Hospitalet på Gloskär, Föglö


Källa: L. W. Fagerlund, Finlands leprosorier I. Akademisk afhandling. 1886, 205 + LXXXVII s.


De intagnas namn, hemvist och tiden för deras vistelse uti hospitalet voro:1

Namn. Hemvist. Intagningsår
och dag.
Dödsår
och dag.
Socken. By.

Mårthen Nilsson

Kumblinge

-

-

2)

1656 13/IX

   

Jacob Mårtensson

Kumblinge

-

-

2)

1657 27/VII

   

Matts Jöransson

Hammarland

-

-

2)

1657 25/III

   

Christin Nilsdotter (hustru)

Lemmeland

Söderby

1655

   

1660 3/IV

   

Malin Hansdotter (hustru)

Hammarland

Posta

1655

   

1659 21/IV

   

Anna Erichzdotter

Hammarland

-

-

2)

1668 9/X

   

Erich Andersson

Ekeröö

Storby

1656 16/VI

   

1657 20/III

   

Marije Thomasdotter

Ekeröö

Marby

1656 16/VI

   

1657 23/III

   

Bertil Mattzon

Kumblinge

Brändö

1656 30/VI

   

1659 30/V

   

Hindrich Andersson

Kumblinge

Jurmo

1656 30/VI

   

1659 14/III

   

Ingebår Mattsdotter (hustru)

Ekeröö

-

1656 30/VI

   

1659 26/VII

   

Jisaack Mattzson

Köckar

-

1656 26/IX

   

1659 27/III

   

Christin Hansdotter

Köckar

-

1656 10/X

   

1656 15/XI

   

Hindrick Staffansson

Kumblinge

Seglinge

1657 9/IV

   

1658 29/V

   

Margeta Mattzdotter

Kumblinge

Tårssholma

1658 12/VIII

   

-

3)

Mattz Andersson

Hammarland

Skarpnötöö

1658 7/IX

   

1660 13/IV

   

Erich Andersson

Hammarland

Salis

1658 7/IX

   

1660 23/III

   

Walborgh Michelsdotter

Ekeröö

-

1658 7/IX

   

-

3)

Marije Michelsdotter

Ekeröö

-

1658 7/IX

   

-

8)

Erich Hansson

Kökar

-

1658 7/IX

   

-

3)

Walburgh Mattzdotter

Saltvik

Ödkarby

1659 24/V

   

1660 27/III

   

Hindrich Mattzon

Kumblinge

Seglinge

1660 9/VIII

   

-

6)

Jngeborgh Jacobsdotter

Kumblinge

Jurmo

1660 3/IX

   

1664 20/XII

   

Malin Erichzdotter

Jomala

-

1660 20/X

   

-

3)

Malin Erichsdotter

Hammarland

Lillebålsta

1661 21/V

   

-

3)

Eltza Simonsdotter

Ekeröö

Biörnhoffda

1661 21/V

   

-

3)

Carin Clemetsdotter

Kumblinge

Jurmo

-

4)

1665 12/V

   

Mattz Mattzson

Ekeröö

Storby

1664 11/IX

   

-

6)

Carin Mattzdotter

Ekeröö

Torp

1664 11/IX

   

-

8)

Walborg Mattszdotter

Ekeröö

Torp

1664 11/IX

   

1665 14/IV

   

Marije Bengtsdotter

Ekeröö

Öfverby

1664 11/IX

   

1667 13/II

   

Brijtha Mattzdotter

Saltwijk

Fremanby

-

5)

1667 13/I

   

Thomas Nilsson

-

-

-

5)

-

8)

Marie Michelsdotter (hustru)

Wårdö

Löfwöö

1666 4/IX

   

-

8)

Elisabeth Olufsdotter

Lumparland

Krockstada

1667 22/III

   

1667 25/IV

   

Knut Erichsson

-

-

-

7)

-

8)

Marje Michelsdotter

-

-

-

7)

-

8)

Margetha Matzdotter

Ekeröö

Finbo

-

7)

-

9)

Noter:

 1. Enl. hospitalets räkenskaper i Ålands landsböcker.
 2. Intagen före d. 10 Juni 1656.
 3. Afliden emellan 1661 10/VII och 1664 10/VII.
 4. Intagen emellan 1661 10/VII och 1664 10/VII.
 5. Intagen emellan 1665 10/VII och 1665 10/VII.
 6. Afliden emellan 1665 10/VII och 1666 10/VII.
 7. Intagen emellan 1667 10/VII och 1668 10/VII.
 8. Lefvde ännu 1669 10/VII.
 9. Affördes 1672 i Augusti till Sjählö hospital i Nagu.

1672 den 11 Juli utdelades sista gången månadskost vid Gloskärs hospital, hvarefter det upphörde och de då intagna hospitalshjonen jemte öfriga i socknarna förefintliga personer blefvo transporterade till Sjählö hospital i Nagu, der de från den 12 Augusti samma år njöto underhåll och vård.

De sålunda afsände voro följande:1

Namn. Hemvist Döds år
och dag.
Socken. By.

Margareta Mattsdotter

Ekeröö

Finnbo

1675 25/V

Brita Andersdotter

Ekeröö

Torp

1677 12/IV

Eskil Simonsson

Jomala

Ödanböle

1676 28/IV

Erik Eskilson2

Jomala

Ödanböle

före1674 1/IX

Brita Sigfredsdotter

Sund

Tosarby

före1674 1/IX

Agnis Matzdotter

Kumlinge

Jurmo

1680 9/VI

Gärtrud Matzdotter3

Kumlinge

Jurmo

före1674 1/IX

Erich Erichsson

Finström

Bamböle

före1674 1/IX

Mattz Matzson

Sund

Grundsunda

1676 6/IX

Karin Matzdotter (hustru)3

Föglö

Stentorpa

1676 19/II

Hans Erichson4

Föglö

Stentorpa

före1674 1/IX

Sara Pålsdotter

Lemland

Wästerånghia

före1674 1/IX

Erich Nilsson

Eckeröö

Bölöö

före1674 1/IX

Matz Thomasson

Sund

Svänsbölöö

före1674 1/IX

Karin (hustru)

Eckeröö

Storby

1676 2/II

Valbor Erichzdotter

Jomala

Vestansunda

1677 22/V

Karin Sigfridzdotter

Jomala

Ytterby

före1674 1/IX

Karin Larsdotter (hustru)

Kumlinge

Fiskö

före1674 1/IX

Erich Erichsson Busk

Jomala

-

1676 1/VII

Matz Isaksson

Finström

Östergeta

1675 28/VIII

Olof Persson

Finström

Svartmara

1675 10/VII

Anna Hindrich Erichssons hustru

Finström

Olsnäs

före1674 1/IX

Erich Hindersson

Finström

Olsnäs

1677 22/III

Noter:

 1. Åbo och Björneborgs Läns verifikationsbok pro anno 1675 foll. 2481 och 2483.- Huruvida hospitalets flyttning skett på grund af ett af regeringens derom fattadt formligt beslut, eller warit en af landshöfdingen på eget bevåg vidtagen åtgerd, framgår ej med full visshet ur tillgängliga handlingar. Åtminstone har det icke lyckats mig att anträffa någonkunglig skrifvelse härom och i Ålands landsbok för 1676 fol. 75 heter det kort om godt: "Såsom Ålandz Hospital, effter wäl:ne her landzhöffdingens Harald Oxes gottfinnande och förordning, är transporterat till Siählöö hospital i Finlandh, alltsåär dhet destinerade underhållet effter wederbörligit qvitt:tz fol. 324 lefvererat- 200 D:r. –"
 2. Son till föregående.
 3. Syster till föregående.
 4. Son till föregående född den 7 Febr. 1672.