18

Laine, Johannes

7.12.90

 

18.3.19

11.2.18

Palin, Johan Wilhelm

5.8.94

 

18.3.19

11.2.18

Sohlo, Jaakko

11.10.94

 

15.4.18

11.2.18

Koskinen, Yrjö

   

17.4.18

11.2.18

Lindén, Vilho

29.12.97

 

15.4.18

11.2.18

Aura, Kaarlo Adam

9.12.97

 

15.4.18

11.2.18

Hannula, Erik

7.11.90

 

15.4.18

11.2.18

Tahvanainen, Edvin

1.3.97

 

17.4.18

11.2.18

Sippola, Aarne

94

 

15.4.18

11.2.18

Pernu, Yrjö

20.9.99

 

15.4.18

11.2.18

Hasselblatt, Eugene

26.8.93

 

3.3.18

3.3.18

Nyberg, Kaarlo Kustaa

22.1.92

 

4.3.18

4.3.18

Eloranta, Tovio

27.5.96

 

6.4.18

6.4.18

Kotimäki, Kalle

18.11.92

 

27.5.18

27.5.18

Matinlassi, August

2.11.91

 

27.5.18

27.5.18

Söderlund, Ivar Alex.

19.5.94

 

28.5.18

28.5.18

Blomberg, Hugo Rudolf

11.12.91

 

28.5.18

28.5.18

Österman, Urho Antero

13.12.97

 

28.5.18

28.5.18

Ikonen, Simon

23.12.96

 

28.5.18

28.5.18

Rutanen, Emil

7.2.95

 

28.5.18

28.5.18

Heikkinen, Edvard

6.9.90

 

28.5.18

28.5.18

Toro, Juhani

17.7.93

 

28.5.18

28.5.18

Mikkonen, Väinö

22.12.88

 

28.5.18

28.5.18

Huuha, Lauri

31.3.98

 

28.5.18

28.5.18

Tulppala, Roobert

8.1.88

 

28.5.18

28.5.18

Niukkanen, Matti

14.9.93

 

28.5.18

28.5.18

Karvala, Vilho

3.9.97

 

28.5.18

28.5.18

Wiitala, Weio

26.10.96

 

28.5.18

28.5.18

Kauppinen, Kosti

3.7.98

 

28.5.18

28.5.18

Halonen, Armas

17.3.99

 

28.5.18

28.5.18

Nurmi, Heikki

2.6.94

 

29.5.18

29.5.18

Kurri, Matti

31.8.95

 

29.5.18

29.5.18

Nieminen, Kasper

20.6.96

 

29.5.18

29.5.18

Laitinen, Onni

27.3.95

 

29.5.18

29.5.18

Hilden, Kaarlo

28.2.91

 

29.5.18

29.5.18

Teivonen, Väinö

24.2.97

 

29.5.18

29.5.18

Tenhunen, Tatu

5.1.87

 

29.5.18

29.5.18

Olenius, Ragnar Karl

16.1.93

 

30.5.18

30.5.18

Valtimo, Aleksanteri

7.9.96

 

30.5.18

30.5.18

Koura, Uuno

6.3.88

 

30.5.18

30.5.18

Tuisku, Feliks

18.11.91

 

30.5.18

30.5.18

Jokelainen, Frans

19.7.90

 

30.5.18

30.5.18

Saure, Heikki

13.9.95

 

30.5.18

30.5.18

Ikonen, Kauko

13.6.98

 

30.5.18

30.5.18

Nahi, Yrjö Ilmari

27.11.95

 

30.5.18

30.5.18

Kalervo, Eino Vald.

23.5.91

 

25.6.18

25.6.18

Mättö, Edvin Johan

18.6.96

 

25.6.18

25.6.18

Nordman, Georg

17.6.92

 

1.7.18

1.7.18

Sippola, Vilkas

23.2.89

 

1.7.18

1.7.18

Sihvo, Tauno

5.7.87

 

1.7.18

1.7.18

Uimonen, Herman

14.7.95

 

1.7.18

1.7.18

Pietiläinen, Eino

5.11.93

 

1.7.18

1.7.18

Pirhonen, Waldemar

27.6.87

 

4.9.18

4.9.18

Kuusisto, Einar

15.9.92

 

4.9.18

4.9.18

Alve, Arne

5.6.94

 

11.9.18

11.9.18

Heinonen, Reino

19.7.98

 

7.10.18

7.10.18

Franzén, Georg

4.5.95

 

7.10.18

7.10.18

Kerrman, Janne

22.7.90

 

21.11.18

21.11.18

Geffert, Birger Oscar

27.7.98

 

21.11.18

21.11.18

Cantell, Ilmari

1.12.97

 

21.11.18

21.11.18

Sirkkunen, Edvard

30.6.93

 

29.11.18

29.11.18

Tamminen, Paavo

9.2.94

 

2.12.18

2.12.18

Somppi, Oiva Jalmari

24.1.91

 

2.12.18

2.12.18

Wiikström, Frithjof

24.7.96

 

2.12.18

2.12.18

Kohlman, Einar

1.12.88

 

24.12.18

24.12.18

Hildén, Hannu

4.10.81

 

28.12.18

28.12.18

Stackelberg, Reinhold

11.4.99

 

23.3.18

23.3.18

Juselius, Aarne

1.5.93

 

15.4.18

15.4.18

Wiberg, Runo Henrik

12.9.96

 

15.4.18

15.4.18

Pöyhönen, Yrjö August

22.11.97

 

15.4.18

15.4.18

Tuompo, Yrjö

1.9.97

 

15.4.18

15.4.18

Sauren, Erik

26.12.96

 

21.4.18

21.4.18

Alanco, Bertel

21.2.88

 

28.4.18

26.4.18

Tikka, Kaarlo

5.10.89

 

28.4.18

26.4.18

Käyhkö, Niilo

24.1.92

 

28.4.18

26.4.18

Raninen, Matti

16.6.92

 

28.4.18

26.4.18

Aho, Albert

12.9.93

 

28.4.18

26.4.18

Kopperi, Alvar

30.4.94

 

28.4.18

26.4.18

Kinnunen, Toivo

19.10.94

 

28.4.18

26.4.18

Hämäläinen, Antti

30.10.94

 

28.4.18

26.4.18

Roos, Niils Teodor

9.11.94

 

28.4.18

26.4.18

Riikonen, Toivo

3.4.95

 

28.4.18

26.4.18

Hedlund, Hugo Armas

18.7.95

 

28.4.18

26.4.18

Nylund, Viljo Lennart

16.8.95

 

28.4.18

26.4.18

Björk, Anton

4.9.95

 

28.4.18

26.4.18

Vanonen, Arvi Ilmari

12.9.96

 

28.4.18

26.4.18

Salmela, Alfred

2.5.97

 

28.4.18

26.4.18

Stenbäck, Erik

6.12.97

 

28.4.18

26.4.18

Andsten, Carl Axel

16.1.98

 

28.4.18

26.4.18

v. Dickoff, Georg

11.4.98

 

28.4.18

26.4.18

Rautanen, Antti

14.1.99

 

28.4.18

26.4.18

Degerstedt, Rudolf

14.2.99

 

28.4.18

26.4.18

Tiinus, Jussi

20.11.83

 

28.4.18

26.4.18

Hallbäck, Anders Sigfrid

5.5.86

 

28.4.18

26.4.18

Tallgren, Vihtori

18.1.88

 

28.4.18

26.4.18

Hietala, Verner

8.3.89

 

28.4.18

26.4.18

Berglund, Sigfrid

22.4.91

 

28.4.18

26.4.18

Lyra, Yrjö Henrik

27.8.91

 

28.4.18

26.4.18

Franck, Bror

10.6.92

 

28.4.18

26.4.18

Hasselblatt, Torsten

26.6.92

 

28.4.18

26.4.18

Saurio, Kosti

26.8.92

 

28.4.18

26.4.18

Kari, Aarno

30.12.93

 

28.4.18

26.4.18

Ahlskog, Gustav Boris

5.4.94

 

28.4.18

26.4.18

Almberg, Jouna

28.8.95

 

28.4.18

26.4.18

Oksanen, Erik

10.1.96

 

28.4.18

26.4.18

Savikurki, Vilho

20.1.96

 

28.4.18

26.4.18

Björkman, Bertel

4.6.96

 

28.4.18

26.4.18

Bredenberg, Karl Johan

3.8.96

 

28.4.18

26.4.18

Hyvärinen, Kalle

8.8.96

 

28.4.18

26.4.18

Söderman, Martti

14.1.97

 

28.4.18

26.4.18

Kuitunen, Esa

14.7.97

 

28.4.18

26.4.18

Jokela, Auto

4.2.98

 

28.4.18

26.4.18

Hukkanen, Aarne

24.2.98

 

28.4.18

26.4.18

Simola, Yrjö, Wiktor

11.3.98

 

28.4.18

26.4.18

Vainio, Evald

12.9.98

 

28.4.18

26.4.18

Schauman, Jörgen

26.2.99

 

28.4.18

26.4.18

Hämäläinen, Einar

26.2.99

 

28.4.18

26.4.18

Mäkelä, Kaarlo

28.9.99

 

28.4.18

26.4.18

Gröning, Ragnar

10.11.98

 

2.5.18

2.5.18

Bergström, Arne

17.7.92

 

3.5.18

3.5.18

Auer, Eino

31.5.98

 

3.5.18

3.5.18

Kallio, Karl Väinö

30.3.91

 

8.5.18

8.5.18

Timgren, Frithjof

10.4.96

 

19.5.18

19.5.18

Tiiska, Aku

7.2.86

 

19.5.18

19.5.18

Ehrnrooth, Lars Carl

3.6.97

 

28.5.18

28.5.18

Hovinen, Viljo

7.4.96

 

6.7.18

6.7.18

Oinonen, Väinö

21.3.97

 

6.7.18

6.7.18

Nyman, Harald

11.10.95

 

8.8.18

8.8.18

Klärich, Lars

14.11.97

 

8.8.18

8.8.18

Sandberg, Sigurd

19.8.87

 

1.9.18

1.9.18

Lindblad, Harald

1.4.96

 

4.9.18

2.9.18

Erikson, Arvo

1.10.91

 

4.9.18

4.9.18

Ilola, Wilho

3.12.91

 

4.9.18

4.9.18

Hurme, Kaarlo

22.10.92

 

4.9.18

4.9.18

Henrikson, Harry

10.2.96

 

7.10.18

4.9.18

Hongisto, Holger

10.11.95

 

24.12.18

7.10.18

Olin, Jarl

10.11.86

 

24.12.18

24.12.18

Marjanen, Väinö

24.11.86

 

24.12.18

24.12.18

Jääskeläinen, Osmo

13.4.88

 

24.12.18

24.12.18

Vahlfors, Bertel

20.11.90

 

24.12.18

24.12.18

Idänpään-Heikkilä, Viljo

5.7.92

 

24.12.18

24.12.18

Lauste, Kosti Henrik

12.12.92

 

24.12.18

24.12.18

Laukkanen, Eevert

5.7.93

 

24.12.18

24.12.18

Öhman, Holger

6.7.93

 

24.12.18

24.12.18

Lilius, Hakon Kaarlo

20.8.93

 

24.12.18

24.12.18

Stauffer, Artur

23.5.94

 

24.12.18

24.12.18

Ahola, Emil

15.7.94

 

24.12.18

24.12.18

Moberg, Ragnar

16.9.94

 

24.12.18

24.12.18

Boij, Ivar

9.2.95

 

24.12.18

24.12.18

Creutz, Magnus

8.3.95

 

24.12.18

24.12.18

Lehtinen, Uuno Vilhelm

19.3.95

 

24.12.18

24.12.18

Ruotsalo, Erkki

14.7.95

 

24.12.18

24.12.18

Westman, Axel Birger

19.7.95

 

24.12.18

24.12.18

Svensson, Ture Elof

9.9.95

 

24.12.18

24.12.18

v. Behr, Gösta

9.10.95

 

24.12.18

24.12.18

Tiukka, Mikko Matti

31.10.95

 

24.12.18

24.12.18

Riippa, Yrjö Eero

5.12.95

 

24.12.18

24.12.18

Pulkkinen, Niilo

8.12.95

 

24.12.18

24.12.18

Haarla, Eino

9.3.96

 

24.12.18

24.12.18

Arvola, Yrjö

9.3.96

 

24.12.18

24.12.18

Poppius, Uolevi

25.3.96

 

24.12.18

24.12.18

Kainulainen, Taavi

25.4.96

 

24.12.18

24.12.18

Liukkonen, Hannes

17.5.96

 

24.12.18

24.12.18

Tenhunen, Lauri

24.5.96

 

24.12.18

24.12.18

Björksten, Berndt

31.5.96

 

24.12.18

24.12.18

Stenroth, Adlay

2.8.96

 

24.12.18

24.12.18

Levander, Aarne

8.8.96

 

24.12.18

24.12.18

Erho, Kaarlo Eero

19.3.97

 

24.12.18

24.12.18

Hantwargh, Artur

25.5.97

 

24.12.18

24.12.18

Palletvuori, Paavo

30.7.97

 

24.12.18

24.12.18

Lehtonen, Alma

18.8.97

 

24.12.18

24.12.18

Ruuth, Eero

26.2.98

 

24.12.18

24.12.18

Sahlgren, Niilo

5.5.98

 

24.12.18

24.12.18

Brunila, Yrjö

27.5.98

 

24.12.18

24.12.18

Winblad, Aarne

8.6.98

 

24.12.18

24.12.18

Lindroos, Yrjö

11.7.98

 

24.12.18

24.12.18

Feiring, Ragnar

14.7.98

 

24.12.18

24.12.18

Helkiö, Eemeli

16.7.98

 

24.12.18

24.12.18

Rauanheimo, Uljas

11.8.98

 

24.12.18

24.12.18

Olsson, Per Plof Gunnar

28.8.98

 

24.12.18

24.12.18

Syvänen, Olavi

26.11.98

 

24.12.18

24.12.18

Vihervirta, Kaarlo

15.1.99

 

24.12.18

24.12.18

Rekola, Viljo

31.1.99

 

24.12.18

24.12.18

Rosendahl, Yngve

5.8.99

 

24.12.18

24.12.18

Sandström, Adolf

21.8.99

 

24.12.18

24.12.18

Hülphers, Erik Oskar

15.9.99

 

24.12.18

24.12.18

Ekman, Torvald

26.10.00

 

24.12.18

24.12.18

Veijola, Veikko

13.11.00

 

24.12.18

24.12.18

Putro, Veikko

19.3.01

 

24.12.18

24.12.18

Tarkka, Lauri

24.8.91

 

24.12.18

24.12.18

Ahlholm, Georg Edvard

16.10.91

 

24.12.18

24.12.18

Söderman, Toivo

22.2.93

 

24.12.18

24.12.18

Heikel, Rainer

31.5.95

 

24.12.18

24.12.18

Väniö, Vilho

31.1.96

 

24.12.18

24.12.18

Könni, Aarne

17.7.96

 

24.12.18

24.12.18

Tarkka, Paavo

8.5.97

 

24.12.18

24.12.18

v. Behr, Carl

25.11.98

 

24.12.18

24.12.18

Siltanen, Tauno

14.10.99

 

24.12.18

24.12.18

Kauppila, Kalle

17.4.93

 

5.1.19

5.1.19

Sirén. Heikki

21.5.90

 

5.1.19

5.1.19

Snellman, Väinö

14.11.94

 

5.1.19

5.1.19

Ihalainen, Veikko

3.5.92

 

5.1.19

5.1.19

Karhu, Ilmari

15.12.97

 

16.5.19

25.1.19

Karikoski, Väinö

9.9.99

 

16.5.19

25.1.19

Blomqvist, Armas

24.4.93

 

16.5.19

25.1.19

Snellman, Gustaf

25.12.00

 

16.5.19

25.1.19

Pajari, Aaro

17.7.97

 

17.9.19

25.1.19

Väisänen, Tauno

20.8.96

 

16.5.19

25.1.19

Lönnroth, Emil

10.7.92

 

16.5.19

25.1.19

Bär, Einar

18.4.96

 

16.5.19

25.1.19

Thuneberg, Aarno

12.8.94

 

17.6.19

25.1.19

Saloranta, Arvo

26.12.95

 

16.5.19

25.1.19

Snellman, Veikko

14.5.97

 

16.5.19

25.1.19

Levänen, Vilho

1.2.93

 

16.5.19

25.1.19

Kolehmainen, Toivo

1.6.97

 

11.4.19

25.1.19

Törnvall, Gunnar

21.6.91

 

16.5.19

25.1.19

Virtanen, Lauri

16.4.94

 

16.5.19

25.1.19

Sarasto, Eino

18.8.96

 

16.5.19

25.1.19

Nyman, Gunnar

6.2.93

 

16.5.19

25.1.19

Stewen, Martin

18.2.96

 

16.5.19

25.1.19

Pesonen, Kaukomieli

23.7.99

 

16.5.19

25.1.19

Mannismäki, Edvard

13.10.89

 

16.5.19

25.1.19

Palomäki, Emil

9.10.94

 

16.5.19

16.5.19

Ruotsalo, Lauri

6.7.93

 

16.5.19

25.1.19

Keijola, Einar

25.5.97

 

16.5.19

25.1.19

Törnqvist, Lauri

28.1.95

 

16.5.19

25.1.19

Sittkoff, Georg

13.4.00

 

16.5.19

25.1.19

Saarela, Toivo

22.10.96

 

31.7.19

25.1.19

Liljeros, Tor

21.5.97

 

16.5.19

25.1.19

Matsson, Bertel

17.7.92

 

16.5.19

25.1.19

Erikson, Paul

31.1.96

 

16.5.19

25.1.19

Huttunen, Oskar

5.12.93

 

16.5.19

25.1.19

Aejmelaeus, Torsten

   

12.8.19

25.1.19

Björkman, Torsten

21.3.97

 

16.5.19

25.1.19

Roininen, Wilho

10.7.93

 

18.3.19

28.2.19

Toivonen, Lauri

18.4.94

 

18.3.19

28.2.19

Stenlund, Ahti

18.9.93

 

18.3.19

28.2.19

Mäkinen, Arvo

12.11.95

 

16.5.19

1.3.19

Lindh, Hannes

15.1.95

 

16.5.19

1.3.19

Kekkonen, Reino

16.7.97

 

16.5.19

1.3.19

Wirkki, Eino

17.9.98

 

16.5.19

1.3.19

Grandell, Axel

1.8.99

 

16.5.19

1.3.19

Åström, Bertel

9.3.95

 

16.5.19

1.3.19

Takkula, Karl Eino

19.7.00

 

16.5.19

1.3.19

Ahovaara, Mauri

26.5.98

 

16.5.19

1.3.19

Rikman, Johan

19.12.96

 

16.5.19

1.3.19

Wahlgren, Eino

4.7.91

 

16.5.19

1.3.19

Linturi, Ilmo

22.11.94

 

16.5.19

1.3.19

Julenius, Kaarlo

21.8.96

 

16.5.19

1.3.19

Kirjalainen, Edvard

7.1.94

 

16.5.19

1.3.19

Kohonen, Teuvo

22.6.00

 

16.5.19

1.3.19

Prinkki, Yrjö

4.8.95

 

16.5.19

1.3.19

Lankila, Ilmari

1.3.94

 

16.5.19

1.3.19

Ahlfors, Einar

6.6.97

 

16.5.19

1.3.19

Pokki, Lauri

21.8.94

 

16.5.19

1.3.19

Cederberg, Kaarlo

3.3.97

 

16.5.19

1.3.19

Dahl, Helge

22.2.95

 

16.5.19

1.3.19

Kokko, Aatto

27.5.94

 

16.5.19

1.3.19

Hällberg, Ernst

4.10.99

 

16.5.19

1.3.19

Mannstén, Hannu

27.10.96

 

16.5.19

1.3.19

Kyllönen, Toivo

4.10.92

 

16.5.19

1.3.19

Kumpulainen, Eino

16.7.96

 

16.5.19

1.3.19

Knuutila, Hannu

4.1.94

 

16.5.19

1.3.19

Rainio, Lauri

22.2.94

 

16.5.19

1.3.19

Ståhlberg, Lennart

30.4.99

 

16.5.19

1.3.19

Väänänen, Erkki

18.12.97

 

16.5.19

1.3.19

Tikkanen, Aarne

15.4.95

 

16.5.19

1.3.19

Tengström, Runar

30.10.00

 

16.5.19

1.3.19

Opas, Yrjö

4.1.98

 

16.5.19

1.3.19

Leander, Lasse

18.6.93

 

11.4.19

11.4.19

Nihtilä, Valo

27.4.96

 

31.7.19

12.4.19

Schönberg, Erik

18.1.92

 

31.7.19

12.4.19

Voionmaa, Tapio

9.6.96

 

31.7.19

12.4.19

Levander, Uoto

1.10.97

 

12.8.19

12.4.19

Haaki, Toivo

1.5.96

 

31.7.19

12.4.19

Nevasaari, Veikko

14.1.98

 

31.7.19

12.4.19

Pylkkänen, Arvo

13.8.98

 

31.7.19

12.4.19

Sweins, Birger

12.10.93

 

31.7.19

12.4.19

Nousiainen, Onni

21.4.95

 

31.7.19

12.4.19

Walldén, Joel

25.11.94

 

31.7.19

12.4.19

Sourander, Yrjö

4.10.97

 

12.8.19

12.4.19

Harola, Martti

17.8.93

 

31.7.19

12.4.19

Kaipiainen, Erkki

6.3.95

 

31.7.19

12.4.19

Inkala, Kustaa

96

 

31.7.19

12.4.19

Bohm, Erkki

10.2.96

 

1.10.19

12.4.19

Kotilainen, Torsti

22.9.96

 

31.7.19

12.4.19

Lyytikäinen, Jaakko

2.4.97

 

12.8.19

12.4.19

Väisänen, Matti Arvo

30.3.97

 

31.7.19

12.4.19

v. Schrowe, Maunu

13.7.96

 

31.7.19

12.4.19

Kuittinen, Eero

13.1.95

 

12.8.19

12.4.19

Castrén, Kalle

14.7.99

 

31.7.19

12.4.19

Lillqvist, Thor

27.6.00

 

9.9.19

12.4.19

Nygrén, Arvi

16.2.00

 

1.9.19

12.4.19

Mustakallio, Martti

18.5.95

 

1.9.19

12.4.19

Pesonen, Tauno

28.4.95

 

31.7.19

12.4.19

Majamaa, Eino

22.12.96

 

31.7.19

12.4.19

Juvelius, Eero

15.2.00

 

9.9.19

12.4.19

Forström, Ville

10.1.96

 

31.7.19

12.4.19

Oinonen, Matti

23.12.97

 

31.7.19

12.4.19

Kallio, Uuno

15.8.96

 

31.7.19

12.4.19

Petäjä, Brynolf

11.8.94

 

31.7.19

12.4.19

Öhman, Väinö

21.1.96

 

31.7.19

12.4.19

Ekroos, Uuno

19.3.97

 

31.7.19

12.4.19

Törn, Arvo

28.3.97

 

12.8.19

12.4.19

Tikka, Yrjö

25.8.98

 

12.8.19

12.4.19

Tavast, Toivo

7.10.95

 

12.8.19

12.4.19

Murtonen, Eero

7.1.99

 

31.7.19

12.4.19

Karvonen, Lauri

2.2.97

 

1.9.19

12.4.19

Raappana, Mauno

9.1.98

 

1.9.19

12.4.19

Posti, Niilo

13.11.94

 

31.7.19

12.4.19

Vihantola, Lauri

3.10.96

 

24.9.19

12.4.19

Flinck, Birger

15.6.97

 

31.7.19

12.4.19

Walldén, Ivar

13.3.95

 

31.7.19

12.4.19

Vänttinen, Eino

13.4.97

 

12.8.19

12.4.19

Korhonen, Martti

14.8.96

 

31.7.19

12.4.19

Repo, Heikki

12.12.97

 

31.7.19

12.4.19

Söderberg, Kustaa

19.2.95

 

31.7.19

12.4.19

Vahlström, Arvo

9.6.97

 

31.7.19

12.4.19

Hannula, Joose

5.11.00

 

12.8.19

12.4.19

Vartiainen, Aarne

12.6.96

 

12.8.19

12.4.19

Sundstén, Toivo

27.8.98

 

12.8.19

12.4.19

Stålhammar, Ilmari

16.8.96

 

31.7.19

12.4.19

Gustafsson, Ragnar

1.6.95

 

31.7.19

12.4.19

Ranta, Yrjö

23.11.94

 

12.8.19

12.4.19

Turtola, Jussi

4.1.97

 

31.7.19

12.4.19

Elovaara, Yrjö

16.7.99

 

31.7.19

12.4.19

Hakanen, Yrjö

21.12.96

 

31.7.19

12.4.19

Sainio, Martti

19.1.98

 

31.7.19

12.4.19

Rostedt, Anders

15.1.97

 

12.8.19

12.4.19

Hulldén, Carl

28.5.96

 

31.7.19

12.4.19

Luikki, Ilmari

8.4.99

 

12.8.19

12.4.19

Ahlblad, Jarl Valdemar

15.4.97

 

12.8.19

12.4.19

Saarenmaa, Viljo

27.4.95

 

31.7.19

12.4.19

Perälä, Antti

29.12.97

 

31.7.19

12.4.19

Qvist, August

11.4.95

 

12.8.19

12.4.19

Toivanen, Erkki

15.1.97

 

1.9.19

12.4.19

Ilvonen, Hannes

29.7.98

 

19.8.19

12.4.19

Serenius, Hugo

26.2.95

 

31.7.19

12.4.19

Pettersson, Jarl

   

1.9.19

12.4.19

Vainio, Valdo

10.6.97

 

31.7.19

12.4.19

Winter, Lars

29.11.98

 

31.7.19

12.4.19

Tamminen, Lauri

16.8.94

 

5.8.19

12.4.19

Holopainen, Yrjö

8.11.95

 

31.7.19

12.4.19

Kirjokallio, Rainer

10.1.94

 

12.8.19

12.4.19

Saarelainen, Oiva

19.7.00

 

31.7.19

12.4.19

Laitinen, Väinö

22.9.96

 

31.7.19

12.4.19

Hymander, Lauri

7.3.98

 

31.7.19

12.4.19

Ringvall, Erkki

25.5.98

 

31.7.19

12.4.19

Turkanheimo, Kauno

6.11.98

 

1.9.19

12.4.19

Granberg, Torsten

12.7.92

 

31.7.19

12.4.19

Selkee, Eero

5.9.93

 

12.8.19

12.4.19

Berggen, Mauri

5.7.94

 

31.7.19

12.4.19

Walhgren, Gösta

17.9.94

 

17.9.19

12.4.19

Fagerström, Lasse

18.11.98

 

31.7.19

12.4.19

Holm, Gunnar

24.6.01

 

31.7.19

12.4.19

Savolahti, Ossian

9.12.96

 

1.9.19

12.4.19

Kari, Kaarlo

15.9.97

 

12.8.19

12.4.19

Tenhunen, Uuno

24.5.99

 

1.9.19

12.4.19

Selinheimo, Oras

30.9.96

 

31.7.19

12.4.19

Sorri, Kaarlo

14.12.92

 

31.7.19

12.4.19

Enckell, Pekka

18.6.96

 

31.7.19

12.4.19

Byman, Tor

24.7.92

 

12.8.19

12.4.19

Jaakkola, Eino

30.8.97

 

12.8.19

12.4.19

Ingelius, Ragnar

18.2.94

 

31.7.19

12.4.19

Wittfooth, Erik

25.4.98

 

31.7.19

12.4.19

Bruun, Rolf

15.6.00

 

12.8.19

12.4.19

Skogström, Nils

4.5.99

 

12.8.19

12.4.19

Utter, Ernst

24.3.00

 

31.7.19

12.4.19

Stackelberg, Berndt

11.12.00

 

12.8.19

12.4.19

Tapaninen, Paavo

11.11.95

 

31.7.19

12.4.19

Nyman, Hannes

8.10.94

 

31.7.19

12.4.19

Toppola, Omar

19.7.97

 

31.7.19

12.4.19

Ahlström, Allan

16.4.97

 

31.7.19

12.4.19

Labart, Bror

19.12.94

 

19.8.19

12.4.19

Lagerlöf, Karl

21.1.99

 

31.7.19

12.4.19

Tapanainen, Aarne

11.11.95

 

31.7.19

12.4.19

Hendunen, Erkki

23.5.97

 

12.8.19

12.4.19

Laitakari, Eino

3.7.00

 

31.7.19

12.4.19

Borg, Eino

4.6.94

 

31.7.19

12.4.19

Sundberg, Henrik

11.3.00

 

31.7.19

12.4.19

Rönnmark, Armas

26.9.96

 

24.9.19

12.4.19

Durchman, Lauri

16.10.96

 

12.8.19

12.4.19

Lindgren, Oskar

28.9.92

 

12.8.19

12.4.19

Ursin, Verner

5.2.95

 

24.9.19

12.4.19

Ringvall, Yrjö

25.5.98

 

31.7.19

12.4.19

Cajan, Veikko

00

 

31.7.19

12.4.19

Kahma, Yrjö

1.5.95

 

12.8.19

12.4.19

Simelius, Sakari

13.11.00

 

1.9.19

12.4.19

Hämeen-Anttila, Erland

11.10.98

 

12.8.19

12.4.19

Ikonen, Bertil

28.7.99

 

31.7.19

12.4.19

Långhjelm, Erik

18.5.96

 

12.8.19

12.4.19

Sundell, Bror

16.7.97

 

31.7.19

12.4.19

Lassy, Gunnar

8.8.95

 

12.8.19

12.4.19

Linna, Veikko

10.11.93

 

1.10.19

12.4.19

Laitinen, Toivo

25.11.95

 

31.7.19

12.4.19

Valle, Vilhelm

1.4.95

 

31.7.19

12.4.19

Einighorst, Bertil

15.11.94

 

31.7.19

12.4.19

Lindfors, Uno

29.5.96

 

12.8.19

12.4.19

Randelin, Martti

4.7.93

 

19.8.19

12.4.19

Holmström, Gösta

26.4.01

 

12.8.19

12.4.19

Böning, Götrik

13.7.01

 

31.7.19

12.4.19

Forssell, Harald

24.6.96

 

31.7.19

12.4.19

Forsberg, Väinö Ilmari

95

 

31.7.19

12.4.19

Tavaststjerna, Aarne Otto

18.9.96

 

17.6.19

9.5.19

Waarna, Boris

9.11.92

 

16.5.19

16.5.19

Wahren, Pehr-Axel

29.9.98

 

16.5.19

16.5.19

Essen, John Victor

11.1.82

 

16.5.19

16.5.19

Wickström, Runar

   

16.5.19

16.5.19

Kauranen, Ivar

30.7.96

 

26.6.19

26.6.19

Paavilainen, Erik

12.7.95

 

26.6.19

26.6.19

Elomaa, Arvo

22.6.92

 

26.6.19

26.6.19

Tenlenius, Arvo

30.10.91

 

26.6.19

26.6.19

Karjalainen, Hannes

24.11.92

 

26.6.19

26.6.19

Välikangas, Yrjö

9.10.94

 

26.6.19

26.6.19

Söderström, Emil Fride

30.8.94

 

8.7.19

8.7.19

Nygård, Karl Holger

30.3.97

 

12.8.19

12.8.19

Ahlberg, Yrjö Gabriel

15.9.90

 

9.9.19

9.9.19

Boström, Uno

4.6.94

 

24.9.19

24.9.19

Reservivänrikit:
Reservfänrikar:

       

Wästi, Pentti

23.3.97

 

12.4.18

 

Bäckman, Harald

18.12.98

 

18.4.18

 

Sauren, Erik

26.12.96

 

21.4.18

 

Kaipiainen, Yrjö

16.1.97

 

23.4.18

 

Wadström, Gunnar

30.5.95

 

13.5.18

 

Amberg, Åke

14.4.97

 

13.5.18

 

Pallari, Ilmari

12.2.98

 

13.5.18

 

Lund, Lennart

31.7.98

 

13.5.18

 

Kraemer, Bror

22.2.00

 

13.5.18

 

Ruuth, Väinö

28.7.87

 

27.5.18

 

Lönnström, Rafael

8.10.92

 

27.5.18

 

Slotte, Arvid

27.7.87

 

28.5.18

 

Haataja, Johan

26.6.95

 

28.5.18

 

Aittoniemi, Matti

15.3.94

 

28.5.18

 

Aronen, Aarno

23.9.95

 

28.5.18

 

Helo, Johannes

28.12.83

 

30.5.18

 

Jonkka, Urho

25.9.93

 

30.5.18

 

Paasonen, Aladar

11.12.98

 

30.5.18

 

Keskitalo, Juho

8.12.62

 

30.5.18

 

Kauppi, Evert

4.5.86

 

30.5.18

 

Malmi, Heikki

93

 

30.5.18

 

Toppari, Isak

8.10.96

 

30.5.18

 

Vahtera, Ossi

18.3.87

 

25.6.18

 

Saastamoinen, Eino

9.10.87

 

25.6.18

 

Kivisalo, Teodor

22.10.87

 

25.6.18

 

Autere, Oskari

21.11.88

 

25.6.18

 

Ehrnrooth, Birger

4.11.91

 

25.6.18

 

Pöyry, Kalle

20.1.92

 

25.6.18

 

Happonen, Otto

27.6.92

 

25.6.18

 

Majewski, Arnold

2.12.92

 

25.6.18

 

Martti, Otto

23.12.92

 

25.6.18

 

Parviainen, Verner

29.8.94

 

25.6.18

 

Lucander, Georg

7.8.95

 

25.6.18

 

Gahnström, Karl

19.2.96

 

25.6.18

 

Strömberg, Erik

17.11.96

 

25.6.18

 

Hjelt, Bror

17.11.97

 

25.6.18

 

Slöör, Åke

16.1.98

 

25.6.18

 

Pesonen, Armas

25.3.85

 

25.6.18

 

Peltonen, Yrjö

12.12.85

 

25.6.18

 

Vartiainen, Jalmari

2.11.90

 

25.6.18

 

Liukkonen, Aarne

16.11.92

 

25.6.18

 

Teittinen, Vilhelm

13.11.93

 

25.6.18

 

Salonen, Aarne

17.1.95

 

25.6.18

 

Lindberg, Arvid

26.5.95

 

25.6.18

 

Räty, Jack

17.11.88

 

1.7.18

 

Enqvist, Uno

19.6.90

 

1.7.18

 

Engberg, Einar

15.4.92

 

1.7.18

 

Muukkonen, Antero

15.2.94

 

1.7.18

 

Kaulio, Eino

27.5.94

 

1.7.18

 

Hassinen, Toimi

3.7.94

 

1.7.18

 

Salmi, Valto

14.12.96

 

1.7.18

 

Vartiainen, Väinö

22.11.98

 

1.7.18

 

Veikkanen, Manne

17.7.93

 

1.7.18

 

Vallas, Vilho

10.6.94

 

1.7.18

 

Villa. Vilho

27.8.94

 

1.7.18

 

Lahdensuu, Kalervo

2.1.95

 

1.7.18

 

Ruusuvuori, Armas

31.5.95

 

1.7.18

 

Heinikainen, Mauno

5.6.95

 

1.7.18

 

Peippo, Yrjö

2.10.95

 

1.7.18

 

Blaschin, Boris

10.4.96

 

1.7.18

 

Poutiainen, Toivo

96

 

1.7.18

 

Nykänen, Herman

12.6.97

 

1.7.18

 

Näkki, Antti

23.198

 

1.7.18

 

Ikävalko, Juho

15.2.98

 

1.7.18

 

Sihvo, Kustaa

23.2.00

 

1.7.18

 

Bergroth, Martin

1.9.92

 

3.7.18

 

Hellman, Leo

4.4.95

 

3.7.18

 

Ramsay, Georg

15.6.95

 

3.7.18

 

Helsingius, Olof

18.2.96

 

3.7.18

 

Nyholm, Elis

19.6.98

 

3.7.18

 

Nordberg, Johan Julius

26.1.95

 

3.7.18

 

Porthin, René

22.1.96

 

3.7.18

 

v. Haartman, Gunnar

6.7.97

 

3.7.18

 

de Prado, Albert

10.10.99

 

3.7.18

 

Westlin, Konrad

25.10.82

 

16.7.18

 

Kaijanen, Martti

25.12.92

 

30.7.18

 

Laaksonen, Ero

13.2.96

 

30.7.18

 

Ekholm, Johannes

18.10.98

 

30.7.18

 

Seppänen, Eric

16.5.98

 

30.7.18

 

Bremer, Eino

16.6.96

 

8.8.18

 

Durchman, Äly

31.3.94

 

8.8.18

 

Ehrnrooth, Sture

24.11.94

 

8.8.18

 

Turunen, Toivo

29.4.87

 

14.8.18

 

Lång, Arvi

21.7.90

 

4.9.18

 

Rosenström, Gustaf

14.9.93

 

4.9.18

 

Tötterman, Björn

12.5.94

 

4.9.18

 

Sario, Niilo

30.4.95

 

4.9.18

 

Jolma, Arvo

24.11.96

 

4.9.18

 

Muurman, Alexander

6.6.92

 

11.9.18

 

Favorin, Jony

12.4.93

 

11.9.18

 

Viberg, Ivar

16.1.83

 

17.9.18

 

Hjelt, Paul

24.11.95

 

17.9.18

 

Tschernichin, Santtu

12.2.89

 

17.9.18

 

Savola, Jussi

15.5.89

 

17.9.18

 

Raatikainen, Tuomas

5.2.95

 

17.9.18

 

Saarinen, Einar

26.2.85

 

21.9.18

 

Veijola, Väinö

24.6.91

 

21.9.18

 

Saarnio, Aatos

27.11.94

 

21.9.18

 

Hansten, Yrjö

15.11.97

 

1.10.18

 

Järvinen, Assar

17.1.92

 

1.10.18

 

Nylander, Ragnar

6.10.84

 

16.10.18

 

Autio, Sergej

28.9.92

 

5.11.18

 

v. Tobiesen, Holger

11.6.96

 

9.11.18

 

Terichoff, Voldemar

25.7.97

 

9.11.18

 

Stelander, Väinö

23.2.93

 

21.11.18

 

Eklund, Arvid

5.12.95

 

2.12.18

 

Railio, Lauri

16.3.84

 

28.12.18

 

Lukkarinen, Jussi

84

 

28.12.18

 

Nielsen, Harry

26.1.91

 

28.12.18

 

Nisonen, Arvo

19.5.91

 

28.12.18

 

Tirkkonen, Toivo

8.4.94

 

28.12.18

 

Waselius, Gunnar

6.5.94

 

28.12.18

 

Koivulehto, Reino

31.12.95

 

28.12.18

 

Leinonen, Väinö

22.12.89

 

28.12.18

 

Janson, Per

13.8.95

 

28.12.18

 

Sario, Markku

15.4.96

 

22.1.19

 

Müller, Emil

20.3.93

 

4.2.19

 

Nylund, Veikko

20.10.95

 

4.2.19

 

Lindfors, Yrjö

3.6.96

 

28.2.19

 

Waltonen, Muisto

9.12.98

 

11.3.19

 

Waltonen, Kustaa

19.7.83

 

18.3.19

 

Sandholm, Gunnar

30.11.88

 

18.3.19

 

Bäckman, Ernst

17.8.89

 

18.3.19

 

Aalto, Juho

17.4.93

 

18.3.19

 

Kaihovaara, Aulis

7.4.95

 

18.3.19

 

Warén, Pekka

14.3.97

 

18.3.19

 

Jolma, Ilmari

1.6.94

 

18.3.19

 

Anthoni, Armas

23.9.97

 

18.3.19

 

Karhunen, Martti

26.6.94

 

18.3.19

 

Lindberg, Frans

25.7.98

 

28.3.19

 

Rainio, Kaarlo

28.5.94

 

28.3.19

 

Anttila, Jaakko

31.8.96

 

9.4.19

 

Virkkula, Simo

15.2.91

 

11.4.19

 

Nyman, Aarne

9.12.94

 

11.4.19

 

Nordlund, Väinö

16.4.95

 

16.5.19

 

Huttunen, Vilho

5.9.95

 

16.5.19

 

Zilliacus, Kaarlo

8.4.98

 

16.5.19

 

Pettersson, Ragnar

31.7.93

 

16.5.19

 

Zilliacus, Olof

9.4.95

 

16.5.19

 

Lindholm, Bertel

23.9.95

 

16.5.19

 

Kolisto, Heikki

62

 

20.5.19

 

Nopanen, Karl

   

20.5.19

 

Karvinen, Yrjö

19.1.96

 

27.5.19

 

Henrichsson, Georg

19.3.97

 

27.5.19

 

Lönnström, Rafael

8.10.92

 

27.5.19

 

Hilden, Sulo

18.6.95

 

17.6.19

 

Höyssä, Arvi

29.6.95

 

17.6.19

 

Salonen, Henrik

24.12.97

 

17.6.19

 

Juntunen, Paavo

9.12.96

 

17.6.19

 

Huhtala, Veli

18.2.97

 

17.6.19

 

Seppälä, Viljo Leonard

13.5.96

 

17.6.19

 

Anttila, Juho

6.2.96

 

17.6.19

 

Mäki, Anton

9.5.96

 

17.6.19

 

Aspelund, Helge

19.9.97

 

17.6.19

 

Peltonen, Martti

26.11.00

 

17.6.19

 

Melart, Aksel

1.2.95

 

17.6.19

 

Ottelin, Eliel

4.11.99

 

17.6.19

 

Bäck, Paul

27.4.97

 

17.6.19

 

Helin, Paaveli

31.1.96

 

17.6.19

 

Lundenius, Jarl

25.11.99

 

17.6.19

 

Schütz, Adolf

13.7.85

 

17.6.19

 

Enebäck, Karl Johan

16.7.83

 

17.6.19

 

Gustafsson, Waldemar

18.2.98

 

17.6.19

 

Kaijansinkko, August

15.2.94

 

17.6.19

 

Honkanen, Juho

22.12.94

 

17.6.19

 

Upari, Eino

18.9.96

 

17.6.19

 

Göös, Aslak

30.11.94

 

17.6.19

 

Koljonen, Arvid Eljas

31.7.01

 

17.6.19

 

Tammelin, Martti

28.5.95

 

17.6.19

 

Koskinen, Theodor

9.11.99

 

17.6.19

 

Johnsson, Uuno

22.8.93

 

17.6.19

 

Ihalainen, Yrjö

8.10.93

 

17.6.19

 

Säfström, Eric

1.2.96

 

17.6.19

 

Törn, Einar

28.3.97

 

17.6.19

 

Vanhatalo, Martti

28.4.97

 

17.6.19

 

Lahtinen, Eric

24.9.94

 

8.7.19

 

Blom, Lauri

24.1.95

 

8.7.19

 

Mäkelä, Frans Wilhelm

21.10.88

 

8.7.19

 

Appelgren, Gunnar

30.10.94

 

8.7.19

 

Arvola, Lauri

1.11.94

 

8.7.19

 

Semenius, Volmar

29.4.95

 

8.7.19

 

Davidsson, Martti

7.5.96

 

8.7.19

 

Ek, Eero

5.7.93

 

8.7.19

 

Kemppi, Eino August

10.11.93

 

8.7.19

 

v. Christierson, Carl Johan Tönne

19.6.96

 

31.7.19

 

Kuokkanen, Heikki

30.5.94

 

31.7.19

 

Vienola, Väinö

19.6.95

 

31.7.19

 

Helle, Martti

26.7.95

 

12.8.19

 

Arama, Rikhard

1.11.90

 

12.8.19

 

Saukkonen, Leo

19.3.93

 

19.8.19

 

Lundell, Ilmari

16.4.93

 

19.8.19

 

Seppälä, Vilhelm

15.8.93

 

19.8.19

 

Heinricius, Eero

15.396

 

19.8.19

 

Leijer, Carl Erik

2.6.97

 

19.8.19

 

Wahlroos, Björn

5.5.98

 

19.8.19

 

Tuompo, Harry

10.8.99

 

19.8.19

 

Ahonen, Kaarlo

17.9.93

 

26.8.19

 

Aarnio, Uuno

20.12.94

 

26.8.19

 

Chanson, Kuno

11.12.98

 

9.9.19

 

 
Armeijan luetteloissa olevia upseereja, jotka eivät kuulu joukko-osastoihin.
I armens rullor kvarstående officerare, hvilka icke tillhöra något truppförband.

Nimi
Namn

Syntymäpäivä
Födelsedag
Ylennetty upseeriksi
Befordrad till officer
Merkittyarm. luett.
Införd i armens rullor
Viimeinen ylennyspäivä
Senaste Befordran
         

Kenraalimajuri:
Generalmajor:

       

Walden, Rudolf

1.12.78

00

18.2.18

6.4.19

Everstit:
Öfverstar:

       

Brunou, Gustaf

17.6.57

77

28.2.18

28.2.18

Mend, Rudolf

2.6.67

89

28.5.18

28.5.18

Helenius, Ilmari

1.10.79

02

10.5.18

20.6.18

Jalander, Bruno

28.8.72

95

15.6.18

2.9.18

Malm, Carl Wilhelm

1.1.65

82

18.2.18

11.10.18

Brander, Viktor

21.3.60

82

2.12.18

2.12.18

v. Essen, Georg Didrik

10.6.64

86

10.5.18

4.2.19

Everstiluutnantit:
Öfverstelöjtnanter:

       

Forsten, Torsten

2.7.55

77

15.8.18

15.8.18

Sandman, Wilhelm

31.3.71

94

25.6.18

8.2.18

Appelgren, Waldemar

29.5.80

02

18.2.18

18.2.18

Lundahl, Lars Väinö

20.3.75

98

4.2.18

7.10.18

Majurit:
Majorer:

       

Lydman, Ivar

26.10.64

87

28.2.18

23.3.18

Less, Karl

9.6.62

87

15.4.18

15.4.18

Baeckman, Johannes

6.5.59

82

10.2.18

2.9.18

Blomqvist, Artur

4.7.67

89

18.2.18

28.4.18

Havo, Otto

1.4.68

91

24.2.18

3.5.18

Nummelin, Torsten

3.10.67

91

13.5.18

13.5.18

Järnström, Fredrik

28.2.70

92

31.3.18

31.3.18

Aspelin, Gustaf Artur

2.2.68

94

3.5.18

30.10.18

Stenberg, Oskar

31.1.73

98

6.5.18

30.7.18

Fogelholm, Knut

29.12.72

94

12.7.18

9.7.18

Wennerström, Gunnar

21.12.75

96

28.4.18

13.5.18

Lindqvist, Aaro Arvid

30.1.75

99

1.2.18

7.10.18

Wallenius, Martin

25.7.93

18

7.10.18

7.10.18

Kapteenit:
Kaptener:

       

Nygren, Artur

6.1.70

93

2.5.18

21.11.18

Neovius, Gunnar

29.9.81

03

28.5.18

28.5.18

Hämäläinen, Toivo

1.9.89

16

11.9.18

11.9.18

Ilmoniemi, Tauno

16.5.93

18

18.3.19

11.2.18

Kyander, Leo

24.12.86

18

13.5.18

13.5.18

Willamo, Oiva

7.9.87

18

25.3.19

16.5.19

Suvirinne, Vilho

27.9.87

18

25.3.19

16.5.19

Laaksonen, Konrad

8.7.88

18

5.4.19

16.5.19

Honkanen, Hjalmar

1.3.84

18

13.5.18

29.1.19

Luutnantit:
Löjtnanter:

       

Palmén, Albin

20.8.91

18

2.5.18

11.2.18

Brunila, Leo

23.6.94

18

15.4.18

15.4.18

Autti, Aleksanteri

17.8.93

18

13.5.18

13.5.18

Sundqvist, Valdemar

29.8.92

18

13.5.18

30.5.18

Brander, Viljo

7.12.97

18

24.5.18

28.5.18

Lindberg, Evert

15.5.97

18

15.4.18

16.5.19

Joki, Otto

1.4.99

18

10.5.18

16.5.19

Kuokkanen, Pekka

24.4.66

18

18.2.18

18.2.18

Lindholm, Gustaf

7.2.66

18

25.2.18

6.4.18

Savolainen, Toivo

20.9.91

18

2.5.18

24.12.18

Reserviluutnantit:

       

Schroeder, Ilo

21.5.75

18

30.5.18

30.5.18

Rydman, Eero

19.8.89

18

30.5.18

30.3.18

Vänrikit:
Fänrikar:

       

Id, Jalmari

19.4.91

18

5.4.19

11.2.18

Niskala, Arvi

15.8.81

18

28.4.18

26.4.18

Hedman, Torsten

1.7.93

18

28.4.18

26.4.18

Linderoos, Karl Viktor

4.12.87

19

31.7.19

12.4.19

Sihvo, Samuli

30.10.92

19

17.9.19

17.9.19

Savolainen, Tauno

7.3.97

19

17.9.19

17.9.19