GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Noter | Artikelns slut ]

Notiser ur Revals och Narvas kyrkböcker

Pol.mag. Georg Luther, Helsingfors

Talrika genealogiska band sammanknyter Finland med grannlandet söder om Finska viken, men de källor rörande Estland som står våra släktforskare till buds är mycket knapphändiga. Av central betydelse i detta bristfälliga material är de avskrifter av Revals och Narvas kyrkböcker Riddarhuset anskaffade på 1930-talet. En mikrofilmkopia av dem finns numera på Riksarkivet.

Vid genomgång av dessa böcker har jag antecknat en rad uppgifter om personer med anknytning till Finland och Sverige. Huvudvikten har lagts vid notiser, som ger kompletteringar till vår genealogiska litteratur, samt vid personer, vilka förekommer bara någon enstaka gång. Utom ramen för dessa korta notiser faller de ofta rätt omfattande uppgifter, vilka kan sammanställas om ättlingar till från Finland överflyttade personer. Adliga personer har även i huvudsak lämnats obeaktade, då omfattande excerpter rörande dem föreligger på Riddarhuset. Notiserna ger givetvis ingen uttömmande bild av det innehåll i böckerna, som är av intresse för Finland och Sverige.

Som bakgrund för uppgifterna ges följande kortfattade översikt av avskrifternas omfattning. I förteckningen nämnes alla kalenderår, för vilka åtminstone någon uppgift föreligger, likaså de år för vilka uttryckligen utsäges, att inga uppgifter funnits att införa.

Reval. Ritter- und Domkirche (nedan förkortad Domk.), tysk-svensk, från 1712 tysk församling: födda (resp. döpta) 1662-1712, 1724-1758; vigda 1662-1665, 1679-1699, 1724-1758, 1794-1813; döda (resp. begravna) 1662-1665, 1691-1694, 1711, 1713, 1720, 1724-1758, 1794-1797; dessutom alfabetiskt ordnade utdrag ur samtliga böcker till början av 1900-talet [1].

St Olaikirche (nedan: Ol.), tysk församling: födda (döpta) 1652-1690, 1692-1811; vigda 1652-1709, 1711-1749, 1754-1833; döda (begr.) 1603-1746, 1754-1821; dessutom alfabetiskt ordnade utdrag ur samtliga böcker till början av 1900-talet.

St Nikolaikirche (nedan: Nik.), tysk församling: födda (döpta) 1652-1657, 1663-1833; vigda 1652-1657, 1663-1833; rörande döda (begr.) föreligger endast alfabetiskt ordnade utdrag ur »Totenbuch», som togs i bruk 1629 men i vilken sedermera även äldre uppgifter (den äldsta från 1558) införts. Uppgifterna sträcker sig till 1781 och torde återge bokens hela innehåll. I avskriften ges dessutom ett par uppgifter om prästordinationer 1662.

Heil. Geistkirche (nedan H.G.), estnisk församling: längd över klockringningar (vid begravningar, vilka delvis ägt rum i andra kyrkor) 1579, 1588, 1590-1594, 1600-1603.

St Michaeliskirche (nedan: Mich.), svensk-finsk församling: födda (döpta) 1697-1702, 1742 [2], 1744 [2]; vigda 1697-1763; döda (begr.) 1697-1751. I avskriften ingår dessutom »Personalia des Pastors Johan Roos» (kyrkoherde i församlingen 1753-1789), vilka ger biografiska och genealogiska uppgifter om honom och hans familj, samt några uppgifter om prästordinationer och kyrkvärdar.

För den finsk-estniska församlingen vid Karlskirche, som upplöstes 1717, och för de yngre församlingar, som grundades på 1800-talet, föreligger inga avskrifter. De ovan nämnda alfabetiskt ordnade utdragen är sammanställda av W. Hoyningen-Huene som en fortsättning av hans tryckta arbete »Auszüge aus den Kirchenbüchern des Estländischen Konsistorialbezirks bis zum Jahre 1900, I» (Reval 1915). Medan endast adliga personer upptagits i detta verk ingår i utdragen ur Revals kyrkböcker även uppgifter om andra personer.

Narva. [3] Tyska församlingen (nedan: ty.): födda (döpta) 1644-1654, 1656-1691, 1704-1833; vigda 1644-1654, 1656-1661, 1665-1670, 1673, 1675-1691, 1704-1713, 1715, 1717-1833; döda (begr.) 1644-1654, 1656-1662, 1665, 1666, 1675-1681, 1704-1707, 1709-1750, 1764-1833. Då Narvas befolkning 1708 förvisades till Ryssland medtogs den 1704 påbörjade »nya» kyrkboken till Vologda. Bland avskrifterna föreligger därför följande uppgifter om »exilförsamlingen» där: födda (döpta) 1708-1723; vigda 1708-1712, 1715-1717, 1722; döda (begr.) 1708-1712, 1714-1722.

Svensk - finska församlingen (nedan: sf.): födda (döpta) 1740-1752, 1762-1773, 1775, 1776; vigda 1740-1751, 1763, 1765-1769, 1772, 1775; döda (begr.) 1740-1752, 1762-1772, 1775, 1776.

För den svenska domkyrkoförsamlingen, som upplöstes 1704, föreligger inga avskrifter i samlingen på Riddarhuset.

Utan släktnamn. »Gertraut Erichstochter, Tochter des + Pastors zu Aboo Erich Henrichssohn», g. i Reval (Nik.) 1.7.1679 med Friedrich Krahtz »aus Thüringen, ein Soldat». Erik Henriksson har ej kunnat identifieras, och uppgiften att han var pastor i Åbo är synbarligen felaktig.

Alander. Olof Alander, »Kngl. Drabant aus Schweden», g. i Reval (Mich.) 16.1.1737 med Regina Almström, »Tochter des + Regimentsquartiermeisters». Se Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, s. 6.

Albogius. Birgitta von Hollen, änka efter köpmannen Hans Andersson Albogius, g. i Reval (Ol.) 11.10.1706 med Joachim Andrea (Andreas, Andreae?) Sommer, »Weinverlasser». Hans Andersson tillhörde synbarligen den ingermanländska prästsläkten Albogius.

Alftan. Herr Abraham Alftan, g. i Reval (Mich.) 14.2.1729 med Annika Sieffers. Brudgummen är möjligen den Abraham Haraldsson Alftan, som nämnes i Släktbok, Ny följd, sp. 837.

Argillander. Karl Johan Argillander, »Regmt. Chir. b. Nischegorod. Regmt»., g. i Narva (ty.) 24.4.1763 med Anna Catharina Seideler, dotter till handlanden och åldermannen i Narva Jacob Seideler. Se Bergholm, Sukukirja, s. 68.

Bange. Anna Elisabet Bange, »Tochter des + gewesenen Cammeriers in Åbo Andreas Bange», g. i. Narva (ty.) 1.2.1705 med kyrkoherden i Duderhof Abraham Wassermann. Anna Elisabet nämnes ej av Wallinkoski bland Anders Banges barn i Genos 1947, s. 30.

Berens. Jgfr. Dorotea Katarina Berens, dotter till borgmästaren i Sordavala Johan Fredrik Berens, g. i Narva (ty.) 9.1.1679 med räknemästaren vid tyska skolan där Johan Georg Fischer.

Björn. Handlanden Jonas Björn i Göteborg, som var död 1694, hade döttrarna Emerentia, g. i Reval (Nik.) 21.3.1694 med Simon Blanckenhagen, och Anna, g. i Reval (Nik.) 13.11.1699 med Anders Mickelsson Hiörnberg, »Kaufgeselle».

von Brandenburg. Beata Brandenburg, »des Seligen Herrn Capit. Hochmuths Frau Wittwe» nämnes 1706 fadder i Narva (ty.). Hon saknas i Bergholms utredning av släkten (a.a.). Hennes man var troligen kapten Kasimir Ertman Hochmuth, se Lewenhaupt, a.a., s. 300.

Brenner. 1. Abraham Brenner, »Theologiae Stud. et Ministerii Candidatus», g. i Reval (Ol.) 12.11.1704 med jgfr. Ursula Dusaeus, dotter till handlanden där Christian Dusaeus, vars änka Ursula Lindeman begrovs där (Ol.) 8.10.1710. Se Bergholm, a.a., s. 225, och Brenner, Slägterna Brenner i Finland, s. 30.

2. Susanna Brenner, »Tochter des + Peter, Propst in Schweden», g. i Reval (Nik.) 29.8.1725 med löjtnanten vid (ryska?) flottan Johan Jürgen von Kruse. Susanna synes vara en tidigare okänd dotter till den 1720 avrättade prosten Petrus Brenner. Se Bergholm, a.a., s. 224, och Brenner, a.a., s. 28.

3. Konstapeln Karl Brenner, begr. i Reval (Mich.) 19.4.1741, död 71 år gammal. Möjligen den Karl, som nämnes i Bergholm, a.a., ss. 229 och 1434, samt Brenner, a.a., s. 82.

Brodeen. Wendla Christina Brodeen, »Tochter des + Hinrich, Stadt u. land Official in Stockholm», g. i Narva (ty.) 24.9.1752 med Christian Fresser, »Rgmt. Chir. b. d. hiesigen Garnison».

Brunnerus. Annika Brunnera, g. i Reval (Mich.) 14.1.1722 med båtsmannen vid kejserliga flottan Samuel Perkinsen (Parkinson?).

Bunovius. Kristina Bunovia, g. i Reval (Mich.) 28.12.1698 med Jonas Apelroth. Bruden var möjligen dotter till kapellanen i Sjundeå Anders Bunovius.

von Burghausen. Elisabeth von Burghausen, dotter till Arent v. B., g. i Reval (Nik.) 23.5.1657 med Andreas Koskull, »Erbges. auf Kulssdorff». Elisabeth saknas bland Arents barn i Durchmans utredning i GSÅ VIII, ss. 148-150.

Byström. Helena Barbara Byström, dotter till avlidne handlanden i Ekenäs Erik Johan B., g. i Reval (Ol.) 30.5.1824 med Christoph Heinrich von Riesemann, »Estl. Gouv.-Prokureur, Etatsrat und Ritter».

Böckelman. Claus Böckelmann, »gewesener Amtsverwalter auf Penningbyy», g. i Reval (Ol.) 23.5.1705 med jgfr. Dorothea Elisabeth Finnhagen, dotter till avlidne kaptenen Henrik F.

Clerck. Patrik Clerck, »Capit. Lieut. unter d. Kgl. Schwedischen Admiralität im Carlscrona» hade döttrarna Gertrud Juliana C., g. i Reval (Ol.) 5.12.1728 med »Hr Swen Axel (Axell?), Premier Pilot bei d. Kaiserl. Schiffsflotte», samt Dorotea Elisabet C., g. i Reval (Ol.) 13.11.1729 med »Wilhelm Gwalton, Premier Pilot bei d. Kaiserl. Flotte». Se Lewenhaupt, a.a., s. 118 och Börjeson, Biografiska anteckningar om örlogsflottans officerare, s. 43.

von Creutlein. Kaptenen Johan Ludvig von Creutlein, från vilken släkten von Creutlein i Finland härstammar, uppges i Bergholm, a.a., s. 354, »troligen» vara son till kaptenen Konrad v. C. Revals kyrkböcker ger flere tilläggsnotiser om denne Konrad och hans bror Gustaf och dessa visar bl.a. att Johan Ludvig var son till den sistnämnde. Det har synts lämpligt att här komplettera uppgifterna från Reval med några andra notiser om släktens andra och tredje led. Forskningar rörande stamfadern Konrad d.ä. har ej bedrivits. En fingervisning om var släktens ursprung står att söka ger eventuellt Lewenhaupts uppgift (a.a., s. 226) att kaptenen Victor von Gentzkows änka Augusta Sophia Kreutlein 1738 levde i Stargard.

I. Konrad Kreutlein, adlad von Creutlein. Se Bergholm, a.a., s. 354, och Schlegel & Klingspor, Ättartavlor, s. 49.

Dotter till Gustaf eller Konrad d.y. var måhända även Ulrika Catharina von Kräutlein, som, troligen ogift, dog i Luggenhusen (Estl.) 12.11.1783 enligt Hoyningen-Huene, Auszüge ... I, s. 118.

Cumming. Ebba Cumming, dotter till avlidne handlanden i Nyen Robert Cumming, g. i Reval (Nik.) 26.4.1722 med Karl Henrik Brehm, »Secretarius».

Dannenberg. Jakob Dannenberg, g. i Reval (Mich.) 8.4.1735 med Brita Johansdotter.

Ekerodde. Birgitta Ekerodde, dotter till tullförvaltaren i Viborg Johan E., var gift 1) i Viborg (sv.) 8.7.1709 med Samuel Ristelius (se Hormias utredning i Genos 1955, s. 83); 2) i Viborg (sv.) 31.1.1714 med handlanden i Narva Johan Kostfelt, begr. i Reval (Ol.) 26.3.1718; 3) i Narva (ty.) 29.1.1719 med Johan Pomorski, »Hofmusicus Ihrer Majest. der Kayserin».

Favorin. »Frau Anna Helena Favorin, Witwe des (N.N.) Favorin», g. i Reval (Domk.) 7.10.1725 med Nicolaus Sonneman, »Bürger der Domgilde».

Forsman. 1. »Olof Forschman, Quartiermeister unter d. Åboländischen Regiment», g. i Reval (Nik.) 8.5.1702 med Hedwig Booss, dotter till avlidne åldermannen i St Canuti gille Jonas B. Deras dotter Margareta döptes där (Nik.) 12.2.1704. Som »Witwe des Olof Forsman, Cornet unter d. Åboländischen Regiment» gifte hustrun om sig i Reval (Nik.) 24.1.1707 med Peter Quist »Feldbuchhalter unter Gen.-Major Schlippenbach, Commandant». Olof Forsman nämnes ej av Lewenhaupt.

2. Samuel Forsman, »Stud. theol. aus Finnland», g. i Reval (Nik.) 29.12.1708 med Anna Maria Matthison (Mattsson), dotter till avlidne körsnären Jakob Mattsson. Uppgiften gäller tydligen den Samuel Forsman, vars hustru i Bergholm, a.a., s. 454, kallas Anna Maria Paqvalén.

Frese. Lorentz Frese, »Schiffscapitän aus Uleaborg, Schweden», g. i Narva (ty.) 16.10.1800 med Anna Elisabeth Walter, »Tochter des + Unteroffizier Magnus W. in Röm. kaiserl. Dienst».

Fronden. Skolmästaren Jakob Frondeens son N. N., begr. i Reval (Mich.) i januari 1738.

Frosterus. N. N. Frosterus, »Witwe eines Capellans, alt und lebenssatt», begr. i Reval (Domk.) 6.5.1750.

Gammal. I St Nikolai församlings vigsellängd har med datum 23.2.1666 inskjutits uppgiften »ordinirt ein Schwed. Priester von Wyburg Jonas Arvidi Gammal». Se Wilskman, Släktbok I, sp. 377/378.

Gardelin(g?). Beata Kristina Öman, änka efter svenske fortifikationslöjtnanten »Carl Gardelin», g. i Narva (ty.) 7.10.1738 med Christian Stoll, »Stadtwäger».

Gerdes. Johanna Gerdes, »Tochter des Amtmanns in Uddewalla Wilhelm Gerdes», g. i Reval (Mich.) 8.3.1724 med guldsmeden i Reval Herman Polak.

Gisselkors. Samuel Gisselkors, »Apotheker bei d. Admiralität», g. i Reval (Ol.) 8.11.1720 med jgfr. Anna Ketenia, »Tochter des Schiffers bei d. Admiralität Reimer K.».

(von) Gustafsson. Kaptenen Kristian Johan Gustafsson, g. 1) i Narva (ty.) 16.4.1710 med jgfr. (N.N.) Backhaus, dotter till avlidne handskmakaren Hans Michel B. Se Lewenhaupt, a.a., s. 253, och Hornborgs uppgifter om hans andra hustru och barn i GSÅ XI, s. 372.

Hammar. Daniel Hammar, »Schreiber aus Fredrikshamn», begr. i Reval (Mich.) i februari 1741.

Hattelin. Maria Hattelin från Nyslott, g. i Narva (ty.) 9.12.1819 med Johan Franz Fillieux, »Fabrik. Jamburg angestellter Gesell, von Ohnens, Land Vogt Grandson, Canton Wadt».

Herkepaeus. »Samuel Harcopaeus, Kückjunker b.d. Stadt Artillerie», g. i Reval (Nik.) 4.10.1706 med Catharina Haneman, »Tochter des + Gottfried H., Seiden- und Schönferber».

Hermigier. Siegfried Gustaf Hermigier, »Artillerie Zeugwarter», g. i Reval (Nik.) 20.3.1711 med Anna Maria Tirol, »Tochter des + Rittmeisters».

»Brigitta Helena Heermeyer, Tochter des + Siegfried Gabriel H., Schwed. Artillerie-Lieutnant», g. i Reval (Nik.) 26.8.1725 med Peter Alexander Knaag. Det synes troligt att Sigfrid Gabriel är identisk med Sigfrid Gustaf ovan och med den Sigfrid, som nämnes son till kapellanen i Viborg (slutligen kyrkoherden i Sakkula) Gabriel Sigfridi Hermigier i Akiander, Herdaminne II, s. 421.

Hertz. »Eines Secret. Hertz, sein Kind von Nyen», begr. i Reval (Ol.) 4.10.1700.

von Holl. 1. Helena von Holl, »Tochter des + Cordt v. H., Organist in Wiborg», g. 1) i Narva (ty.) 18.9.1707 med fältskären Hans Svan; 2) i Narva (ty.) 31.5.1721 med »der neue Kaufmann Gabriel Wiegel, so zuvor Goldschmidt gewesen». Se Lagus, Ur Wiborgs historia II, ss. 29 och 43.

2. Se även Albogius ovan.

Holm. 1. Andreas Holm, »Inspector der Gräflichen Südermörischen Güter», begr. i Reval (Domk.) 29.9.1692. »Die Leiche hat einige Jahre unbegraben in d. finn. Kirche gestanden».

2. Åke Holm, överlöjtnant vid amiralitetet, g. i Reval (Ol.) 15.1.1703 med Margarethe Dorothea Garden, dotter till avlidne handlanden Lorenz G. Se Lewenhaupt, a.a., s. 303, och Börjeson, a.a., s. 92.

Hoppendorff. Guvernementssekreteraren Vilhelm Hoppendorff och hans hustru Vilhelmina Kraeuter hade dottern Natalia Caroline Dorothea Catharina, f. i Narva (ty.) 16.12.1816.

Hoppius. Mag. Christianus Hoppius, begr. i Reval (Ol.) 10.4.1689.

Husgafvel. 1. »Hr. Hindrich Husgafvel», g. i Reval (Mich.) 2.1.1698 med jgfr. Anna Catharina Meder.

2. (Erik Johan) »Parcou, Pastor der finnischen Gemeinde, seine Mutter Eva, geb. Hausgawel, * Schweden», begr. i Narva (ty.) 16.7.1798, d. 76 år gammal.

Ifer. »Margareta Ifer, eines Kaufmn. Johan Ifers aus Wasa Tochter und Hr Ratsverw. Baumanns Hausjungfer», g. i Narva (ty.) 18.10.1720 med Gottfried John, »Gastgeber zu Kuddrokülla».

Ithimaeus. »Sophia Israelstochter, Tochter des + Hr Israel Carlsson Itemij, gewes. Pastoris d. Christl. Gemeine zu Ellemeggi in Finnland», g 1) i Reval (Nik.) 16.2.1664 med Hans Dam, »Bild- und Steinhauer hierselbst»; 2) i Reval (Nik.) 2.12.1678 med skomakaren Hans Kruse. Sofias syster Maria Israelis, g. 1) i Reval (Nik.) 21.11.1670 med skomakaren Daniel Lange; 2) i Reval (Nik.) 8.10.1688 med skomakaren Christoph Wiesener. Se Akiander, a.a. I, s. 120.

Jaenisch. »Hr Christian Nicolaus Jaenisch, aus Wiborg gebürtig, ein Primaner», begr. i Reval (Mich.) 14.5.1776. Se Ruuth, Wiborgs stads historia, s. 1132.

Justander. Samuel Justander, »Hr Oberst Horns gewesener Diener», g. i Narva (ty.) 8.5.1712 med »des Bürgermeisters Christian Göttes Magd Catharina Backman». Se Uusi Sukukirja II, s. 107.

Son till denne Samuel var synbarligen Benjamin Justander, »Subchirurgus der Flotte», g. 1) i Reval (Mich.) 28.1.1752 med Anna Maria Sund från Narva d. där (sf.) 1.4.1770, 33 år gammal; 2) som »Bat. Chir.» i Narva (ty.) 27.7.1770 med Anna Christina Bernauer, dotter till perukmakaren Georg Heinrich B. Ur första giftet stammade sonen Samuel Benjamin J., f. i Narva (sf.) 5.4.1763, och ur andra giftet döttrarna Anna Maria, f. där (sf.) 5.7.1771, och Hedvig Elisabet, f. där (sf.) 1.8.1775.

Korp. »j(!) Korp aus Siundo», begr. i Reval (Mich.) »im Kloster» 3.6.1701.

Krook. 1. Kornetten Jakob Krook, g. i Reval (Nik.) 20.7.1686 med Juliana Katarina Lindeman, dotter till löjtnanten Woldemar L. Som änka fick hon utan äktenskap med »Oluf Dreen, Constapel i Stockholm», dottern Katarina Juliana, döpt i Reval (Mich.) 13.10.1700.

2. Johan Krook, »advocatus ordinarius», g. i Narva (ty.) 11.3.1731 med Anna Margareta Siggonia, dotter till avlidne kyrkoherden (i Skvorits) Matthias Siggonius. Barn till dem förekommer i Narva tyska församlings doplängd.

Kullberg. 1. Auditören Bengt Kullberg (i kyrkboken »Kuhlberg») och hans hustru Dorothea von Diek hade sonen Karl Kristian, döpt i Reval (Nik.) 9.7.1707. Som änka efter kaptenlöjtnanten Bengt K. gifte hustrun om sig i Reval (Nik.) 4.6.1717 med handlanden där Gustaf Stolt. Har Lewenhaupt (a.a., s. 366) sammanblandat två personer med samma namn? I annat fall synes nämligen båda makarna ha ingått tvegifte, då mannen 26.11.1717 gifte om sig med Dorotea Elisabet Strålenhjelm! Skilsmässa förefaller mindre trolig, då Kullbergs första hustru uttryckligen kallas änka. Se även Elgenstierna, Ättartavlor VII, s. 762.

2. Helena Kullberg, dotter till glasmästaren i Borgå Arvid K., g. i Reval (Mich.) 7.6.1724 med Johan Wetterstein »Amtmann auf Hof Cabbala».

Lagus. Elisabet Lagus, »Tochter d. Capellan in Kyrkslätt», g. i Reval (Mich.) 10.6.1736 med Erik Wackehn, »Schuster und Dombürger». Sofia Lagus, g. där (Mich.) 26.4.1752 med Andreas Berggren, »Dombürger und Schneider». Se Uusi Sukukirja II, s. 389.

Lahsman. Anna Lahsmann, »Tochter des Bernhard, Pastor in Ingermanland», g. i Reval (Nik.) 5.7.1711 med Johan Möring, »Weiss- und Festbecker». Bernhard L. kan ej återfinnas i Akiander, Bidrag till kännedom om evangelisk-lutherska församlingarne i Ingermanlands stift.

Langhaar. Rådmannen i Borgå Marqvard Langhaar är troligen identisk med Marqvard L., döpt i Narva (ty.) 16.8.1688, son till målaren Peter Langhaar (och Anna Schwien, se Narvas kyrkoräkenskaper 1699).

Lassenius. Barn till Johan Valentin Lassenius »Disponent auf Noeteberg» och hans hustru Anna Vilhelmina Bonnevier förekommer från 1804 i Narva tyska församlings doplängd.

Laurin. Jgfr. Margareta Elisabet Laurin, »Tochter des gewesenen Buchhalters auf d. Kgl. Schwed. Orling Schiff», g. i Reval (Ol.) 8.2.1733 med organisten vid St Nikolai Heinrich Christoph Callenberg.

von Lunden. »Jakob van Lundensche» (J. v. L:s hustru), begr. i Reval (H.G.) 1590 (datum saknas). »Jacob von Lunden, Schlosshoppman», begr. i Reval (Ol.) 30.11.1611 »unter Cafers Stein». »Jacob von Lunde's Witwe», begr. i Reval (Ol.) 7.7.1638 »unter ihrem Stein N:o 77.» Se Wickströms utredning i Genos 1956, s. 33, not 2. Som uppgiften om Jakobs gravplats antyder, hette hans (andra?) hustru inte Margareta Kuver, utan Kawer. Hennes förnamn var enligt GHBR (L), ss. 755 och 759, Anna, men källuppgifterna på sistnämnda sida synes ej helt utesluta möjligheten av en namnförväxling med systern Margareta, som säges ha varit gift med Johan Cambi (Kamby?).

Mennander. Till uppgifterna i Uusi sukukirja II, s. 180, om kyrkoherden Andreas Mennander kan tilläggas, att hans första hustru Margareta Elisabet Ruuth döptes i Reval (Domk.) 4.11.1686 och att de hade barnen Anna Charlotta, döpt i Reval (Domk.) 29.5.1707, samt Dorotea Elisabet, döpt där (Domk.) 27.5.1710.

Molitor. Beata Katarina Molitor, d. ogift och 70 år gammal, begr. i Narva (ty.) 31.1.1780.

Munselius. Elisabet Munselia, g. i Reval (Mich.) 30.8.1730 med Christopher Schadebrodt, »Bürger und Schneider in Hapsal».

Nath. 1. »Der junge Nath aus Wyborg der bei Hr Jochim J(ohan) Sutthoff gedient», begr. i Narva (ty.) 9.9.1736.

2. Handlanden i Narva Peter Johan Nath, g. där (ty.) 8.2.1743 med Engel Maria Ritter, begr. där (ty.) 9.11.1749, dotter till postmästaren i Narva Wilhelm Sebastian Ritter (och Wichmuth Sutthoff, dotter till rådmannen Lorens Sutthoff, se Sutthoff nedan). De hade sonen Wilhelm Jochim, döpt i Narva (ty.) 19.8.1748.

Nigraeus. Annika Nigraea, g. i Reval (Mich.) 21.3.1701 med Thomas Jürgenson (Jöransson).

Nordman. Translatorn, sedermera sekreteraren vid rådet i Narva Abraham Nordman, begr. där (ty.) 20.9.1817, och hans hustru Katarina Stolpe, begr. där (ty.) 11.10.1827, hade flere efterkommande i Narva. Se Bergholm, a.a., s. 938.

Nybeck. Johanna Maria Nybeck, dotter till avlidne kamreraren i Villmanstrand Johan N., g. i Narva (ty.) 7.5.1775 med kanslisten vid rådet där Gustaf Wilhelm Örn.

Orraeus. Linvävarmästaren Gustaf Oreus, d. 45 år gammal, begr. i Reval (Mich.) 12.5.1751.

Ottelin. Johannes Ottelin, »Knecht», g. i Reval (Mich.) 3.2.1747 med Margareta Johansdotter.

Oxman. Organisten Israel Oxmans änka, som i Reval (Mich.) 26.2.1721 vigdes med skepparen Melis Jahnson, hette Maria Elisabet Fritz. Notisen härom i Genos 1957, s. 54 (som redan hunnit upprepas av Blomstedt i Genos 1958, s. 23) infördes tyvärr i förvanskad form.

Palander. Inspektorn på Joala Johan Gustaf Palander och hans första hustru Maria Elisabet Andersin (se Bergholm, a.a., s. 995) hade barnen Eva Lovisa, f. i Narva (sf.) 14.6.1766, d. där (sf.) 17.7. s.å.; Hedvig Juliana, f. där (sf.) 1.1.1768, och Johan Vilhelm, f. där (sf.) 28.5.1770, d. där (sf.) 12.10. s.å.

Palmqvist. Johan Gustaf Palmqvist, »Lieutnant und Disponent der Lindolaschen Güter in Finnland», g. i Reval (Donk.) 6.4.1794 med Justina Agneta Malsch, dotter till Johann Matthias M., »subconrector emeritus».

Paulin. Ingeborg Paulin, löjtnantsdotter, g. i Reval (Mich.) 7.2.1732 med Johan Peetman, »Schneider und Dombürger». Hustrun begrovs i Reval (Mich.) 24.2.1735 och kallas i begravningslängden Elisabet Paulin.

Pernovius. Jgfr. Anna Pernov, »Tochter des Gabriel Pernovy, Pastors (bör vara: Kapellans) in Espo Kirchspiel in Nieland», g. i Reval (Ol.) 26.11.1680 med Daniel Stark, »Verwalter auf Alo». Se Ramsay, Esbo II, s. 130.

Petraeus. Andreas Olenius' änka Anna Peträa, d. 75 år gammal, begr. i Reval (Mich.) 4.3.1744.

Printz. Sekreteraren Ambrosius Printz, g. i Reval (Mich.) 27.9.1700 med jgfr. Helena Delitz.

Procopaeus. 1. Kristina Procopaea, g. i Reval (Mich.) 12.6.1737 med Johan Sundström, »Gildendiener».

2. Margareta Helena Procopea, g. i Reval (Mich.) 1.5.1747 med skräddaren Johan Jöransson.

Rahling. Rådmannen i Borgå Johan Berndt Rahling, som dog där 1.6.1768, döptes i Reval (Nik.) 2.10.1695 och var son till handlanden där Berend Rahling, döpt i Reval (Ol.) 18.4.1660, begr. där (Ol.) 6.10.1710, g. där (Ol.) 7.3.1682 med Dorothea Höppener, begr. där (Ol.) 2.9.1709. Då talrika ättlingar till Johan Berndt Rahling lever i Finland må ytterligare meddelas, att Berend Rahlings far var handlanden i Reval Peter Rahling, f. i Wesenberg, begr. i Reval (Ol.) 20.3.1707, vars hustru begrovs där (OL) 18.9.1669. Dorothea Höppener var dotter till åldermannen i stora gillet Jakob H. och Elisabet Birgitta Rode. Deras anor framgår av Laurenty & Adelheim, Die Genealogie der alten Familien Revals, s. 146 m.fl.

Relander. Alexander Kellermans hustru N. N. Relander, begr. i Reval (Mich.) 10.1.1742.

Rickneck. »Maria Magdalena Rieckneck, mit einem Attest aus d. Åboschen Consistorium», g. i Reval (Mich.) 6.8.1743 med ryttmästaren Samuel von Holthausen.

Roman. Elisabet Witte, änka efter fänriken »Bürge Roman», g. i Reval (Nik.) 29.4.1667 med bagaregesällen från Lybeck Hans Schmidt. Se Stockholms rådhus och råd II, s. 37.

Romanowitz. Ryttmästaren Hans Romanowitz' son Fredrik döptes i Reval (Nik.) 27.2.1652. Se Ramsay, Frälsesläkter, s. 341.

Roos. Kyrkoherden i St Michaelis församling Johan Roos (se Bergholm, a.a., s. 1095) ger i kyrkboken bl.a. följande uppgifter om sig själv och sin familj. Han var född i Lappfjärd 31.12.1705 (Bergholm m.fl. uppger 1703), lämnade skolan 16.4.1728, studerade tre år i Åbo, därifrån han 20.7.1731 avreste till Reval. »Bekom vocation til Svänska Diaconatet här i Reval utan något ord spillo terom» 15.1.1734, ordinerad 13.3. och introducerad i tjänsten 17.3. s.å. - G. 10.6.1735 med Maria Charlotta Simolin, d. 13.6.1769.

Barn:
Katarina Charlotta, f. 10.1.1737, g. i Reval (Mich.) 29.8.1756 med diakonen vid St Michaelis församling Johannes Sverdsjö.
Johannes, f. 25.2.1741 (student i Åbo 1762).
Anna Dorotea, f. 8.7.1745.
Augusta Margareta, f. 6.7.1747, g. 16.1.1786 med kamreraren Johan Salomon Tenbom.
Matthias, f. 23.5.1748 (student i Åbo 1765).
Johanna Christiana, f. 7.9.1750, g. 24.11.1782 med diakonen och sedermera kyrkoherden vid St Michaelis församling Reinhold Johan Böning (se Durchmans utredning av denna släkt, GSÅ VII, s. 54-55).

Ruin. Translatorn Johan Kristian Ruin, d. i Narva (sf.) 13.7.1766, och hans hustru Maria Jokelin hade sonen Niklas Peter, f. i Narva (sf.) 13.3.1766, d. där (sf.) 13.7. s.å. Se Landgren, Finländsk släktkalender I, s. 178.

Rusbeck. Jgfr Hedvig Rusbeck, dotter till avlidne tullinspektören i Barösund Nicolaus R., g. i Reval (Ol.) 28.6.1755 med Johann Christoph Schragerus, »Bürger und Sattler hier».

Seeland. Katarina Seeland, dotter till karduansmakaren i Viborg Jockim S. (se Lagus, a.a. II, s. 45), g. 1) i Reval (Nik.) 10.3.1684 med handskmakaren där Christian Müller; 2) där (Nik ) 17.9.1690 med handskmakaren där Tobias Neu. En bror till Katarina var troligen karduansmakaren och åldermannen i Reval Matthias Seeland, begr. där (Ol.) 1.7.1717. Han var två gånger gift och hade barn.

Seseman. 1. Som fadder nämnes i Narva (ty.) 14.6.1746 »Frau Elisabeth Rieck, geb. Sessemann».

2. Handlanden i Viborg Jakob Johan Seseman (se Ruuth, a.a., s. 140), g. i Narva (ty.) 7.1.1787 med Anna Sutthoff, döpt där (ty.) 3.2.1764, dotter till handlanden där Carl Joachim Sutthoff och Hedvig Elisabeth Sutthoff (Annas farfar var Joachim Johan S. och hennes morfars far Lorens S., se Sutthoff nedan). Av deras barn var Hedvig Elisabet döpt i Narva (ty.) 6.6.1788 och Natalia Dorotea döpt där (ty.) 29.11.1793.

Sievers. Om de äldsta leden av den baltiska ätten Sievers, som ett par gånger behandlats i Finlands genealogiska litteratur (Ramsay, Ett släkthistoriskt minne från Pyttis, GSÅ I, ss. 11-19, och Durchman, Ätten Horns ättlingar inom furstehus, Genos 1935, ss. 144-145), ger Revals kyrkböcker och några andra kompletterande källor följande uppgifter. Släktens stamfar var Jochim Sievers från Lybeck, vilken som handlande vann burskap i Reval 24.1.1665. [5] Han nämnes 1696 licentskrivare och begrovs i Reval (Ol.) 25.3.1700. - G. 1) i Hapsal 22.1.1663 med Catharina von Husen[6] begr. i Reval (Ol.) 15.4.1689; 2) i Reval (Ol.) 9.12.1696 med Engel Elisabeth Brümmer i hennes andra gifte, dotter till löjtnanten Heinrich Johann B. samt änka efter handlanden i Reval Hans Wichmann i hans andra gifte.

Barn, döpta i Reval (Ol.):
1. Catharina, döpt 13.7.1666.
1. Barn, döpt 1.4.1670 (förnamnet saknas i doplängden), möjligen samma barn till Jochim S., som begrovs i Reval (Ol.) 20.5.1670.
1. Christian, döpt 19.3.1671, svensk major, se Lewenhaupt, a.a., s. 624 (Katarina Elisabet Freitag torde dock ej ha varit hans utan Eberhard Sievers' hustru, se Börjeson, a.a., s. 171) och GHBR (E III), s. 391, där förnamnet Peter och dödsåret torde vara felaktiga, även uppgiften att han ägt Juustilanjoki synes tvivelaktig.
1. Dorothea, döpt 16.5.1675.
1. Joachim Johan, döpt 25.2.1677, arrendator, se Ramsay, a.a., Durchman, a.a. och GHBR (E III), s. 391. Uppgiften att han var svensk löjtnant torde vara oriktig. - G. 1) med Gertrud Elisabet Eckermann, dotter till arrendatorn Otto E. (troligen identisk med Otto Eckermann, »Amtsverwalter auf Hackhoff», g. i Reval (Nik.) 17.6.1680 med Anna Catharina Böthner, dotter till Volkmar B.); 2) med Anna Helena Berg (enligt St Nikolai församlings dopbok 1734, i GHBR kallas hon Anna Helene Dorothea Björneberg).

2. Karl, döpt 18.7.1698.

Stewen. Peter Johan Stewing, f. i Viborg, »Premier-Lieutn. b. Jäger Bataillon von der Weissrussländ. Division», g. i Reval (Nik.) 6.3.1781 med Anna Sophia Eckhoff, änka efter Johan Daniel Helms, »Posementier».

Strandberg. Proviantkommissarien, titulärrådet Johan Lusgins hustru Elisabet Strandberg, som uppges född på Sveaborg, d. 28 år gammal, begr. i Narva (ty.) 2.3.1820.

Strömberg. Barbara Kristina Strömberg, dotter till avlidne svenske kavallerilöjtnanten Karl Johan S., g. i Reval (Nik.) 3.9.1730 med slottsvaktmästaren Johan Georg Marcks.

Ståhl. Jgfr. Anna Helena Ståhl, dotter till f.d. svenske kornetten Michel Ståhl, g. i Narva (ty.) 24.9.1724 med snickarmästaren Johan Wallradt från Danzig. »Dieser Walradt hat sich nachmals Kosakowitz genannt und ist er überwiesen, dass dieses sein rechter Name sei, jener aber ein fingirter.»

Sutthoff. Av släkten Sutthoff i Viborg flyttade följande personer till Narva, där släkten vann stor utbredning. Nedan uppräknas blott dessa överflyttade personer med hänvisning till tabellerna i Ruuths utredning av släkten (a.a., ss. 1145-1151).

1. Lorens Sutthoff (tab. 2), rådman i Narva, begr. där (ty.) 29.8.1736. Var två gånger gift och efterlämnade flere barn.

2. Maria Sutthoff (tab. 3), g. i Narva (ty.) 4.12.1729 med handlanden där Christoph Witte.

3. Jochim Johan Sutthoff, (tab. 8), kommers- och politieborgmästare i Narva, d. före 1773. Gift och efterlämnade flere barn.

4. Peter Wilhelm Sutthoff (tab. 8), handlande i Narva. Gift och efterlämnade barn.

5. Herman Henrik Sutthoff (tab. 8) »Flachsbraker» i Narva, d. före 1664. - G. där (ty.) 16.12.1753 med Dorothea Sutthoff i hennes första gifte, dotter till Lorens S., se ovan. De var synbarligen barnlösa.

Thauvonius. 1. Korpralen vid överstelöjtnant Zöges kompani Mikael Tavonius, g i Reval (Mich.) 4.3.1711 med ryttareänkan Gertrud Haak.

2. Katarina Elisabet Tauvonia, g. i Reval (Mich.) 2.1.1753 med muraren Karl Mattsson.

Timm. Maria Stoltz, änka efter knappmakaren i Stockholm Hans Timm, g. i Reval (Nik.) 13.3.1671 med Behrent Kühneman »Schlosser allhir».

Tomtlin. Christina Bremse, änka efter svenske kyrkoherden i Dorpat Johan Tomtlin, begr. i Narva (ty.) 22.2.1719.

Trapp. Kristian Trapp, stamfar för släkten Trapp i Finland (se Wilskman, a.a. I, sp. 247, och Carpelan, Ättartavlor I, s. 305) hade följande barn, nämnda i St Nikolai kyrkböcker i Reval. Namnet skrives än Drepp, än Drap och än Trap.

En bror till Kristian var möjligen Johan Caspar Trapp, g. med Anna Gertrud Weis (Wik?). De hade dottern Anna Gertrud, döpt i Reval (Nik.) 27.10.1703

Tötterman. »Matthias Tetterman, Lehrjunge beim Schneider Racho», d. 20 år gammal, begr. i Reval (Mich.) 24.4.1747.

Wallenius. Josef Wallenius, »Kaufgesell», d. 30 år gammal, begr. i Reval (Mich.) 19.12.1747. Se Bergholm, a.a., s. 1358.

Weckrooth. Handlanden i Viborg Johan Weckrooth, g. i Reval (Ol.) 16.6.1765 med Helena Christina Ludwig, genannt Briesemann von Nettig, dotter till kollegiiassessorn Justus Johan L. g. B. v. N. (och Helena Kristina Sutthoff). Se Ruuth, a.a., ss. 1161 och 1148.

Vesslin. Kristina Vesslin, dotter till avlidne fältskären i Södertälje Daniel V., g. i Reval (Domk.) 30.1.1684 med Gottfried Klein, »Büchsenschäftergesell».

Wilhelms. Jgfr. Gertrud Wilhelms, dotter till Kilian W., g. i Narva (ty.) 10.2.1680 (eller 17.2. s.å. enligt en dubblerad uppgift i samma vigsellängd) med handlanden där Heinrich Schultz. Se Wilskman, a.a., sp. 314.

Wirenius. »Hr Christian Wirenius aus d. Kexholm'schen», d. 18 år gammal, begr. i Reval (Ol.) 15.6.1800.

Wirilander. Karl Wilhelm Wirilander, »Chir. b. neu errichtet. Krankenhause in St Petersburg», g. 1) i Narva (ty.) 1.6.1783 med Anna Catharina Groslaub, dotter till handlanden och åldermannen Johan Friedrich G.; 2) som »Stabs Chirurg b. Moscowischen Gouv. und dem Wosskresenskischen Kreise u. Polic. Etat in Mosc.» i Narva (ty.) 4.8.1786 med sin första hustrus syster Sophia Groslaub. K. W. W. hade dottern Anna Elisabet W., f. i Narva (ty.) 30.3.1784 och han var död då en dotter N. N. begrovs där (ty.) 4.5.1790.

Wittfooth. Assessorn i Åbo hovrätt (Joakim) Wittfooths änka Katarina Elisabet Wulffert, d. i Narva (sf.) 6.1.1765, 64 år och 3 dagar gammal. Se Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende, s. 136, och Westerlund, Åbo hovrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän, s. 393.

Witting. 1. Guldsmedsåldermannen i Reval Joachim Witting, begr. där (Nik.) 11.7.1677, och hans änka N. N., begr. där (Nik.) 21.7.1690. Utom ett barn, begr. i Reval (Nik.) 29.5.1649, hade de dottern Hedwig W., g. där (Nik.) 26.8.1652 med Andreas Karlsson. Se Hornborgs utredning av släkten i GSÅ XI, s. 368.

2. Johan Witting, g. i Reval (Mich.) 17.6.1701 med Catharina Magdalena Haubold. Han kan ej återfinnas i nämnda släktutredning.

kuva

Noter

[1]   Dessa böcker synes huvudsakligen ha förts av de tyska pastorerna. Av de parallellböcker de svenska pastorerna åtminstone tidvis fört ingår inga avskrifter i Riddarhusets samlingar. Ett fragment av dem har emellertid nyligen återfunnits i Ilmajoki kyrkoarkiv. Se Genos 1953, ss. 56-57.

[2]   Enstaka uppgifter i »Personalia des Pastors Johan Roos» om med honom tydligen obefryndade personer.

[3]   Utom de här behandlade avskrifterna på Riddarhuset föreligger kyrkoräkenskaper för kyrkorna i Narva för vissa år i Ingermanlands räkenskapsböcker på RA. I dessa ingår bl.a. begravningsuppgifter för svenska domkyrkoförsamlingen 1687-1697 och 1699 samt för tyska och finska församlingarna 1687-1696. I Narva hospitals räkenskaper ingår dessutom uppgifter om vigslar och begravningar (i olika församlingar) 1685, 1686, 1688-1697 och 1699. Avskrifter av dessa kyrko- och hospitalsräkenskaper föreligger bland Genealogiska Samfundets avskrifter av historieböcker på RA. Notiser om dödsfall under belägringen av staden 1704 (vilka saknas i kyrkböckerna) kan dessutom fås i en dagbok, återgiven bl.a. i Hansen, Geschichte der Stadt Narva, ss. 168-214. På ss. 257-266 i samma arbete ingår genealogiskt värdefulla förteckningar över till Ryssland förvisade personer från Narva och Ingermanland under stora ofreden.

[4]   Hennes namn nämnes endast då hon uppträder som fadder för sin dotterdotter Johanna Henrietta von Creutlein 1699.

[5]   För det påpekande härom som gav anledning till en närmare granskning av uppgifterna om ätten Sievers' äldre led, står jag i tacksamhetsskuld till Dr. Karl von Schroeder, Münster (Westf.).

[6]   Durchman, von Hausen (von Husen), GSÅ VIII, s. 145. Att uppgiften gäller just denne Jochim Sievers första hustru kan ej fullt säkert bevisas, då hennes namn aldrig nämnes i Revals kyrkböcker.

[7]   Pyttis doplängd 1722 och Pyttis ting 23-27.10.1724. Catharina Helena synes ej kunna vara identisk med Gertrud Helena, som 1728 kallas »jungf.».


Genos 30(1959), s. 46-64

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Noter ]

Systematisk förteckning | 1959 års register | Årgångsregister