Arméns rulla 1684


Rang. och Förteckningh: vppå Kongl. Maytz. Regementz. och Comp. Officerare. till Häst. och Foth: Pro Anno 1684 utgifven af O. B.

Den äfventyrliga färd, som krigskollegii arkiv upprepade gånger under åren 1845-1878 fick göra, från en förrådsvind på Skeppsholmen till Marieberg, från Marieberg till f.d. kolerasjukhuset på Ladugårdslandet, därifrån till riksbankens hus och slutligen till krigsarkivet i Generalstabens hus, är väl för en och annan mer eller mindre bekant. Stämplade i rödt med bokstäferna K. C. A. (=Krigs Collegii Archiv) och nummer ankommo de räddade volymerna hösten 1878 till sin nuvarande förvaringsplats. Det var då ett icke ringa nöje att, trotsande fukt, mögel och damm, taga ett och annat af banden i närmare betraktande. Ett särskildt intresse väckte en med nummer 7416 försedd foliant, som på grund af innehållets beskaffenhet var och ännu är ensam i sitt slag. Den är inbunden i ett mörkt skinnband och hopknuten på långsidan med rester af gröna sidenband. Kridskollegii exlibris i guld pryder pärmens fram- och baksidor, och på framsidan står omkring vapnet i guldbokstäfer: RANG och FÖRTECKNINGH: vppå KONGL. MAYTS. REGEMENTZ. och COMP. OFFICERARE.till HÄST. och FOTH: PRO ANNO 1684. Den innefattar de dåvarande officerarne med deras senaste fullmaktsdata vid regementena i Sverige, Finland, Östersjöprovinserna och Pommern. Lifgardet och Lifregementet till häst, äfensom naturligtvis Artilleriet och Fortifikationen, finnas dock ej upptagna däri.

Krigskollegii sekreterare Albreht Tigerclou, son till rikshistoriografen Johannes Loccenius, har undertecknat rullan och sedermera under de tre närmast följande åren gjorda anteckningar i marginalen om förändringar som intreffat. Dessa tillägg hafa dock icke blifit införda vid tryckningen.

Någon s.k. rangrulla från 1600-talet är hittills inte tryckt, och utgifaren har därför trott, att det skulle glädja den personhistoriskt intresserade allmänheten att få en så pass gammal rulla som från 1684 publicerad. Den äldsta tryckta rangrullan är nämligen av år 1757.Sedermera under 1700-talet utgåfos sådana för åren 1806, 1807, 1810, 1813, 1816, 1817, 1818, 1822, 1825, 1828, 1831, 1833, 1835, 1836 samt från och med 1838 för hvarje följande år. För Artilleriet ensamt finnas rangrullor från åren 1809, 1810, och1811. Namnregister förekomma ej förr än i 1830 års rulla. Då man svårligen kan undvara ett register i en bok af denna beskaffenhet, har ett sådant till denna 16- 84/85 års rulla blifvit upprättadt och infört. I öfrigt är orginalets stafning och uppställning noggrant återgifven.

Det hade varit önskvärdt och af stort intresse att i noter fått angifa några biografiska uppgifter om hvarje person men därifrån har utgifaren tyvärr måst avstå på grund af de därigenom betydligt ökade tryckningskostnaderna. En och annan notis har doch blifvit införd. Här påträffar man Officerare, hvilka varit med redan under 30-åriga kriget såsom trumslagare (sedan år 1640), sedermera bevistat Karl X Gustafs polska och danska krig och slutligen deltagit äfven i fälttågen under Karl XI. Andra åter, som bevistat de sistnämnda krigen,kommo äfven att deltaga i Karl XII:s fälttåg. Från blessyrer eller fångenskap gick knappast någon fri. Under de närmaste åren på 1680-talet afskedades många "på grund af ålder och bräcklighet", men exempelvis en kapten, som 1684 var 72 år gammal, tjänade ännu kvar, tills han uppnådde 82 år, och han dog först 10 år därefter. Än finner man en fänrik, som afskedats "för det han förbrutit sig mot duellplakatet", och än en annan, som afskedats för det han 1690 på marknaden i Borås öfverlastat sig och kommit i duell samt ställt till slagsmål o.s.v. I våra arkivfinnes rikhaltigt, numera lättillgängligt material så väl till "Biografiska minnen af konung Karl XI:s krigare" som i ännu högre grad till en ny omarbetad upplaga af Ennes' på sin tid förtjänstfulla arbete: "Biografiska minnen af konung Carl XII:s krigare".

Stockholm i maj 1906.
OTTO BERGSTRÖM
          Kapten.


Specification
Uppå Hans kongl: Maij:tz Milice till Häst och Foot hwars Regements= och Compagnie Officerare här ähro få i ordningh satte, som Regementerne effter dheres Rangue på hwar andra föllia, till den 1. Januarij Anno 1685.

Nembl:n

Fullmachternes    
Åhrtahl. Datum.
Cavallerie.
N:r 1. Adelens Rostienst

1. Compagniet

Översten Martin Lindhiälm

677

2. Nov

Ryttmestare och Capitein Leutnant Sven Bråkenskiöld, efter konglig.fullmacht

679

22. Sept

Cornet Lennardt Hedeman

676

in aug:

2. Compagn:

Överst Leutnant Johan Levitz

675

26. Juni

Ryttmester Hans Gyllenlodh, af gref Axel de la Gardie

676

11. Sept.

Cornet Erich Gyllenlodh, af Gen:Major Planting

679

15. Julij.

3. Compagn:

Major Jöran Rutenschiöld, efter Kongl. fullmacht

677

19. Maj.

Leutnant Erich Drakenberg, af Kongl. Maij:tt

676

29. Dec.

Cornet Jacob Udd,1 af H. M:tt

678

26. Febr.

4. Compagniet.

Ryttmester Johan von Rieroth, af Kongl. Maij:tt

677

20. Julii

Leut: Per Jonsson, af K. M:tt

677

4. Aug.

Cornet Lennart Rutenschiöld

679

11. Apr.

5. Compagn:

Ryttmester Per Björnschiöld, af kongl. Maij:tt

678

14. Sept.

Leutnant Giert Julius, efter Kongl. fullmacht

676

29. Dec.

Kornet Oluff Matsson Wandou

677

4. Aug.

6. Compagn:

Ryttmester Lorentz Rutenschiöld, af Kongl..Maij:tt

679

23. Sept.

Leutnant Erich Kaffle, efter Kongl. fullmacht

683

14. Aug.

Kornet Jihan Gyllencrants, af K. M:tt2

685

19. Martij.

Af Staben

Regements Qwartermästare Petter Riddercrantz3
 


 

 

N:r 2 Wästgiötar.

1. Compagniet

Översten Georg Zelow, efter Kongl. fullmacht

679

18. Sept.

Kapitein Leutnant Zacharias Elfwing,4 af Kongl. Maij:tt

679

1. Dec.

Kornet Anders Olufsson Pijl, af Kongl, Maij:tt

684

15. Martij

2. Compagn:

Överste Leutnant Bengt Lind,5 af Kongl. Maij:tt

678

10. Aug.

Leutnant Jonas Biörnhufvud, af Kgl. Maij:tt

677

23. Jan:

Cornet Karl Lilliehöök,6 af General Leut: Bielke

677

28. Octob.

3. Compagn:

Major Lars Hierta, efter Kongl. Maij:tt fullmacht

678

10. Aug

Leutnant Oluff Silverlod, af Kongl. Maij:tt

677

23. Jan:

Cornet Lars Gyllenhahl, af R. Ammiral, Gr.Stenbod

679

26Aug.

4. Compagn:

Ryttmester Johan de la Wall

678

8. Jan:

Leutnant Per Olufsson,7 af H. Feldtmarskalt gref Köningsmarck

677

28. Maij

Cornet Karl Karbijn, af dito

678

22. Julij

5. Compagn:

Ryttmester Hans Fridrich von Frölich

678

21. Maij

Leutnant Carl Reuter8

682

24. Octob.

Cornet Thore Andersson Unge, af Kongl. Maij:tt

678

29. Maij

6. Compagn:

Ryttmester Johan Wolfvenstierna,9 af K. M:tt

678

26. Julij

Leutnant Anders Hooff,10 efter kongl. fullmacht

678

23. Aug.

Cornet Mårten Hammerhielm,11 af Gen:Leut: Bielke

678

25. Maij

7. Compagn:

Ryttmester Johan Pauli, efter kongl. fullmacht

679

20. Sept.

Leutnant Anders Anundsson, af Gen: Leut: Nils Bielke

677

22. Octob.

Cornet Bengt GudmunssonFrijberg,12 af K. M:tt

678

17. Junij

8. Compagn:

Ryttmester Abraham Rehnstierna

679

-

Leutnant Lars Jönsson Hierta, af Kongl. Maij:tt

677

23. Jan.

Cornet Bengt Reutenschiöld, efter kongl. fullmacht

684

24. Jan.

Af Staben.

Regementzqwartermest:r Per Börgesson,13 efter

   

Gen: Leut: Nils Bielkes fullmacht
 

677
 

21. Octob.
 

N:r 3. Åbo Lähn

1.Compagniet

Öfwersten Berenhart Otto v. Lieffen,14 af Kgl. Regerinen

663

6. Julij

Capitein Leut: Herman Reinholt Zöge, af Kong. Maij:tt

679

30. Sept.

Cornet Johan Schult, efter kongl. fullmacht

679

2. Nov.

2. Compagn:

Öhwerst Leutnant Berenhart Rehbinder, af Kgl. Maij:tt

678

12. Octob.

Leutnant Håkan Månsson, af Feldtmarskalck greff Köningsmarck

676

-

Cornet Christopher Hartman, efter kongl. fullmacht

679

14. Octob.

3. Compagn:

Major Petter Pijper, af Feldtmarsk: gref Köningsmarck föresteldt

677

om hösten

Leutnant Gustaff Hästskoo,15 af Kongl. Maij:tt

679

12. Aug.

Cornet Hinrich Johan Lindtman, af K. Krigs Collegio

674

Aug.

4. Compagn:

Ryttmester Claes Johan Wrangel, af Feldtmarskalck gr. Köningsmarck

677

5. Martij

Leutnant Alexander Persohn Fellbohm, af Kongl. Maij:tt

679

2. Nov.

Cornet Hemming Bergh, efter kongl. fullmacht

679

14. Octob.

5. Compagn:

Ryttmester Johan Hammer, af Gref Köningsmarck

678

20. Martij

Leutnant Johan Michelsson Biugge, af Kongl. Maij:tt

679

14. Octob.

Cornet Christer Hammer, efter kongl. fullmacht

679

2. Nov.

6. Compagn:

Ryttmester Niels Meiboum, af Gref Köningsmarck

678

20. Martij

Leutnant Reinholt Ditloff, af dito

678

24. Martij

Cornet Erich Didron, efter kngl. fullmacht

679

14. Oktob.

7. Compagn:

Ryttmester Gustaff Enschiöld,16 af Feldtmarskalck gref Köningsmarck

678

27. Martij

Leutnant Engelbrecht Enschiöld16 af Kongl. Maij:tt

683

6. Octob.

Cornet Marcus Roode, af sahl. Feldtherren Wrangell

675

7. Dec.

8. Compagn:

Ryttmester Hinrich Johan Schauman, af Gref Köningsmarck

678

27. Nov.

Leutnant Erich Gyldner, efter kongl.fullmacht

679

10. Octob.

Cornet Jurgen Michelsson, af Öfversten Lieffven

678

Nov.

Aff Staben.

Regementzqwartermest:r Carl Carlsson Lindlööff
 

678
 

Martij.
 

N:r 4 Smålänningar

1. Compagniet

Öfversten Per Stålhammer, efter kongl.fullmacht

677

12. Sept

Capitein Leut: Magnus Gyllentorner, af Kongl. Maij:tt

678

7. Maij

Cornet Axel Keshel,af Fältmarst. Gr: Königsmarck

677

1. Nov.

2.  Compagn:

Överst Leutnant Axel von Schar17 af Kongl. Maij:tt

683

13. Junij.

Leutnant Claes Roback

677

21. Julij

Cornet Jöns Simonsson

677

21. Julij

3. Compagn:

Major Karl Printsenschiöld, efter kongl.fullmacht

683

30. Junij

Leutnant Lars Oloffson, af Kongl. Maij:tt

677

6. Junij

Cornet Adolph Rosenqvist18 efter Hans Kongl. Maij:tts fullmacht 683 Aug.

   

4. Compagn:

Ryttmester Carl Ståhlhammer, af Kongl. Maij:tt

684

5. Jan:

Leutnant Joen Ståhlhammer, af Kongl.Maij:tt

679

21. Julij

Cornet Gabriel Gyllenpamp, efter kongl. fullmacht

679

21. Julij

5. Compagn:

Ryttmester Johan Mörner,19 efter kongl.fullmacht

683

30. Junij

Leutnant Johan Printsenschiöld, af Kongl. Maij:tt

677

6. Junij

Cornet Erich Forbun, af Kongl. Maij:tt

684

27. Jan:

6. Compagn:

Ryttmester Axel Pistohl, efter kongl. fullmacht

677

17. Julij

Leutnant Per Bråtenhielm, af Kongl. Maij:tt

678

7. Maij

Cornet Gustaff Sabbelfelt, efter kongl. fullmacht

679

21. Julij

7. Compagn:

Ryttmester Johan Stålhammer

677

17. Dec.

Leutnant Alexander Hagentorn

684

5. Jan.

Cornet Gabriel Larsson, efter kongl. fullmacht

679

21. Julij

8. Compagn:

Ryttmester Carl Gustaff Lood20

676

-

Leutnant Johan Bergh, af K. M:tt

684

10. Julij

Cornet Anders Jonsson, af Feldtmarsk.gr: Köningsmarck.

678

27. Dec.

Aff Staben.

Regementzqwartermester Stapfan Demiz,21 af Kgl. Maij:tt
 

678
 

14. Sept.
 

N:r 5 Tawastehuus och Nyhlandh

1. Companiet.

Öfversten Otto Wellingh, efter kongl. fullmacht

676

20. Aug.

Ryttmester Otto JohanWelling, af Kongl. Maij:tt

678

30. Junij

Capitein Leut: Sigge Jegge,22 af Fäldtmarsk. Hinrich Horn

679

13. Febr.

Cornet Jurgen Jacob Brunou,af Fäldtmarsk.Hinr.Horn

   

2. Compagn:

Överst Leut: Arfvid Reinholt Brunou, af K. M:tt

678

11. Apr.

Leutnant Johan von Franck, efter kongl. fullmacht

678

10. Junij

Cornet Ernest Johan Krantzfeldt, af Kongl. Maij:tt

683

27. Aug.

3. Compagn:

Major Dietrich Fridrich Pattfull, efter K. befallning till Hinrich Horn

678

4. Nov.

Leutnant Giert von Glahn

683

12. Octob.

Cornet Ludert Loftman, af Felldtmarsk.Hinrich Horn

679

10. Martij

4. Compagn:

Ryttmester Gerhard Fridrech Kuhlman, af Feldtmarsk Hinrich Horn

678

1. Maij

Leutnant Dietrich Kuhlman, af Hinrich Horn

678

11. Junij

Cornet Karl Månsson Bäckman, af dito

679

13. Febr.

5. Compagn:

Ryttmester Gabriel Kårp,23 af Feldtmarskalk Christer Horn

678

6. Julij

Leutnant Jurgen Boij,24 af dito

678

in Dec.

Cornet Fridrich Kreimer,25 af Feldtmarsk. Hinrich Horn

679

-

6. Compagn:

Ryttmester Axel Zvillingh,26 af H. Christer Horn

678

20. Maij

Leutnant Caspar Toll, efter kongl. fullmacht

683

27. Aug.

Cornet Christer Persson Ruuth, af Feldtmarsk. Christer Horn

678

7. Aug.

7. Compagn:

Ryttmester Claes Boije,27 af Feldtherren Hinrich Horn

678

24. Dec.

Leutnant Johan Gyllenbögel, af Feldtm. Christer Horn

678

1. Maij

Cornet Mårten Kranzfeldt, af dito

678

1. Maij

8. Compagn:

Ryttmester Fridrich Adolph von der Phalen, af K.M:tt

678

3. Junii

Leutnant Franz Kreutzenberg, efter kongl. fullmacht

678

16. Junii

Cornet Jurgen Palthén,28 efter kongl. fullmacht

682

18. Julij

Aff Staben.

Regementzqwartermester Johan Tandfelt, af H. Christer Horn
 

678
 

6. Julij
 

N:r 6. Östgiötar.

1. Compagniet.

Öfwersten Blekert Wachtmeister, af Kongl.Maij:tt

677

4. Maij

Ryttmester Erich Töresson

683

17. Dec.

Cornet Bartold Rorman,29 af Kongl. Maij:tt

681

4. Octob.

2. Compagn:

Öfwerst Leutnant Gustaff Adolphvon dre Osten, genandt Sachen, af K. M:tt

675

22. Julij

Leutnant Hinrich Reuter,30 efter kongl.fullmacht

679

13. Julij

Cornet Jönss Samuelsson

678

11. April

3. Compagn:

Major Gustaff Länck

675

22. Julij

Leutnant Håkan Svahn

678

12. Junii

Cornet Hans Georgen Wiss

677

in Julij

4. Compagn:

Ryttmester Leonhard Rappe, af Feldtm. Gr. Köningsmarck

676

14. Junij

Leutnant Hans Smitte,31 efter kongl. fullmacht

683

17. Dec.

Cornet Erich Gustaf Boije,32 af kongl. Maij:tt

682

2. Octob.

5. Compagn:

Ryttmester Erich Gyllenbreder,33 efter kongl. fullmacht

678

16. April

Leutnant Hinrich Gyllenbreder,33

677

29. Dec.

Cornet Petter Pijhlgreen,34 af Kongl. Maij:tt

681

16. Dec.

6. Compagn:

Ryttmester Anders Wennerstedt

679

6. Octob.

Leutnant Anders Blom,35 af Kongl. Maij:tt

681

30. Julij

Cornet Anders Rant36

678

Jan:

7. Compagn:

Ryttmester Johan Kruse,37 efter kongl. fullmacht

680

16. Junij

Leutnant Jacob Reuterfel

678

17. Julij

Cornet Hans Perss, efter kgl. fullmacht

683

17. Dec.

8. Compagn:

Ryttmester Johan Palm,38 efter kongl.fullmacht

680

16. Junij

Leutnant Johan Sabbelfelt, af Kongl. Maij:tt

677

15. Sept.

Cornet Petter Gyllenqvist, efter kongl.fullmacht

677

8. Julij

Aff Staben.

Regementskwartermest: Niclas Rosenfelt, af K. M:tt
 

681
 

25. Junij
 

N:r 7 Careliske, Wijborg och Ny=Slott

1. Compagniet.

Öfwerten Friz Wachtmeister

677

1. Aug:

Ryttmester Herman Johan von Burghausen, af Kgl. Maij:tt

684

2. Sept.

Capitein Leut: Lorens Löscher von Herzfeldt, af K. M:tt

684

2. Sept.

Cornet Petter Göde,39 af K. M:tt

680

12. Julij

2. Compagn:

Öfwerst Leutnant Gustaff Johan Wrede, genom kongl. breff

677

24. Sept

Leutnant StanislausZijclechviski,40 förestelt av General Major Hinrich Rebinder 678 in Febr.

   

Cornet Ifvar Christophersson Ståhl, af Kongl.Maij:tt

681

13. April

3. Compagn:

Major Gustaff Ollongreen,41 af Kongl. Maij:tt

677

21. Julij

Leutnant Gerhart Ernest von Lode, af H. Bengt Horn

677

4. Junij

Cornet Christopher Freidenbergh,42 af H. Henrich Horn

678

-

4. Compagn:

Ryttmester Carl Gustaff Koskul, af Kongl. Maij:tt

684

5. Jan:

Leutnant Johan Bruun, af kongl. Krigs Collegio

677

20. Junij

Cornet Jacob Duwalt, af Gen: Leut:Yxkull och Öf. Mellin

678

25. Febr.

5. Compagn:

Ryttmester GustaffRehbinder, af K. M:tt till Kapitein

674

Sept.

Leutnant Otto Reinholt Ambrosiusson,43 af K.M:tt

677

25. Febr.

Cornet Otto Johan v. Delvigh

678

Sept.

6. Compagn:

Ryttmester Axel Creutz

-

-

Leutnant Jurgen Möller, efter kongl. fullmacht

677

25. Febr.

Cornet Nils Hindersson Hage, efter kongl. fullmacht

678

17. Apr.

7. Compagn:

Ryttmester Berent Gröönhielm, efter kongl. fullmacht

677

14. Nov.

Leutnant Otto Reinholt von Burghausen, af Kgl. M:tt

681

11. Junij

Cornet Jacob Teet,44 af K.M:tt

677

30. Martij

8. Compagn:

Ryttmester Jurgen Johan Kiöhler,45 af kongl. Maij:tt

677

28. Dec.

Leutnant Reinholt Kiöhler, efter kongl. fullmacht

678

15. Apr.

Cornet Erich Sparre,46 efter kongl. fullmacht

682

22. Jan.

Aff Staben.

Regementsqwartermest. Georg Freudenberg,47 af Feldtmarsk. Hinrich Horn.
 

678
 

in Sept.
 

N:r 8. Skåningar

1. Compagniet.

Öfwersten Nils Gyllenstierna, af Kongl. Maij:tt benådat med Överste Charge

676

11. Aug.

Capiten Leutnant Zacharias Falck, af Kongl. Maij:tt

682

9. Nov.

Cornet Mårten Starckhuffvud, af Kongl.Maij:tt

681

25. Martij

2. Compagn:

Öfwerst Leut Ernest Lode, af Kongl. Maij:tt

676

23. Dec.

Leutnant Johan Rudolph, efter kongl. fullmacht

679

17. Nov.

Cornet Jöran Turing, af Kongl. Maij:tt

682

9. Nov.

3. Compagn:

Major Lars Gyllenpamp, af Kongl. Maij:tt

684

23. Dec.

Leutnant Georg Hinrich Schurman, af K. M:tt

678

17. Nov

Cornet Andersdorp, af Kongl. Maij:tt

679

17. Nov.

4. Compagn:

Ryttmester Magnus Drakenhielm,48 af Kongl. Maij:tt

675

8. Maij

Leutnant Nils Böriesson, efter kongl. fullmacht

679

17. .Nov.

Cornet Erich Sijk, efter kongl. fullmacht

679

17. Nov.

5. Compagn:

Ryttmester Per Oluffsson Gisler,49 efter kgl.bref

676

12. Febr.

Leutnant Per Jacobsson, af K. M:t

679

17. Nov.

Cornet Johan Gisler,50 efter kongl.fullmacht

679

17. Nov.

6. Compagn:

Ryttmester Elias Malin, af Feldtmarsk. Köningsm.

676

-

Leutnant Gustaf Rorman af dito

678

18. Febr.

Cornet Gulbrand Cameen, af Feldtmarskalck gref Köningzmarck

678

16. Maij

7. Compagn:

Ryttmester Gustaff Borneman,51 af Kongl. Maij:tt

679

17. Nov.

Leutnant Per Zachrisson Eketopp, af K.M.

677

17. Nov.

Cornet Jurgen von Zittinghoff

677

Julij

8. Compagn:

Ryttmester Georg Lübecker, efter kongl. fullmacht

682

9. Nov.

Leutnant Anders Johansson Biörk, K.M.

683

19. Nov.

Cornet Carl Niclas Cronacker, af K. Maij:tt

683

19. Nov.

Aff Staben

Regementsqwartermest.Isaac Lindh,52 af Kongl. Maij:tt
 

683
 

19. Nov.
 

N:r 9. Blekingske

1. Compagniet.

Öfversten Carl Gyllenpistohl, af Kongl. Maij:tt

680

-

Capitein Leutnant Anders Masch,53 af Kongl. Maij:tt

683

3. Octob.

Cornet Jonas Öhrlingh, efter kongl. fullmacht

679

5. Julij

2. Compagn:

Öfverst Leutnant Hans Heinrich Rithoff, af K. M:tt

679

6. Octob.

Leutnant Knut Drake, efter kongl. fullmacht

682

15. Sept.

Cornet Daniel Biörckman, af Kongl. Maij:tt

679

28. Octob.

3. Compagn:

Major Johan Hallfast Ridderschanz, af K. M:tt

683

3. Octob.

Leutnant Johan Örncranz, efter kongl. fullmacht

680

22. Sept.

Cornet Philip Johansson Grenbohm,54 af Kongl. Maij:tt

678

1. Sept

4. Compagn:

Ryttmester Anders Bruuse,55 efter kongl. fullmacht

677

1. Octob.

Leutnant Magnus Brömss, af Kongl. Maij:tt

680

22. Sept.

Cornet Gustaf Rosenstråle, efter konglig fullmacht

684

9. Apr.

5. Compagn:

Ryttmester David Christopher Mondegomori56

678

Jan:

Leutnant Sven Dahlpijhl, af Kongl. Maij:tt

682

15. Sept.

Cornet Petter Grönwall, efter kongl. fullmacht.

682

15. Sept.

6. Compagn:

Ryttmester Christian Ridderschiöld, af K. Maij:tt

679

1. Octob.

Leutnant Petter Möller, af Kongl. Maij:tt

682

15. Sept.

Cornet Hans Stockman, efter kongl. fullmacht

679

26. Nov.

7. Compagn:

Ryttmester Anders Tornerfelt,57 af Kongl. Maij:tt

679

1. Dec.

Leutnant Anders Lenartsson, efter kongl. fullmacht

680

22. Sept.

Cornet Jonas Ståhl, efter kongl. fullmacht

677

15. Mart.

8. Compagn:

Ryttmester Johan Orrfelt, af Kongl. Maij:tt

683

3. Octob.

Leutnant Petter Scheder,58 efter kongl. fullmacht

680

22. Sept.

Cornet Claes Rithoff, efter kongl. fullmacht

682

15. Sept.

Aff Staben

Regementsqwartermest:e Anders Enerooth,59 efter kongl. fullmacht
 

677
 

22. Jan.
 

N:r 10. H:s M:ts R:s Änckiedrott:s Lijff=Reg:te till Häst.

1. Compagniet

Capitein Leutnant Per Nilsson Stenarp, af H. Fältmarskalck Ascheberg,60

677

2. Jan.

Cornet Otto Wilhelm von Ascheberg, af Kgl. Maij:tt

682

20. Apr.

2. Compagn:

Öfwerst Leutnant Carl Gustaff Rehnschiöld, af K. M:tt

677

5. Nov.

Leutnant Herman Ernest von Ascheberg, af K M:tt

682

20. Apr.

Cornet Jacob Bundi, efter kongl. fullmacht

683

13. .Dec.

3. Compagn:

Major Georg Wilhelm v. Maul,61 af Kongl. Maij:tt

679

1. Nov.

Leutnant Ertman Smitt, af H. Fäldtmarsk. Aschebergh

677

21. Aug.

Cornet Jonas Broman,62 af K. M:tt

676

25. Sept.

4. Compagn.

Ryttmester FridrichKiöhler, af K. M:tt till Capitein

676

 

Leutnant Zachris Rusijn63

677

13. Nov.

Cornet Börje Fikenbohm

677

13. Jan.

5. Compagn:

Ryttmester Petter Appelbergh, Capitein under gr. Wittenbergh

676

 

Leutnant Arvid Dahlberg

677

2. Jan.

Cornet Jonas Wulff

677

12. Dec.

6. Campagn:

Ryttmester Carl Leijonrahm, af H. Feldtm. Ascheberg

677

Oktob.

Leutnant Georg Lilliehöök,64 af Dito

678

15. Febr.

Cornet Jacob Wulff, af Dito

677

2. Sept.

7. Compagn:

Ryttmester Jess Wissing Rytterhielm,65 af H: Feldtm: Aschenberg

677

24. Dec.

Leutnant Gustaf Soop, efter kongl. fullmacht

683

17. Sept.

Cornet Jöns Skough66

677

5. Apr.

8. Compagn:

Ryttmester GeorgJohan Taub,67 af Kongl. Maij:tt

681

16. Jan.

Leutnant Gierdt von Freden, af H: Feldtm: Ascheberg

677

4. Jan.

Cornet Erich Eek, af dito

677

18. Jan.

Aff Staben

Regementsqwart:n Petter Runbohm, af Feldtmarsch. Ascheberg
 

677
 

13. Nov.
 

N:r 11. Jämptlands Comp: till Häst

Ryttmester Magnus Gabriel Wilhelmssen68

677

26. Julij

Leutnant Magnus Lilliewalck, efter H. General Major Plantings fullmacht

677

20. Dec.

Cornet Matthias Brevets, af General Major Plantingh
 

677
 

3. Dec.
 

N:r 12. Dragoner uthi Bahuus Lähn.

1. Compagniet

Öfverste Leutnant Petter Weinholtz,efter kongl. fullmacht

677

22. Julij

Leutnant Jnge Persson Augustin, af Kongl. Maij:tt

677

7. Sept.

Cornet Anders Baltzar, af Kongl. Maij:tt

677

7. Sept.

2. Compagn:

Major Christopher Falckengreen, af Kongl. Maij:tt

677

7. Sept.

Leutnant Daniel Kielbergh, efter kongl. fullmacht

677

18. Martij

Fendrich Hans Jonas

676

14. Julij

3. Compagn:

Capitein Carl Gustaff Krus69

678

3. Octob.

Leutnant Sven Jngevalsson,70 af Kongl. Maij:tt

676

20. Aug.

Fendrich Hans Tesslöff,71 efter kongl. fullmacht

677

7. .Sept.

4. Compagn:

Capitein Philip Fridrich Rootlieb, efter Capitulation med Gref Douglas

678

17. Dec.

Leutnant Adolph Georgh Post72

677

-

Fendrich Jffvar Brinck

676

14. Julij

Infanteriet

N:r 13. Uplänningar.

1. Compagniet

Öfverste Georgh Johan Wrangel, af Kongl. Maij:tt

683

22. Julij

Capitein Leutnant Adam Hanck, af Kongl. Maij:tt

681

5. Octob.

Fenrich Nils Hestskoo, under Gr. Orenstiernas R:te

678

30. Maj

2. Compagn:

Öfwerst Leutnant Carl Fridrich Holtz, af K.M.

678

2. Aug.

Leutnant Georg Johan Koskilt,73 efter kongl. fullmacht

684

30. Dec.

Fendrich Erich Gyllenbringh, af Kongl. Maij:tt

684

30. Dec.

3. Compagn:

Major Anders Sparfelt, efter kongl. fullmacht

681

5. Octob.

LeutnantErich Loofelt

682

24. April

Fenrich Carl Gabriel Zittelberg, af Kongl. Maij:tt

678

13. Nov.

4. Compagn:

Capitein Gustaff Tegenschiöld, efter Kgl. Krigs Collegij fullmacht

675

30. Mars

Leutnant Svante Barck, avancerat

681

5. Octob.

Fendrich Carl FridrichTegenschiöld, af Kongl.Maij:tt

679

16. Octob.

5. Compagn:

Capitein Bengt Rosenfelt, af Sahl. Feldtherren Wrangel

676

4. Febr.

Leutnant Johan Stenberg, efter kongl. fullmacht

679

12. Aug.

Fendrich Carl Ludvig Post, af Kongl. Maij:tt

682

27. Julij

6. Compagniet

Capitein Claes Stenlund74

678

14. Maj.

Leutnant Sven Unge

679

2. Octob.

Fendrich Zacharias Häger

680

1. Dec.

7. Compagn:

Capitein Nils Posse, under Gr. Carlsson fördt ett Compagn.

678

7. Jan:

Leutnant Marcus Wijk, af Kongl. Maij:tt

679

11. Junij

Fendrich Arvid Forbus, efter kongl. fullmacht

682

8. Nov.

8. Compagn:

Capitein Nils Ruuth, efter kongl. fullmacht

681

5. Octob.

Leutnant Johan Mauritson, af Kongl. Maij:tt

680

1. Dec.

Fendrich Nils Klingstet, efter kongl. fullmacht

683

20. Dec.

Aff Staben

Regementsqwartermest:e Petter Meurman,75 af Kongl. Maij:tt
 

684
 

29. Dec.
 

N:r 14. Skareborgs=Lähn.

1. Compagniet

Öfverste Gustaff Hårdh, efter kongl.fullmacht

679

15. Sept

Capitein Leutnant Johan Tranfelt, af Kongl. Maij:tt

678

10. Julij

Fendrich Herman Wrangel, efter kongl. fullmacht

683

13. Aug.

2. Compagn:

Överst Leutnant Johan Lorents Creutz, af Kongl. Maij:tt

679

15. Sept.

Leutnant Anders Hägdeman,75 af Kongl. Maij:tt

679

28. Sept.

Fendrich Petter Brinck, efter kongl. fullmacht

677

14. Octob.

3. Compagn:

Major Jacob Mersser, efter kongl. fullmaht

676

25. Jan.

Leutnant Gillius Stenberg, af Kongl. Maij:tt

677

2. Aug.

Fendrich Anders Carlsson, efter kongl. fullmacht

679

28. Sept.

4. Compagn:

Capitein Baltzar Cronacker, efter kongl. fullmacht

676

12. April

Leutnant Carl Winge, af Kongl. Maij:tt

678

10. Julij

Fendrich Mårten Berenholts, af Kongl. Maij:tt

677

18. Martij

5. Compagn:

Capitein Anders Hansson Frijs76 af Kongl. Maij:tt

677

23. Martij

Leutnant Wulff Jochim v. Sverin,77 af K. M:tt

678

23. Sept.

Fendrich Niclas Rasmusson, af kongl. Maij:tt

676

20. Sept.

6. Compagn:

Capitein Johan Hård, efter kongl.fullmacht

678

17. Sept

Leutnant Johan v. Svarzhoff,78 efter kongl. fullmacht

677

18. Martij

Fendrich Johan Tarmo79 af Kongl. Maij:tt

677

18. Martij

7. Compagn:

Capitein Mårten Schultz, af Kongl. Maij:tt

679

17. Jan.

Leutnant Martin Schultz

675

9. Nov.

Fendrich Johan Kagg. efter kongl. fullmacht

681

29. Octob.

8. Compagn:

Capitein Johan Abrahamsson,80 af Kongl.Maij:tt

679

28. Sept.

Leutnant Carl Gustaf Hård, Af Kongl. Maij:tt

683

13. Aug.

Fendrich Gustaff Bonde, efter kongl. fullmacht

683

17. Jan.

Aff Staben

Regementsqwartermestaren Mathias Tijsensten, efter kongl.fullmacht
 

676
 

Julij
 

N:r 15. Åbo=Lähn.

1. Compagniet.

Öfversten Hans Hinrich Rehbinder, efter kongl. fullmacht

679

18. Octob.

Capitein Leutnant Anders v. Scharffenberg, af K. M:tt

684

2. Maij

Leutnant Petter Jah. Wulffvenshiöld,81 af K.M.

685

15. April

Fendrich Johan Philip Schultz82

680

17. Martij

2. Compagn:

Öfverste Leutnant Gotthard Wilhelm von Budbergh, af Gen: Leut: Wulff

677

8. Dec.

Leutnant Johan Hindrich Rijsenkamp,83 af K. M:tt

684

29. Maij

Fendrich Clemet Bertilsson, af Gr: Gust: Stenbock

660

4. Junij

3. Compagn:

Major Conradt Bilstein,84 af H. Christer Horn

678

4. Jan

Leutnant Gerhard Johan von Plater

684

2. Maij

Fendrich Samuel Standovius,85 af Kongl. Maij:tt

682

14. Aug.

4. Compagn:

Capitein Per Andersson,86 af Gr: Magn: De La Gardie

656

28. Nov.

Leutnant Otto Reinholt Leisse,87 af Kongl. Maij:tt

683

6. Nov.

Fendrich Hinrich Husgabel, af Carl Falckenbergh

679

7. Junij

5. Compagn:

Capitein Erich Bock, af Kongl. Maij:tt

684

15. Julij

Leutnant Johan Hinrich Reisenkamp,88 af K. M.

684

15. Julij

Fendrich Christian Leijonberg, af Kongl. Maij:tt

683

9. Nov.

6. Compagn:

Capitein Jonas Hansson Schmitt,89 af Feldtmarsk. Christer Horn

678

4. Jan.

Leutnant Hinrich Rehbinder, af Kongl. Maij:tt

682

13. Julij

Fendrich Arffvid Matsson, efter kongl. fullmacht

677

7. Julij

7. Compagn:

Capitein Magnus Johan Wadenfelt, af K. M:tt

680

30. Junij

Leutnant Herman Fridrich von Becker, af K. M:tt

680

9. Octob.

Fendrich Berenhard Rehbinder, af Kongl. Maij:tt

684

18. Julij

8. Compagn:

Capitein Julius Bock, efter kongl. fullmacht

682

10. Junij

Leutnant Stigfrid Scharp,90 af Kongl. Maij:tt

680

9. Octob.

Fenrich Anders Rahn,91 af Kongl. Maij:tt

684

2. Maij

Aff Staben

Regementsqwartermest:n Johan Jochim Müller,92 af Feldtmarsk. Christer Horn.
 

678
 

18. Sept.
 

N:r 16. Sudermanlandh.

1. Compagniet.

Öfwersten Edvard Horn

676

16. Junij

Capitein Leutnant Håkan Kraak, af Gref Gustaff Stenbock

679

8. Maij

Fendrich Johan Hägerflycht, efter kongl. fullmacht

684

20. Martij

2. Compagn:

Öfwest Leutnant Wolter Reinholt Wrangel, efter kongl. fullmacht

678

17. Octob.

Leutnant Måns Michelsson,93 af Kongl. Maij:tt

680

18. Aug.

Fendrich Zachris Dure, efter kongl. fullmacht

680

21. Maij

3. Compagn:

Major Jonas Henningh Behm,94 af Kongl. Maij:tt

678

17. Octob.

Leutnant Adolph Wendel,95 afKongl. Maij:tt

678

18. Febr.

Fendrich Nils Stare, af gr:Gust. Otto Stenbock

678

28. Nov.

4. Compagn:

Capitein Anders Johan Storm, af Kongl. Maij:tt

679

23. Octob.

Leutnant Johan Mauriz v. Bitinghoff,96 af K. M:tt

681

1. Julij

Fendrich Mårten Mårtensson,97 af Konglig. Maij:tt

678

23. Sept.

5. Compagn:

Capitein Engel Bellendorph

677

23. Octob.

Leutnant Håkan Galle, af Kongl. Maij:tt

677

15. Maij

Fendrich Erich Lund, af Kongl. Maij:tt

677

16. Junij

6. Compagn:

Capitein Johan Kiuhlman,98 af gr. Gustav Stenbock

679

8. Maij

Leutnant Per Svensson,99 af Kongl. Maij:tt

678

18. Febr.

Fendrich Reinholt Zeel,100 efter Kongl. Maij:tts fullmacht

681

1. Julij

7. Compagn:

Capitein Gabriel vonWeidenheim101

680

18. Aug.

Leutnant Fabian Caspar von Tisenhausen, föreställt på General Munstringen af

   

Gen: Leut: Bielke

679

April

Fendrich Axell Lillie,102 af K. M:tt

682

19. Junij

8. Compagn:

Capitein Johan Bogislaus Örnclou, af Kongl. Maij:tt

680

2. Dec.

Leutnant Oluff Nyman, af Kongl. Maij:tt

677

23. Octob.

Fendrich Hinrich Svart,103 efter kongl. fullmacht

677

16. Junij

Aff Staben

Regementsqwaretermest:e Claes Young, af Kongl. Maij:tt
 

680
 

20. Aug.
 

N:r 17. Cronebärgs=Lähn

1. Compagniet.

Öfwersten Abraham Cronhjort, efter kongl. befallning antagit Smål. Dragonerne

676

3. Aug.

Capt. Leut. Patrich Kraffort,104 af Kongl. Maij:tt

683

9. Sept.

Fendrich Jöran Rosenqvist,105 efterkonglig fullmacht

677

3. Aug.

2. Compagn:

Öfw. Leut. Johan Smitberg,106 af Kongl. Maij:tt

679

31. Octob.

Leutnant Petter Kempe, af Kongl. Maij:tt

679

5. Dec.

Fendrich Ingemar Ingemansson, af K. M:tt

677

28. Sept.

3. Compagn:

Major Isaac Silfverhielm, af Kongl. Maij:tt

680

26. Maij

Leutnant Wilhelm Redervud, af Kongl. Maij:tt

680

11. Maij

Fendrich Fridrich Drake, efter kongl. fullmacht

684

17. Julij

4. Compagn:

Capitein Erich Lindze,107 efter kongl. fullmacht

677

19. Junij

Leutnant Johan Svijnhuffvud, af K. M:tt

683

20. Aug.

Fendrich Wilhelm Månepenne, af Kongl. Maij:tt

677

20. Junij

5. Compagn:

Capitein Werner Tranfelt, af Kongl. Maij:tt

677

19. Junij

Leutnant Christopher Arfvidsson

677

29. Julij

Fendrich Jöns Svensson,108 efter kongl. fullmacht

679

25. Jan.

6. Compagn:

CapiteinRudolph Johan Mustcamp, af K. M:tt

677

1. Sept.

Leutnant Christer Nybergh,109 af Kongl. Maij:tt

677

11. Sept.

Fendrich Magnus Bengtsson, af Kongl. Maij:tt

677

1. Sept.

7. Compagn:

677

22. Octob.

Leutnant Carl Ödla, af Kongl. Maij:tt

678

24. April

Fenrich Måns Erichsson,111 af Kongl. Maij:tt

677

1. Sept.

8. Compagn:

Capitein Johan Sparrijn, af Kongl. Maij:tt

684

15. Apr.

Leutnant Otto Leijonsten

677

22. Octob.

Fendrich Anders Holgersson, af Kongl. Maij:tt

677

20. Junij

Aff Staben

Regementsqwartermest:n Per Larsson Kijhlman112
 

677
 

22. Octob.
 

N:r 18. Jönckiöpings Lähn.

1. Compagniet.

Öfversten Berent Mörner, af Kongl. Maij:tt

677

7. Aug.

CapiteinLeutnant Leonhard Bock, af Kongl. Maij:tt

684

6. Octob.

Fendrich Berendt von Gertten

678

-

2. Compagn:

Öfwerst Leutnant Zachris Rossback,113 af Kongl. Maij:tt

684

4. Octob.

Leutnant Carl Mörner, efter kongl. fullmacht

687

6. Octob.

Fendrich Samuel Krook, af Gen: Leut. Wulff

677

-

3. Compagn:

Major Erich Hillebard,af Kongl. Maij:tt

684

4. Octob.

Leutnant Nils Öhrn, af Gen. Leut. Wulff

677

6. Dec.

Fendrich Peer Lood, efter kongl. fullmacht

680

-

4. Compagn:

Capitein Nils Mörckendahl,114 af Kongl. Maij:tt

677

14. Feb.

Leutnant Israel Rudman, af Kongl. Maij:tt

683

13. Aug.

Fendrich Swen Ellingh115

677

-

5. Compagn:

Capitein Jöran Hillebard, efter konl. fullmacht

678

9. Dec.

Leutnant Anders Pijhlman af Kongl. Maij:tt

677

18. Junij

Fendrich Nils Nilsson Kagg

-

-

6. Compagn:

Capitein Johan Baltzar Rorman,116 efter konglig fullmacht

678

10. Nov.

Leutnant Johan Dietrich Kock,117 af Gen. Leutnant Wulff

678

10. Nov.

Fendrich Gustaff Barckman,118 af Kongl. Maij:tt

684

6. Octob.

7. Compagn:

Capitein Abraham Detloff von Krakowiz119

683

-

Leutnant Per Ribbing Arfvidsson, af K. M:tt

684

6. Octob.

Fendrich Joen Erlandsson120

-

-

8. Compagn:

Capitein Nils Nilsson,121 efter kongl. fullmacht

684

4. Octob.

Leutnant Gustaff Gyllensverd

676

-

Fendrich Måns Nilsson Bergh, af Gen: Leut: Wulff

677

19. Dec.

Aff Staben

Regementsqwarterm:re Zvanthe Persson, af K. M:tt
 

678
 

18. Febr.
 

N:r 19. Biörnborgs Lähn.

1. Compagniet

Öfversten Christianv. Steffken, af Kongl. Maij:tt

679

25. Julij

Cap. Leut. Lars Eneqvist,af Hertig Adolph

659

Julij

Fendrich Hans Bock,122 af Feldtmarsk. Christer Horn

678

9. Octob.

2. Compagn:

Öfwest Leutnant Gustaff Adolph Mellin, af K.. M:tt

679

23. Sept.

Leutnant Arfvid Fogelhufvud, af Gr: Axel De La Gardie

673

31. Maij

Fendrich Bengt Christopher Schulman,af Kgl. M:tt

685

11. Sept.

3. Compagn:

Major Christopher Hinrich de Kurssel, af K. M:tt

682

-

Leutnant Conradt Jäger, efter kongl. fullmacht

681

23. Dec

Fendrich Nils Gisselfors

677

1. Sept

4. Compagn:

Capitein Carl Blomme,123 af Kongl.Maij:tt

674

3. Sept.

Leutnant Mårten Jöransson, af Feldtm. Christer Horn

677

5. Jan:

Fendrich Anders Jöransson

657

-

5. Compagn:

Capitein Paul Ryss, af Kgl. Krigs Collegio

677

6. Febr:

Leutnant Nils Phaler,124 af Göran Sperling

683

3. Sept:

Fendrich Gabriel Barck, af H. Christer Horn

677

6. Dec.

6. Compagn:

Capitein Heinrich Landzberg, af Kongl. Maij:tt

677

4. Sept.

Leutnant Carl Phaler, af KH.Carl Sparre

677

24. Sept.

Fendrich Erich Blåfiell, efter kongl.fullmacht

683

5. Nov.

7. Compagn:

Capitein Lourentz Lauterback, af Kongl. Maij:tt

679

12. Sept.

Leutnant Jurgen Segebad von Crammenhagen af Kongl. Maij:tt

684

6. Maij

Fendrich Ernst Arfvid Güldner, efter kongl. fullmacht

684

-

8. Compagn:

Capitein Magnus Christian von Steffen, af K. M:tt

684

10. Julij

Leutnant Matthias Bosk125

681

10. Sept.

Fendrich Arfvid Horn, af Kongl. Maij:tt

681

10. Sept.

Aff Staben.

Regementsqwartermestare Jacob Arfwedh Finkenberg, af K. M:tt
 

681
 

-
 

N:r. 20 Dahlekarlar.

1. Compagniet.

Öfversten Erich Svijnhufvud,126 af Kongl. Maij:tt

683

22. Julij

Capitein Leutnant Gabriel Steen, af Kongl. Maij:tt

680

17. Nov.

Fendrich Jonas Troft, af Feldtm. Gr: Köningsmarck

678

1. Martij

2. Compagn:

Öfwerst Leut. Gustaff Heidenfelt, af K. M:tt

676

23. Dec.

Leutnant Bengt Medeen,127 efter kongl. fullmacht

680

17. Nov.

Fendrich Lars Resare,128 af Kongl. Maij:tt

680

6. Dec.

3. Compagn:

Major Petter Trotzig, af Kongl. Maij:tt

676

18. Julij

Leutnant Lars Hummer, af Kongl. Maij:tt

677

28. Julij

Fendrich Lucas Pijhl, efter kongl. fullmacht

679

13. Nov.

4. Compagn:

Capitein Erdtman Gustaff Sölfversparre af Sahl. Feldtherren Wrangel

676

Jan:

Leutnant Gotthard Willhelm Schultz, af K. M:tt

680

30. Sept.

Fendrich Torbiörn Bruus, efter kongl. fullmacht

679

20. Aug.

5. Compagn:

Capitein Claes Fridrich Toll, af Kongl. Maij:tt

676

25. Aug:

Leutnant Gustaff Fectenberg, af Kongl. Maij:tt

679

13. Nov:

Fendrich Petter Christiernsson, efter kongl. fullmacht

680

10. Febr:

6. Compagn:

Capitein Johan Cruuse,129 efter kongl. fullmacht

677

23. Jan:

Leutnant Jöran Schotte, af Kongl. Maij:tt

676

14. Junij

Fendrich Mats Höna, efter kongl. fullmacht

678

23. Aug.

7. Compagn:

Capitein Johan Bratt,130 efter kongl. fullmacht

677

15. Julij

Leutnant Gustaff Duvalt, af Kongl. Maij:tt

684

17. April

Fendrich Per King, af Kongl. Maij:tt

684

14. Jan:

8. Compagn:

Capitein Carl Fridrich Coijet, af Kongl. Maij:tt

680

2. Febr.

Leutnant Axel Lilliegreen, af Kongl. Maij:tt

684

17. Dec.

Fendrich Carl Roothoff, efter kongl. fullmacht

683

12. Octob.

Aff Staben

Regementsqwartermestare Johan Nyhman, af K. M.tt
 

676
 

22. Febr.
 

N:r 21. Östgiötar.

1. Compagniet.

Öfwersten Gustaff Ulfsparre Johansson, efter kongl. fullmacht

678

6. Martij

Capitein Leutnant Zacharias Klingstierna, af K. M:tt

684

7. Nov.

Fendrich Anders Hierpe, efter kongl. fullmacht

678

20. Martij

2. Compagn:

Öfwerst Leutnant Georgh Fridrich Leijonborg,131 af K. M:tt

684

7. Nov.

Leutnant Gustaff Ulfsparre, af Kongl. Maij:tt

684

7. Sept.

Fendrich Johan Gustaff Boije, af Kongl. Maij:tt

683

2. Aug.

3. Compagn:

Major Anders Gyllenollon, af Kongl Maij:tt

684

7. Nov.

Leutnant Gustaff Falck,132 af Kongl. Maij:tt

677

22. Octob.

Fendrich Axel Lagerhielm, efter kongl. fullmacht

684

8. Nov.

4. Compagn:

Capitein Edvart Duvalt, efter konglig fullmacht

674

7. Julij

Leutnant Per Persson, af Feldtherren Wrangel

676

5. Febr.

Fendrich Erich Uggla, af Kongl. Maij:tt

684

14. Apr.

5. Compagn:

Capitein Åke Uggla, af Kongl. Maij;tt

674

7. Dec.

Leutnant Johan Lundh,af kongl. Maij:tt

684

10Junij

Fendrich Hans Ersson Ulffsparre, efter kongl.fullmacht

684

10. Junij

6. Compagn:

Capitein Erich Reuter, af K. Krigs Collegio

678

29. Apr.

Leutnant Christopher Duse, afGen: Leut: Wulf

677

22. Octob.

Fendrich Johan Stenlund

678

28. Maij

7. Compagn.

Capitein Erich Scheding,133 af Kongl.Maij:tt

681

2. Sept.

Leutnant Johan Wulfenschiöld,134 af Gen: Munstringscommiss:ne i Rullan värfdh

678

-

Fendrich Hans Lennart Drake, efter kongnl. fullmacht

684

10. Junij

8. Compagn:

Capitein Carl Leijonsteen, af Kongl. Maij:tt

684

7. Nov.

Leutnant Carl Orchartoun,135 af Kongl. Maij:tt

680

22. Apr.

Fendrich Lars Leberg,136 widh Gen: Munstringen avancerat uthan fullmacht

678

-

Aff Staben.

Reg:ts qwartermest:e Claes Erichsson Heland, af Feldtmarsk. Gr: Köningsmarck
 

676
 

17. Sept.
 

N:r 22. Tafwastehuus Lähn

1. Compagniet.

Öfwersten Jurgen Anthoni Brakel, af K M:t

676

21. Dec.

Capitein Leutnant Hinrich Otto Brakel, af K. M:t

680

22. Apr.

Fendrich Otto Magnus Wollfelt, af Kongl. Maij:tt

682

19. Aug.

2. Compagn:

Öfwerst Leut: Herman Melin, af Kongl. Maij:tt

677

17. Julij

Leutnant Dietrich Johan von Essen, af K. M:t

682

13. Aug.

Fendrich Petter Wulff, af K. Krigs Collegio

677

30. Maij

3. Compagn:

Major Ebbe Ludvig Toll, efter konglig fullmacht

679

1. Octob.

Leutnant Abraham Hindersson, af H: Gust: Horn

657

-

Fenricken Anders Assarsson Lundh, af K. M:t

682

19. Aug.

4. Compagn:

Capitein Johan Romss, af Kongl. Krigs Collegio

676

4. Sept

Leutnant Fridrich, Reinholt Paiful, af Kongl. Maij:tt

684

28. Jan:

Fendrich Gustaff Bröijer, efter konglig fullmacht

681

16. Sept.

5. Compagn:

Capitein Otto Reinholt Bergh,137 af Krigs Collegio

677

30. Maij

Leutnant Gustaff Brask, af Kongl. Krigs Collegio

677

17. Julij

Fendrich Henrich Johan Svengel,138 efter kongl. fullmacht

683

4. Maij

6. Compagn:

Capitein Georg Fridrich v. Tisenhausen af christ: Horn

677

4. Dec.

Leutnant Odert Poll, af Kongl. Maij:tt

681

16. Sept.

Fendrich Odert Reinholt Essen, af Kongl. Maij:tt

684

28. Jan.

7. Compagn:

Capitein Jurgen Johan Brant, af Kongl. Maij:tt

680

22. Apr.

Leutnant Jöran Morast,139 af Kongl.Maij:tt

680

-

Fendrich Anders Bille,140 efter kongl. fullmacht

681

16. Aug.

8. Compagn:

Capitein Mathias Christopher v. Kothen, af K. M:tt

684

31. Maij

Leutnant Adam Wilhelm von Gryter

676

Maij

Fendrich Christer Enman, efter kongl.fullmacht

682

31. Maij

Aff Staben

Reg:ts qwartermest:e Joubst Wilhelm vonRandelstadt, efter kongl. fullmacht
 

680
 

22. April
 

N:r 23. Hellsingar.

1. Compagniet.

Öfversten Ludvig Wilhelm Taube,141 efter kongl. fullmacht

683

7. Aug.

Capitein Leutnant Gotthard von Wulfven, af K. M:tt

681

31. Octob.

Fendrich Johan Pålack, efter kongl. fullmacht

675

30. Aug.

2. Compagn:

Öfwerst Leutnant Carl Sölfversparre, af K. M:tt

683

7. Aug.

Leutnant Jonas Eneroot, af Kongl. Maij:tt

682

16. Octob.

Fendrich Jöran Grass, efter kongl. fullmacht

678

15. Febr.

3. Compagn:

Major Baltzar Daniel Pillar v. Pilchou,142 af K. M:tt

682

16. Octob.

Leutnant Hieronimus Stephan Timiski143

   

Fendrich Jacob v. Seulenberg, af kongl. fullmacht

684

19. Aug.

4. Compagn:

Capitein Gustaff Gyllentrost, af Kongl. Maij:tt

675

21. Jan:

Leutnant Carl Biörnberg, af Kongl. Maij:tt

678

15. Febr.

Fendrich Petter Busch, efter kongl. fullmacht

677

22. Jan:

5. Compagn:

Capitein Anders Törnfelt, efter kongl. fullmacht

-

-

Leutnant Erich Biörnberg, af Krigs Collegio

676

21. Octob.

Fendrich Christopher Ernest Rummel,144 af Kongl. Maij:tt

682

30. Octob.

6. Compagn:

Capitein Hinrich Rootkirch, af konglig Maij:tt

677

15. Jan.

Leutnant Jacob Johan v. Wulfwen, af K. M:tt

684

18. Julij

Fendrich Hans Hinrich Wrangel, af K. M:tt

684

10. Jan:

7. Compagn:

Capitein Christian Brückner, af Kongl. Maij:tt

677

22. Jan:

Leutnant Carl Heinrich v. Wulfwen, af Kongl. Maij:tt

684

10. Jan:

Fendrich Marcus Raasbergh, efter konglig fullmacht

677

22. Octob.

8. Compagn:

Capitein Anders v. Svarzhoff,145 af Kongl. Maij:tt

682

16. Octob.

Leutnant Lars Rahm,146 af Feldtmarsk. Ferssen

677

31. Jan:

Fendrich Petter Hall,147 efter kongl. fullmacht

678

30. Aug.

Aff Staben

Reg:tsqwartermest:e Johan Phalman148
 

679
 

1. Dec.
 

N:r 24. Skareborgs Lähn medh Dahl.

1. Compagniet.

Öfwersten David Macklier,149 af Kongl. Maij:tt

680

10. Nov.

Capitein Leutnant Bengt Dreffenfelt, af K. M:tt

678

23. Aug.

Fendrich Joachim Danckwart, af Kgl. Maij:t

684

19 Junij

2. Compagn:

Öfwerst Leut: Arfvid Soop, efter kongl. fullmacht

680

10. Nov.

Leutnant Oluff Siggesson Norman,150 af Feldtmarsk. Christer Horn

677

19. Junij

Fendrich Harald Larsson,151 af Kongl. Maij:tt

675

17. Nov.

3. Compagn:

Majoren Johan Jernschiöld, efter kongl. fullmacht

677

23. Maij

Leutnant Sven Jonsson Kampman,152 af Kongl. Maij:tt

684

5. Aug.

Fendrich Carl Wrangel, efter kongl. fullmacht

683

17. Sept.

4. Compagn:

Capitein Johan Oluffson,153 efter konglig fullmacht

675

22. Julij

Leutnant Anders Torson, af H. Christer Horn

677

3. Nov.

Fendrich Carl Lundin,154 af Kongl. Maijtt

683

17. Sept.

5. Compagn:

Capitein Jochim Christ:r Beijer,155 af Kongl. Maij:tt

677

28. Maij

Leutnant Otto Johan von Rohr, af K.. Krigs Collegio

677

24. Nov.

Fendrich Jacob Månsson Wersahl, af H Rijks Ammiraln G. Stenbock

678

15. Maij

6. Compagn:

Capitein Johan Trotz,156 efter kongl. fullmacht

678

23. Sept.

Leutnant Anders Biörnberg, af K. M:tt

683

17. Sept.

Fendrich Johan Bonde, efter kongl. fullmacht

684

5. Aug.

7. Compagn.

Capitein Georgh Bellfrage, af Kongl. Maij:tt

678

10. Octob.

Leutnant Oluff Matsson,157 af R. Ammiralen

677

27. Maij

Fendrich JonasEhlgren,158 efter kongl. fullmacht

682

8. April

8. Compagn:

Capitein Lars Biörnhuffvud, af Kongl. Maij:tt

683

29. Julij

Leutnant Anders Giöök,159 af H. Christer Horn

677

23. Junij

Fendrich Lars Kagg, af K. M:t

682

24. Maij

Aff Staben

Regementsqvartermestare Lars Gunnarsson Leijonvall, af Kongl. Maij:tt
 

675
 

24. Maij
 

N:r 25. Elfsborgs Lähn.

1. Compagniet

Öfwersten Malchom Hamilthon, af K. M:tt

678

16. Octob.

Capitein Leutnant Carl Sölfversverd, af K. M:tt

680

14. Julij

Fendrich Hugo Hamilthon, af Kongl. Maij:tt

683

30. Julij

2. Compagn:

Öfwerst Leut: Johan Jägerschiöld, af K. M:tt

680

6. Apr.

Leutnant Lars Fahlenbergh, af Konl. Maij:tt

680

6. Maij

Fendrich Joseph Eggers, efter kongl. fullmacht

678

25. Sept.

3. Compagn:

Major Erich Drakenfelt, af Kongl. Maij:tt

677

22. Dec.

Leutnant Anders Kråka,160 af Kongl. Maij:tt

681

30. Julij

Fendrich Joen Biörck, efter kongl. fullmacht

680

16. Julij

4. Compagn:

Capitein Bengt Bellfrage, förestältav Öf: Ranck

676

25. Jan:

Leutnant Nils Skata, af Kongl. Maij:tt

680

6. Maij

Fendrich Erich Kurck,161 efter kongl fullmacht

683

27. Junij

5. Compagn:

Capitein Jacob Hultengreen,162 af Krigs Collegio

677

6. Aug.

Leutnant Anders Gunnarsson,af Kongl. Maij:tt

680

6. Maij

Fendrich Mårten Andersson, förestält af Öf: Ranck

678

12. Martij

6. Compagn:

Capitein Lourents Silfersverd, af Kongl. Maij:tt

677

16. Febr.

Leutnant Nils Drakenberg, af Gen. Leut. Mörner

   

Fendrich Johan Sigfridsson,163 förestält

679

12. Febr.

7. Compagn:

Capitein Gustaff Ranck, efter kongl. fullmacht

680

15. Apr.

Leutnant Jacob Lundi,164 förestält utan fullmacht

678

27. Apr.

Fendrich Johan Wrangel, af Kongl. Maij:tt

683

17. Sept.

8. Compagn:

Capitein Benedict v. Svartshoff,165 af Kongl. Maij:tt

680

14. Julij

Leutnant Jonas Loodh, efter kongl. fullmaht

683

14. Dec.

Fendrich Nils Kagg, efter kongl. fullmacht

683

17. Sept.

Aff Staben

Reg:ts qwartermest:e Anders Ohrhufud, af K. Maij:tt
 

-
 

-
 

N:r 26. Carelen eller Wiborgs Lähn.

1. Compagniet.

Öfwersten Mauriz Welling, af Kongl. Maij:tt

678

12. Octob.

Capitein Magnus Gabriel v.Tiseuhansen, af K. M:tt

684

20. Martij

Capitein Leutnant Paul Lange, af Kongl. Maij:tt

684

19. Martij

Fendrich Carl Horn,166 af K. M:tt

683

21. Maij

2. Compagn:

Öfwerst Leutnant Mauriz von Gerten, af K. M;t gratificerat med Öfl:ts titual.

678

19. Junij

Leutnant Anthoni Georg Zveiberg,167 af Kongl. Maij;tt

684

19. Martij

Fendrich Jochim Lindhielm,efter kongl. fullmacht

684

19. Martij

3. Compagn:

Major Constantin Rubzoff, af Kongl. Maij:tt

679

20. Nov.

Leutnant Carl Gyllenbrandt, af H. Christer Horn

679

10. Octob.

Fendrich Claes Johan Armfelt, af Kongl. Maij:tt

682

5. Aug.

4. Compagn:

Capitein Georg Hellfreich, af Feldtmarsk. H: Christer Horn

678

1. Julij

Leutnant Johan BÅch, af Feldt. H:r Christer Horn

678

3. Julij

Fendrich Jonas Hållingsson Gadd, af Kongl. Maij:tt

681

10. Aug.

5. Compagn:

Capitein Gustaff Johan Löw,168 af Feldtm. H. Christer Horn

679

1. Octob.

Leutnant Nils Jonsson, af Kongl. Maij:tt

678

Apr.

Fendrich Herman Reinhold Lode, af Kongl. Maij:tt

681

10. Aug.

6. Compagn:

Capitein Esbiörn Hvessingh,169 af Gr. Axel de la Gardie

677

13. Martij

Leutnant Berent Johan Wrangel, af Kongl. Maij:tt

683

21. Maij

Fendrich Hans Larsson, af Feldtmarsk. H. Christer Horn

677

21. April

7. Compagn:

Capitein Adolph Johan v. Svengeln,170 efter konglig fullmacht

680

21. Julij

Leutnant Berent Johan Wrangel, af Kongl. Maij:tt

682

5. Aug.

Fendrich Mourits Wrangel, efter konglig fullmacht

682

5. Aug

8. Compagn:

Capitein Fromholt Johan Taube, af Kongl. Maij;tt

684

19. Martij

Leutnant Francoir Fariolle de la Frauville,af K. M:t

682

5. Aug.

Fendrich Simon von Rohr, aff Feldtmarskalk.H. Christer Horn

680

20. Aug.

Aff Staben

Regementsqwartermest:e Jacob Gripenberg, af H. Carl Falkenbergh
 

679
 

24. Sept.
 

N:r 27. Safwelax.

1. Compagniet

Öfverste Rembert v. Funken, af Kongl. Maij:tt

675

14. Julij

Capitein Leutnant Johan Meurman,171 af Kongl. Maij:tt

683

10. Dec.

Fendrich Erick Ståhlhana, efter kunglig fullmacht

683

23. Martij

2. Compagn:

Öfwerst Leutnant Berenhard Brakel, af Kongl. Maij:tt

677

20. Julij

Leutnant Erich Hult, af Feldtmarsk. H. Hinrich Horn

679

23. Febr.

Fendrich Hinrich Johan Brakel, af Konl. Maij:tt

679

23. Febr.

3. Compagn:

Major Claes Jacob v. Bördenhoff,172 af Kongl. Maij:tt

683

16. Jan.

Leutnant Jacob Wollmar Bock, af Kongl. Maij:tt

683

10. Dec.

Fendrich Hinrich Johan Brakel, af Kongl. Maij:tt

683

10. Dec.

4. Compagn:

Capitein Christer Bengtsson Uhr, af Kongl. Maij:tt

678

12. Apr.

Leutnant Jah. Ericksson Hierta, af K. Krigs Collegio

668

18. Julij

Fendrich Samuel Staphansson,af K. Krigs Collegio

662

24. Apr.

5. Compagn:

Capitein Caspar Seulenbach, af Kongl. Maij:tt

680

17. Jan.

Leutnant Erich Sarbäck, af Fäldtmarsk. Hinrich Horn

679

13. Febr.

Fendrich Christian Uhr, efter kongl. fullmacht

681

12. Maij

6. Compagn:

Capitein Gustaff Gyllenspång, af Kongl. Maij:tt

682

18. Nov.

Leutnant Gustaff Lourents Birckholtz, af Kongl. Maij:tt

684

4. Martij

Fendrich Nils Larsson,173 efter kongl. fullmacht

680

19. Jan.

7. Compagn:

Capitein Jurgen Wilhelm Sture, af Kongl. Maij:tt

683

8. Nov.

Leutnant Joubst Johan Baron,174 af Kongl. Maij:tt

679

14. Febr.

Fendrich Hinrich Gustaff Zepotajåff,175 af Kongl. Maij:tt

683

10. Dec.

8. Compagn:

Capitein Erich Giöös, efter kongl. fullmacht

684

4. Martij

Leutnant Sigfrid Rappengreen,176 af Gr: Axel de la Gardie

676

8. Julij

Fendrich Ertman Möller,177 efter konglig fullmacht

684

4. Martij

Aff Staben

Regements qwartermest:re Dittloff Schmitfelt,af Kongl. Maij:tt
 

684
 

4. Martij
 

N:r 28. Wästman=Länningar

1. Compagniet.

Öfwersten PetterCreimer, af Sahl. Feldtherren Wrangel

675

24. Apr.

Capitein Leut: Jöns Hall, efter konglig fullmacht

684

24. Dec.

Fendrich Per Olsson Willing

675

28. Martij

2. Compagn:

Öfverst Leutnanten Daniel Morgonstierna, af K. M:tt

683

22. Julij

Leutnant Johan Anckerfiel, efter kongl.fullmacht

684

17. Martij

Fendrich Christer Morgonstierna, af Kongl. Maij:tt

683

9. Febr.

3. Compagn.

Majoren Nils Diurclou, af Kongl. Maij:tt

683

22. Julij

Leutnant Gustaff Adolph Conet, af Kongl. Maij:tt

684

3. Octob.

Fendrich Jöran Ståhle,178 efter kongl. fullmacht

   

4. Compagn.

Capitein Claes Jägerhorn,179 af Fäldtmarskalk. Gr: Köningsmarck

677

1. Martij

Leutnant Casimir Sigismund Wrangel, af Kongl. Maij:tt

684

24. Dec.

Fendrich Carl Mörner Aronsson, af Kongl. Maij:tt

682

30. Octob.

5. Compagn:

Capitein Petter Norman, af Kongl. Maij:tt

677

17. Dec.

Leutnant Johan Larsson Willman

678

3. Martij

Fendrich Samuel Zeedz, efter kongl. fullmacht

684

24. Dec.

6. Compagn:

Capitein Johan Jonsson,180 af Kongl. Maij:tt

684

14. Jan:

Leutnant Anders Persson Hööna, af Kongl. Maij:tt

681

14. Juni

Fendrich Petter Palm, efter kongl. fullmacht

684

17. Martij

7. Compagn:

Capitein Jacob Kraffort,181 af Kongl. Maij:tt

683

9. Febr.

Leutnant Carl Svijnhuffvud Erichsson, af K. M:tt

683

9. Febr.

Fendrich Christopher Adolph Grubb,182 af Kongl. Maij:tt

684

10. Apr.

8. Compagn:

Capitein Carl Christersson Svijnhuffvud, af Kongl. Maij:tt

683

3. Octob.

Leutnant Abraham Forsman,183 af K. Krigs Collegio

674

3. Julij

Fendrich Bastian Lamb, efter kongl. fullmacht

683

3. Octob.

Aff Staben.

Reg:tsqwartermest:e Oluff Biörn,184 af Feldtmarsk. Gref Köningsmarck.
 

677
 

1. Martij
 

N:r 29 Wästerbotten.

1. Compagniet.

Öfwersten Reinholt Johan von Ferssen, af Kongl. Maij:tt

684

12. Dec.

Capitein Leutnant Nills Girsström, af Kongl. Maij:tt

684

17. Dec.

Fendrich Otto Mörner, efter kongl. fullmacht

682

31. Octob.

2. Compagn:

Öfwerst Leutnant Hindrich Walter,185 af Kongl. Maij:tt

682

12. Dec.

Leutnant Christopher Bruun,186 af Kgl. Krigs Collegio

677

25. Maij

Fendrich Jacob Grubbe, efter kongl. fullmacht

683

13. Octob.

3. Compagn:

Major Jochim Schüttehielm, af Kongl. Maij:tt

684

13. Dec.

Leutnant Hans Simsson Sturck, af Kongl. Maij:tt

677

17. Maij

Fendrich Lars Andersson Holm, aff Kongl. Maij:tt

678

23. Aug.

4. Compagn:

Capitein Christian Morman,187 efter kongl. fullmacht

661

29. Octob.

Leut: Carl Lärckia, af Kongl. Maij:tt

678

23. Aug.

Fendrich JönsRupa, efter kongl. fullmacht

677

15. Junij

5. Compagn:

Capitein Adam Gadd,af Kongl. Maij:tt

676

22. Dec.

Leutnant Mårten Nyman, efter kongl. fullmacht

679

13. Aug.

Fendrich Bengt Falck, af Feldtmarsk. H: Horn

678

10. Jan:

6. Compagn:

Capitein ErtmanLudvig,188 efter konglig fullmacht

677

12. Maij

Leutnant Nils Kock, af Kongl. Maij:tt

678

10. Jan:

Fendrich Nils Nilsson, efter kongl. fullmacht

676

10. Aug.

7. Compagn:

Capitein Axel Bånge,189 efter kongl. fullmacht

679

13. Aug.

Leutnant Carl Rosenholm, af Kongl. Maij:tt

684

24. Jan:

Fendrich Otto Bånghe,190 af K. M:tt

678

22. Aug.

8. Compagn:

Capitein Werander v. Sacken, efter kongl. fullmacht

684

17. Dec.

Leutnant Oluff Joensson Gierth,191 af Kongl. Maij:tt

678

23. Aug.

Fendrich Daniel Behm,192 af Kongl. Maij:ts fullmacht

681

1. Juli

Aff Staben

Reg:ts qwartermest:e Anders Lagercrona, af Kongl. Maij:tt
 

678
 

23. Aug.
 

N:r 30 Calmare Lähn.

1. Compagniet.

Öfwersten Erich Soop, efter Capitulation med K. M:t

677

10. Octob

Capitein Leutnant Daniel Bånge,192 af Kongl. Maij:tt

684

5. Mars

Fendrich Oluff Hammar, efter Capitulation med Öf: sielff

678

27. Octob.

2. Compagn:

Öfwerst Leutnant Gripenvald, af K. M:t

679

22. Sept.

Leutnant Thore Eneman, af Kongl. Maij:tt

678

15. Jolij

Fendrich Anders Ecketrää, af Kongl. Maij:tt

683

9. Aug.

3. Compagn:

Majoren Lourenz Klerck,193 efter kongl. fullmacht

677

10. Octob.

Leutnant Jonas Starenflyht, af Kongl. Maij:tt

684

5. Martij

Fendrich Gustaff Lundman, vid Gen: Munstringen föreställt uthan Fullmacht

679

22. Martij

5. Compagn:

Capitein Erich Sölfversparre, reformerat

677

22. Julij

Leutnant Emanuel Örnflycht, af Kongl. Maij:tt

677

30. Jan:

Fendrich Anund Jonsson, utan fullmacht

676

-

6. Compagn:

Capitein Johan Bordon, af Kongl. Maijtt

681

26. Julij

Leutnant Jhan Leijonhielm, efter kongl. fullmacht

681

21. Julij

Fendrich Bertill Hammerhielm, af Kongl. Maij:tt

684

20. Martij

7. Compagn:

Capitein Anders Leijonhielm, efter konglig fullmacht

683

9. Aug.

Leutnant Lars Weidman,194 af Kongl. Maij:tt

677

11. Maij

Fendrich Adolph Mörner, efter kongl. fullmacht

683

2. Sept.

8. Compagn:

Capitein Anders Billingbergh, efter kongl. fullmacht

684

5. Martij

Leutnant Lars Hasselbohm, af Kongl. Maij:tt

683

9. Aug.

Fendrich Knut Kafle, efter Kongl. fullmacht

683

9. Aug.

Aff Staben.

Reg:ts qwartermest:e Niclas Carl Cronhiort, vid Gen: Munstringen
 

674
 

27. Julij
 

N:r 31. Nyhland och Tafwastehuus Lähn

1. Compagniet.

Öfwersten Philip Sass, af Kongl. Regeringen

665

9. Dec.

Capitein Leutnant Christopher Rehausen, af Kongl. Maij;tt

683

8. Octob.

Fendrich Mats Pettersson, af Kongl. Krigs Collegio

674

10. Julij

2. Compagn:

Öfvrst Leut: Erich Giöös, efter konglig fullmacht

674

3. Sept.

Leutnant Johan Gardiemeister, af Christer Horn

678

11. Nov.

Fendrich Jacob Giöös, efter kongl. fullmacht

683

11. Junij

3. Compagn:

Majoren Ertman Rosenleu, af Feldtmarsk. Hinrik Horn

678

20. Sept.

Leutnant Johan Harnisk, af K. Krigs Collegi

677

6. Febr.

Fendrch Jacob Wittsel, efter kongl. fullmacht

683

8. Octob.

4. Compagn:

Capitein Gotthard Rehausen, af Kongl. Krigs Collegio

676

19. Dec.

Leutnant Jacob Johan Stahl von Holstein, af K. M:t

683

10. Febr.

Fendrich Abraham Stenlund, af Feldtmarsk. H. Horn

679

3. Jan:

5. Compagn:

Capitein Balthazar Johan Rehausen, af H: Güntersberg

678

13. Julij

Leutnant Ludert Barneken, af Kongl. Maij;tt

683

11. Junij

Fendrich Fridrich Westman, af H. Güntersberg

678

13. Julij

6. Compagn:

Capitein Ernest Lode, af Feldtmarsk. Hinrich Horn

678

20. Sept.

Leutnant Hans Lundh, af dito

678

18. Sept.

Fendrich Otto Wilhelm Rosenleu, af dito

678

18. Sept.

7. Compagn:

Capitein Johan von Helmerssen, af Feltm. Christ: Horn

679

1. Octob.

Leutnant Hinrich Johan Rosenleu, af Kongl. Maij:tt

683

8. Octob.

Fendrich Johan Bock, af Feldtmarsk. Hinrich Horn

678

23. Sept.

8. Compagn:

Capitein Rembert v. Böhnen,efter kongl. fullmacht

683

8. Octob.

Leutnant Eggert Eggertsson,195 af H. Hinrich Horn

678

20. Sept.

Fendeich Jacob Eneqwist, efter kongl. fullmacht

683

10. Febr.

Aff Staben

Regementsqwartermest:e Hinrich Schulman, af Kongl. Maij:tt
 

683

8. Octob.

N:r 32. Närike och Wärmelandh.

1. Compagn:

Öfwersten Reinholt Rehbender, af Kongl. Maij:tt

678

17. Junij

Capitein Leutnant Anders Katt, af Kongl. Maij:tt

679

27. Febr.

Fendrich Matthias G. Stahl,196 efter konglig fullmacht

684

6. Febr.

2. Compagn:

Öfwerst Leutnant Axel Sparre, af Kongl. Maij:tt

679

22. Julij

Leutnant Caspar Lilliecrona, efter kongl. fullmacht

684

19. Dec.

Fendrich Jonas Brant,197 af Gen: Leutnant Mörner

684

22. Maij

3. Compagn:

Major Gustaff Anrepp, efter kongl. fullmacht

677

9. Aug.

Leutnant Johan Wernschiöld, af Kongl. Maij:tt

684

6. Febr.

Fendrich Sven Jonsson Masch,198 efter kongl. fullmacht

677

30. Junij

4. Compagn:

Capitein Lars Grahn,199 af K. M:t

677

23. Junij

Leutnant Ernest Höffner, af K. M:tt

680

7. Febr.

Fendrich Simon Gustaff von Kothen, af Kongl. Maij:tt

683

22. Nov.

5. Compagn:

Capitein Johan Mosen Mannerberg, af Kongl. Maij:tt

676

4. Octob.

Leutnant Nils Schiörs,200 af Gen: Leut: Nils Bielke

679

18. Febr.

Fendrich Anders Lind, af R:Amm: Gref. Stenbock

678

10. Aug.

6. Compagn:

Capitein Lars Lindberg,201 efter kongl. fullmacht

677

27. Aug.

Leutnant Erich Stake, af K. M:t

681

28. Jan:

Fendrich Johan Uggla, af K. M:t

684

5. Febr.

7. Compagn.

Capitein Oluff Johansson Örnström, af Kongl. Maij:tt

679

24. Jan:

Leutnant Mårten Weidenbohm,202 af Kongl. Maij:tt

677

30. Junij

Fendrich Nils Posse, efter kongl. fullmacht

683

22. Martij

8. Compagn:

Capitein Caspar Christopher von Gersdorff, af Kongl. Maij:tt

679

10. Febr.

Leutnant Petter Gyllenspets, af K: M:t

680

7. Febr.

Fendrich Claes Linderooth,203 af K. M:t

684

15. Junij

9. Compagn:

Capitein Georg Jah: Wrangel, efter kongl. fullmacht

680

14. Aug.

Leutnant Magnus Rehren,204 af R. Rådet Tore Bonde

677

26. Jan:

Fendrich Jöran Maffert,205 af K. M:t

684

19. Dec.

10. Compagn:

Capitein Petter Bern,206 af K. M:tt

684

19. Dec.

Leutnant Gustav Reinh. v. Leven, efter kongl. fullmacht

684

15. Junij

Fendrich Fridrich Wilh: Bock aff Kongl. Maij:tt

683

8. Octob.

Aff Staben

Reg:tsqwartermest:e Frans Munster, aff Kongl. Maij:tt
 

679
 

25. Junij
 

N:r 33. Österbotten. 

1. Compagniet.

Öfwersten Dettloff Hovenschilt,207 af Kongl.Maij:tt

673

4. Maij

Capitein Leut: Sven Svensson Dimming, af H: Christ. Horn

677

18. Dec.

Fendrich Gabriel Josepsson Carlman, af Kongl. Maij:tt

683

20. Julij

2. Compagn:

Öfwerste leut: Nils Sölfversparre, af Kongl. Maij:tt

678

13. Dec.

Leutnant Erich Bjugge,208 af Kongl. Krigs Collegio

678

16. Jan:

Fendrich Caspar Berg, efter kongl. fullmacht

682

24. Dec.

3. Compagn:

Major Caspar Stålhammar, aff Kongl. Maij:tt

679

16. Octob.

Leutnant Johan Hinrich vonTifenhausen, efter Öf:s Attest

683

4. Julij

Fendrich Sven Hansson Knopp,209 af Feldtmarsk. Hinrich Horn.

678

20. Sept.

4. Compagn:

Capitein Fromholt Johan Läpps, af Krigs Collegio

658

2. Maij

Leutnant Jöns Söderman,210 af Feldtm. Christer Horn

678

18. Sept.

Fendrich Jöns Ericksson Aulin, aff dito

680

5. Jan:

5. Compagn:

Capitein Gustaff Witting, efter kongl. fullmacht

677

20. Aug.

Leutnant Lorens Monthan, af Kongl. Krigs Collegio

677

30. Maij

Fendrich Hinrich Faber, af Kongl. Krigs Collegio

678

15. Maij

6. Compagn:

Capitein Balthazar Gyldenhoff, af Öf. Campenh:n

677

15. Dec.

Leutnant Johan Wilhelm von Becker, af Christ. Horn

679

11. Apr.

Fendrich Fridrich Johan Berner, af Feldtmarsk.H. Christer Horn

678

20. Sept.

7. Compagn:

Capitein Claes Bertilsson Borgh,211 af K. Krigs Collegio

678

30. Aug.

Leutnant Oluff Hindersson Rijff, af H. Christer Horn

677

Dec.

Fendrich Axel Bertillsson,af Kongl. Krigs Kollegio

676

18. Sept.

8. Compagn:

Capitein Robert Wilhelm Hovenschilt,212 af Krigs Collegio

678

12. Octob.

Leutnanh Hans Sillman, efter kongl. fullmacht

675

15. Octob.

Fendrich Tomas Tellman, efter kongl. fullmacht

677

28. Apr.

Aff Staben

Reg:tsqwartemest:n Christopher Pijhl,213 af Feldtmarsk. Hinrich Horn
 

678
 

20. Sept.
 

N:r 34. Skåningar.214

1. Compagniet.

Öfwersten Jochim von Cronman, efter kongl. fullmacht

679

23. Jan:

Capitein Leutnant Jonas Krakau, af Kongl. Maij;tt

683

29. Octob.

Fendrich Jacob Bandemeer, efter kongl. fullmacht

682

16. Aug.

2. Compagn:

Öfwerst Leutnant Henningh Rudolph Horn, af Kongl. Maij:tt

679

31. Jan:

Leutnant Håkan Eekström, af Feldtmarsk. Christer Horn

678

2. Febr.

Fendrich Christopher Ståhl, efter kongl. fullmacht

681

9. Julij

3. Compagn:

Major Anders Fraser, af Kongl. Maij:tt

684

2. Febr.

Leutnant Jacob Johan Fraser, efter kongl. fullmacht

684

4. Octob.

Fendrich Stierncrantz,215 efter kongl. fullmacht

684

29. Dec.

4. Compagn:

Capitein Zacharias Franck,216 af Kongl. Krigs Collegio

672

13. Sept.

Leutnant Johan v. Cronman, af Kongl. Maij:tt

683

29. .Dec.

Fendrich Anders Stake, efter Kgl. Krigs Collegii fullmacht

669

16. Nov.

5. Compagn:

Capitein Berenhard Bergihn,217 af Gr. Axel De La Gardie

675

23. Dec.

Leutnant Hinrich Tavasteen, efter kongl fullmacht

680

12. Octob.

Fendrich Anders Stamm,218 af Feldtmarsk. Christer Horn

678

10. Apr.

6. Compagn:

Capitein Hinrich Johan Schulman,219 efter Capitulation med Öfversten

683

4. Dec.

Leutnant Joachim Kather, af Kongl. Maij:tt

683

29. Octob.

Fendrich Fridrich Schulman, efter kongl. fullmacht

684

Martij

7. Compagn:

Capitein Carl Sparre, efter kongl. fullmacht

684

11. Febr.

Leutnant Jcob Jah. Stahl von Holstein, af Kongl. M:tt

684

29. Dec.

Fendrich Erich Pijhlschough, af Feldtmarsk. Aschenberg

681

19. Dec.

Aff Staben

Reg:tsqwartermest:e Niclas Ståhl, af Kgl. Krigs Collegio
 

672
 

13. Nov.
 

N:r 35. Colonie eller Blåå Reg:t.

1. Compagniet.

Öfwersten Erich Pistolcors,220 bekommit öfwerte titual af K. M:t

671

Dec.

Capitein Leutnant Jacob v. Lindten, efter kongl fullmacht

681

27. Sept.

Fendrich Adam Johan Lövenstern,221 af Kongl. Maij:tt

684

1. Jan:

2. Compagn:

Major Gustaff v. Svengeln,222 efter kongl. fullmacht

680

26. Apr.

Leutnant Jacob Schrippe,223 af Feldtmarsk. Christer Horn

678

8. Martij

Fendrich Adam Grochowski224

683

12. Aug.

3. Compagn:

Capitein Reinholt Lode, af Gref Magn. De La Gardie

674

21. Nov.

Leut: Ludwig Wilh. Wrangel

683

1. Aug.

Fendrich Johan Kraft, af Christer Horn

678

20. Nov.

4. Compagn:

Capitein Johan Fridrich Gyllenspång, af Kongl. Maij:tt

683

19. Apr.

Leutnant Arent Reijer,225 af K. M:t

683

19. Apr.

Fendrich Hindrich Gyllenspång, efter k. fullmacht

683

19. Apr.

5. Compagn:

Capitein Magnus Gabriel Pistolcors, af kgl.permission

683

1. Junij

Leutnant Johan Helfreih, uthan fullmacht förestält

683

1. Julij

Fendrich Hinrich Wolmar Lövestern,221 uthan fullmacht

684

1. Julij

6. Compagn:

Capitein Wilhelm Jacob von Andersen,226 af Kongl. Maij:tt

684

17. Julij

Leutnant Anthonii Königh, af Kongl. Krigs Collegio

674

29. Apr.

Fendrich Oluff Printz,227 efter kongl. Krigs Collegij fullmacht

675

25. Febr.

Aff Staben

Reg:tsqwartermest:n Gotthard von Plazbeck, af Christer Horn
 

678
 

8. Martij
 

N:r 36. Jämpt Länningar.

1. Compagniet

Öfwerten Åke Ulfsparre,efter kongl.bref öfverste titual

676

7. Jan:

Capitein Leutnant Carl Hammerschiöld, af KOngl. Maij:tt

683

12. Julij

Fendrich Herman Tideman, efter kongl. fullmacht

683

24. Dec.

2. Compagn:

Öfwerst Leutnant Bengt Ribbing, af Kongl. Maij:tt

679

10. Sept.

Leutnant Gabriel Falck, efter kongl. fullmacht

684

14. Octob.

Fendrich LarsHollmer, efter kongl. fullmacht

684

14. Octob.

3. Compagn:

Major Carl Gustaff de Scharliere,228 af H: Hinrich Horn

679

24. Maij

Leutnant Anders Kurrij,229 efter kongl. fullmacht

680

22. Junij

Fendrich Carl Gustaff Rosenstjärna, aff Kongl. Maij:tt

684

7. Aug.

4. Compagn:

Capitein Carl Rutencranz, af Kongl. Krigs Collegio

670

22. Junij

Leutnant Walentin Wirck

682

25. Octob.

Fendrich Carl Magnus Schüt, Wärfd

684

-

5. Compagn:

Capitein Jochim Daden,230 aff H: Carl Sparre

677

20. Julij

Leutnant Petter Moback, efter kongl. fullmacht

680

22. Junij

Fendrich Magnus Lind, aff Gen: Major Planting till Cornet

679

15. Sept.

6. Compagn:

Capitein Gerhard Lilliecranz, af Gen: Major Plantingh

678

4. Apr.

Leutnant Erich And: Lille, efter kongl. fullmacht

680

22. Junij

Fendrich Christopher Reitt, efter Öf. Ulfsparres fullmacht

683

5. Octob.

7. Compagn:

Capitein Michael Erichsson Plantingh, af Kongl. Maij:tt

680

22. Junij

Leutnant Erich Johansson Planting, af Gen. Major Planting

678

1. Apr.

Fendrich Johan Boij,231 af K. M:t

684

7. Aug.

8. Compagn:

Capitein Magnus Ulfsparre, efter kongl. fullmacht

682

25. Octob.

Leutnant Carl Bonde,af K. M:tt

684

7. Aug.

Fendrich Gusteff Gyllengrip, efter kongl. fullmacht

684

7. Aug.

Aff Staben

Reg:tsqwartermest:n Michael Plantingh,232 af Kongl. Maij:tt
 

683
 

12. Julij
 

Wärfwade Reg:ter Infant: och Dragoner.

N:r 37. H:s K. M:ts Lijf: R:te i Tyskland.233

1. Compagniet.

Öfversten Gr: Carl Oxenstierna, af K. M:tt efter Capitulation

677

20. Dec.

Leutnant Christiern Hammel,234 af Öff. Bremen Förestält

680

21. Julij

Fendrich Gustaff Sparre, af Öfwersten antagen

682

22. Martij

2. Compagn:

Öfwerst luutnantDaniel de Belsche

680

30. Julij

Leutnant Casper Tabbert

683

16. Aug.

Fendrich Hubbert de Belsche

682

7. Junij

3. Compagn:

Major Thure Wassman,235 af K. M:tt

679

-

Leutnant Didrick Dusterlo236

676

23. Apr.

Fendrich Gustaff Fridrich Taube, af Feldm: gr: Königsmarck

-

-

4. Compagn:

Capitein Johan de Corroset

675

-

Leutnant Jürgen v. Turneau237

680

-

Fendrich Ernest Adolph von Stube

683

16. Maij

5. Compagn:

Capitein H. Grothufen, af Gen=Leutnant Grothufen

675

1. Julij

Leutnant Hans Christopher Laterman,238 af dito

680

-

Fendrich Johan Fridrich Dücker, af Gen.Leut: Grothusen

679

10. Dec.

6. Compagniet:

Capitein Wilhelm von Dobrikoiski239

679

8. Sept.

Leutnant Oluff Krook

678

4. Aug.

Fendrich Fridrich Zenner

679

8. Sept.

7. Compagn:

Capitein Johan Caspar Schutze,240 af Gen. Leut: Groothusen

680

-

Leutnant Philip Johan Disterlov

678

-

Fendrich Petter Turst,241 aff öfwersten

682

-

8. Compagn:

Capitein Fridrich otto von Witte

680

15. Jan:

Leutnant Jacob Christ

680

15. Jan:

Fendrich Johan Clesfel

678

-

9. Compagn:

Capitein Carl Olivo de Breschet

680

15. Jan:

Leutnant Dieterich Diesterlij242

676

23. Apr.

Fendrich Nils Hård

683

-

10. Compagn:

Capitein Jacob Ranck, af öfwerste Schütte

681

Junij

Leutnant Jöns Drevus,243 af öfwersten

682

15. April

Fendrich Ernest Adolph von Stuben

680

-

Aff Staben

Reg:tsqwartermest:n Gothard Wilhelm von Budberg, aff Gen: Leut: Groothusen
 

679
 

-
 

N:r 38. H:s M:ts R:de Drottningens Lijf Reg:te Till Foot.244

1. Compagniet.

Öfwerste Reinholt Modee, efter kongl. fullmacht

674

26. Aug.

Capitein Leutnant: Gabriel Unge, af Öfwersten

680

27. Maij

Fendrich Julius Modee, aff Kongl. Krigs Collegio

674

2. Nov.

2. Compagn:

Öfverst Leut: Gustaff Ernest v.Albendyhl, af Feldtmarsk. Hinrich Horn

679

22. Sept.

Leutnant Wilhelm Stillman, af Gen: Leut: Mörner

677

13. Aug.

Fendrich Magnus Schumpe, af Feldmarsk Ferssen

677

29. Jan:

3. Compagn:

Major Caspar von Böhnen, efter kongl fullmacht

679

8. Octob.

Leutnant Christian Ditrich Cunow,245

678

31. Jan:

Fendrich Carl de Fontaine, efter kongl. fullmacht

684

25. Nov.

4. Compagn:

Capitein Arent von der Often, af Feldtmarsk. Ferssen

676

25. Octob.

Leutnant Reinholt Böhning

678

31. Jan.

Fendrich Börje Wijman, af Gref. Gust: Steenbock

679

5. Febr.

5. Compagn:

Capitein Gustaff Bäfverfelt, af Gref Magn. De la Gardie

677

18. Julij

Leutnant Seger Buhrenschiöld, af Öfwersten

680

5. Febr.

Fendrich Lars Ekeroot, af öfwersten

679

14. Nov.

6. Compagn:

Capitein Lennart Ribbing, efter Kongl. fullmacht

679

12. Nov.

Leutnant Erich Luhna,246 af öfversten

680

9. Febr.

Fendrich Bengt Backman, af öfwersten

681

9. Apr.

7. Compagn:

Capitein Johan Fridrich von Grönninger, af öfversten

679

17. Nov.

Leutnant Niclas Bruun,247 af Kongl. Maij:tt

684

25 Nov.

Fendrich Gustaff Koskull, efter öfwerstens fullmacht

682

1. Maij

8. Compagn:

Capitein Hinrich Burenschiöld, aff Öfwersten

679

4. Dec.

Leutnant Simon Segerdahl,248

680

5. Junij

Fendrich Hans Gyllenpalm, af öfwersten

682

4. Maij

Aff Staben

Reg: tsqwartermester Oluff Kommingh, af öfwersten
 

679
 

1. Dec.
 

N:r 39. Wärfwade Dragoner.

1. Compagniet.

Öfwersten Carl Leonard Müller v. der Lühnen

677

-

Capitein Leutnant Albrecht von der Decken

682

-

Fendrich Dieterich Wilh. von Düring

-

-

2. Compagn:

Öfwerst Leutnant Fridrich Mevius249

679

-

Leutnant Gerhard Höpken250

-

-

Fendrich Frid. von Radhen

-

-

3. Compagn:

Major Gustaff Baner251

679

-

Leutnant Reinholt Schmitt

-

-

Fendricg BendtJord

-

-

4. Compagn:

Capitein Johan Baner251

677

-

Leutnant Wedich Fridrich Schwerin

-

-

Fendrich Jacob Steffens

-

-

5. Compagn:

Capitein Beniamin d`Biurnevill, af Gr. Könignsmarck

677

in Junij

Leutnant Jacob v. Schaht

-

-

Fendrich Anton Borg

-

-

6. Compagn:

Capitein Anthon Detloff Norman

680

-

Leutnant Marck Johan Sundergeld

-

-

Fendrich Otto Ditrich von Düring

-

-

7. Compagn:

Capitein Giert Hinrich von Rönnen

681

-

Leutnant Christopher v. der Meden

-

-

Fendrich Johan Ericksson

-

-

8. Compagn:

Capitein Anthon Gunter Simess

680

-

Leutnant Maximilian Hinrich von Schultenberg

-

-

Fendrich Albrecht Nicolij Bohl

-

-

9. Compagn:

Capitein Anton Gunter von Claan

680

-

Leutnant Johan Witt

-

-

Fendrich Johan Wintcents Möller
 

-
 

-
 

N:r 40. Wärwade Dragoner.252

1. Compagniet:

Öfwersten Gustaff Knorring, benådat med öf. titual

675

20. Apr.

Capitein Leut: Christopher Reinholt von Rolcken, af öf.

682

15. Febr.

Fendrich Magnus Gabriel Levenvolde,253 af öfwersten

683

5. Febr.

2. Compagn:

Öfwerst Leut: Carl Gustaff Clooth, af Kongl. Maij:tt

676

26. Dec.

Leutnant Johan Giefen,af öfwerst Knorring

683

3. Febr.

Fendrich Berent Ludwig Schlippenback, af dito

682

28. Apr.

3. Compagn:

Major Wolmar Anthoni Schlippenback, af öfversten

678

2. Aug.

Leutnant Daniel Göbel,254 af öfwersten

680

1. Maij

Fendrich Hinrich Levin Eekholz,255 af dito

683

5. Jan:

4. Compagn:

Capitein Dietrich von Ullenbrock, af gr.Magn. De La Gard:

674

27. Nov.

Leutnant Wilhelm Sterlingh, af öfwersten Knorring

680

I Julij

Fendrich Jonas Svahn, af dito

680

5. Maij

5. Compagn:

Capitein Gerhard Johan von Levenvalde,253 af öfwersten

680

14. Martij

Leutnant Jacob Nordenburg, af dito

680

15. Junij

Fendrich Edvart Hinrich von Knorring, af dito

683

1. Maij

6. Compagn:

Capitein Adam Johan v. Schlippenback, af öfwersten

682

1. Jan:

Leutnant Arvid Johan Kulbarss, af dito

682

1. Jan:

Fendrich Hindrich Rosencron,256 af Öfwersten

682

1. Jan:

7. Compagn:

Capitein Eberhard Engelhard,257 af Öfwerste Knorring

683

1. Jan:

Leutnant Gustaff Fridrich Engelhard, af dito

683

1. Jan:

Fendrich Hans Kock, Af dito

681

15. Febr.

8. Compagn:

Capitein Gustaff Gotthard v. Helmerssen, af öfwersten

683

1. Jan:

Leutnant Gabriel Gustaff Graij,258 af dito

683

1. Jan:

Fendrich Anders Sieb,259

683

1. Jan:

Aff Staben

Reg:tsqwartemest:n Georgh Bogel,260 af öfwersten
 

676
 

26. Maij
 

N:r 41. Wärfwadt Regemente.261

1. Compagniet.

Öfwersten Jürgen von Mellin, efter kongl. fullmacht

675

15. Octob.

Capitein Gustaff Fridrich Thuun, föreställt

682

3. Octob.

Fendrich Johan Schnitzer,262 föreställt

679

4. Nov.

2. Compagn:

Major Daniel Bauzen, förestält

676

24. Sept.

Leutnant Michael Schmitt, förestält

676

13. Octob.

Fendrich Hans Jacob Rumpler, förestält

682

30. Sept.

3. Compagn:

Capitein Herman Ulrich,263 aff öfwersten förestält

676

26. Junij

Leutnant Johan Hinze, förestält

682

30. Sept.

Fendrich Christian Manteuffel, förestält

682

1. Octob.

4. Compagn:

Capitein Jurgen Bogislaff Segebade, förestält

676

1. Octob.

Leutnant Anders Spielbaum, förestält

678

14. Octob.

Fendrich Christopher Fridrich Faltsburgh, förestält
 

681
 

1. Maij
 

N:r 42. [Utan Namn.]264

Öfwerste Petter Macklier, af Kongl. Maij:tt

676

5. Maij

Öfwerst Leutnant Clinckoström265

677

-

Major Abraham Elwer

677

1. Dec.

Capiteiner Johan Jurgen Wrangel, af öfwersten

681

-

Capiteiner Reinholt Johan von Burhöwed

676

-

Leutnnt:r P. Wusthoff

679

-

Leutnnt:r Elias Preuss

678

-

Leutnnt:r Johan Jäger

680

-

Fendrich:r Christian Carl Dreijer

679

20. Nov.

Fendrich:r Eloff Rahm

678

3. Junij

Fendrich:r Balthazar Clincou266

679

-

Fendrich:r Fabian Reinholt v. Wittinghoff
 

677
 

-
 

N:r 43. Estniske Regementet.267

1. Compagniet.

Öfwersten Johan von Campenhausen, af Bengt Horn

677

12. Octob.

Capitein Jonas Schoug, af Öf:n

679

22. Aug.

Leutnant Gabriel Bergman, af Kongl. Krigs Collegio

678

29. Apr.

Fendrich Merander Magnus von Essen, af Öf Campenh:n

681

-

2. Compagn:

Öfwerst Leut: Hans von Dellinghausen, af Kongl. Maij:tt

677

23. Octob.

Leutnant Carl Gustaff v. Leijonborg,268 af öfwersten

680

11. Aug.

Fendrich Gustaff Wilhelm von Wollfelt af Kongl. Maij:tt

684

14. Aug.

3. Compagn:

Major Johan Christoph. v. Screitenfelt, af öfwersten

677

23. Octob.

Leutnant Abraham Pontus, af Kongl.Krigs Collegio

678

29. April

Fendrich Georgh Reinholt Skough, af Öfwersten

679

8. Febr.

4. Compagn:

Capitein Jobst Kleinsmitt, af sahl. Feldtherren Wrangel

675

6. Sept.

Leutnant Petter Westman, af Feldtmarsk. Christer Horn

678

1. Octob.

Fendrich Johan von Gounersdorff,269 af öfwersten

681

12. Dec.

5. Compagn:

Capitein Johan Herman Brant,270 af Gr: Axel och Gr: Carl Oxenstierna

676

10. Jan:

Leutnant Joachlm Wilhelm Busch, af Jacob v. Berendz

676

19. Febr.

Fendrich Johan Christopher von Ruden, af öfwersten

682

23. Martij

6. Compagn:

Capitein Erich Humble, aff öfwerste Campenhausen

676

20. Maij

Leutnant David Falckenhagen, af Kongl. Maij:tt

684

9. Febr.

Fendrich Johan von Hagen, efter kongl. fullmacht

684

9. Febr.

7. Compagn:

Capitein Georg Ernest de Blome, af Gr: Carl Oxenst:a

678

15. Julij

Leutnant Ernst von Ruden, af öfwersten

677

29. Dec.

Fendrich Mårten von Schreitenfelt, af dito

681

-

8. Compagn:

Capitein Johan von Helmerssen,271 af Kougl. Maij:tt

683

6. Apr.

Leutnant Gustaff von Campenhausen, af öfwersten

680

18. Aug.

Fendrich Christopher Carlström, af öfwersten

682

10. Julij

Aff Staben

Regementsqwartermest. Jonas Schough,272 af öfwersten
 

677
 

-
 

N:r 44. H:s K: Högheets Printz Carls Lijf: Reg:te

1. Compagniet.

Öfwersten Gustaff Macklier, efter kongl. fullmacht

680

10. Febr.

Capitein Johan Braun, efter capitulation

683

12. Apr.

Capitein Leutnant Paul Treutiger273

683

12. Apr.

Fendrich Gerhard Radmaker, efter Capit. med Kongl. Maij:tt

683

12. Apr.

2. Compagn:

Öfwerst Leut: Hans Isaac Ridderhielm, af Kongl. Maij:tt

679

6. Octob.

Leutnant Hugo Hammilthon, af Kongl. Maij:tt

683

22. Sept.

Fendrich Gudmund Hampu,274

680

11. Maij

3. Compagn:

Major Johan Laurin, af Gr Magn. De la Gardie

677

5. Febr.

Leutnant Nils Rahse

681

1. Maij

Fendrich Georg Gijlkingh

681

20. Martij

4. Compagn:

Capitein Botvid Gyllensting

676

20. Sept.

Leutnant Anders Dreffenfelt, efter kongl. fullmacht

678

27. Nov.

Fendrich Wolter Johan Witting

682

8. Martij

5. Compagn:

Capitein Nils Arfvidsson,275 af Kongl. Krigs Collegio

676

15. Dec.

Leutnant Frantz Laurenz Braun

680

2. Octob.

Fendrich Johan Laurents Braun

680

2. Octob.

6. Compagn:

Capitein Gustaff Adolph Gyllensting, af General Leutnant Mörner

676

30. Dec.

Leutnant Gustaff Bergh, af R. Ammiralen

678

20. Martij

Fendrich Harald Flygare

676

9. Nov.

7. Compagn:

Capitein Wellam Zinckler276

680

11. Martij

Leutnant Hinrich Jurgen277

680

1. Nov.

Fendrich Erich Biörckqvist

680

1. Nov.

8. Compagn:

Capitein Christoph. Georg Witting, efter Capitulation

680

11. Maij

Leutnant Olaus Boström, af K. Rådet ovh Drozet

678

7. Aug.

Fendrich Adam Phillipp Crassow278

683

1. Maij

Aff Staben

Reg:tsqwartermest:e Jacob de Prow

681

20. Aug.

 

Tjänsteranglista öfver regementsofficerarne.280

Öffwerstar.

Provincien.

Fullmahternas Åhrtahl. Datum.

   

Åboo Lähns Cav:

Berendt Otto v. Liefven, af Kongl. Regeringen

663

6. Julij

Nyhland och Tafwastehus Lähn:

Phillip Caffe, af Kongl. Regeringen

665

9. Dec.

Colonie eller Blåå Reg:t:

Erich Pistohlcorss, efter kongl. fullmacht

671

7. Dec.

Österbott:s R:te:

Dittloff Hovenschilt af Kongl. Maij:tt

673

4. Maij

Safvelar R:te:

Rembert von Funcken, af Kongl. Maij:tt

673

27. Sept.

Östgiöta Inf.:

Gustaf Ulfsparre, Johansson af Kongl. Maijtt

674

6. Martij

H:s M:s Regerande Drott:s Lijff=R:te till footh.

Reinholt Modee, efter Kongl fullmacht

674

26. Aug:

Öfverste och General Qvartermästare

Erich Dahlberg, efter kongl. fullmacht

674

19. Sept:

Wärf:t Reg:te:

Gustaff Knorring, bekommit öfverste titual

675

20. April

Wässmanl. R:te:

Petter Creimer, af FeldtherrenWrangel declarerat till öfwerste

675

24. Apr.

Wärf:t R:te:

Jurgen von Mellin, af kongl. Maij:tt

675

15. Octob.

Tafwasteh:s R:te:

Jurgen Anthoni Brakel, af Kongl. Maij:tt

675

-

Jemptl:s R:te:

Åke Ulfsparre, efter kongl. fullmacht

676

7. Jan:

Wärft R:te:

Petter Macklier, af Kongl. Maij:tt

676

5. Maij

Sudermanl:s R:te

Edvart Horn, efter kongl. fullmacht

676

19. Junij

Cronebergs R:te:

Abraham Cronhjort,efter kongl. befallningantagit Smål. Dragoner

676

3. Aug.

Skåniske Cavall:

Nils Gyllenstierna, efter kongl. fullmacht

676

11. Aug.

Tafwasth:s Cav:

Otto Wellingh, efter kongl. fullmacht

676

20. Aug:

Östgiöta Cav:

Blekert Wachtmeister, af Konglig. Maij:tt

677

4. Maij

Carelische Cav:

Fritz Wachtmeister, af Kongl. Maij:tt

677

1. Aug.

Jönkiöp:s R:te:

Berent Mörner, efter kongl. fullmacht

677

7. Aug:

Öfr:ste och Commendant i Warbergh.:

Carl Hård, af Kongl. Maij:tt

677

11. Aug:

Smål:s Cav:

Pehr Stålhammar, efter kongl. fullmacht

677

12. Sept.

Öfr:ste och Commendant på Kåkenhausen:

Gotfried von Bobert281

677

Sept.

Callmar R:te:

Erich Soop, efter kongl. fullmacht

677

10. Octob.

Estniske R:t:

Johan v. Campenhausen, af Bengt Horn

677

12. Octob.

Adelssphanan i Sverige:

Mårten Lindhjelm, af Kongl. Maij:tt

677

2. Nov.

H. M:ts Lijf R:te uti Tysklandh:

Gr. Carl Oxenstierna, af Kongl. Maij:tt efter Capitulation

677

20. Dec.

Wärf:de Drag:r:

Carl Leonhard Müller v. der Lühnen

677

-

Närike Werml:s Reg:te:

Reinholt Rehbinder, af Kongl. Maij:tt

678

17. Junij

Öfr:ste och Commendant i Marstrand:

Carl Gustaf Frölich,af Kl. M:t

678

10. Aug:

Wijborgs Re:te:

Mauriz Wellingh, af Kongl. Maij:tt

678

12. Octob.

H:s M:ts Reg:de Drottnings Lijffreg:te till häst:

Johan And. v. der Phalen

678

12. Octob.

Elfborgs R:te:

Malcholm Hamilton,af Kongl. Maij:tt

678

16. Oct.

Skåniske Inf:

Jochim von Cronman, af Kongl. Maij:tt

679

23. Jan:

Biörnborgs R:te:

Christian von Steffken

679

25. Julij

Scareborgs R:te:

Gustaff Hårdh, efter kongl. fullmacht

679

15. Sept.

Wästgiöta Cav:

Georgh Zelon, efter kongl. fullmacht

679

18. Sept.

Åbool:s Inf.:

Hans Hinrich Rehbinder, efter kongl. fullmacht

679

18. Octob.

Adelssphanan i Lijflandh:

Edward Johan von Bittinghoff, efter Kongl. fullmacht

679

-

H:s K. Högheetz Printz Carls Lijf= R:te:

Gustaff Macklier, af Kongl. Maij:tt

680

10. Febr.

Blekingske Cav:

Carl Gyllenpistohl, efter kongl. fullmacht

680

20. Apr.

Elfborgs Lähn med Dahl:

David Macklier, af Kongl. Maij:tt

680

10. Nov:

Dahle Reg:te:

Erich Svijnhuffvudh, efter kongl. fullmacht, efter kgl. fullmacht

683

22. Julij

Uplands Reg:te:

Georgh Johan Wrangel, af Kongl. Maij:tt

683

22. Julij

Helsinge R:t:

Ludvigh Wilhelm Taube, af Kongl. Maij:tt

683

7. Aug:

Wästerbot:s R.te:
 

Reinholt Johan von Ferssen, efter kongl. fullmacht
 

684
 

12. Decemb.
 

Öfwerst Leutnanter.

Nyhland och Tafvastehus L.S Regemente:

Erich Giöös, efter kongl. fullmacht

674

3. Sept.

Adelssphanan:

Johan Lewiz, efter kongl. fullmacht

675

26. Junij

Östgiöta Cav:

GustaffAdolpf von der Osten, gensndt Sacken, af Kongl. Maijtt

675

22. Julij

Skåniske Cav:

Ernest Lode, efter kongl. fullmacht

676

23. Dec.

Dahle Reg:te:

Gustaff Heidenfelt, af Kongl. Maij:tt

676

23. Dec.

Öf. Knorrings R:te:

Carl Gustaff Clooth, af Kongl.Maij:tt

676

26. Dec.

Tafvasth:s R:te:

Herman Mellin, efter kongl. fullmacht

677

17. Julij

Safwelar R:te:

Berenhard Brakel, efter kongl fullmacht

677

20. Julij

Bahuus Drag:r:

Petter Weinholtz, efter kongl fullmacht

677

22. Julij

Närike och Werml. Reg:te:

Axel Sparre, efter kongl. fullmacht

677

22Julij

Careliske Cav:

Gustaff Johan Wrede, genom kongl. breff

677

24. Sept

H:s M:tz R:s Änkied. Lijf R:te till Häst:

Carl Gustaff Rehnschiöld, af Kongl. Maij:tt

677

5. Nov.

Åbool:s Inf.:

Gotthard Wilhelm v. Buddbergh, af Feldtmarsk.Gref.Köningsmarck

677

8. Dec.

Estniske R:te:

Hans v. Dellinghausen, af Kongl. Maij:tt

677

24. Dec.

af Öf:t Petter Mackl:s R:te:

Klinchoström, af Feldtm:k gr: Köningsmarck

677

-

Tafvasteh:s Cav:

Arfvid Reinholt Brunow, af Kongl. Maij:tt

678

11. Apr.

Wijborgs R:te:

Mauritz v. Gierten, af Kongl. Maij:tt

678

19. Junij

Uplands R:te:

Carl Fridrich Holtz, af Kongl. Maij:tt

678

2. Aug.

Wöstgiöta Cav:

Bengt Lindh, af Kongl. Maij:tt

678

10. Aug.

Åbooläns Cav:

Berenhard Rehbinder, af Kongl. Maij:tt

678

12. Octob.

Österbottens R:te:

Nils Sölfversparre, efter Kongl. fullmacht

678

13. Octob.

Sudermanl:s R:te:

Wolter Reinholt Wrangel, af Kongl. Maij:tt

678

17. Octob.

Skåniske Inf:

Henning Rudolph Horn, efter kongl. fullmacht

679

31. Jan:

Jemptl:s R:te:

Bengt Ribbing, efter kongl. fullmacht

679

10. Sept.

Skareborgs R:te

Johan Lourentz Creutz, af Kongl. Maij:tt

679

15. Sept.

H:s M:tz regerande Drott:s Lijf R:te

Hinrich Horn

679

22. Sept

Biörborgs

Gustaff Ernest v. Albendyhl, af Hinrich Horn

679

23. Sept.

Callmarl:s R:te:

Magnus Gripenwald, efter kongl. fullmacht

679

27. Sept.

Blekingske Cav:

Hans Hinrich Rithoff, af Kongl. Maij:tt

679

6. Octob.

H:s K. Högheetz Printz Carls Lijf R:te

Hans Isaac Ridderhielm, af Kongl Maij:tt

679

6. Octob.

Cronebergs R:te

Johan Smittberg, efter kongl. fullmacht

679

31. Octob.

Adelssphanan i Lijfland

Fridrich Wilhelm von Tisenhausen, efter kongl. fullmacht

679

-

Af Öf:s Müller v. d. Lühnens R:te

Fridrich Mevius

679

-

Elfsborgs R:te

Johan Jägerschiöldh, af Kongl. Maij:tt

680

6. Apr.

K. M:tz Lijf Reg:te i Thskland

Daniel de Besch

680

30. Julij

Skarenborgs Lähn med Dahl R:te

Arfvid Soop, efter kongl. fullmacht

680

10. Nov.

Smål:s Cav:

Axel von Schar, efter kongl. fullmacht

683

13. Junij

Wässmanl: R:te

Daniel Morgonstierna, af Kongl. Maij:tt

683

22. Julij

Helsinge R:te

Carl Sölfversparre, af Kongl. Maij:tt

683

7. Aug.

Jönköpings R:te

Zachris Rossback, efter kongl. fullmacht

684

4. Octob.

Östgiöta Inf:

Georg Fridrich Leijonborg, af Kongl. Maij:tt

684

7. Nov.

Wästerbott:s R:te
 

Hinrich Walter, efter kongl. fullmacht
 

684
 

12. Dec:
 

Majorer.

Östgiöta Cav:

Gustaff Länck, efter kongl fullmacht

675

22. Julij

Skareborgs R:te

Jacob Mersser, efter kongl. fullmacht

676

25. Jan.

Dahle Reg:te

Petter Trozig, af K. M:tt

676

18. Julij

Af Öf:Mell:s R:te

Daniel Bautzen

676

24. Sept.

Skåniske Inf:

Anders Fraser, af K. M:t

676

-

H:s K. Högh:s Printz Carls Lijf: R:te

Johan Laurin, af R.drotzet

677

5. Febr.

Adelssph. i Sverige

Jöran Reutenschiöld, af Kongl. Maij:tt

677

19. Maij

Skareborgs Lähn med Dahl

Johan Jernschiöld, efter kongl. fullmacht

677

23. Maij

Careliske Cav.

Gustaff Ollongren, af Kongl. Maij:tt

677

21. Julij

Närke och Werml.

Gustaff Anrep, af Kongl. Maij:tt

677

9. Aug.

Bahuus Drag:r

Christopher Falchengreen,af Kongl. Maij:tt

677

7. Sept.

Callmar Reg:te

Lourentz Klerck, af K. M:tt

677

10. Octob.

Estniske Reg:te

Johan Christopher Schreitenfelt, af Öfverste Campenh;n

677

23. Octob.

af Öfverste Petter Mackl:s R:te

Abraham Elver, af Fäldtmarsk. Köningsmarck

677

1. Dec.

Elfborgs R:te

Erich Drakenfelt, af Kongl. Maij:tt

677

22. Dec.

Åbool.Cav:

Petter Piiper, af Feldtmarsk. Gr: Köningsmarck

677

-

Åbool. Inf:

Conradt Billstein, af Fäldtmarsk Christer Horn

678

4. Jan.

af Of. Knorrings R:e

Wollmar Anthoni Clippenback, af H. Horn

678

2. Aug

Wästgiöta Cav:

Lars Hierta, af K. M:tt

678

10. Aug.

Nyl: och Tafvastl.

Ertman Rosenleu, af Feldtmarsk.h: Horn

678

20. Sept.

Adelssph. i Lijfl.

Otto v. Banco, af dito

678

22. Sept.

Sudermanl. R:te

Jonas Hemming Behm,efter kongl. fullmacht

678

17. Octob

Tavasteh. Cav:

Dietrich Fridrich Pattfull,efter kongl. befallning

678

4. Nov:

Jemptel. R:te

Carl Gustaff de Charlier,aff Feldtmarsk. H: Horn

679

24. Maij

Tafvasteh. Inf:

Ebbe Ludvig Toll, af K. M:t

679

1. Octob.

H:s M:s R:de Drott:s Lijf Reg:te

Caspar v. Böhnen, af K. M:tt

679

8. Octob.

Österbottens R:te

Caspar Stålhammar, efter kongl. fullmacht

679

16. Octob.

H:s M:s Änkie Drott:sLijf R:te till Häst

Giorg Wilhelm v. Maul, af Kongl. Maij:tt

679

1. Nov.

Wijborgs R:te

Constantin Rubzoff, efter kongl. fullmacht

679

20. Nov.

K. M:s Lijf R:te uti Tyskland

Thure Wassman, af K. M:tt

679

-

Af Öf.Lühnens R:te

Gustaf Baner

679

-

Cronebergs R:te

Isaac Silfverhjelm, af K. M:tt

680

26. Maij

Colonie R:te

Gustaff v. Svengeln, af Kongl. Maij:tt

680

-

Uplands Reg:te

Anders Sparfeldt, af K.M:tt

681

5. Octob.

Helsinge R:te

Daniel Pillar von Pilchau, efter kongl. fullmacht

682

16. Octob.

Biörsborgs R:te

Christopher Hinrich de Kursfel, af Kongl. Maij:tt

682

-

Safvelar R:te

Claes Jacob v. Wördenhoff, af Kongl. Maij:tt

683

16. Jan.

Smålands Cav:

Carl Printzenschiöld, af K. M:tt

683

30. Junij

Wässmanland R:te

Nils Diurclou,af K. M:tt

683

22. Julij

Blekinske Cav:

Johan Hallfast Ridderschantz af Kongl. Maij:tt

673

3. Octob.

Skåniske Cav:

Lars Gyllenpamp, af K. M:tt

684

5. Jan.

Jönkiöp:s R:te

Erich Hillebard, af K. M:tt

684

4. Octob.

Östgiöta Inf:

Anders Gyllenollon, af K. M:tt

684

7. Nov:

Wästerbott:s R:te
 

Jochim Schüttehielm, efter kongl. fullmacht
 

684
 

13. Dec.
 

Alb. Tigerclou.

Noter

 1. Adlad Mannerstierna
 2. Årtal och datum äro inskrifna senare.
 3. Rittercranz.
 4. Adlad Elfving.
 5. Lind till (Hageby).
 6. till Fårdala, Carl Magnus.
 7. Per Oloffsson Elbing.
 8. Reuter till Skälboö.
 9. Wulfvenstierna.
 10. Adlad Reuterswärd.
 11. Hammarhielm.
 12. Adlad Ridderfelt.
 13. Adlad Reuterholm.
 14. von Liewen
 15. Hästesko-Fortuna
 16. Enesköld.
 17. von Schaar.
 18. Rosenqvist till Åkershult.
 19. Mörner till Morlanda.
 20. Lood i Småland.
 21. Adlad Ridderstedt.
 22. Jägge, † 1693- Gift med Anna Ridderkorp.
 23. Adlad Ridderkorp
 24. Boije till Gennäs .
 25. Af adliga ätten von Kræmer.
 26. Zwilling, adlad Zwilling.
 27. Boije till Gennäs.
 28. Adlad Lohjelm.
 29. Adlad Roxendorff.
 30. Reuter till Skälboö.
 31. eller Schmitt.
 32. Boije till Gennäs.
 33. Gyllenbreider.
 34. Adlad Pihlcranz.
 35. Adlad Blumensköld.
 36. Adlad Treffenhielm.
 37. Kruuse till Elghammar.
 38. Adlad Edelfelt.
 39. Gode, adlad Godenhielm
 40. Skrefs även Zielacouski och Zelagotskij
 41. Ållongren i Finland.
 42. Adlad Freidenfelt.
 43. Ambrosi.
 44. Jacob Grelsson Teet.
 45. von Köhler.
 46. Sparre till Sundby.
 47. Adlad Freidenfelt.
 48. Magnus Wilhelm.
 49. Adlad von Gisler.
 50. Sannolikt en broder till den adlade.
 51. Gustaf Henrik von Borneman.
 52. Adlad von Linde.
 53. Anders Erik Mask.
 54. Philip Johanssn Bohm, adlad Ehrenmack.
 55. Naturaliserad Bruce.
 56. Montgomery.
 57. Tornerefelt.
 58. Måste "till följd af öfverträdelse af duellplakatet" afgå 1685.
 59. Adlad Leijonflycht.
 60. Chefskapet innehades på livstid af Rutgen von Ascheberg.
 61. Muhl, adlad Muhl.
 62. Adlad Feltstjerna.
 63. Rosin.
 64. till Gällared och Kolbäck.
 65. Reuterhjelm.
 66. Adlad Gyllenskog.
 67. Taube till Zeswägen.
 68. Af adl.ätten Willemsens.
 69. Friherre Kruuse till Varchow.
 70. Afsked 1693 14/11; † 1696.
 71. † 1695. Blef vid Landskrona, huggen och skjuten samt förd fången till Köpenhamn.
 72. von Post.
 73. Koskull.
 74. Adlad Eksköld.
 75. Adlad Mannerstedt.
 76. Skref sig Heidman; kapten 1700 30/4
 77. Adlad Leijoncreutz.
 78. von Schwerin (?)
 79. von Swartzenhoff, adliga ätten.
 80. Adlad, men ej introducerad, Tharmoth.
 81. Johan Abrahamsson Brun, adlad Ridderbjelke.
 82. Wolffensköld. Ej i Anrep. Datum senare inskrifen.
 83. Adlad men ej introducerad, Schultz.
 84. Af adliga, men ej introducerade, ätten Rosenkampf.
 85. Adlad von Bildsten.
 86. Skref sig Standou; löjtn. 1690; afsked 1697.
 87. Fader till fändrik Erasmus Persson Kijhl.
 88. Skrefs även Leis och Lies; afsked 1698 25/5.
 89. Rosenkampf, se sid 27 (Reisenkamp)
 90. Adlad, men ej introducerad von Smitten.
 91. Skref sig Scharf; afsked 1686 13/8.
 92. Adlad Rahnhjelm.
 93. Skref sig Möller; † 1686.
 94. Pryss eller Prytz; stsked 1699 19/8. Varit sårad och fången.
 95. Behmer, adl.ätten.
 96. Christoffer Adolf Wendel, adlad Wendel.
 97. Af adliga ätten Fitinghoff
 98. Swahn; löjtn. 1690 29/9; afsked 1693.
 99. Adlad Kuhlhjelm.
 100. Winter
 101. I handlingarna äfven skrifvet Zelow, Zelo, Zehl, Seehl och Siehl.
 102. von Weidenhaijn, adl.ätten.
 103. af Greger Mattssons ätt.
 104. † 1702 14/4.
 105. Patric Wilhelsson Craffort (Crafoord).
 106. Rosenqvist till Åkershult; afsked 1685 25/5.
 107. Johan Schmidt, adlad Schmiedeberg.
 108. Lindsay.
 109. Svensson i Hålkemåla; afsked 1703 21/1.
 110. Adlad Nyberg.
 111. Adlad von Fleissner.
 112. Eriksson i Rönnekulla; afsked 1688 24/1.
 113. † 1685 12/8.
 114. Rosbach, adlad Rosbach.
 115. Adlad Leijondahl.
 116. Skref sig Älling
 117. Adlad Roxendorff.
 118. Drunknade 1688 17/4.
 119. Skrefs även Berckman.
 120. † 1694 /3.
 121. Afsked 1688 27/8.
 122. Nils Nilsson Sandal; afsked 1689 27/4.
 123. Bock till Buckila.
 124. Kallas i handlingarna Carl Pålsson Blume; afsked för ålder 1685 26/6.
 125. von Phaler.
 126. Äfven skrifvet Bosch och Busk; † 1703 5/4.
 127. Svinhufvud till Qvalstad.
 128. † 1688 16/12.
 129. Afsked 1688 27/9; †1703 29/6.
 130. Friherre Kruuse till Varchow.
 131. Bratt till Höglunda.
 132. Af adl.ätten Leijonburg.
 133. Kapten1700; afsked 1709 3/11.
 134. von Scheiding, adl ätten.
 135. Ulfsköld.
 136. † 1684 3/11.
 137. Afsked 1696 9/11. Blef illa skjuten i kriget.
 138. Stamfader för adliga ätten Berch.
 139. Hette Schwengelm, trol. af adl. men ej introducerade ätten von Schwengelm.
 140. Pereswetoff- Morath, adl. ätten.
 141. Löjtn. 1693 18/7; †1664 16/11.
 142. Son af friherre Berndt Taube till Carlöö.
 143. † 1685 !8/6.
 144. eller Timitzky.
 145. eller Rommel; afsked 1688 "för olydigt leverne".
 146. von Schwartzenhoff, adl ätten.
 147. † 1697 27/2.
 148. Afsked 1693 17/2.
 149. eller Fahlman; † 1686 11/4.
 150. Friherre Makeléer.
 151. † såsom kapten 1705 30/1.
 152. Afsked 1685 3/8.
 153. Afsked 1696 20/9; † 1716.
 154. Johan Olofsson Modh; † 1693 11/3.
 155. † 1689 22/11.
 156. vonBeijer, adl. ätten
 157. Adlad Troz, f. 1656 28/2, † 1721 12/1.
 158. Afsked 1685 3/5
 159. Löjtn.1691; afsked 1697 23/12; † 169828/12.
 160. Anders ErikssonGiök; afsked 1696 20/9; † 1716 /7.
 161. † 1687.
 162. Friherre. Blef aldrig kapten; † 1692
 163. Adlad Hultengren;† 1689
 164. Kom 1690 9/10 på marknaden i Borås i duell med fänrik Lor. Svinhufvud, som stack igenom honom,så att fara för lifvet uppstod. Båda dömdes från tjänsten och tre års fängelse.
 165. Afsked 1700 8/9.
 166. von Schwarzenhoff. Var kapten i tjänst ännu1715, 74 år gammal, och hade bevistat slaget vid Helsingborg 1710.
 167. Friherre Carl Gustafsson Horn till Marienborg.
 168. von Zweigberk.
 169. Kallas äfven Lejon.
 170. Adlad, men ej introduserad, Rutenstierna.
 171. Tillhörde trol. ointroducerade ätten vonSchwengelm; afsked 1690 10/9.
 172. Adlad von Meurman.
 173. Af adl. ätten Werdenhåff.
 174. Nils Larsson Lind.
 175. Hans son naturaliserad Barohn.
 176. Tillhörde måhända ointroducerade ätten Zebetojoff.
 177. Kaptenlöjtnant 1687 5/12; † 1700 /2 i S:t Michel.
 178. Af Adl. ätten n:r 454.
 179. Jöran Eriksson tillFollkerne; afsked 1696 /4.
 180. Sedermera Jägersköld.
 181. Sonsonen Jacob Fougberg, adlad Gripensvärd.
 182. Af adl. ätten Crafoord.
 183. Af adl. Grubbe.
 184. Afsked 1685 27/1.
 185. Afsked 1688.
 186. Adlad von Walter.
 187. Brun, adlad Brunsköld.
 188. Afsked 1685 16/5.
 189. Skref sig Ludwich
 190. Bonge, adlad Bongenhjelm
 191. Afsked 1689 28/5.
 192. Af adliga ätten Behmer.
 193. Bonge, adlad Bongenhjelm.
 194. Adopterad friherre Clerck.
 195. Adlad Weidenhielm.
 196. Eenrooth; kaptenlöjtnant 1701.
 197. Stael von Holstein,adl ätten.
 198. Jonas Torbjörnsson Brand.
 199. eller Mask.
 200. Gran, adlad Granfeldt (från Dal).
 201. eller Sköör.
 202. Lars Larsson Lindeberg.
 203. Afsked 1688 !6/6.
 204. Linroth, adl ätten.
 205. von Rehren, livländsk adelsman.
 206. Moffat; löjtn. 1700; † 1711 22/1.
 207. Peter Ambjörnsson Bäärn, adlad Bäärnhjelm.
 208. Af ointroducerade ätten Hauenschildt.
 209. Skref sig Bjug.
 210. Skref sig Knop.
 211. Adlad Söderhielm.
 212. Adlad von Borgen.
 213. Af ointrod. ätt Hauenschildt.
 214. Kallas i regementets handlingar Piehl, men skref sig själf Pfeill.
 215. Detta regemente bestod af manskap från Skåne, Halland och Blekinge och fick, sedan det blivit förlagt i Narva namn af Ingermanländska garnisonsregementet.
 216. Simon Gustaf.
 217. Adlad Franckenhjelm.
 218. Af adl.ätten Virgin.
 219. Anders Olsson Stam.
 220. Är den ene af de två personerna med samma namn, af hvilka tab.3 (se Anrep III: 668) år sammansatt.
 221. Pistolekors. Regementet var fördeladt i garnisonerna i Östersjöprovinserna.
 222. von Lövenstern.
 223. Af adliga, men ej introd. ätten, von Schwengelm.
 224. eller Schrippen.
 225. eller Grogowski.
 226. Adl.ätten Reiher.
 227. Af adliga ätten Andersson.
 228. † 1697.
 229. de Charlièr.
 230. Curry, adlad Treffenberg.
 231. Adlad von Daden.
 232. Skrefs även Boije; afsked 1685 på grund av ålder. Hade fått många blessyrer.
 233. Planting- Bergloo, broder till Erik Johansson Plantinh, se ofvan.
 234. Regementet kallades äfven Konungens Tyska Lifregemente till fot. Efter 1709 var det förlagt i Pommern och föll till största delen i fångenskap vid Stralsunds uppgifande 1715 12/12.
 235. Adlad Streithammel.
 236. Adlad Wassman.
 237. Disterlow.
 238. † 1687.
 239. Adlad Ehrenman.
 240. Adlad von Dobrokowsky.
 241. Schütz, adlad Greiffenschütz.
 242. Afsked 1687.
 243. Disterlow, se sid 70. (Dusterlo)
 244. † 1692 i Halmstad.
 245. Regementet var en fortsättning af det äldre Bergsregementet.
 246. von Conow, adlad von Conowen.
 247. Tillhörde adliga ätten Lünow.
 248. Kallas i reg:tets handlingar von Braun.
 249. Blef sinnesrubbad och sköt 1687 ihjäl den soldat som hade vakt hos honom..
 250. Tillhörde adliga, men ej introducerade ätten von Mevius.
 251. Gerhard Hopken, adlad von Löwenheim.
 252. Jämför Tab. 16, 20 och 21 på frih. ätten Banér i Anrep.I reg:tets handlingar kallas han Banner.
 253. Regementet upprättsdes 1675 och blef 1686 Garnisonsregemente i Riga.
 254. von Löwenwolde.
 255. Adlad, men ej introducerad, von Göbel.
 256. Stal penningar ur regementskassan och rymde 1688.
 257. † 1697 i Stockholm.
 258. Fader till den neutraliserade von Engelhardt.
 259. eller Gray.
 260. Skref sig Siep och var född 1653 16/8 i Bremen.
 261. Afsked 1688 14/8; † 1697.
 262. Regementet var ett Garnisonsregemente i Stralsund (i Stettin och Wismar.)
 263. Skref sig själf Schnitzker; † såsom kapten 1704.
 264. † 1690 21/3 i Stettin.
 265. Regementet uppsattes 1674 efter kapitulationen med Ture Oxenstiärna och kallades sedan vanligen Garnisonsregementet i Stralsund.
 266. Johan Klinckow, adlad, men ej introducerad Klinckowenström.
 267. Adlad, men ej introducerad Klinckouström.
 268. Regementet kallades äfven Garnisonsregementet eller Guvernörs infanteriet i Riga.
 269. Af adliga ätten von Löwenburg.
 270. Skref sig själf Gaunersdorff.
 271. Adlad von Brandten.
 272. † 1688 i Danzig.
 273. Tillhörde adl.ätten Skogh.
 274. Adlad Tigerfelt.
 275. Adlad Riddersvärd.
 276. Adlad Elfvencrona.
 277. Af adliga ätten Sinclair, N:r 626.
 278. Eller Georgen.
 279. Friherre von Krassow.
 280. Rubriken finnes ej i orginalet.
 281. von Budberg