GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Heinola-släkten Nyberg

Professor PAUL B. NYBERG, Helsingfors

Under mina forskningar att klarlägga delar av min fädernesläkt har jag liksom andra även samlat uppgifter om andra personer med samma släktnamn i hopp om att en del av detta material skulle vara användbart, om det skulle lyckas mig eller någon annan att finna en hittills »borttappad» gren av min egen släkt. Jag hade sedan länge haft ett öga på snickarmästaren Gustaf Nyberg i Heinola, ty han hade 1800 flyttat till orten från Lovisa och kunde måhända tänkas vara identisk med den i Lovisa år 1771 födda Gustaf Gabriel Nyberg, en son till materialbokhållaren vid finska fortifikationsbrigaden Matts Olof Nyberg. Denne Matts Olof Nyberg åter var en son till släktens stamfar, gårdsinspektoren Henrik Nyberg, en son, som inte förekommer i BERGHOLMs Sukukirja - en borttappad gren alltså.

I släktkrönikan 'Från barock till nyrokoko' uttalade jag denna min förmodan, men befattade mig dock ej närmare med den sk. Heinola-grenen, ty saken tarvade närmare undersökning. Efter många om och men kunde jag slutligen - med professor YRJÖ BLOMSTEDTs välvilliga hjälp - konstatera, att Matts Olof Nybergs söner stod att söka på annat håll (se detta nr, s. 76).

Redan tidigare hade jag noterat att en släkttradition inom snickarmästaren Gustaf Nybergs släkt visste berätta, att denne var född i Tusby år 1777 och att han var son till en dragon. Ur Helsingfors snickareämbetes handlingar framgår, att hans faders namn var Anders. Tusby födelselängd saknas tyvärr just för det aktuella året 1777, men lyckligtvis är barnaboken i behåll, och i den förekommer blott en Gustaf Andersson, född 1777, nämligen sonen till landbondesonen på Hyökkölä Saksa Anders Henriksson och Anna Ersdotter. Familjen uttog 1791 flyttningsbetyg till Esbo, men kan inte återfinnas i Esbo kommunionböcker. Helsingfors kommunionböcker åter saknar uppgift om den församling, från vilken Gustaf Andersson omkring årsskiftet 1792/1793 inflyttat till staden.

Anders Henrikssons fader Henrik Henriksson Hökman hade i tiden tjänat som dragon vid Nylands och Tavastehus dragonregemente; i honom har vi måhända traditionens dragon.

Släktföljden blir följande:

 

Tab. 1

1. Henrik Henriksson Hökman, f. i Tusby 1723. Dräng på Klemetskog Ingilä i Tusby 1747-48. Dragon vid majorens kompani av Nylands och Tavastehus dragonreg. 15.12.1749, red för rusthållet nr 10, Hyökkölä Klaavula. Erhöll avsked 17.2.1773. Landbonde på Hyökkölä Saksa från 1773. D. i Tusby 27.11.1791. - Gift i Tusby 25.10.1747 med Anna Mattsdotter, f. 1725, d. i Tusby 28.11.1791, hemma från Klockars hemman i Nickby i Sibbo.

Son:

II. Anders Henriksson, f. i Tusby 9.9.1758. Bosatt hos fadern på Hyökkölä Saksa till 1791, dä han uttog flyttningsattest till Esbo. Senare öden okända. - Gift i Tusby 23.10.1776 med Anna Ersdotter.

Son:

III. Gustaf Andersson Nyberg, f. i Tusby 1777. Inskrevs i lära hos snickarmästaren och åldermannen Fredrik Granberg i Helsingfors 26.6.1794 och hade då redan arbetat hos sin mästare i ett och ett halvt års tid; tillhölls att ännu vara i lära två och ett halvt år. Utskrevs som gesäll 19.12.1796. Gesäll hos snickarmästaren C. H. Sarleen i Lovisa 1797-1800. Flyttade 1800 till Heinola, antagen till 'Residencesnickare' därstädes 22.10.1808. Förfärdigade sitt mästerstycke (ett spegellschatull och en nattkommod), vilket godkändes 30.10.1817, varefter han vann förening med Helsingfors snickarämbete som snickaremästare 19.12.1817. En av stadens äldste 1843. Upphörde omkr. 1850 med sin verkstad. D. i Heinola 21.8.1864. - Gift i Heinola 26.10.1802 med Maria Ulrika Backman, f. i Helsinge 1781, d. i Heinola 30.1.1846 i vattsot, hantverkaredotter.

IV. Barn, födda i Heinola:

Ulrica Charlotta, f. 29.5.1805, d. i Heinola 14.4.1808 i lungsot.

Gustaf Adolf, f. 9.7.1805. Fogdeskrivare, flyttade från Heinola till Lappträsk 1821 och åter till Heinola 1822. Kansliskrivare. D. i Heinola 20.7.1826 genom drunkning. Ogift.

Maria, f. 30.3.1808. Flyttade till Elimä och 1828 åter till Heinola. D. i Heinola 8.12.1852 i rheumatism. Ogift.

Johan Anders, f. 18.8.1810. Gick i handelslära. Handelsbetjänt hos J. C. Hallström i Tammerfors 1828-29, hos J. C. Vörsten i Vasa 1829-30, handelsbokhållare hos C. C. Tingelund i Vasa 1.5.1831-1.1.1833, förestod Tingelunds handelsrörelse 1.1.1833-1.3.1836. Handelsbokhållare hos A. Silfvius i Borgå 1838-41. Handlande i Heinola 10.3.1842, erhöll borgarrättigheter trots handlandesocietetens motstånd. Suppleant i ordningsrätten från 1842. Medlem av hälsovårdsnämnden 1848. D. i Heinola 21.10.1852. - Gift i Heinola 15.10.1844 med Eva Fredrika Östman f. i Sysmä 8.7.1810, d. i Heinola 23.1.1894, dotter till pistolsmeden Samuel Östman och Anna Ulrica Ingerman. Hon fortsatte en tid mannens handelsrörelse. Barnlösa.

Anna Helena (Annette), f. 24.9.1812, d. i Heinola 17.8.1898. Gift i Heinola 19.2.1837 med stadspedagogen Gustaf Hahl, f. i Heinola 1.10.1795, d. där 5.7.1843 i gastrisk feber.

Carl Henrik, f. 21.1.1815. Uttog 1844 flyttningsattest till Kivinebb, dit han dock inte synes ha flyttat. Var död före fadern utan att lämna efterkommande (Gustaf Nyberg sörjdes enligt dödsfallsnotifikation av 4 barn och 14 barnbarn).

Pehr August, f. 20.5.1817. Gick i handelslära. Handelsbokhållare i Heinola. D. i Heinola 11.2.1846. Ogift.

Otto Wilhelm, f. 6.9.1819, d. i Heinola 6.9.1820.

Otto Wilhelm, f. 5.8.1821, lantmäteriingenjör, d. 1909. Tab. 2.

Claes Alexander, f. 3.7.1824, handlande, fabrikör, d. 1877. Tab. 6.

Gustaf Bengt, f. 2.9.1827, färgaremästare, d. 1908. Tab. 11.

 

Tab. 2

IV. Otto Wilhelm Nyberg (son till Gustaf, tab. 1), f. i Heinola 6.9.1821. Student (tavastl.) 11.2.1843. Lantmäterielev 11.2.1843, lantmätareexamen 1846, lantmäteriauskultant 4.5.1847. Vicelantmätare 21.1.1853, ordinarie kommissionslantmätare i Nylands län 9.4.1861, yngre kommissionslantmätare 15.5.1874, äldre kommissionslantmätare 21.1.1875. Lantmäteriingenjör (arkivarie) vid överstyrelsen för lantmäteriet 14.12.1880. Kollegieassessor 29.3.1886. Avsked med pension 18.12.1902. »Nyberg var känd som en samvetsgrann, human och mot allmänheten tillmötesgående tjänsteman och allmänt omtyckt för sitt anspråkslösa, godmodiga väsen». Tjänstespänne L 1897. RRy St 3 1894, A 3 1901. D. i Helsingfors 4.8.1909. - Gift i Helsingfors 14.1.1857 med Ida Katharina Saelan, f. i St Andreae 26.4.1832, d. i Helsingfors 2.5.1900, dotter till kyrkoherden i Hiitola, prosten Daniel Saelan och Lovisa Eleonora Söderbom.

V. Barn:

Ida Maria Eleonora, f. i Nurmijärvi 5.3.1858. Anställd vid meteorologiska centralanstalten. Död i Helsingfors 13.3.1921. Ogift.

Otto Fridolf, f. i Nurmijärvi 15.9.1860, överingenjör, d. 1923. Tab. 3.

Fanny Mathilda, f. i Nurmijärvi 14.3.1859, d. i Borgå 14.9.1873.

Ernst Gustaf, f. 17.10.1862 i Nurmijärvi, lektor, d. 1934. Tab. 4.

Axel Mauritz, f. i Nurmijärvi -.8.1864, d. där 4.4.1865.

Carl August, f. i Borgå 16.2.1867, d. späd.

Aina Siviä, f. i Borgå 27.1. 1868, d. där 28.10.1869.

 

Tab. 3

V. Otto Fridolf Nyberg (son till Otto Wilhelm, tab. 2), f. i Nurmijärvi 15.9.1860. Genomg. 7 kl. vid Borgå lyceum 1876. Ingenjör (med diplom) från Polytekniska Institutet 31.5.1882. Studier i Berlin och Chicago. Anställd vid Transkaspiska järnvägsbygget i Mervi 1885-86. Yngre ingenjör av 4. kl. vid väg- och vattenbyggnadskåren 11.8.1886. Yngre ingenjör vid överstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerna 1890, äldre ingenjör 13.10.1893. Äldre ingenjör vid banbyggnaden Åbo-Karis 1895. Distriktsingenjör vid järnvägsbygget i Torneå 1898. Överingenjör vid överstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerna 8.11.1906. Arbetschef vid undersökningarna och byggandet av Pieksämäki-Nyslott-banan 1911-12, vid järnvägsbygget Hiitola-Raasuli 1913, vid järnvägsbygget Terijoki-Björkö 1914. Avsked med pension 1920. Ledamot i kommittén för järnvägsundersökningar och nya järnvägsbyggen 1911. Hedersledamot av Tekniska Föreningen i Finland 1920. R.Ry St 3 1895, A 3 1908, St 2 1915. D. i Helsingfors 21.5.1923. - Gift i Björneborg 5.4.1896 med Bertha Mathilda Rosenlew, f. i Björneborg 21.12.1870, d. i Helsingfors 3.3.1930, dotter till kommerserådet Fredrik Wilhelm Rosenlew och Emma Carolina Björkman.

VI. Barn:

Margit, f. i Björneborg 1897, d. där s. å.

Emma Birgit, f. i Helsingfors 7.1.1905, d. i Björneborg 8.7. s. å.

Brita Carolina, f. i Helsingfors 20.5.1906. Student (nyl.) från Privata svenska flickskolan i Helsingfors 31.5.1924. D. i Helsingfors 2.10.1960. Gift i Helsingfors 20.5.1927 med slöjdläraren Väinö Erik Ossian Nyman, f. i Lahtis 4.9.1901, d. i Helsingfors 4.3.1957.

 

Tab. 4

V. Ernst Gustaf Nyberg (son till Otto Wilhelm, tab. 2), f. i Nurmijärvi 17.10.1862. Student (nyl.) 31.5.1879. Fil. kandidat 23.5.1885, fil. magister 31.5.1886. Bitr. lektor vid Svenska klassiska lyceet i Åbo 1.9.1889-31.5.1892. Lektor i latin och grekiska vid Porin suomalainen lyseo 20.11.1891, skolans prorektor 1896-1918, avsked med pension 31.8.1932. R. Ry St 3 1909. D. i Björneborg 26.11.1934. - Gift i Björneborg 28.7.1893 med lärarinnan Aina Johanna Katarina Elisabeth Wentzel, f. i Björneborg 21.6.1867, d. där 8.10.1931, dotter till handlanden, tyske konsuln Johann Georg Ludwig Wilhelm Wentzel och Emilia Karoline Christine Elisabeth Boye.

VI. Barn (födda i Björneborg):

Barbi Margeritha, f. 18.8.1894. Student (nyl.) från Björneborgs svenska samskola 1.6.1912. Fil.kand. 7.2.1916, fil.mag. 31.5.1919. Pedag.ex. 16.12.1920. Yngre lektor i svenska och tyska vid Borgå lyceum 4.3.1921 (tf. 7.7.1920-). Medlem i Finlands KFUK:s förbundsstyrelse 1939-51.

Björn Frithiof, f. 13.1.1897. Student (nyl., sed. TF) från Björneborgs svenska samskola 29.5.1915. Dipl.ingenjör från Tekniska Högskolan (maskiningenjörsavd.) 1924. D. i Björneborg 8.11.1927. Ogift.

Erik Ossian, f. 25.5.1902, dipl.ingenjör. Tab. 5.

 

Tab. 5

VI. Erik Ossian Nyberg (son till Ernst Gustaf, tab. 4), f. i Björneborg 25.5.1902. Student (nyl., sed. TF) från Björneborgs svenska samskola 29.5.1920. Dipl.ingenjör från Tekniska Högskolan (kemiska avd.) 1926. Byråingenjör vid Ab Mercantile 1926-30. Gummikemist vid Kumiteollisuus Oy i Tammerfors 1930-35. Chefskemist vid Finska Gummifabriks Ab. Savio sedan 1935. - Gift 1) i Tammerfors 16.12.1933 med konstnärinnan Lola Florentine de Bruyn-Ouboter, f. i Tammerfors 21.11.1903, dotter till veterinärmedicinedoktorn Ernst de Bruyn-Ouboter och Signe Maria Boman; frånskilda 18.11.1944; 2) i Sibbo 3.6.1945 med sjuksköterskan Maria Elisabeth (Maj-Lis) Salo, f. i Pyttis 21.8.1914, dotter till Toivo Salo och Olga Maria Olander.

VII. Barn:

1. Doris Elisabeth, f. i Tammerfors 25.9.1934. Student från Strömborgska läroverket i Borgå 30.5.1953. Farmaceut 6.5.1957. Anställd som farmaceut vid apoteket i Vimpeli, sed. på Sellfoss apotek på Island.

1. Gunvor Elisabeth, f. i Helsingfors 24.7.1937. Medikalgymnast, anställd vid kirurgiska klinikerna vid Helsingfors universitetscentralsjukhus.

 

Tab. 6

V. Claes Alexander Nyberg (son till Gustaf, tab. 1), f. i Heinola 3.7.1824. Gick i handelslära, handelsbetjänt och bokhållare i Åbo. Handlande i Åbo 1851, öppnade sin handelsrörelse 12.12.1851 i hörnet av Slotts- och Lilla Brahegatorna, upphörde 1868 med handeln, som drivits under firma C. A. Nyberg & Comp. Erhöll 2.11.1864 privilegium att grunda en likör- och spritfabrik i Åbo. D. i Åbo 7.4.1877. - Gift i Koskis 7.2.1857 med Julia Adolfina Tenlén, f. i St Mårtens 31.1.1836, d. i Åbo 27.2.1890, dotter till hovrättsnotarien Gustaf Adolf Tenlén och Charlotta Zirck.

VI. Barn (födda i Åbo):

Gustaf Alexander (Gösta), f. 19.6.1858. Student (västf.) från Åbo lyceum 2.6.1877. Allm. rättsexamen 12.12.1884. Vicehäradshövding. D. i Åbo 4.3. 1890. Ogift.

Julia Helena Maria, f. 1.6.1860, d. i Åbo 12.11.1948. Gift i Åbo 5.6.1883 med verkst. direktören för Ab. Vulcan i Åbo, ingenjören Caesar Julius Holmström, f. i Åbo 26.8.1855, d. där 20.6.1930.

Elin Vilhelmina, f. 23.10.1861, d. i Åbo 3.9.1894. Ogift.

Axel Mauritz, f. 21.2.1863, godsägare, d. 1903. Tab. 7.

Axa Charlotta, f. 19.2.1864. Utdim. från Ringboms privata fruntimmerskola i Åbo 1880, från Finska konstföreningens ritskola i Åbo 1886, studerade vid modellklassen i Helsingfors 1895. Teckningslärarinne examen 1895. Lärarinna i teckning och franska vid Ringboms privata fruntimmersskola 1886-93, i teckning vid Åbo dövstumsskola 1894-98, vid Åbo svenska flickskola 1896 och 1903-04, vid Svenska klassiska lyceum i Åbo 1898, vid Svenska reallyceum i Åbo 1898-99 och 1909, vid Finska klassiska lyceum i Åbo 1898, 1899-02, i kalligrafi 1907-10, i teckning vid Lilius' privata fruntimmersskola 1898, vid Heurlinska skolan 1898, 1909, vid Åbo finska samskola 1903-04, i kalligrafi vid Handelsinstitutets i Åbo finska avd. 1909-26, vid svenska avd. 1917-26. D. i Åbo 14.8.1945. Ogift.

Paul Frithiof, f. 12.3.1866, d. i Åbo 16.1.1867.

Claes Ludvig, f. 12.5.1869, d. i Åbo 3.10. s. å.

Carl (Carolus) Magnus, f. 18.9.1870, handlande, possessionat, d. 1922. Tab. 9.

Hanna Fredrika, f. 4.9.1872. Genomg. 5 kl. vid Heurlinska skolan i Åbo samt dir. Liedbecks och doktor J. Arvidssons institut i Stockholm. Sjukgymnastex. 1897, verksam i Paris 1897-1900, i Åbo från 1900. Föreståndare för Svenska Upplysningsbyrån i Åbo 1927-42. D. i Åbo 6.10.1943. Ogift.

Vivi Alexandra, f. 2.10.1874, d. i Åbo 7.2.1878.

 

Tab. 7

VI. Axel Mauritz Nyberg (son till Claes Alexander, tab. 6), f. i Åbo 21.2.1863. Genomg. Lägre elementarskolan i Åbo 1874. Godsägare, ägde Haarois i Loimijoki från 1888. D. i Loimijoki 21.12.1903. - Gift i Somero 25.8.1885 med Thekla Valborg Söderström, f. i Somero 23.9.1867, d. i Helsingfors 22.5.1955, dotter till godsägaren och lanthandlanden Erik Johan Söderström och Antoinette Lönnfors.

VII. Barn:

Karin Juliana, f. i Somero 1.1.1888. Genomg. 7 kl. vid Åbo Svenska samskola 1905. Gift i Somero 5.6.1907 med forstmästaren Carl Arne Broberg, f. i Kuusankoski 10.12.1874, d. i Borgå 18.9.1954.

Torsten Axel Alexander, f. i Loimijoki 6.1.1890, veterinärmedicinedoktor, kommunalveterinär. Tab. 8.

Paul Erik, f. i Loimijoki 4.7.1891, d. där 8.11. s.å.

 

Tab. 8

VII. Torsten Axel Alexander Nyberg (son till Axel Mauritz, tab. 7), f. i Loimijoki 6.1.1890. Student (ab.) från Åbo Svenska Samskola 18.9.1908. Vet. med. kandidat i Berlin 1910, vet. med. doktor i Dresden 1912. Praktiserande veterinär i Somero 1912-14. Kommunalveterinär i Somero 1915-18, i Hausjärvi och Riihimäki 1918-61, pensionerad 1961. Lärare vid Långsjö jordbruks- och kreaturskötarskolor 1912-14. Köttkontrollör i Riihimäki köping 1924-58, mjölkkontrollör 1948-58, köttkontrollör vid Riihimäen Makkaratehdas oy:s slakteri 1946-58. Tf. kommunalveterinär i Jockas 1911. Tf. distriktsdjurläkare i Riihimäki 1942, tf. köttkontrollör i Hyvinge 1942. Varit ordf. i Träffringen (hedersled.), i Riihimäen Raviseura (hedersmedl.), medl. i Finlands Travförbunds styrelse, i Stövarsektionens styrelse. Hedersmedlem i Hämeen Hevosjalostusliitto. R. FL. 1. FrK3 1941, FrK4 1940, Mm. 39-40, 41-45. Stadsförb. gyll. htn, Landskomm. förb. gyll. htn. Under krigen 1939-40 och 1941-45 chefsveterinär vid fälthästlasarettet. Veterinärmajor. - Gift i Åbo 8.10.1914 med Ann-Mari Elisabeth Westman, f. i St Michel 18.3.1893, dotter till översten Robert Wilhelm Westman och Eugenie Wogack.

VIII. Barn:

Doris Margareta, f. i Somero 11.8.1915. Gift i Hausjärvi 1945 med tjänstemannen Ingvar Dietrich Hjalmar von Porat (i hans 3. gifte), f. i Stockholm 19.11.1915. Frånskilda.

 

Tab. 9

VI. Carl (Carolus) Magnus Nyberg (son till Claes Alexander, tab. 6), f. i Åbo 18.9.1870. Handlande i Åbo, sed. possessionat. Ägde Haarois i Loimijoki 1910-21 samt Mattila i Mellilä från 1921. Död i Mellilä 29.11.1922. - Gift i Åbo 23.11.1898 med Aina Gabriella Englund, f. i Kustö 17.1.1872, d. hos sin son i USA. -.9.1958, dotter till trädgårdsmästaren Johan Julius Theodor Englund och Ulrica Sofia Wasberg.

VII. Barn:

Margit, f. i Åbo 6.11.1899, d. där 4.2.1905.

Carl Alexander, f. i Åbo 8.5.1901, agrolog, farmare. Tab. 10.

 

Tab. 10

VII. Carl Alexander Nyberg (son till Carl Magnus, tab. 9), f. i Åbo 8.5.1901. Genomg. 5 kl. vid Svenska klassiska lyceum i Åbo 1918 samt Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo 1922. Förvaltade fädernegården Mattila i Mellilä 1922-23 (sålt 1923). Resande för Ab. Victor Forselius 1.2.-1.10.1924. Emigrerade till Australien 1925. Gick till sjöss, purser på s/s Maripesa. Flyttade till USA, bosatt först i Brooklyn, äger numera farm i Burfett, N.Y. - Gift i Brooklyn 193(7) med Aina Wiklund, f. i Saltvik.

VIII. Barn:

Carl Gustaf Viking, f. i Brooklyn 29.5.1938. Anställd vid brandväsendet i Ithaca. - Gift -.6.1963 med Judith Walls.

Ingrid, f. i Burdett. Dim. från State University College at Cortland 1965. - Gift 12.6.1965 med fruktfarmaren i Albion, N.Y. Roger La Mont.

 

Tab. 11

V. Gustaf Bengt Nyberg (son till Gustaf, tab. 1), f. i Heinola 2.9.1827. I färgarelära i Åbo, färgaregesäll 29.9.1848. Arbetade sedan i Åbo och i Jörneborg. Erhöll 17.9.1856 tillstånd att grunda färgeriverkstad i Sastmola, där han idkade färgerirörelse i Överby. D. i Sastmola 10.12.1908. - Gift i Gustaf Adolfs 26.12.1859 med Klara Jakobina Forsström, f. i Heinola 1.9.1837, d. i Sastmola 2.1.1919, dotter till gelbgjutaren Jakob Forsström och Ulrika Lovisa Östman.

VI. Barn (födda i Sastmola):

Elsa Maria, f. 28.10.1860. d. i Helsingfors 10.2.1929. Gift i Kristinestad 11.8.1887 med skräddaren Manfred Johansson, från 1906 Kanto, f. i Orimattila 30.6.1862, d. i Helsingfors 17.11.1931.

Vendla Gustava, f. 10.6.1863, d. i Björneborg 9.2.1932. Gift i Björneborg 25.9.1898 med skomakaren Frans Fredrik Nordlund, f. i Eura 23.10.1848, d. i Björneborg 17.4.1918.

Elin Ingeborg, f. 2.2.1869, d. i Sastmola 4.9.1875.

Otto Ernst, f. 13.3.1871. Genomg. 5 kl. vid Suomalainen Alkeisopisto Suomal. Normaalilyseo i Helsingfors 1889. Apotekselev. D. i Sastmola 17.7.1889.

Anna Helena, f. 2.10.1873, d. i Helsingfors 22.4.1943. Gift i Vasa 14.11.1892 med fältskären Oskar Bernhard Fallenius, f. i Helsingfors 7.3.1868, d. där 27.4.1903.

Elin Elisabeth, f. 6.9.1875, d. i Helsingfors 29.1.1958. Gift i Helsingfors 17.9.1905 med glasskäraren, sed. ägaren av glasfirman A. Joutsen och direktören i Lasittajain Keskus oy. Artturi Joutsen, f. i Nurmijärvi 11.5.1881, d. i Helsingfors 22.10.1948.

Ida Lovisa, f. 23.8.1877, d. i Helsingfors 14.1.1914. Ogift.

 
Genos 38(1967), s. 64-72

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1967 års register | Årgångsregister