FotograferingsanvisningarAvsikten med dessa instruktioner är att vägleda personer, som vill fotografera gravmonument, med själva fotograferingen och med inmatningen av uppgifterna till en databas.

Med hjälp av instruktionerna standardiseras och förenklas överföringen av uppgifterna till databasen på Genealogiska Samfundets i Finland webbplats www.genealogia.fi.

Instruktionerna är främst avsedda för användare av digitalkamera, men de går även att tillämpa på pappers- och diabilder.

Allmänt

Genealogiska Samfundet i Finland erbjuder serverutrymme åt bilder av gravmonument på servern www.genealogia.fi. Vem som helst kan sända in bilder till bestående och offentlig förvaring på servern.

Upphovsrätt

Fotografen har alltid upphovsrätt (copyright) till bilderna, om denna inte överlåter upphovsrätten till exempel till Genealogiska Samfundet i Finland.

Bildtexterna

Fotografen skriver in bildtexterna enligt anvisningarna nedan.

Val av begravningsplats

Samtliga begravningsplatser i Finland och finländska begravningsplatser utanför Finland tas med. Det lönar sig att välja en begravningsplats som helt eller delvis är hotad att förstöras till fotograferingsobjekt. Speciellt viktiga är de gamla ortodoxa begravningsplatserna. Dessa församlingars kyrkböcker börjar sent och är ofta bristfälligt förda.

Val av gravmonument

Val av gravmonument som skall fotograferas kan ske enligt olika kriterier och bör alltid anges på www-sidorna. Sådana kan vara t.ex. "alla monument", "monument äldre än år 1900", "träkors" osv.

Fotograferingstillstånd

Det behövs inget tillstånd för fotograferingen av varken församlingen eller av gravägare. Konstnärligt betydelsefulla gravmonument kan dock skyddas av lagen om upphovsrätt, men är ej av större betydelse då fotograferingen ej sker för kommersiella ändamål. Fotograferingen bör ske finkänsligt och utan att förorsaka olägenheter åt gravägaren eller skador på själva graven.

Presentation av uppgifterna på Internet

Varken dataskyddslagar eller andra lagar hindrar att uppgifterna läggs ut på Internet eftersom det är fråga om uppgifter som rör avlidna personer.

Bildstandard

Digitalkameror kan vanligen spara bilderna i olika bildformat. På Internet används bildformaten JPG och GIF. Det är ej av större betydelse vilket format väljs, då det är enkelt att konvertera mellan de olika formaten.

Bildens storlek

För närvarande är bredden på bilderna 640 punkter (pixel). Bildens höjd bestäms alltid av bildens bredd. Eftersom bildskärmarnas resolution (punkttäthet) ständigt ökar bör bilderna fotograferas med en bredd av minst 1000 pixel (om kameran klarar av detta). Bildens bredd förminskas av Genealogiska Samfundet i Finland före de blir offentliga. Bilderna kan publiceras med större antal pixel vi ett senare tillfälle då skärmarnas resolution förbättrats, utan att gravmonumenten behöver fotograferas på nytt.

Namngivningen av bilderna

Det är enklast att låta digitalkameran bestämma namnet på bilderna. Om namnets första del kan påverkas, lönar det sig att välja namnet på orten eller början av detta samt en löpande numrering. Det lönar sig inte att döpa om bilderna före de levereras till Genealogiska Samfundet i Finland. Man bör i vilket fall som helst undvika att ge bilderna namn efter dem som nämns på gravmonumenten.

Obs! I bildnamnen får ej förekomma s.k. skandinaviska bokstäver (åäö), specialtecken eller mellanslag.

Om digitalkameran inte numrerar bilderna fortlöpande utan tar i bruk nummerserien på nytt då minneskortet byts bör bilderna läggas i skilda pärmar. Genealogiska Samfundet i Finland ger nya namn åt bilderna då de överflyttas till en gemensam pärm.

Kamerans optioner

Kamerans optioner såsom automatisk datering eller numrering på själva bildytan bör kopplas bort före fotograferingen inleds.

Kuvien toimitus

Bilderna skickas till Genealogiska Samfundet i Finland på t.ex. CD- eller DVD-skivor. Adressen är

Genealogiska Samfundet i Finland
Elisabetsgatan 16 A
00170 Helsingfors

Enstaka bilder kan skickas som bilagor till e-postmeddelanden till adressen kirjat@genealogia.fi (en bild per meddelande).

Excel-inmatningsbotten

Fotografen bör göra en förteckning över bilderna och gravmonumentens texter med hjälp av kalkylprogrammet Excel (eller något annat kalkylprogram, t.ex. Works) eller ordbehandlingsprogrammet Word. I tabellen skrivs in bildens namn och namnen som förekommer på gravmonumentet samt datuminformationen.

Ett färdigt inmatningsbotten kan hämtas för olika versioner av Excel och Word:

Excel 97/2000

Hämta botten

Excel 95/5.0

Hämta botten

Word 97-2000 Hämta botten

Starta hämtningen genom att klicka på Hämta botten -länken med musens högra knapp. Spara filen i önskad mapp. Starta Excel eller Word och öppna filen på vanligt sätt. Ge ett nytt namn åt filen före du börjar själva inmatningen av uppgifterna.

Anvisningar för de olika fälten

Huvud-

Allmänna anvisningar

 

 

Födelse-

Döds-

Tilläggsbilder

bild

Förnamn

Släktnamn

Text

tid

tid

Bild2

Bild3

Bild4

ja512

Karl

Lundström

 

12.7.1897

3.12.1902

 

 

 

ja513

Sigrid

Lundström

Sigrid Lundström f. Lahti

7.12.1934

9.1.2002

 

 

 

ja513

Sigrid

Lahti

Sigrid Lundström f. Lahti

7.12.1934

9.1.2002

 

 

 

ja515

Kalle

Kula

 

1923

 

ja516

 

 

hk56790

Pelle

Småfisk

 

 

1967

 

 

 

Följ anvisningarna noggrannt. I fälten skrivs endast de uppgifter som anges i anvisningarna. Tabellen konverteras automatiskt till det format som används i databasen för gravmonumenten. Om uppgifterna matas in enligt anvisningarna är konverteringen enkel och snabb att utföra. Korrigeringar som bör göras för hand är minimala och risken för fel minskar.

Använd aldrig kalkylprogrammets datumceller!

Textens längd är ej av betydelse. Observera dock, att Excel 95/5.0 och äldre versioner begränsar fältens längd till 255 tecken. Om alltför långa texter skrivs in i Text-fältet visar Excel bara "####..." i fältet. För att undvika detta kan fältets typ ändras till Excels allmänna fälttyp.

Alla namn, orter och gårdar skrivs med stor begynnelsebokstav. De övriga skall vara små bokstäver. Övriga ord skrivs med stor begynnelsebokstav i början av en mening, alla andra bokstäver skall vara små.

Om den begravda är antecknad endast med förnamnets begynnelsebokstav och ett släktnamn bibehålls detta skrivsätt. Efter förnamnets begynnelsebokstav skrivs en punkt. Om det finns flera initialer eller om den första initialen följs av ett utskrivet namn skrivs alltid ett mellanslag i mellan.

Om släktnamn eller förnamn saknas eller är oläsligt ersätts detta med ett ?-tecken (dvs. endast ett ?-tecken skrivs i fältet).

Uppgifterna på gravmonumenten tolkas inte, utan de skrivs exakt såsom på monumentet.

Förnamn- eller Släktnamn-fälten

Med hjälp av dessa fält söker man på släkt- och förnamn i databasen med gravmonument.

I Släktnamn-fältet skrivs endast ett släktnamn. I Förnamn-fältet skrivs samtliga förnamn eller initialer som personen har på gravmonumentet.

Adelsprefixen (von, af osv.) skrivs efter släktnamnet.

Om gravmonumentet har flera namn får varje namn en egen rad i tabellen.

Ofta har monumentet ett släktnamn som rubrik. Om gravmonumentets rubriknamn ej sammanfaller med den begravdas släktnamn, anges endast den begravdas namn. Om det dock tydligt framgår, att den begravda någon gång använt rubrikens namn, får den begravda två rader i tabellen med olika släktnamn i Släktnamn-fältet.

Text-fältet

Detta fält används endast om man vill skriva in andra uppgifter än bara för- och släktnamn.

Om den begravda har dubbla namn, t.ex. född Lundström, skrivs t.ex. Stina Boxqvist, f. Blomlund. Namnen skrivs med ordningsföljden förnamn-släktnamn. Adelsprefixen (von, af osv.) skrivs före släktnamnet. Smeknamn skrivs inom parentes efter de egentliga förnamnen.

Födelsetid- och Dödstid-fälten

Datum skrivs i formatet dd.mm.åååå utan eventuella nollor framför dag och månad. I fälten kan skrivas endast årtal om noggrannare datum saknas.

Då det är fråga om bilder från Nord-Amerika kan datum skrivas "Jan. 8, 1902" eller "January 8, 1902".

Oklara siffror ersätts med ?-tecken. Det är skäl att begränsa användningen av ?-tecken.

Bild2, Bild3, Bild3

Varje gravmonument representeras vanligen av en bild, men det kan dock finnas sammanlagt fyra bilder för ett gravmonument. Bilderna presenteras i följande ordning (räknat uppifrån): Huvudbild, Bild2, Bild3, Bild4. Alla texter skrivs ut under den nedersta bilden.

Varje bild har ett unikt filnamn. Filnamnet består oftast av ett ord och en nummerserie samt ett prefix som anger bildtyp, t.ex. pict345.jpg, pict346.jpg, dscn8678.jpg, dscn8679.jpg. Det saknar betydelse om bildnamnen är skrivna med stora eller små bokstäver. Ordet i början av filnamnet bör vara samma för alla bilder från samma begravningsplats och nummerserien helst löpande. Det lönar sig inte att ändra filnamnen kameran har gett åt bilderna.

I bildnamnen får ej förekomma s.k. skandinaviska bokstäver (åäö), specialtecken eller mellanslag.