Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]

A

Abandon

abandonee, meriwakuutetun omaisuuden luowutus.

Abandonnera

abandonnita, luowuttaa meriwakuutettua omaisuutta.

Absolut

; a. straffbestämning, ehdoton rangaistuksen määräys; a. skogsmark, warsinainen l. muuhun kelpaamaton metsämaa.

Absolution

synninpäästö.

Absolvera

päästää synnistä, ripittää; a-d för lägersmål, ripitetty salawuoteudesta; enskildt a-d, salaripin käynyt.

Accept

aksepti, wekselin hywäksyminen; a. till heder, aksepti l. hywäksyminen kunnian wuoksi.

Acceptant

akseptantti, akseptaaja, wekselin hywäksyjä.

Acceptera

akseptata, hywäksyä wekseli; a-s till betalning i Helsingfors, hywäksytään maksettawaksi Helsingissä.

Accis

aksiisi.

Accouchementsinrättning

lapsenpäästö=laitos.

Acklamation

yhteisäännöstys.

Ackord

akorti, sopimus; a. i konkurs, konkurssisopimus; göra a. med borgenärer, tehdä sopimus welkojien kanssa (welan maksamisesta). Jfr Förlikning.

Ackordera

tehdä akorti l. sopimus.

Ackordförslag

akorti= l. sopimusehdotus.

Ackusatorisk

akkusaattorinen.

A dato

tästä päiwästä (lukein).

Additionel

lisä=; a. akt, lisäkirja.

Adel

aateli, aatelisto.

Adelig

aatelinen, wapaasukuinen, aatelis=; upphöja i a-t stånd, korottaa aatelissäätyyn.

Adelsbref, Adelsdiplom

aatelikirja.

Adelsfanan

aatelislipullinen.

Adelsfrihet

aateliswapaus.

Adelsman

aatelismies.

Adelsprivilegier

aateliston l. aateliset erioikeudet.

Adelsstånd

aatelisto, aatelissääty.

Ader

aateri.

Adjoint

apulainen.

Adjungera

ottaa l. määrätä apujäseneksi; a-d ledamot, apujäsen; vara a-d i rätten, olla oikeudessa apujäsenenä.

Adjunkt

apulainen, apupappi; a. ex officio, wirallinen apulainen.

Adjunktion

apujäsenen l. apujäseneksi ottaminen l. määrääminen, apujäsenyys; hans a. har upphört, hänen apujäsenyytensä on lakannut, hän ei enään ole apujäsenenä.

Adjutant

adjutantti.

Adla

aateloida, korottaa aatelissäätyyn.

Administration

hallinto; ställa under a., asettaa hallinnon alaiseksi; a-s åtgärd, hallintotoimi.

Administrativ

hallinnollinen, hallinto=; a. befattning, tjenst, hallintowirka; a-t embetsverk, hallinnollinen l. hallintowirasto l. =wirkakunta; a. tjensteman, hallinto=wirkamies; a. åtgärd, hallinnollinen l. hallintotoimi; författningen tillkom på a. väg, asetus syntyi hallintotoimesta.

Adoptera

ottaa lapseksensa l. perilliseksensä.

Adoption

lapseksi ottaminen.

Adoptionsbref

ottoperillis=kirja, aateliperimys=kirja.

Adoptiv

; a. arfvinge, ottoperillinen; a-t barn, ottolapsi.

Adpertinens

siwukappale, siwuetu; hemmanet med alla dess a-er, talo kaikkine siwuetuineen.

Adress

adressi; (å bref) adressi, osote.

Adressat

kirjeensaaja.

Advis

tietokirje.

Advocera

ajaa asiaa, olla asianajajana.

Advokat

asianajaja.

Advokatfiskal

kannewiskaali; vice a., apulais=kannewiskaali.

Advokatfiskalsembete

kannewiskaaliwirasto.

Advokatkår

asianajajakunta.

Advokatur

asian ajaminen l. ajo.

Afbetala

tehdä wähennys= l. lyhennysmaksu, maksaa, lyhentää, wähentää welkaa; a. en del af sin skuld, maksaa osa welastansa; å skuldsedelns innehåll äro 20 mark afbetalde, welkakirjan sisällystä on 20 markkaa maksettu.

Afbetalning

wähennys= l. lyhennysmaksu; efter afdrag af derå gjorda afbetalningar, siihen tehdyt wähennysmaksot poisluettua.

Afblåsa

(en landtdag) julistaa päätetyksi l. päättyneeksi.

Afbön

anteeksi=anomus; göra offentlig a., anoa julkisesti anteeksi.

Afbörda sig

(en skuld), suorittaa, maksaa.

Afdelning

osasto; - osakunta.

Afdelt

erikseen jaettu; icke a. bataljon, erikseen jakamaton pataljoona.

Afdrag

poisweto, wähennys; efter afdrag af de inbetalda beloppen, suoritetut määrät pois luettua.

Afdraga

lukea l. wetää pois, wähentää.

Afdöma

päättää, ratkaista.

Affall

(från en troslära) uskostaan luopuminen, uskonsa hylkääminen; - (i skog) karikkeet, jätteet; - (markens) wiettäwyys, kaltewuus.

Affalla

luopua (jstkin), hyljätä (jkin); a. från den evangeliska läran, luopua ewankelisesta opista.

Affatta

(på karta) panna kartalle, kartoittaa.

Affattning

(på karta) kartalle=pano, kartoittaminen.

Affirmativ

wäittöperäinen; a-t lagbud, wäittöperäinen lainsäännös.

Affordra

waatia (jklta).

Affälling

luopio, uskonsa hylkääjä.

Affär

asiatoimi.

Afföra

(i räkenskaper) panna (tililaskuista) lopulliseen lukuun l. poislukuun; a. såsom slutlig utgift, panna poislukuun lopulliseksi ulosmaksuksi; nämnda, numera återbetalda förskott skall i räkenskaperna afföras såsom kontant ersatt, mainittu, takaisin suoritettu edeltämaksu on tililaskuista pantawa poislukuun rahasta korwatuksi; jfr Anordna; - (ifrån rullor) poistaa (nimiluettelosta); - (ifrån förslag) wirkaehdotuksesta erottaa l. poistaa.

Afföring

poisluku, lopullinen lukuun= l. laskuunpano.

Afgift

makso, suoritettawa.

Afgångsbetyg

päästö= l. lähtötodistus.

Afgäld

wuokra; wero.

Afgärda

; a. by, siirtokylä; a. hemman, siirtotalo.

Afgöra

päättää, ratkaista; omedelbart a., suorastaan l. kohdastansa päättää.

Afgörande

päättäminen, ratkaiseminen, päätös; vara under a., olla päätettäwänä; målet tillhör hofrättens omedelbara upptagande och a., asia kuuluu howioikeuden suorastaan esille otettawiin ja päätettäwiin; målet beror på a., asia on päätösten waralla.

Afhandling

(jurid.) wälikirja; (aftal) wälipuhe, sopimus; (vetenskaplig) esitelmä.

Afhjelpa

; a. med slut, lopullisesti päättää, saattaa lopulliseen päätökseen; a. målet med laga slut, saattaa asia laillisesti päätökseen; a. brister, parantaa l. korjata puutteita; a. oordningar, poistaa epäjärjestyksiä.

Afhugg

poikkilyöminen.

Afhysa

(åbo) häätää, ajaa pois; - (hemman) yhdistää, häätää, panna yhteiswiljelykseen; a. hemman under stad, säteri, yhdistää talo kaupunkiin, säterihin, häätää talo kaupungin, säterin alaseksi; afhyst hemman, yhdistetty l. häädetty talo; inom stadens afhysta område, kaupunkiin yhdistetystä alueesta.

Afhysning

(af åbo) häätö, pois=ajo; (af hemman) yhdistäminen, häätö.

Afhålla

; a. från tjenstens utöfning, ewätä l. pidättää wiran toimittamisesta.

Afhända

(ngn ngt), ottaa (jklta jtkin); a. sig, luowuttaa itseltänsä.

Afhöra

(vittnen) kuulustaa.

Afkastning, afkomst

tuote, anti, sato.

Afkomma

jälkeiset, sikiö.

Afkommendera

komentaa erilleen.

Afkopiera

kopioida, jäljentää.

Afkorta

(skatter, rester) pyyhkiä pois, poiskirjoittaa.

Afkortning

(af skatter, rester) poispyyhkiminen, poiskirjoittaminen, poispyyhitty l. kirjoitettu; a. (vid bouppteckning) wähennyssumma.

Afkortningslängd

pyyhkimisluettelo.

Afkunna

julistaa; a. en dom för öppna dörrar, julistaa tuomio awoimin owin; offentligen a., julkisesti julistaa.

Afla

siittää; - (gods) hankkia, ansaita.

Aflasta

lähettää lasti.

Aflastare

lastin lähettäjä.

Aflingejord

hankkiomaa, ansiomaa.

Afliqvidera

suorittaa makso, maksaa.

Afliqviderande

suoritus.

Aflysa

julistaa päättyneeksi l. lakanneeksi; a. ting och tingsfrid, julistaa käräjät päättyneiksi ja käräjärauha lakanneeksi.

Aflägga

; a. ed, wannoa, tehdä wala; a. tro- och huldhetsed, wannoa l. tehdä uskollisuuden ja kuuliaisuuden wala; a. examen, prof, käydä l. suorittaa tutkinto, näyte; a. räkenskap, tehdä tili.

Aflöning

palkka, palkkaus.

Aflöningsstat

palkkasääntö.

Aflösning

(kyrkl.) päästö, synninpäästö; (milit.) päästö, muutto.

Afmönstra

päästää, pitää päästö= l. erokatsastelu.

Afmönstring

päästö, päästö= l. erokatsastelu.

Af- och tillträdessyn

lähtö= ja tulokatselmus; laga af- och tillträdes huse- och egosyn å N.N. kyrkoherdebol, laillinen lähtö= ja tulokatselmus N. N. kirkkoherran=wirkatalon kartanosta ja tiluksilla.

Afrad

wero, wuokra; a. och tionde, wero ja tihunti; njuta eftergift å a., saada weron huojennusta.

Afradsdag

weronmaksu=päiwä.

Afradsspannmål

werojywät.

Afrätta

mestata.

Afrättning

mestaus.

Afrättsplats

mestauspaikka.

Afrösa

erottaa pyykeillä, pyykittää.

Afrösning

pyykeillä erottaminen, pyykitys.

Afsalu

; hemta till a., tuoda kaupaksi l. myytäwäksi; hålla till a., pitää kaupan l. myytäwänä.

Afse

ottaa lukuun, ottaa warteen.

Afseende

; med a. derå, siihen nähden l. katsoen; i hvilket a., jota warten, jonka wuoksi; utan a. derå, sitä warteen ottamatta, siitä huolimatta; hafva a. på, tarkoittaa; i nedannämndt a., alempana mainitusta tarkoituksesta; förtjena a., ansaita huomiota; lemna utan a., jättää warteen ottamatta; i a. å underdånigt utlåtande, alamaista lausuntoa warten.

Afsigt

aikomus, tarkoitus; ond a., paha aikomus; i bedräglig a., petollisella tarkoituksella, petollisesta mielestä; i a. att skada göra, wahinkoa tehdäksensä, wahingoittamisen aikomuksesta.

Afsigtlig

tahallinen, aikeellinen.

Afsigtligen

tahallisesti, tahallansa.

Afsitta

; a. böter, istua l. olla sakosta wankeudessa, suorittaa sakko wankeudella.

Afsked

ero, wirkaero; taga a. ur tjensten, ottaa wirkaero.

Afskedad

(ur tjensten) wirkaeron saanut, wirastansa eronnut; wirastaan erotettu.

Afskedsbetyg

erotodistus.

Afskedsbref

erokirja, wirkaero=kirja.

Afskedspass

eropassi.

Afskrifning

kopioiminen, jäljennys; - (i räkenskaper) laskusta l. tilistä poisto l. poistaminen; (det afskrifna) poistomäärä.

Afskrifningsräkning

ottotili.

Afskrift

kopia, jäljennös; i a., kopiana, kopioituna; bestyrkt a., oikeaksi todistettu jäljennös; a-ens riktighet bestyrker, kopian todistaa oikeaksi, oikein kopioiduksi todistaa.

Afskrifva

kopioida, jäljentää; - (från räkenskaper) poistaa laskusta l. tilistä.

Afsluta

; a. bok, laskea tili umpeen, tehdä tilinpäätös; a. köp, päättää kauppa.

Afslå

hyljätä; - a. en sak åt ngn ( på auktion), lyödä kalu jklle.

Afstick

jäljennös, kopia, pistelmä.

Afsticka

(en karta) jäljentää, pistellä.

Afstraffa

rangaista.

Afstyra

estää.

Afstyrka

ewätä, olla puolustamatta.

Afstå

; a. sitt gods på en gång, luowuttaa tawaransa kerrastaan.

Afsyna

pitää l. toimittaa loppukatselmus.

Afsäga

(dom) julistaa; hvilket efter inkallandet afsades, joka, asianomaiset sisään kutsuttua, julistettiin; a. sig, kieltäytyä, luopua jstkin; a. sig uppdraget, kieltäytyä toimeen rupeamasta; a. sig en förmon, luopua edusta.

Afsägelse

kieltäytyminen, luopumus; a. af landtdagsmannauppdrag, kieltäytyminen watiopäiwä=miehen toimesta.

Afsätta

(från en syssla) panna wiralta, erottaa wirasta; afsatt, wiralta pantu.

Afsättning

wiralta=pano; döma till a., tuomita wiralta; - (af varor) menekki.

Afsöndra

erottaa, - (jord) palstata.

Aftal

wälipuhe, sopimus.

Aftala

tehdä wälipuhe l. sopimus, sopia.

Aftjena

; a. med arbete, suorittaa työllä; a. stulet gods, työllä suorittaa warastetun tawaran arwo.

Aftryck

jäljentäpainos.

Afträda

lähteä, luopua jstkin, luowuttaa jtkin; - astua l. mennä ulos; - a. egendom till konkurs, luowuttaa tawara konkurssiin; vederbörande fingo a., asianomaiset saiwat astua l. käskettiin ulos.

Afträdare

lähtijä.

Afrädesafgift

lähtömakso.

Afrädesansökan, afträdesansökning

luowuntahakemus.

Afträdesförmon

luowuntaetu.

Afträdesmål

luowutusasia.

Afträdes- och urarfvasökande

luowuntaedun ja perinnönluowutuksen hakija.

Afträdessyn

lähtökatselmus.

Afträdestvist

luowuntariita.

Afvakta

odottaa.

Afvel

(afkastning från jord) tuote.

Afvelsdjur

siittoeläin.

Afvelsgård

karjatalo.

Afverka

(skog) hakata, hakkuuttaa.

Afverkning

hakkaus, hakkuu, hakkuutus; öfverafverkning, liika hakkaus.

Afverkningsplan

hakkaussuunnitelma.

Afverkningsskifte

hakkuusarka l. =palsta l. =lohko.

Afvika

paeta, poiketa; a. orten, paeta paikkakunnasta; a. från lag, poiketa laista.

Afvita

mielipuoli.

Afvittra

; a. ett bo, osittaa pesä, osingoittaa; a. öfverloppsjord, erottaa liikamaata.

Afvittring

pesänositus, osinkojako; - liikamaan erottaminen.

Afvittringsbevis

pesänositus=todistus.

Afvittringsinstrument

pesänositus=kirja; - liikamaanerotus=kirja.

Afvog

; föra a. sköld emot riket, tarttua aseisin l. kantaa nurjaa kilpeä waltakuntaa wastaan.

Afväga

waakita, mitata korkeus.

Afvägning

waakitus, korkeuden mittaaminen; utsätta en a., panna waakitus karttaan.

Agent

asioitsija, asiamies.

Agentur

asioimisto.

Agio

agio, waihtopalkkio.

Agronom

agronoomi, maanwiljelynneuwoja.

Ajournera

keskeyttää toistaiseksi, siirryttää.

Akademi

akatemia.

Akademihemman

yliopisto=talo.

Akt

(dokumentsamling) kirjawihko, asiakirjat; genomdragen och förseglad a., sinettisiteellä yhdistetyt asiakirjat.

Aktie

osake.

Aktiebank

osakepankki.

Aktiebolag

osakeyhtiö.

Aktiebref

osakekirja.

Aktieegare

osakkeenomistaja.

Aktiekapital

osake=pääoma, osakewarat.

Aktiekupong

osakekuponki, korkolippu.

Aktieteckning

osakkeenotto, osakekirjoitus.

Aktion

(ställande under tilltal) wirkasyyte; stäld under a., wirkasyytteen alainen; - (inför rätta) toiminta.

Aktionär

osakkeenomistaja, osakas.

Aktiv tjenst

wakinainen palwelus.

Aktiva

warat.

Aktor

wirallinen syyttäjä.

Aktorat

wirallinen syyte.

Aktstycke

asiakirja; todistuskappale.

Aktuarie

aktuarius, arkistonhoitaja.

Alarm

hälytys.

Alf

jankko, antura.

Allegat

liite, liitekirja.

Allernådigste

kaikkein armollisin.

Allmän

yleinen.

Allmännig

yhteismaa, yhteikkö.

Allodialsäteri

allodisäteri.

Allong

alonki, wekselin lisälehti.

Aln- och stångtal

kyynärä= ja tankoluku.

Al pari

tasahintainen l. =arwoinen; köpa, sälja a. p., ostaa, myydä tasahintaan.

Alternativ

waihtopuolinen l. =ehtoinen; - waihtopuoli l. =ehto.

Alternativt

waihtoehtoisesti.

Amanuens

amanuenssi.

Ambassad

lähetyskunta.

Ambassadör

ambassadööri, lähettiläs.

Ambulatorisk

kiertelewä; kierto=; a.skola, kiertokoulu.

Amendement

muutosehdotus.

Amiral

amiraali.

Amnesti

amnestia, yleinen anteeksi=anto.

Amortera

kuolettaa.

Amortering

kuoletus, kuoletusmakso; ränta och a. å statslån, waltiolainan korko ja kuoletusmakso.

Amorterings- l. amortissementsfond

kuoletusrahasto.

Amorteringslån

kuoletuslaina.

Amorterinsvilkor

kuoletusehto.

Amortisationsplan

kuoletussuunnitelma l. =kaawa.

Anatomieprosektor

anatomianneuwoja.

Anbud

tarjous.

Anciennitet

wirkaikä=oikeus, wirka=ikä.

Andetid

ewätaika, elonaika.

Andraga

lausua.

Andragande

lauselma, lause.

Anfordran

waatimus; vid a., waadittaessa; efter a., waadittua.

Anföra

sanoa, lausua; a. besvär, walittaa, tehdä walitus.

Anförande

lauselma.

Angelägen

; låta sig angeläget vara, pitää tärkeänä asianansa, pitää tarkka huoli.

Angelägenhet

asia.

Angifningssedel

lastinilmoitus.

Angifva

antaa ilmi, ilmiantaa; a. saken för domstol, ilmiantaa asia oikeudelle; a. ett brott till åtal, ilmiantaa rikos syytteesen; angifven, den angifne, ilmiannon alainen.

Angifvare

ilmiantaja.

Angifvelse

ilmianto; falsk a., wäärä ilmianto.

Angränsande

rajalla olewa, raja=; a. till hvarandra, rajakkain olewat.

Angående

; förordning a. handel och näringar, asetus kaupasta ja elinkeinoista, asetus, koskewa kauppaa ja elinkeinoja; i förordningen a. h. och n., asetuksesta kaupasta ja elinkeinoista, asetuksesta, jota koskee kauppaa ja elinkeinoja.

Anhålla

pyytää, anoa; - pidättää, ottaa kiinni.

Anhängig

wireestä l. wireillä l. riidasta olewa; göra a., panna wireille l. riitaan; göra talan a., alkaa riita.

Ankargrund

ankkuripohja.

Anklaga

syyttää; a-d, syytetty, syytteenalainen.

Anklagare

syyttäjä.

Anklagelse

syyte, syytös.

Anklagelsetillstånd

syytteenalaisuus, syytöstila.

Ankomma

; a. på ngn, olla jkun asiana l. wallassa; a. på vederbörandes pröfning, olla asianomaisten tutkittawa; a. på ngns åtgärd, olla jkun toimena; a. på ngt, olla jkin seikan l. asian nojasta, riippua jstkin.

Ankringspenningar

ankkurimakso.

Anledning

aihe, syy; af förekommen a., ilmaantuneesta l. sattuneesta syystä; om a. dertill förekommer, jos siihen aihetta l. syytä on; i a. deraf, siitä syystä, sen johdosta; i a. af N.N:s yrkande, N.N:n waatimuksen johdosta.

Anläggningskostnad

perustamiskustannus l. =kulu.

Anläggningstillstånd

perustamislupa.

Anläggningsutslag

perustamispäätös.

Anmäla

ilmoittaa.

Anmälan

ilmoitus.

Anmärkningsmedel

oikaisurahat.

Anmärkningsmål

oikaisuasia.

Anmärkningsprocent

oikaisuprosentti.

Annexpastorat

aneksipitäjä.

Annotera

merkitä.

Annuitet

wuotuismakso, wuotinen kuoletusmakso.

Anonym

; a-t bolag, nimetön yhtiö.

Anordna

määrätä maksettawaksi; () () mark a-s till utbetalning af dertill å stat anslagna allmänna del samt afföras i räkenskaperna under 1:sta hufvudtiteln---, () () markkaa maksetaan menosäännöstä sitä warten määrätyistä, yleisistä waroista ja pannaan tililaskuista poislukuun 1:seen pääluokkaan---.

Anordning

maksumääräys.

Anse

katsoa; han skall a-s lika med en tjuf, hän on pidettäwä warkaan wertaisena; a-s enligt lag, tuomitaan lain mukaan.

Anseende

; i a. till, jhkin nähden, jnkin wuoksi.

Anslag

tiedoksi=pano, ilmoitus; köpet offentliggöres genom kungörelse i kyrkor och a. å rättens dörr, kauppa julkaistaan kuulutuksella kirkoista ja ilmoituksella oikeushuoneen owella; offentligt a., julkinen tiedoksi=pano; utfärda a., tehdä tiedoksi=pano; efter a. utgifva, tiedoksi=panon jälkeen ulosantaa; - penninge a., rahanmääräys; määrärahat; extra a., satunnaiset rahanmääräykset; särskilda årliga a., erinäiset wuotuiset määrärahat; - (hemligt förehafvande) hanke, salahanke.

Anslagsfråga

rahanmääräys=kysymys l. =asia.

Anslagspost

rahanmääräys=erä l. =osa.

Anslagstid

ilmoituksen määräaika.

Anslå

(kungörelse m.m.) panna tiedoksi, julkinaulata; - (medel) määrätä, säätää.

Anspråk

waatimus; göra a. på ngt, waatia jtkin.

Anstalt

(inrättning) laitos; (åtgärd) toimi; foga a., pitää tointa, ryhtyä toimeen.

Anstifta

(ngt), panna jtkin alkuun, yllyttää jhkn; a. brand, wirittää poltto.

Anstiftan

yllytys (rikokseen).

Anstiftare

(rikokseen) yllyttäjä.

Anstå

jäädä, wiipyä; låta a., antaa aikaa, jättää; målets behandling a-r till förstinstundande lagtima ting, asian käytteleminen jääpi ensintulewiin warsinaisiin käräjiin; med föredragningen af saken a-r, asian esitteleminen jätetään.

Anstånd

wiiwytys, odotusaika; begära a., pyytää aikaa; gifva a., suoda aikaa.

Anställa

; a. förhör, kuulustaa, pitää tutkimus, tutkia; a. åtal, syyttää; a. rättegång emot ngn, nostaa riitaa jkuta wastaan; a. å stat, asettaa wakinaiselle palkalle; a. i tjenst, ottaa l. asettaa wirkaan l. palwelukseen.

Anställning

sija, wirka, toimipaikka.

Ansvar

edeswastaus; vid a., som lag stadgar, lain määräämän edeswastauksen uhalla l. haastolla, sillä uhalla, jonka laki säätää; ställa till a., waatia edeswastaukseen; förfallen till a., edeswastaukseen wikapää.

Ansvara

wastata (jstkin), olla wastuunalainen.

Ansvarig

wastuunalainen.

Ansvarighet

wastuunalaisuus.

Ansvarsfrihet

wastuunwapaus.

Ansvarsgill

wastuunalaiseksi otollinen.

Ansvarspåföljd

edeswastaus.

Ansvarspåstående

edeswastauksen waatimus.

Ansvarsskyldighet

wastuuwelwollisuus.

Ansvarssumma

wastuusumma.

Ansöka

hakea.

Ansökning

hakemus; skriftlig a., hakemuskirja, kirjallinen hakemus.

Ansökningsskrift

hakemuskirja.

Ansökningstid

hakemusaika; a-en utgår, h. loppuu l. menee umpeen.

Antaga

hywäksyä, ottaa hywäksi; - ( i tjenst) ottaa.

Antaglig

otollinen, kelpaawa; a. pant eller säkerhet, otollinen pantti tahi wakuus.

Antaglighet

otollisuus, kelpaawaisuus.

Anteckna

merkitä.

Antvarda

; a. i ngns gömmo, jättää jkun talteen.

Anvisa

osottaa.

Anvisning

osotus; meddela a. om ändringssökande, antaa osotus miten muutosta on haettawa; - (att lyfta penningar) osotus, osotuslippu; a. å viss man, nimitetylle miehelle asetettu (maksun) osotus.

Apothekarebref

apteekkarikirja.

Apotheksprivilegium

apteekkioikeus.

Appell

weto; walitus.

Appellera

wedota; walittaa.

Approximativ

likimääräinen.

Approximativt

likimäärin, arwiolta.

Arbete

; allmänt a., yleinen työ.

Arbetsdom

työtuomio.

Arbetsför

työhön kykenewä, työnwoipa.

Arbetsfördelning

työnjako l. =jaotus.

Arbetsföreståndare

työnjohtaja.

Arbetsförteckning

työluettelo.

Arbetshus

työhuone.

Arbetshusfond

työhuone=rahasto.

Arbetshusinrättning

työlaitos.

Arbets- och korrektionsinrättning

työ= ja ojennushuone l. =laitos.

Arbetsskyldighet

työwelwollisuus.

Arbetsstraff

työrangaistus.

Arbiträr

arwiomääräinen, arwionmukainen.

Areal

ala, pinta=ala.

Arealmått

pintamitta.

Arf

perintö, perimys; taga a., periä; gå i a., mennä perinnöksi; i a. gången, peritty; jäf i a., perintöeste.

Arffallen

periwäinen, perintöoikeudellinen.

Arfgods

perintöomaisuus.

Arflåtare

perittäwä, perinnönjättäjä.

Arflös

perinnötön.

Arflöshet

perinnöttömyys.

Arfsfall

periminen.

Arfsföljd, -ordning

perintöjärjestys l. =wuoro.

Arfsförening

perintösopimus.

Arfskifte

perinnönjako.

Arfskiftesinstrument

perinnönjako=kirja.

Arfslott

perintöosa, osinko.

Arfsmedel

perintörahat.

Arfsrätt

perimysoikeus.

Arfstvist

perintöriita.

Arftagare, arfvinge

perillinen, perijä.

Arftägt

perinnönotto l. =saanti.

Arfvejord

perimysmaa, peritty maa.

Arghet

kiukku.

Arkebusering

kuoliaaksi ampuminen.

Arkeologisk kommission

arkeologinen toimisto.

Arkitekt

arkkitehti.

Arkiv

arkisto.

Arkivare

arkistonhoitaja.

Armé

armeija.

Arrendator

wuokraaja, arentimies, arentilainen.

Arrende

wuokra, arenti.

Arrendeafgift

wuokra= l. arentimakso.

Arrendekontrakt

wuokra= l. arentikontrahti.

Arrendera

wuokrata, ottaa l. antaa wuokralle l. arennille.

Arrendetid

wuokrakausi, arentiaika.

Arrest

aresti; civil a., kotiaresti; enkel a., yksinkertainen a.; sträng a., kowa a.; skärpt a., kowennettu a.; a. å högvakt, pääwahti=aresti.

Arrestant

arestilainen.

Arrestera

panna arestiin.

Arreststraff

arestirangaistus.

Arsenal

asehuone, arsenaali.

Artikel

luku, artikla.

Arviohufvud

arwiopää.

Arviohufvudränta

arwiopää=wero.

Arviorubel

arwiorupla.

Arvode

palkkio.

Arvodesräkning

palkkiolasku.

Aspirant

pyrkijä.

Assessor

asessori.

Assignant

osotuksen antaja.

Assignation

osotus.

Assignera

antaa osotus.

Assistent

apulainen.

Assistentläkare

apulaislääkäri.

Association

yhdistys, yhdyskunta.

Assuradör

wakuudenantaja, assuradööri.

Assurans

wakuutus.

Assuransafgift, assuranspremie

wakuutusmakso.

Assuransbolag

wakuutusyhtiö.

Assuransfrihet

wakuutusmakson=wapaus.

Assuranspolis

wakuutuskirja.

Assurera

wakuuttaa.

Asyl

turwapaikka.

Attest

todistus, atesti.

Attestera

todistaa, antaa todistus.

Auditör

auditööri, sotatuomari.

Augmentshemman

akumenttitalo.

Augmentsränta

akumenttiwero.

Auktion

huutokauppa, awisioni; arrende a., arenti= l. wuokra=h.; definitiv a., lopullinen h.; entrepenad a., urakka=h.; exekutiv a., pakko=h.; frivillig a., wapaaehtoinen h.; a. i upp- och afslag, nosto= ja lasku=h.

Auktionera

myydä huutokaupalla l. awisionissa.

Auktionskammare

huutokauppa= l. awisionikamari.

Auktionskammarföreståndare

huutokaupan=johtaja.

Auktionsprocent

huutokauppa=prosentti.

Auktionsprotokoll

huutokauppa=protokolla l.=pöytäkirja.

Auktionsskilling

huutokauppa=hinta, huutokauppa=summa.

Auktorisera

waltuuttaa, oikeuttaa.

Auktoritet

se Myndighet.

Auskultant

auskultantti.

Autentisk

oikeaperäinen.

Aval

awaali.

Avisbref

tietokirje.

A vista

näytettäessä, näkemästä.


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]