Luettelo Suomen Muinaismuistoyhdistyksen jäsenistä 1886 - Förteckning över Finska Fornminnesföreningens ledamöter 1886


Lähde - Källa: Luettelo Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen jäsenistä, v. 1886. Förteckning öfver Finska Fornminnes-Föreningens ledamöter, år 1886. 1887, 34 s.


Yhdistyksen virkamiehet Helsingissä vuonna 1886. - Föreningens tjänstemän i Helsingfors år 1886.

Kunniaesimies. - Hedersordförande.

J. R. Aspelin. Valtioarkeoloogi. Statsarkeolog.

Varaesimies .- Viceordförande.

Eliel Aspelin. Tohtori. Doktor.

Sihteeri. - Sekreterare

Hjalmar Appelgren. Maisteri. Magister.

Rahanvartija. - Kassör.

A.G. Hahl. Konttoristi. Kontorist.

Yhdistyksen perustajat vuonna 1870. - Föreningens stiftare år 1870.

Almberg, A., maisteri, magister.
Aspelin, J. R.maisteri, magister.
Berner, A., ped, kandidaati, ped. kandidat
Borenius, A. A., ylioppilas, studerande.
Cajander, P. E., ylioppilas, studerande
Castrén, K. A., ylioppilas, studerande.
Colliander, O. I., ylioppilas, studerande.
Florell, O. H., maisteri, magister.
Färling, F. I., ylioppilas, studerande.
Grenman, H. M., ylioppilas, studerande.
Hahl, D., ylioppilas, studerande.
Hartman, O. G., ylioppilas, studerande.
Herrgård, K. J., ylioppilas, studerande.
Heurlin af, L. O. W., ylioppilas, studerande.
Hynén, K. O., ylioppilas, studerande.
Kaslin, K. R., ylioppilas, studerande.
Lilius, K. O., filos. kandidaati, filos. kandidat.
Löfgren, N. V. A.,filos. kandidaati, filos. kandidat.
Nervander, E., filos. kandidaati. Filos. kandidat.
Telén, U. F. W., ylioppilas, studerande.
Wasenius, G.,W., ylioppilas. studerande.
Wolff, E., ylioppilas. studerande

Kunniajäsenet. - Hedersledamöter.

Alcenius, E. R., provasti, prost. Lappväärtti, Lappfjärd.
Andelin, A., provasti, prost. Paltamo.
Bergenheim, E., arkkipiispa, ärkebiskop. Turku, Åbo.
Castrén, Natalia. professorin rouva, professorska. Helsinki Helsingfors.
Cygnæus, Fredrik, valtioneuvos, statsråd. Helsinki, Helsingfors.
Ignatius, K. E. F., senaatori, senator. Helsinki, Helsingfors. Yhdistyksen kunniaesimiehenä v.1878- 1885; Föreningens hedersordförande 1878- 85.
Lagus, W., valtioneuvos, statsråd. Helsinki, Helsingfors. Yhdistyksen kunniaesimiehenä v.1876- 77.; Föreningens hedersordförande 1876- 77.
Lönnroth, Elias, kanslianeuvos, kansliråd. Sammatti.
Pinello, N. H., tohtori, doktor. Turku, Åbo.
Rabbe, F. J., kamarineuvos, kammarråd. Helsinki, Helsingfors.
Runeberg, J. L., professori, professor. Porvoo, Borgå.
Snellman, J. W., senaatori, senator. Helsinki, Helsingfors.
Topelius, Z., valtioneuvos, statsråd. Östersundom. Björkudden. Yhdistyksen kunniaesimiehenä v.1870- 76,1877- 78; Föreningens hedersordförande 1870- 76, 1877- 78.

Ulkomaisia jäseniä. - Utländska ledamöter.

Beauvois, Eugéne, kirjailija, litteratör. Corberon.
Hildebrand, H., tohtori, doktor. Tukholma, Stockholm.
Linas, de, Charles, kirjailija, litteratör. Arras.
Montelius, O.,tohtori, doktor. Tukholma, Stockholm.
Rygh, O., professori, professor. Kristiania.

Kirjeenvaihtaja- jäseniä. - Korresponderande ledamöter.

Granö, J., pastori, pastor. Omsk.
Jung, I., kansankouluopettaja, folkskollärare. Liivinmaa, Lifland. Hallist. Abia.
Krüger, E., realikoulunopettaja, realskollärare. Mitova, Mitau.
Tjepouchoff, Alex., metsäherra, forstmästare. Perm. Iljinsk.

Ulkomaalle muuttaneita jäseniä. - Till utlandet afflyttade ledamöter.

Fattenborg, H. F., ylioppilas, studerande. Amerika.
Lindholm, B., taiteilija, artist. Göteborg.
Molander, E., synt., född Grotenfelt, insinöörin rouva, ingeniörska. Kiev.
Murman, J. W., kirkkoherra, kyrkoherde. Inkeri,Ingermanland.
Silfverstolpe, O., synt., född Meurman, rouva, fru. Tukholma, Stockholm.

Kotimaiset jäsenet ja asiamiespiirit. - De inhemska ledamöterne och agentdistrikten.

Vuosiluvut nimien edessä merkitsevät aikaa, jolloin jäsenet kutsuttiin, ja numerot maksavien jäsenten jälessä vuotta, milloin viimeinen maksu suoritettiin. Jäsenet, joiden olopaikka ei ole merkitty, asuvat piirikunnan pääkaupungissa. - Årtalen framför namnen ange tidpunkten då ledamöterne blifvit inkallade; siffran efter de betalande ledamöterne betecknar året, när den sista inbetalningen skedde. De ledamöter, hvilkas adress icke är utsatt, äro bosatte i distriktets hufvudstad.

Haminan piirikunta. - Fredrikshamns distrikt.

Käsittää Haminan kaupungin ynnä Kymin kihlakunnan. - Omfattar staden Fredrikshamn jemte Kymmene härad.
Asiamies - Agent: Olli Berg, kansakoulunopettaja, folkskollärare. Hamina, Fredrikshamn.

Vakinaisia jäseniä. - Ständiga ledamöter.

1871.

Aminoff, T. G., tohtori, doktor.

1884.

Berg, Olli., kansankoulunopettaja, folkskollärare.

1870.

Florell, O. H., lehtori, lektor.

1871.

Hultman, S., kapteenin rouva, kaptenska.

Helsingin piirikunta. - Helsingfors distrikt.

Käsittää Helsingin kaupungin ja kihlakunnan.. - Omfattar staden Helsingfors jemte Helsinge härad.
Asiamies - Agent: A. G., Hahl, konttoristi, kontorist. Helsinki, Helsingfors. (Mariank 7, Marieg. 7)

Vakinaisia jäseniä. - Ständiga ledamöter.

1870.

Ahlqvist, A. E., kanslianeuvos, kansliråd.

1871.

Alfthan, v. G., vapaah., frih., kuvernööri, guvernör.

1870.

Almberg. A., kielenkääntäjä, translator.

1880.

Appelgren, Hjalmar, maisteri, magister.

1870.

Aspelin, Eliel, tohtori, doktor.

1870.

Aspelin, J. R. valtioarkeoloogi, statsarkeolog.

1871.

Becker, v. , A., taiteilija, artist.

1871.

Becker, v., F. J., professori, professor.

1872.

Bergbom, Emelie, neiti, fröken.

1872.

Bergbom, Kaarlo J., tohtori, doktor.

1871.

Björkman, M., neiti, fröken.

1870.

Bœhm, A., maisteri, magister.

1871.

Bœhm, O., neiti, fröken.

1870.

Bomansson,K. A., tohtori, doktor.

1871.

Borenius, E., neiti, fröken.

1870.

Borg, K. G., kanslianeuvos, kansliråd.

1871.

Borgström, G., maanomistaja, possessionat.

1871.

Castrén, Robert, lakitiet. kand., juris, kand.

1871.

Churberg, Fanny, neiti, fröken.

1871.

Churberg,Waldemar, maisteri, magister.

1884.

Colerus, B., hovineuvos, hofråd.

1870.

Colliander, O. I., professori, professor.

1871.

Decker, A., synt. född Borgström, rouva, fru.

1870.

Donner, O., ylim. professori, e.o. professor.

1870.

Edelfelt, A., taiteilija, artist.

1871.

Ehrenrooth, Adelaïde, neiti, fröken.

1871.

Ekelund, C., synt., född Mellin, lääkärin rouva, doktorinna. Sipoo, Sibbo.

1870.

Elmgren, S. G., professori, professor.

1872.

Elmgren, K.,maisteri, magister.

1871.

Eneberg, F. F., tohtori, doktor.

1872.

Estlander, C. G.,professori, professor.

1872.

Fagerroos, J. E., kultaseppä, guldsmed.

1871.

Falkman, S.,taiteilija, artist.

1875.

Faltin, F. R., soitannon tirehtööri, musikdirektör.

1871.

Forstén, B. L.,överstiluutnantti, överstelöjtnant.

1870.

Freudenthal, A. O., ylim. professori, e.o. peofessor.

1870.

Grefbrg, W., lääkäri, läkare.

1870.

Grenman, H. M., fil. kand.

1875.

Gripenberg, Seb., vapaah., frih.; arkitehti, arkitekt.

1871.

Grotenfelt, Bernt, nimituomari, vicehäradshöfding.

1875.

Gustafsson, F. V., professori, professor.

1871.

Hæggström, A. M. neiti, fröken.

1870.

Hahl, Taavi, maisteri, magister.

1880.

Hahl, A. G., konttoristi, kontorist.

1871.

Heikel, H., synt., född Kihlman, rouva, fru.

1873.

Heinricius, G., lääkäri, läkare.

1870.

Heurlin, af, L. O. W., kirjanpainaja, boktryckare.

1872.

Heurlin, af Augusta, synt., född Bergbom, rouva, fru.

1871.

Hjelt. O., arkiateri, arkiater.

1881.

Hjelt, A. J., maisteri, magister.

1881.

Hornborg, K. H., maisteri, magister.

1871.

Hårdh, K. E., maisteri, magister.

1871.

Hämäläinen, L, urkunisti, orgelnist.

1871.

Inberg, I. J., maanmittari, landtmätare.

1870.

Jurvelius, G., maisteri, magister.

1871.

Kiseleff, K., arkitehti, arkitekt.

1871.

Kleineh, O., taiteilija, artist.

1870.

Krohn, J., ylim.professori, e.o. professor.

1885.

Krohn, K., maisteri, magister.

1871.

Kurtén, U., kollegiassessori, kollegiassessor.

1873.

Lagerborg, R., kapteeni, kapten.

1872.

Laurell, G., vuorineuvos, bergsråd.

1871.

Lindeberg, J., synt., född, Molander, rouva, fru.

1871.

Lindholm, K., maisteri, magister.

1871.

Lindqvist, L. I., ylitirehtööri, öfverdirektör.

1870.

Löfgren, N. V. A. ,sanomalehdentoimittaja, tidningsredaktör.

1873.

Melart, A. V., rehtori, rektos.

1871.

Meurman, O., neiti, fröken

1875.

Moberg, A., valtioneuvos, statsråd.

1874.

Moberg, K. A., vuorimestari, bergmästare.

1871.

Munck, L., neiti, fröken.

1871.

Munck, M., neiti, fröken.

1871.

Munsterhjelm, Hj., taiteilija, artist.

1871.

Nervander, Ellen, neiti, fröken.

1871.

Nordlund, K. F., rehtori, rektor.

1875.

Numell, K. J., ylitirehtöörin apul. öfverdirektörsadjoint.

1874.

Nummelin, C. H., piirustaja, ritare.

1872.

Palmén, E. G., vapaah., frih., professori, professor.

1871.

Regnell, K. V., kamarikirjuri, kammarskrifvare.

1874.

Rein, Th., professori, professor.

1870.

Reinholm, H. A., tohtori, doktor.

1871.

Renvall, R. A.,kirjaston amanuenssi, biblioteksamanuens.

1871.

Reuter, O. M., ylim.professori, e.o. professor.

1870.

Schauman, B. O.., amanuenssi, amanuens.

1872.

Schauman, Aug., maisteri, magister.

1874.

Springert, G. E., ylioppilas, studerande.

1881.

Spåre, Valfrid, valtioneuvos, statsråd.

1881.

Spåre, E. A., valtioneuvoksen rouva, statsrådinna.

1874.

Standertsköld, K. J. R., lakitiet. kandidaati, juris. kand.

1871.

Synnerberg, C., yliinspehtori, öfverinspektor.

1871.

Topelius, E., neiti, fröken. Östersundom. Björkudden.

1871.

Topelius, T., neiti, fröken. Östersundom. Björkudden.

1871.

Tschetschulin, M., neiti, fröken.

1871.

Törnroos, J. A., piirustaja, ritare.

1870.

Vasenius, Valfrid, tohtori, doktor.

1877.

Veckström, Alex., vara-lääninsihteeri, vicelandssekreterare.

1871.

Vialén, A.,maisteri, magister.

1871.

Vikman, K. E., kanslisti, kanslist.

1870.

Yrjö-Koskinen, Y. S., senaatori, senator.

1871.

Äyräpää, M. A., lääkäri, läkare.

1870.

Öhberg, V., kansakoulutarkastaja, folkskoleinspektor.

Maksavia jäseniä. - Betalande ledamöter.

1877.

Blomqvist, G., ravintolaisäntä, restauratör. 86.

1881.

Fontell, G. A., tohtori, doktor. 86.

1886.

Gebhard, Hannes, ylioppilas, studerande. 86.

1881.

Grotenfelt, Kustavi, maisteri, magister. 86

1885.

Hackman, Alfr.,ylioppilas, studerande.86.

1876.

Heikel, Aksel O., maisteri, magister.86.

1884.

Heimbürger, R., ylioppilas, studerande.86.

1884.

Hellstén, K. K., korumaalari, dekorationsmålare.86.

1878.

Hertzberg, Rafael, maisteri, magister. 86.

1884.

Hjelt, Edv., professori, professor. 86.

1882.

Nordman, P., fil.kand. 86.

1882.

Smeds, I. E., ylioppilas, studerande. 84.

1884.

Stenvik, Kustaa, ylioppilas, studerande. 86.

1885.

Wasastjerna, Alfr.,överstiluutnantti, öfverstelöjtnant. 86.

1875.

Wrede, R. A., vapaah. frih. professori, professor. 86.

Hämeenlinnan piirikunta. - Tavastehus distrikt.

Käsittää Hämenlinnan kaupungin ynnä Jämsän,. Hauhon, Hollolan ja Tammelan kihlakunnat. - Omfattar staden Tavastehus jemte Jämsä, Hauho, Hollola och Tammela härader.
Asiamies - Agent: J. G. Geitlin, tohtori, doktor. Hämeenlinna Tavastehus.

Vakinaisia jäseniä. - Ständiga ledamöter.

1875.

Ammondt, v., E., kuvernööri guvernör.

1870.

Cajander, Paavo, E., maisteri, magister.

1871.

Carlstedt, L., maanomistaja,possessionat. Sääksmäki.

1871.

Ervast, K., lehtori, lektor.

1875.

Fieandt, v., R. M., maanomistaja, possessionat. Evoinen.

1871.

Geitlin, J. G., tohtori, doktor.

1871.

Genetz, Arvi. tohtori, doktor.

1871.

Granfelt, A. F., professori, professor. Hattula.

1876.

Grönfors, J. G., kauppias, handlande.

1871.

Hansson, J. A., kollega.

1876.

Limon, K., varalääninsihteeri, vicelandssekreterare.

1884.

Lojander, H., apteekari, apothekare.Toijala.

1884.

Lundén, K., kansakoulunopettaja, folkskollärare.Hattula.

1875.

Nieminen, H.., maanomistaja, possessionat. Hattula.

1871.

Salingre, R., lääkäri, läkare.

Maksavia jäseniä. - Betalande ledamöter.

1876.

Blomstedt, Kaarlo, lehtori, lektor. 85.

1876.

Favén, A. E., maisteri, magister. 85.

1876.

Hårdh, H. E., maisteri, magister. 85.

1876.

Palander, E. V., maisteri, magister. 85.

Joensuun piirikunta. - Joensuu distrikt.

Käsittää Joensuun kaupungin ynnä Ilamantsin, Pielisen, ja Liperin kihlakunnat. - Omfattar staden Joensuu jemte Ilomants, Pielis och Libelits härader.
Asiamies - Agent: A. Schlyter, neiti, fröken. Joensuu.

Vakinaisia jäseniä. - Ständiga ledamöter.

1871.

Candelin, E., sulkuinkaitsia, slussuppsyningsman. Eno.

1871.

Nystén, A.,synt.,född Candelin, rouva, fru.

1871.

Schlyter, A neiti, fröken.

1871.

Valle, D.A., rehtori, rektor.

Jyväskylän piirikunta. - Jyväskylä Distrikt.

Käsittää Jyväskylän kaupungin ynnä Laukaan ja Kuortaneen kihlakunnat. - Omfattar staden Jyväskylä jemte Laukas och Kuortane härader.
Asiamies - Agent: K. G. Leinberg, professor, professori. Jyväskylä.

Vakinaisia jäseniä. - Ständiga ledamöter.

1882.

Gejtel, Nicolai, ylioppilas, studerande.

1871.

Hagfors, E. A., lehtori, lektor.

1872.

Hedberg, Juuso, v.t. lehtori, t. f. lektor.

1875.

Kovero, K.A., lehtori, lektor.

1871.

Leinberg, K. G. , professori, professor.

1885.

Lydecken, Charlotta, seminaarin johtajatar, seminarii föreståndarinna.

1871.

Länkelä, J., lehtori, lektor.

1885.

Oksanen, A., mallikoulunopettaja, normalskollärare.

1880.

Rönneberg, A., nimismies, länsman. Pihtipudas.

1885.

Weilin, A. G., kollega.

Kajaanin piirikunta. - Kajana distrikt.

Käsittää Kajaanin kaupungin ja kihlakunnan.. - Omfattar Kajana stad och härad.
Asiamies - Agent: Herman Renfors, tehtailija, fabrikant. Kajaani, Kajana.

Kokkolan piirikunta. - Gamlakarleby distrikt.

Käsittää Kokkolan kaupungin ynnä Pietarsaaren kihlakunnan. - Omfattar G:la Karleby stad jemte Pedersöre härad.
Asiamies - Agent: Olof Mellenius, taapikapteeni, stabskapten. Lohtaja, Lochteå.

Vakinaisia jäseniä. - Ständiga ledamöter.

1871.

Hellström, F., lääkäri, läkare.

1871.

Lithén, G., raatimies, rådman.

1880.

Mellenius, Olof, taapikapteeni, stabskapten. Lohtaja, Lochteå.

Kuopion piirikunta. - Kuopio distrikt.

Käsittää Kuopion kaupungin ynnä Iisalmen, Kuopion ja Rautalammin kihlakunnat. - Omfattar Kuopio stad jemte Idensalmi, Kuopio och Rautalampi härader.
Asiamies - Agent: J. M., Salenius, kollega Kuopio.

Varsinaisia jäseniä. - Ständiga ledamöter.

1871.

Argillander, O., lehtori, lektor.

1870.

Calamnius, J. W., tuomioprovasti, domprost.

1871.

Durchman, Knut, pastori, pastor. Iisalmi.

1877.

Fabritius, Karl, Lääninsihteeri, landssekreterare.

1877.

Keinänen, Taavi, kauppias, handlande.

1876.

Killinen, Kust., v.t. kuuromyckäinkoulun johtaja, t.f. föreståndare för döfstumskola.

1886.

Lyytikäinen, P., kauppias, handlande. Pielavesi.

1877.

Rissanen, Rob., kauppias, handlande.

1872.

Salenius, J. M., kollega.

Maksavia jäseniä. - Betalande ledamöter.

1882.

Bergroth, G., kirjanpainaja, boktryckare. 86.

1886.

Forsman, Ant., Osk., lehtori, lektor. 86.

1882.

Granit, Bruno, maisteri, magister. 86.

1880.

Helander, A., rehtori, rektor. 86.

1880.

Kiljander, G. J., maisteri, magister. 86.

1880.

Kuokkanen, A., kansakoulonopett., folkskollärare. 86.

1880.

Lindqvist, Reinhold, kauppias, handlande. 86.

1880.

Niskanen, J., rahastonhoitaja, kassör. 86.

1880.

Swartzberg, Juh., lehtori, lektor. 86.

1880.

Stenius, J. R. pankinkassööri, bankkassör. 86.

1880.

Stenius, Elisabet, rouva, fru. 86.

Kristiinan piirikunta. - Kristinestads distrikt.

Käsittää Kristiinan ja Kaskisen kaupungit ynnä Ilmajoen kihlakunnan. - Omfattar städerna Kristinestad och Kaskö jemte Ilmola härad.
Asiamies - Agent: K. J. Lund., pormestari, borgmästare. Kristiina. Kristinestad.

Vakinaisia jäseniä. - Ständiga ledamöter.

1885.

Carlström, Alfr., pankintirehtööri, bankdirektör.

1871.

Cronström, W. Kr., maisteri, magister.

1885.

Dahlin, K. A., apteekari, apothekare.

1870.

Herrgård, K., maisteri, magister. Kauhajoki.

1872.

Herrgård, Aline, synt., född Wolff, rouva, fru. Kauhajoki.

1885.

Hirn, A. E., piirilääkäri, provincialläkare.

1885.

Holmberg, R. E.,G., rehtori, rektor.

1885.

Nordlund, Ch. Uno, kauppias, handlande.

1885.

Roselius, O. E., kauppias, handlande. Kauhajoki.

1885.

Schantz, v., K. W., maanomistaja, possessionat. Ilmajoki.

1885.

Schybergson, G. A., merikapteeni, sjökapten.

1885.

Wendelin, Bruno, konsuli, konsul.

1885.

Wendelin, Knut, konttoristi, kontorist.

Maksavia jäseniä. - Betalande ledamöter.

1885.

Reinius, Edvin, maanomistaja, possessionat. Ilmajoki. 86.

1885.

Roschier, P., agronoomi, agronom. Ilmajoki. 86.

Lapinmaan piirikunta. - Lappmarkens distrikt.

Käsittää Lapinmaankihlakunnan. - Omfattar Lappmarkens härad.
Asiamies - Agent: K. P. Bäcklund, nimismies, länsman. Muonionniska.

Vakinainen jäsen. - Ständig ledamot.

1885.

Bäcklund, K. P., nimismies, kuvernementin sihteeri, länsman, guvernementsekreterare.

Lappeenrannan piirikunta. - Willmanstrands distrikt.

Käsittää Lappeenrannan kaupungin ynnä Jääsken ja Lapveden kihlakunnat. - Omfattar staden Willmanstrand jemte Jääskis och Lapvesi härader.
Asiamies - Agent: M. Pöyhiä, kauppias, handlande. Lauritsala.

Vakinaisia jäseniä. - Ständiga ledamöter.

1871.

Hackzell, J. M., provast, prost. Lapvesi.

1875.

Pöyhiä, M., kauppias, handlande. Lauritsala.

Loviisan piirikunta. - Lovisa distrikt.

Käsittää Loviisan kaupungin ja Pernajan kihlakunnan. - Omfattar staden Lovisa jemte Perno härad.
Asiamies - Agent: Brynolf Rosendahl, kroonuvouti, kronofogde. Loviisa, Lovisa.

Vakinainen jäsen. - Ständig ledamot.

1871.

Juselius, A., pormestari, borgmästare.

Mikkelin piirikunta. - S:t Michels distrikt.

Käsittää Mikkelin ja Heinolan kaupungit ynnä Heinolan, Juvan ja Mikkelin kihlakunnat. - Omfattar städerna S:t Michel och Heinola jemte Heinola, Jokkas och S:t Michels härader.
Asiamies - Agent: F. H. Alopæus, maisteri, magister. Mikkeli, S:t Michel.

Vakinaisia jäseniä. - Ständiga ledamöter.

1871.

Ahlberg, J. F. raatimies, rådman.

1872.

Alopæus M. E. provasti, prost. Juka.

1871.

Backman, J. A., linnanlääkäri, slottsläkare.

1871.

Bergman, A. V., metsänhoitaja, forstmästare.

1880.

Borg, A. G., lehtori, lektor.

1872.

Eklund, K. G., provasti, prost. Kangasniemi.

1871.

Fieandt, v., K. F., kamarineuvos, kammarråd.

1872.

Gerdten, v., O., maanomistaja, possessionat. Hartola.

1871.

Hällström, H. G., lääkäri, läkare.

1871.

Lindholm, K. J., sairashuoneen toimitusmies, lasarettssyssloman..

1871.

Nordenstreng, A., lääninsihteeri, landssekreterare.

1871.

Nygren, H., rouva,fru.

1871.

Petroff, K. oluentekijä, ölbryggare.

Naantalin piirikunta. - Nådendals distrikt.

Käsittää Nantalin kaupungin ja kihlakunnan.. - Omfattar staden Nådendal jemte Wirmo och Masku härader.
Asiamies - Agent: E.v. Schantz, luutnantti, löjtnant. Raisio, Reso. Birilä.

Vakinaisia jäseniä. - Ständiga ledamöter.

1875.

Carpelan, Hjalmar, vapaah., frih. Masku. Odensaari.

1871.

Granberg, Augusta, neiti, fröken.

1871.

Myrén, H., neiti, fröken. Raisio, Reso.

1884.

Schantz, v. E., luutnantti, löjtnant. Raisio, Reso. Birilä.

1874.

Sjöman, J. E., nimismies, länsman. Marttila, St: Mårtens.

Oulun piirikunta. - Uleå distrikt.

Käsittää Oulun kaupungin ja kihlakunnan.. - Omfattar staden Uleåborg jemte Uleå härad.
Asiamies - Agent: Sakari Westerlund, maisteri, magister. Oulu. Uleåborg.

Vakinainen jäsen. - Ständig ledamot.

1871.

Aurén, P. W., kommissionimaamittari, kommissionslandtmätare.

Maksava jäsen. - Betalande ledamot.

1885.

Wallin, Wald., kirkkoherra, kyrkoherde. 86.

Pietarsaaren piirikunta. - Jakobstads distrikt.

Käsittää Pietarsaaren kaupungin.. - Omfattar staden Jakobstad.
Asiamies - Agent: P. A. Granberg, alkeisopettaja, elementarlärare.

Vakinaisia jäseniä. - Ständiga ledamöter.

1871.

Björkman, J., neiti, fröken.

1884.

Granberg, P. A., alkeisopettaja, elementarlärare.

1871.

Helander, V. L., provasti, prost.

Porin piirikunta. - Björneborgs distrikt.

Käsittää Porin ja Rauman kaupungit ynnä Tyrvään, Loimaan ja Ulvilan kihlakunnat. - Omfattar städerna Björneborg och Raumo jemte Tyrvis, Loimijoki och Ulfsby härader.
Asiamies - Agent: F. I. Färling, maisteri, magister. Pori, Björneborg.

Varsinaisia jäseniä. - Ständiga medlemmar.

1884.

Alander, K. J. A., kuvernem.sihteeri, guvernements sekr.

1870.

Färling, F. I., maisteri, magister.

1878.

Grönvall, R., komministeri, komminister.

1872.

Lilius, A.,provasti, prost. Kokemäki, Kumo.

1872.

Lilius, K. O., maisteri, magister.

1882.

Lindbäck, John., kauppias, handl. Normarkku.

1876.

Malin, A., maisteri, magister.

1884.

Ollonqvist, K, G.,maisteri, magister. Ahlainen, Hvittisbofjerd.

1875.

Starck, G. F., kappalainen, kapellan. Kokemäki, Kumo.

1871.

Stenbäck, K., provasti, prost. Ulvila, Ulfsby.

1884.

Törnudd, Const., varatuomari, vicehäradshövding.

1871.

Warelius, Antero. provasti, prost. Loimaa.

1876.

Wegelius, H. E., kappalainen, kapellan. Rauma.

Maksavia jäsenia. - Betalande ledamöter.

1884.

Bäckman, Selma, H., neiti, fröken. 86.

1884.

Färling, E.,rouva, fru. 86.

1884.

Hjulgrén, N., kauppias, handlande. 86.

1884.

Kaitila, W., v.t. kappalainen, t.f. kapellan. 86.

1884.

Nordlund, V. maisteri, magister.

1884.

Palander, Otto, Kirjakauppias, bokhandlare. 86.

1884.

Tammelin, V. kultaseppä, guldsmed. 86.

Porvoon piirikunta. - Borgå distrikt.

Käsittää Porvoon kaupungin.. - Omfattar staden Borgå.
Asiamies - Agent: A. A. Borenius, maisteri, magister.

Vakinaisia jäseniä. - Ständiga ledamöter.

1880.

Bergholm, K. A., lehtori, lektor.

1871.

Borenius, A. A., maisteri, magister.

1871.

Grotenfelt, Ossian, lehtori, lektor.

1871.

Holm, C. M., pormestari, borgmästare.

1875.

Silvander, A. J., pastori, pastor.

Raahen piirikunta. - Brahestads distrikt.

Käsittää Raahen kaupungin ynnä Salon ja Haapajärven kihlakunnat. - Omfattar Brahestad jemte Salo och Haapajärvi härader.
Asiamies - Agent: Artur Lagerlöf, maisteri, magister. Raahe. Brahestad.

Vakinaisia jäseniä. - Ständiga ledamöter.

1871.

Durchman, A., rouva, fru.

1871.

Lundberg.J. S., raatimies rådman.

1871.

Möller, G. H., raatimies, rådman.

1871.

Rein, J. G., kauppias handlande.

Savonlinnan piirikunta. - Nyslotts distrikt.

Käsittää Savonlinnan kaupungin ynnä Rantasalmen kihlakunnan. - Omfattar staden Nyslott jemte Rantasalmi härader.
Asiamies - Agent: J. Jalkanen, kappalainen, kapellan. Savonlinna, Nyslott.

Vakinaisia jäseniä. - Ständiga ledamöter.

1871.

Lampén, C., jum. op. tohtori, theol. doktor. Rantasalmi.

1871.

Lindfors, K., maanomistaja. possessionat. Sulkava.

1871.

Lindfors, C. Ph., maanomistaja. possessionat. Sulkava.

Sortavalan piirikunta. - Sordavala distrikt.

Käsittää Sortavalan ja Käkisalmen kaupungit ynnä Käkisalmen, Kurkjoen, Sortavalan ja Salmin kihlakunnat. - Omfattar städerna Sordavala och Kexholm jemte Kexholms, Kronoborgs, Sordavala och Salmis härader.
Asiamies - Agent: O. A. Forsström, lehtori, lektor. Sortavala.

Vakinaiset jäsenet. - Ständiga ledamöter.

1871.

Backman, H., piirilääkäri, provincialläkare. Impilahti.

1872.

Berg, M., synt., född Crohns, rouva, fru.

1873.

Grenqvist, J. W., postimestari, postmästare. Käkisalmi, Kexholm.

Tammisaaren piirikunta. - Ekenäs distrikt.

Käsittää Tammisaaren ja Hankoniemen kaupungit ynnä Raseporin läntisen ja itäisen kihlakunnan. - Omfattar städerna Ekenäs och Hangö jemte Raseborgs vestra och östra härad.
Asiamies - Agent: E. O. Reuter, pastori, pastor. Tammisaari, Ekenäs.

Vakinaisia jäseniä. - Ständiga ledamöter.

1874.

Appelgren, K., asemapäällikkö, stationsinspektor. Hankoniemi, Hangö.

1871.

Reinholm, B. A., pastori, pastor. Lohja, Lojo.

1871.

Tengström, af,J. M., piirilääkäri, provincialläkare. Lohja Lojo.

Tampereen piirikunta. - Tammerfors distrikt.

Käsittää Tampereen kaupungin ynnä Ruoveden, Pirkkalan ja Ikalisten kihlakunnat. - Omfattar staden Tammerfors jemte Ruovesi, Birkkala och Ikalis härader.
Asiamies - Agent: J. Stolpe, rehtori rektor. Tampere, Tammerfors.

Varsinaisia jäseniä. - Ständiga ledamöter.

1884.

Aminoff, A., maanomistaja, possessionat. Ruovesi.

1884.

Björkell, O. H., pankinkassööri, bankkassör.

1884.

Blom, V., kauppias, handlande.

1884.

Blomberg, C. G., kauppias, handlande.

1884.

Blomfeldt. A. A., kaupungin viskaali, stadsfiskal.

1884.

Bonsdorff, v. K. E. lääkäri, läkare.

1871.

Blåfield, K. O. I.,kaupungin lääkäri, läkare.

1879.

Cajanus, G. V., oikeusraatimies, justitierådman.

1884.

Calonius, F. L., arkkitehti, arkitekt.

1878.

Carlstedt, C. Z., asemapäällikkö, stationsinspektor. Orihvesi.

1884.

Clayhills, T.,V., apteekari, apothekare.

1884.

Enqvist, J., sahanomistaja, sågegare.

1884.

Frenkell, v, W., tehtaanomistaja, brukspatron.

1884.

Grahn, K., tehtailija, fabrikant.

1871.

Grönfors, A., maakauppias, landthandlande. Orihvesi.

1884.

Hakulin, K., tehtailija, fabrikant.

1884.

Hammarén, L. J., kauppaneuvos, kommerceråd.

1884.

Helenius, K. O., insinööri, ingeniör.

1884.

Helsingius, A., översti, öfverste.

1884.

Idman, N., lakitieteen kandidaati, juris kandidat. Messukylä. Messuby.

1871.

Idman, N. J., lääkäri, läkare.

1976.

Jernberg. F. E., maisteri, magister.

1884.

Jäderholm. F., kamreeri, kamrer.

1884.

Liljeroos, H. tehtailija, fabrikant.

1884.

Molin, K.,apteekari, apothekari.

1884.

Mörtengren, F. J. T., kapteeni, kapten.

1884.

Procope, F. W., pormestari, borgmästare.

1885.

Rikkonen, A., asioitsija, kommissionär.

1884.

Sallmén, L. R., insinööri, ingeniör.

1884.

Sandberg, W., kauppias, handlande.

1884.

Solin, H,., konttoristi, kontorist.

1884.

Sommer, A., tehtaanomistaja, fabriksegare.

1884.

Stolpe, J., Rehtori, rektor.

1884.

Sumelius, F., kauppias, handlande.

1884.

Sumelius, G. O., kauppias, handlande.

1871.

Tallgrén, Ivar, pastori, pastor. Ruovesi.

1871.

Tallgrén, Jenny, synt., född. Montin, rouva fru. Ruovesi.

1884.

Tennberg, A., tehtaanomistaja,fabriksegare.

1876.

Waldens, Elis, tilanhaltija, possessionat. Pälkäne..

1876.

Wigren, Ernst, viskaali, fiskal.

1885.

Wigren, F., kaupunginvouti, stadsfogde.

1884.

Wegelius, W, kassööri, kassör.

1885.

Wennerstrand, J., konttoristi, kontorist.

1884.

Witting, R. W., insinööri, ingeniör.

1884.

Zansen, v, A., tullinhoitaja, tullförvaltare.

1885.

Åkerlund, C. W., kauppias, handlande.

Maksavia jäseniä. - Betalande ledamöter.

1885.

Björkman, B., kauppias, handlande. 85.

1885.

Lönnqvist, G, A., tehtaanomistaja, fabriksegare. 85.

1885.

Tallqvist, L., kauppias, handlande. 85

Tornion piirikunta. - Torneå distrikt.

Käsittää Tornion ja Kemin kaupungit ynnä Kemin kihlakunnan. - Omfattar städerna Torneå och Kemi jemte Kemi härad.
Asiamies - Agent: J. G. Snellman, pastori, pastor. Tornio, Torneå.

Vakinainen jäsen. - Ständig ledamot.

1881.

Sipilä, J. G., kirkkoherra, kyrkoherde. Kuolajärvi.

Turun piirikunta. - Åbo distrikt.

Käsittää Turun ja Maarianhaminan kaupungit ynnä Halikon, Piikkiön ja Ahvenann kihlakunnat. - Omfattar städerna Åbo och Mariehamn jemte Halikko, Piikkis och Ålands härader.
Asiamies - Agent: A. W. Jahnsson, tohtori, doktor. Turku, Åbo.

Vakinaisia jäseniä. - Ständiga ledamöter.

1885.

Armfelt, O., neiti, fröken. Halikko. Viurila.

1871.

Candelin, J., kauppias, handlande.

1871.

Creutz, C. M., kreivi, grefve.

1875.

Fagerlund, L. V., lääkeopin licensiaati, medicine licenciat.

1875.

Jahnsson, A. W., tohtori, doktor.

1884.

Lindblom, G. A., kauppaneuvos, kommerceråd.

1871.

Mikander, A., pastori, pastor.

1874.

Rettig, F., varakonsuli, vicekonsul.

Uudenkaarlepyyn piirikunta. - Nykarleby distrikt.

Käsittää Uudenkarlepyyn kaupungin ynnä Lapuan kihlakunnan. - Omfattar staden Nykarleby jemte Lappo härad.
Asiamies - Agent: E. Gust. Hedström, lehtori, lektor. Uusikaarlepyy, Nykarleby.

Vakinaisia jäseniä. - Ständiga ledamöter.

1874.

Bruun, V., apteekari, apothekare. Vöyri, Vörå.

1871.

Forsius, K. F., lääkäri, läkare.

1871.

Forsius, Olivia, rouva, fru.

1871.

Grundfelt, K., konsuli, konsul.

1871.

Hedström, A., kauppias, handlande.

1871.

Illberg, F. V., lehtori, lektor.

1871.

Lindbohm, V tullinhoitaja, tullförvaltare.

1871.

Lybeck, M., neiti, fröken.

1872.

Schalin, Z., seminaarinjohtaja, seminariidirektor.

1871.

Svedberg, A., kansakoulunopettaja, folkskollärare. Munsalo.

Maksavia jäseniä. - Betalande ledamöter.

1885.

Ekroos, K. H. apteekari, apothekare. 86.

1884.

Hedström, E. G., lehtori, lektor. 85.

Uudenkaupungin piirikunta. - Nystads distrikt.

Käsittää Uudenkaupungin ynnä Wehmaan kihlakunnan. - Omfattar Nystad jemte Wehmo härad.
Asiamies - Agent: K. A. Cajander, rehtori, rektor. Uusikaupunki, Nystad.

Varsinaisia jäseniä. - Ständiga ledamöter.

1884.

Cajander K. A., rehtori, rektor.

1885.

Hollmén, J. G., pastori, pastor. Pyhämaa.

1884.

Wuorinen, J., kansak. opettaja, folkskollärare. Laitila, Letala.

Maksavia jäseniä. - Betalande ledamöter.

1884.

Ellmén, K. Fr., raatimies, rådman 86.

1884.

Heerman, V. E., kelloseppä, urmakare. 86.

1884.

Rivell, J. P., kauppias, handlande. 86.

1884.

Savon, E. J., varakonsuli, vicekonsul. 86.

1884.

Söderman, G., kauppias, handlande. 86.

Waasan piirikunta. - Wasa distrikt.

Käsittää Nikolainkaupungin ynnä Korsholman kihlakunnan. - Omfattar Nikolaistad jemte Korsholms härad.
Asiamies - Agent: J. O. I. Rancken, tohtori, doktor. Nikolainkaupunki, Nikolaistad. (Wasa)

Vakinaisia jäseniä. - Ständiga ledamöter.

1871.

Alcenius, O., kollega

1883.

Alcenius, R. V., hovioikeuden assessori, hofrätts assessor.

1871.

Hallstén, A. G. I., rehtori, rektor.

1870.

Hartman, O. G., ylioppilas, studerande.

1871.

Heikel, J., neiti, fröken.

1883.

Kurtén, Joachim, kauppaneuvos, kommerseråd.

1879.

Laurén, L. L. rehtori, rektor.

1871.

Rancken,J. O. I., tohtori, doktor.

1874.

Sjödahl, Alina, synt, född Sölfverarm, rouva,fru.

1883.

Strengell, K. A., kaupungin lääkäri, stadsläkare.

1883.

Taucher, Isidor, pormestari, borgmästare.

1883.

Åkesson, Knut, hovioikeuden notarius, hofrättsnotarie.

Maksavia jäseniä. - Betalande ledamöter.

1883.

Artemjeff, N., apteekari, apothekare. 85.

1883.

Berger, A. F., hovineuvos. hofråd.85.

1883.

Heikel, Joel Aug., komministeri, komminister. 85.

1883.

Lindebäck, H. J., apteekari, apothekare. 85.

1883.

Nyström, Toivo, konttoristi, kontorist. 85.

1883.

Runeberg, Lorenzo, lääkäri, läkare. 85.

1883.

Sandman, Jonas, hovioikeudenneuvos, hoffrättsråd. 85.

1883.

Sölfverarm, Hugo, tehtaanjohtaja, bruksdisponent. 85.

1883.

Tollet, C lääninkamreeri, landskamrer. 85.

1883.

Tujulin, Aleks., hovioikeudenviskaali, hoffrättsfiskal. 85.

Wiipurin piirikunta. - Wiborgs distrikt.

Käsittää Wiipurin kaupungin ynnä Rannan ja Äyräpään kihlakunnat. - Omfattar staden Wiborg jemte Stranda och Äyräpää härader.
Asiamies - Agent: V. G., Lagus, tohtori, doktor. Wiipuri, Wiborg.

Vakinaisia jäseniä. - Ständiga ledamöter.

1884.

Berner, E., tuomari, häradshöfding.

1884.

Berner, J., nimituomari, vicehäradshövding.

1876.

Clouberg, L., nimituomari, vicehäradshövding.

1884.

Hackman, W., kauppaneuvos, kommerceråd.

1876.

Hoving, Viktor, kauppias, handlande.

1876.

Lydecken, H., kauppias, handlande.

1884.

Niklander, G., asemapäällikkö. stationsinspektor.

1880.

Nyman, A. L., maisteri, magister.

1884.

Palmberg. A., tohtori, doktor.

1876.

Rosenius, C., kauppaneuvos, kommerceråd.

1884.

Rosenius, G., pankintirehtööri, bankdirektör.

1884.

Sallmen, O., oikeusraatimies, justitierådman.

1884.

Strömborg, G, J., tohtori, doktor.

1884.

Törne, v., O., pankintirehtööri, bankdirektör.

1870.

Wolff, E., kauppias, handlande.