GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Pieniä löytöjä - Små fynd

Vem var Lars Mattssons hustru Lucia?

INES KASS

I sin stora utredning av släkten Steen - Cederberg från Öster Kivilös riktade Solfrid Cederberg intresset på Lars Mattsson i Överesse, som hade ägt Nygårdens torpställe i Kivilös och som var avliden 1658. Hon framlade utan fullt bindande bevisning antagandet, att hans hustru Lucia, vars patronymikon inte nämns i samtida källor, var dotter till släkten Westzynthius' stamfar, kyrkoherden i Pedersöre Canutus Henrici, död 1621 (GSÅ 24, s. 28). Vid Pedersöre ting 28.8.1643 kallas Lars Mattsson svåger till Isak Knutsson. Denna uppgift avser troligen Canutus Henricis son Isak.

Protokollet från Pedersöre ting 1.4.1600[1] kastar nytt ljus över problemet med följande uppgifter: Kom för Rätta Anders Madzonn i Ässewä och giorde witterligit, att hans moder broder Anders Jönssonn samptt med sin hustru Anna haffwer Eenn tijdh långh leffwadt tillhopa, och ähre inga barn sinsemellan. Derföre hade dhe tagit till tienste folck för:de Anders Madzonn och hans hustru, be:dh Brita, och effter deras dödeligh affgångh tillsagdt dem sitt arff, effter som Erich Ollsons utgiffne Häredz dom breff, Daterat Anno 98 denn 16 Januarii, deer om förmäler. Och sedan desse gamlle folk ähre affsomnadt, så haffwa dhe låffwadt och begåffwadt för:de Brita och Anders Madzsonn, sin Stiudotter Karin Hansdotter sampt hennes man Peer Hendersson halfwa partten både aff löst och fast, och den andra halffwa partten deer emodt skall Anderses egin dotter medh denna sin halffwa Syster Karin beholla. Och denne Anderses dotter Lusia effter förne Brita haff:r utaff sitt fädernes arff deer infördt. Och effter Anderses och Britas dödh skifftes sedan dem emellan allt häremodt uthi thu..."

Denna utredning av ägarföljden gäller Back hemman i Överesse, som omfattade 1 1/2 mantal. Där nämns i roteringslängden 1618[2] "Anders Madzson" samt en "mågh" och en "drengh". I roteringslängden 1627[3] nämns på samma hemman "Lars Matsson siuklig 50 år" samt två drängar. Vid Pedersöre ting 28.8.1643 sägs slutligen, att "Jöns Larsson i Öfweressefwe kärade till Lars Mattssons Hustro Lucia..." Detta är det enda kända stället där Lars Mattssons hustru nämns vid namn.

I ljuset av dessa källuppgifter förefaller hypotesen om att Lars Mattsson var svärson till herr Canutus Henrici mogen att avskrivas. Lars Mattssons hustrus släkförbindelser såg ut på följande sätt:

släkttavla

Lars Mattssons egen släktkrets är okänd. Exakt hur han var besvågrad med Isak Knutsson återstår fortfarande att klarlägga.

 

[1] RA: 4819 a: 20.

[2] SKrA: Roterings- och utskrivningslängder 603 (RA: mikrofilm WA 762).

[3] SKrA: Roterings- och utskrivningslängder 754 (RA: mikrofilm WA 773).


Genos 48(1977), s. 100-101

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1977 års register | Årgångsregister