GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Litteraturförteckning | Artikelns slut ]

von Heideken

Jur.lic. Åke Backström, Helsingfors

Livländska adliga ätten von Heideken - till slutet av 1600-talet stavat Heijdecken - härstammar från Ambrosius von Heideken, ordensmästarens i Svärdsorden coadjutor, som levde 1490, då han fick förläningsbrev för sig och sina efterkommande på godset Lackstein (Lavasten). Godsets namn ändrades först till Ambrosemoise, efter den nye ägaren, men erhöll senare namnet Heidekenhof. Det låg i Ksp. Burtnek, 15 km NW om Wolmar. På detta gods bodde Ambrosius och hans efterkommande i fem generationer. Dess siste innehavare var majoren Didrik Johan von Heideken, som avled ogift 1710, då godset övergick på kvinnolinjen, först till Anna Elisabet Hägerstierna, född von Köhler, Didrik Johans äldre systerdotter.

Med Didrik Johans farbroder, löjtnanten Johan von Heideken överflyttade ätten, vid ryssarnas infall i Livland, år 1700 till Sverige. Han bosatte sig i Karlshamn där han fick utnämning till underofficer, flyttade senare till Karlskrona och grundade en skola, men avled redan 1710 i pesten, som även ryckte bort hans hustru och dotter. Johan hade varit brorssonens ende manlige arvinge, men vardera gick ur tiden inom samma år. Ätten von Heideken utslocknade därmed i Livland.

Johans sonson, vice korpralen vid Livdrabantkåren (löjtnant) Gotthard Johan von Heideken (1728-1784) erhöll genom kungl. resolution 25.2.1778 adliga fri- och rättigheter för sig och sin ätt, med tillstånd att icke behöva ansöka om introduktion på riddarhuset. Han hade vistats i Livland 1759-63 i avsikt att söka återvinna stamgodset Heidekenhof, som genom farfaderns överflyttning till Sverige gått förlorat. Hovrätten i Riga resolverade 20.3.1762 honom vara rättmätig arvinge till godset, vilket dock av den orättmätiga innehavaren hann avyttras 1764, förrän den kejs. domen fallit. Olyckan ville sig, att köparen var den mäktige fältmarskalken, greve Peter Alexandrovitj Rumjantsev (1725-1796), varigenom godset för alltid gick släkten ur händerna. Transaktionen beseglades medelst kejs. resolution 18.8.1766.

65_128a.gif

I sitt äktenskap hade Gotthard Johan bl.a. sonen Per Gustav von Heideken, som efter att ha genomgått Akademien för de fria konsterna, 1831 invaldes i densamma och 1834 blev lärare därstädes. Han utnämndes senare till konduktör vid Kungl. museum och hovmålare.

Genom Per Gustavs äldste son, kontraktsprosten Per Gustav Fredrik von Heideken (1830-1899), fortlever ätten i Sverige, Förenta Staterna och Irland. Andre sonen, Karl Johan Fredrik von Heideken, absolvent av samma akademi som fadern, flyttade efter avlagd arkitektexamen 1853 till Finland där hans ättegren blev bofast. Den utgick på manslinjen 13.1.1914 med sonen, medicine och kirurgie doktorn Karl Gustav von Heideken, på kvinnolinjen 16.12.1940 med dennes syster, ogifta Tora Eugenia von Heideken samt h.o.h. (namnet) 4.4.1973 med Karl Gustavs fosterdotter Ester Johanna von Heideken, g. Arppe. Ättens korta saga i Finland sträckte sig över 61 resp. 87 (120) år.

Konduktören vid Kungl. museum i Stockholm, hovmålaren Per Gustav von Heideken (1781-1864) och hans hustru Helena Kristina Beckstedt (1792-1879) hade i sitt äktenskap tre barn och söner av vilka andra sonen:

Tab. 1

I. Karl Johan Fredrik von Heideken, f. 23.8.1832 i Stockholm (hovförs.). Elev vid Akademiens för de fria konsterna arkitektavdelning 1849-53, då utdimitterad som arkitekt. Stadsarkitekt i Björneborg 1853. Finsk undersåte 1855. Privatarkitekt i Helsingfors 1858. Stadsarkitekt i Åbo 1865. Andre arkitekt vid Överstyrelsen för allmänna byggnaderna i Finland 1867. Tillika föreståndare för länsbyggnadskontoret i Åbo och Björneborgs län, länsarkitekt 1868, med kvarstående som stadsarkitekt. RySt 3 1874, A 3 1886. Ordförande i de för uppförande av en ny rysk kasern i Åbo och kaserner för 2., Åbo, finska skarpskyttebataljon tillsatta byggnadskommittéerna. Ordförande i de för uppförande av ett nytt länssjukhus och ett nytt länshäkte i Åbo tillsatta byggnadskommittéerna. D. 27.3.1888 i Åbo. - Gift 23.6.1855 i Björneborg med Gustava Sofia Järnefelt, f. 21.5.1831 i Vasa, d. 8.4.1907 i Åbo, dotter till hovrättsassessorn i Vasa hovrätt Karl Fredrik Järnefelt och Susanna Sofia Carström.

II Barn:
Karl Gustav, f. 1856. Medicine och kirurgie doktor. D. 1914. Tab. 2.
Helena Sofia, f. 16.11.1858 i Helsingfors, d. 8.4.1931 i Helsingfors. - Gift 23.6.1880 i Åbo med kontorschefen vid Wärtsilä bruk, agronomen Evert Valdemar Arppe, f. 8.11.1855 i Kides, d. 23.4.1901 i Sordavala lfs.
Robert Fredrik, f. 23.4.1860 i Helsingfors, d. 1.6.1866 i Åbo.
Tora Eugenia, f. 28.5.1869 i Åbo, d. 16.12.1940 i Åbo.

65_128b.gif


Karl Johan Fredrik von Heideken
(1832-1888). Foto Museiverket

Tab. 2

II. Karl Gustav von Heideken (son till Karl Johan Fredrik, tab. 1), f. 13.4.1856 i Björneborg. Student (västf.) i Helsingfors 1875. Filosofie kandidat 1880, magister 1882. Assistent vid mediko-mekaniska institutet i Helsingfors 1881-82. Medicine kandidat 1882, licentiat 1887. Lärare i plastisk anatomi vid Konstföreningens ritskola i Helsingfors 1883-84. Amanuens vid Helsingfors allmänna sjukhus 1885-86. Bitr. underläkare vid Lappvikens centralanstalt i Helsingfors 1886. Praktiserande läkare i Åbo 1887. Medicine och kirurgie doktor 3.4.1889 (diss. "Om ålderns inflytande på hafvandeskap, förlossning och barnsäng hos förstföderskor" 1889). Grundat privat barnbördshus i Åbo 1890, förnyat efter eldsvåda 1900. Medlem av stadsfullmäktige i Åbo från 1896, ordförande 1904-05. Medlem av styrelsen för arbetarnas sjuk- och begravningskassa 1900-05, för Åbo stads historiska museum från 1902, för storstrejkskommittén 1905. Studieresor till Tyskland 1887 och 1890, Danmark 1892 och 1905, Sverige 1895, 1898 och 1905, Frankrike 1902. Utg.: Medicinska uppsatser i inhemska och utländska facktidskrifter samt uppsatser av allmänt innehåll i Åbo Tidning. D. 13.1.1914 i Åbo. - Gift 7.9.1887 i Björneborg med Ida Rosenlew, f. 24.5.1861 i Björneborg, d. 31.8.1943 i Åbo, dotter till verkst. direktören för W. Rosenlew & Co. Karl Peter Rosenlew och Vendla Kristina Alfonsina Wendelin.

Fosterdotter:
Ester Johanna, f. 13.12.1898 i Stockholm, d. 4.4.1973 i Villmanstrand. - Gift 26.5.1920 i Åbo med socialchefen vid Pargas Kalkbergs Ab-Villmanstrand Erik Johan Arppe, f. 27.1.1889 i Helsingfors, d. 10.6.1965 i Villmanstrand.

65_128c.gif


Karl Gustav von Heideken
(1856-1914). Foto Museiverket

 

Litteraturförteckning

Bergholm, Sukukirja. Suomen aatelittomia sukuja I (1901).

Bergholm, Suomen lääkärit ja hammaslääkärit. Biographica. Finlands läkare och tandläkare (1907).

Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1942).

Dalström, Helsingfors lycei matrikel 1831-1889 (1953).

Gadd, Släktkalender III (1960).

Gritzner, J. Siebmachers grosses und allgemeines Wappenbuch III:II. Der Adel der russischen Ostseeprovinzen II. Der nichtmatrikulierte Adel (1901).

Kleberg, Kalender över Ointroducerad adels förening 1942 (1941).

Mattsson, Suomen agronomit 1853-1941 Finlands agronomer (1942).

Påhlsson, Kalender över Ointroducerad adels förening 1970. Suomen rakennushallinto 1811-1961 (1967).

von Törne, Finlands riddarhus 1818-1918 II. 1845-1918 (1935).


Genos 65(1994), s. 128-130

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1994 års register | Årgångsregister