GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Bidrag till släkten Hohenthals ursprung.

Torvald T:son Hohenthal

Enligt BERGHOLM (Sukukirja, s. 602) skulle släkten Hohenthal i Finland härstamma från Pommern, varest på godset Cransdorf en adlig släkt, von Hohenthal, var bosatt i slutet av 1700-talet. Uppgiften äger såtillvida grund, att stamfadern för släktgrenen i vårt land, kaptenen vid Österbottens regemente, (majoren vid Uleåborgs frikår) Nicolaus Jacob von Hohenthal, första gången var gift med en dotter till kapten Johan Hartwig von Lützow, vilken ägde godset Cransdorf på Rügen. I detta äktenskap föddes 20.9.1762 sonen Johann Arvid Nicolas sedermera en av arvtagarena till ifrågavarande gods, vilken rättighet han dock genom vissa överenskommelser vid Nykarleby rådstuvurätt den 18.8.1792 överförde på löjtnanten vid Österbottens regemente Carl Fredrik Humble. Han var sergeant vid Österbottens reg. och skrev sig Iohannes Arvid Bogislaus von H. Att den muntliga traditionen, vilken Bergholm tydligen i detta fall stött sig på, förlagt släktens ursprung till Cransdorf, får sålunda sin förklaring.

Enligt samma författare finnes flere släkter i Tyskland med namnet Hohenthal, bl.a. en grevlig dylik i Sachsen, och en borgerlig, vars stamfader från Stockholm, efter 30 åriga kriget, bosatte sig i Königsberg. Med den grevliga familjen torde släkten i Finland ej hava annat gemensamt än namnet. Som känt härstammar denna från en köpman i Leipzig, Peter Hohmann, vilken år 1707 blev adlad med namnet von Hohenthal, och vars barnbarn upphöjdes i grevligt stånd. Varför Hohmann tilldelades namnet Hohenthal är en sak som jag tillsvidare ej lyckats utgrunda. Mycket talar emellertid för, att den borgerliga släkten i Tyskland och släkten i Finland, härstamma från samma person, Georg (Jürgen) Hohenthal i Königsberg in der Neumark (Brandenburg).

Överläraren, professor CARL HOHENTHAL i Marburg, död 1914, har uppgjort en stamtavla över den borgerliga släkten Hohenthal i Tyskland, vilken börjar med Georg Hohenthal, kornett (?) i 30-åriga kriget, gift i Königsberg in der Neumark 15.10.1649 med Margareta Masekow. I stadens borgaredbok står på sidan 477: »Jürgen Hohenthal aus Stockholm in Schweden juravit 1653 den 21 Februar». I dopregistret skrives förnamnet Georg. Det är synbarligen denne stockholmare Bergholm syftat på som stamfar för den tyska släkten; tyvärr har det icke lyckats att återfinna honom i Stockholm, varför det vore intressant att få veta varifrån BERGHOLM erhållit uppgiften om hans rikssvenska ursprung. Georg Hohenthal hade 6 barn, bl.a. Gottfried, född 24.11.1654, och Joachimus, född den 15.2.1657. Den förre anses som stamfar för den tyska grenen, men om Joachimus står i stamtavlan endast antecknat: »Beruf und verbleibt unbekannt».

En rikssvensk genealog, fru Elise Åhsberg, har emellertid för flere år sedan delgivit Dr. C. M. HOHENTHAL, Helsingfors, sina forskningsresultat rörande släkten H. Enligt henne hette major Nicolaus Jacob von H:s farfar Joachim. H. och var bosatt nära Norrköping i Gårdeby på Spolstad [1]. Från landsarkivet i Vadstena har erhållits ett utdrag ur Gårdeby församlings kyrkoböcker, enligt vilka trumpetaren Joachim Hohenthal gifte sig 13.12.1685 med jungfru Christina Mattsdotter Schildt, och begrovs i Gårdeby 4.9.1695 men flyttades till hustruns föräldrars grav i Norrköpings stadskyrka 10.12.1709, i samband med hustruns begravning. Angående hans härkomst ha inga uppgifter påträffats i arkivet. Emellertid torde man på säkra grunder kunna anse denna Joachim identisk med den i Königsberg år 1657 födde Joachimus. Att Georg Hohenthal, som ju var kavallerist, bör hava havt söner, vilka ägnade sig åt samma yrke, kan ju tjäna som bevis, och vidare, att åtminstone någon av hans barn skulle söka sig till faderns hemland, Sverige, såsom ju fallet var med Joachim Hohenthal på Spolstad. Krigsarkivet i Stockholm har lämnat följande meddelande: »Trumpetaren Joachim Hohenthal var anställd vid Livkompaniet av Östgöta kavalleriregemente och återfinnes i 1687 och 1692 års generalmönsterrulla för detta regemente, i den senare antecknad såsom andre trumpetare vid Livkompaniet, och innehavare av bostället Grinneby i konungsunds socken, Östergötlands län».

Vid jämförelse mellan fotografier av tyska och finska grenens medlemmar spåras ofta t.o.m. slående likheter, och de mest typiska karaktärsegenskaperna synas också vara gemensamma, fakta som även tyda på släktskap.

I äktenskapet mellan Joachim Hohenthal d. ä. och Christina Schildt föddes 6 barn: Jertrudh, f. 5.5.1688 i Gårdeby, g. 1) m. stadskirurgen i Norrköping Jacob Schnarr, 2) m. handlanden i samma stad Simon Schröder, Blechert, f. 13.2.1690 i Gårdeby och död där 1703; Augustin,(us), döpt 20.10.1693 i Gårdeby, krigskommissarie, ränte- och proviantmästare, g. m. Agnes Elisabeth de Silentz [2]; Carl f. (när?) i Gårdeby?, stadsfältskär (-kirurg?) i Mariestad, g. m. Anna Catharina von Aken; Margareta, f. (när?) i Gårdeby?, g. 1) m. postmästaren i Norrköping Lorentz (Lars) Haegg, 2) m. porträttmålaren Johan David Schwartz; Joachim d.y (eg. Jochum), döpt 24.7.1695 i Gårdeby, löjtnant vid livkompaniet av drottningens livregemente i Stralsund, g. m. Beata Augusta von Warnern. I detta sistnämnda äktenskap föddes i Stralsund och döptes 21.9.1730 den blivande stamfadern för släktgrenen i Finland Nicolaus Jacob.

 

[1] H. SÖDERSTEENs forskningar i Stralsund är 1913 fastställde majoren Nicolaus Jacob von Hohenthals föräldrar.

[2] Jfr. ELGENSTIERNA, Ättartavlor II, s. 260.

 

Selostus.

Kirjoittaja esittää tietoja Hohenthal-suvun alkuperästä, josta Bergholmin Sukukirjassa on viittaus, että se olisi Pommerista. Suomen haaran kantaisän kapteeni Nicolaus Jacob Hohenthalin 1. vaimo, s. von Lützow, oli kyllä sieltä kotoisin, ja itse hän oli syntynyt Stralsundissa 1730, mutta isänsä luutnantti Joachim H. nuor. Gärdebyssä lähellä Norrköpingiä 1695. Tämän isä rumpali Joachim H, vanh. oli ilmeisesti sama kuin Königsbergissä Brandenburgissa 1657 syntynyt Georg Hohenthalin ja Margareta Masekowin samanniminen poika.

 
Genos 10(1939), s. 95-97

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1939 års register | Årgångsregister