Valmistava virkäikäluettelo 1919 - Preliminär tjänsteställningslista 1919


Virkaikäluetteloa laatiessa on virkaikä laskettu siten että palvelusaikaan aktiivi upseerina rauhanaikana lasketaan osanotto mailmansotaan kahdenkertaisesti, osanotto Suomen vapaussotaan yhdeksi vuodeksi, ja Suomen entisen sotaväen entisille upseereille, jotka ovat olleet lakkautuspalkalla, tai saaneet eron poliitisista syistä lasketaan puolet vuosista, joina ovat olleet palveluksesta poissa.

Jääkäriupseerien virkaika Saksan armeijassa lasketaan kuusi kuukautta Saksaan saapumis-päivästä kolmenkertaiseksi. Liibaussa laadittu arvoluettelo on pidetty perusteena.

Reserviupseerit ovat järjestetyt ylennyspäivän mukaan. Samana päivänä ylennetyt upseerit ovat järjestetyt kahteen ryhmään: Ylioppilaat ja ei-ylioppilaat, ja taas joka ryhmässä iän mukaan.

Tätä listaa koskevat valitukset ovat ennen maaliskuun 10 päivää 1919 täydellisellä kirjallisella selostuksella jätettävät Sotaministeriön Henkilöosastolle Etelä Esplanadikatu N:o 10.

Lähde: Valmistava virkäikäluettelo vakinaisista upseereista ja vakinaisessa palveluksessa olevista reserviupseereista armeijassa. 1919, 37 s.

Vid uppgörande af tjänsteställningslistan hafva tjänsteåren beräknats sålunda att till tjänstetiden såsom aktiv officer under fredstid tillagts dubbla tjänsteår för deltagande i världskriget, ett år för deltagande i finska frihetskriget och halfva antalet år f.d. officerare vid upplösta finska militären varit på indragningsstat eller haft afsked på grund af politiska förhållanden.

För jägarofficerare har tjänstetiden, räknad sex månader efter inträde i tyska armén, beräknats tredubbelt. Ranglistan, uppgjord i Libau, har för öfrigt tjänat till grund.

Reservofficerare hafva ordnats efter befordringsdag. På samma dag befordrade officerare hafva indelats i två grupper: studenter och icke-studenter, hvarefter de i hvarje grupp ordnats efter åldersår.

Anmärkningar mot denna lista kunna före den 10 mars 1919 med detaljerad skriftlig motivering insändas till Krigsministeriets Personalafdelning S. Esplanadg. 10.

Källa: Preliminär tjänsteställningslista öfver aktiva officerare och reservofficerare i aktiv tjänst vid armen. 1919, 37 s.Syntymävuosi
Födelseår

Virka vuodet
Antal tjänsteår


    Kenraalit.

    Generaler.

Wadenstjerna, Torsten

63

39

Wilkman, Karl

76

24

Berg, Karl Emil

69

23

v. Gerich, Paul

73

28

Ignatius, Hannes

71

19

Åkerman, Birger

70

23

     

    Everstit.

    Överstar.

Forsten, Torsten

55

32

Brunou, Gustaf

57

32

Wärnhjelm, Herman

58

32

Brander, Viktor

60

32

Schauman, Rafael

60

29

Stjerncreutz, Waldemar

73

28

Lucander, Alfred

62

26

Mend, Rudolf

67

25

Schvindt, Viktor

66

24

Tunzelman v. Adlerflug, Alex.

79

21

Londen, Georg

74

22

Renvald, Adolf

68

28

Nenonen, Vilho

83

20

Procopé, Nils

73

19

Spåre, Maximilian

79

19

Jalander, Bruno

72

15

Schvindt, Ludvig

72

14

Helenius, Ilmari

79

14

Walden, Rudolf

78

11

     

    Everstiluutnantit.

    Överstelöjtnanter.

von Tobiesen, Fredrik

56

30

Stenius, Gustaf

59

30

Palmroth, Werner

35

27

Lilius, Kasimir

63

25

Linsen, Johan

76

23

Stenius, Claes

63

21

Westling, Kurt

64

21

Brummer, Henrik

75

21

Hjelmman, Sixtus

69

20

Wilkama, Oskari

80

19

Aminoff, Torsten

74

17

v. Hohenthal, Veli Gunnar

80

17

Palmroth, Georg

81

17

Appelgren, Waldemar

80

16

Tötterman, Nicolai

75

14

Ahrenberg, Gaston

78

12

Bergh, Walter

88

12

Aminoff, Torsten Ivan

81

11

Ingelberg, Hjalmar

82

10

Jernström, Erik

86

9

Mandelin, Rainer

89

9

v. Bonsdorff, Gabriel

93

9

Gadolin, Ero

89

9

Malmberg, Lauri

88

9

Hägglund, Woldemar

93

9

     

    Majurit.

    Majorer.

Nordensvan, Karl

62

26

Lydman, Ivar

64

24

Less, Karl

62

24

Bäckman, Johannes

59

22

Blomqvist, Artur

67

21

Havo, Otto

68

20

Nummelin, Torsten

67

20

Calamnius, Wolmar

66

20

Järnström, Fredrik

70

19

Aarne, Yrjö

76

19

Aspelin, Gustaf Artur

68

19

Stenberg, Oskar

73

19

Frey, Harry

70

19

Wansen, Alfred

79

19

Fogelholm, Knut

72

18

Sandström, Emil

73

15

v. Kraemer, Carl Gustaf

82

15

Lagerspetz, Evert

83

15

Fabritius, Johan

90

15

Wennerström, Gunnar

75

14

Aejmelaeus-Äimä, Carl

82

14

Alfthan, Harry

84

14

Svendelin, Bruno

78

13

Sohlman, Selim Armas

79

12

Kilpeläinen, Karl

78

11

Sundström, Sergej

79

11

af Forselles, Gabriel

88

11

Elfvengren, Eugen

91

11

Hämäläinen, Onni

85

10

Enhörning, Ivar

87

9

Österman, Hugo

92

9

Savonius, Helge

86

9

Taucher, Jarl Gustaf

89

9

Heinrichs, Erik

90

9

Öhqvist, Harald

91

9

Homen, Birger Lars

80

9

Oesch, Lennart

92

9

Zilliacus, Per

92

9

Solin, Knut

92

9

Lesch, Torsten

90

9

Schauman, Eric

95

9

Hanell, Edvard

94

9

Weckström, Sven

93

9

Sarlin, Unio

93

9

Heikinheimo, Aarne

94

9

Rehnbäck, Georg

85

9

Heiskanen, Juho

89

9

Wallenius, Martin

93

7

v. Hertzen, Gunnar

93

9

Somersalo, Aarne

91

6

Talvela, Paavo (Strömsten)

97

5

Wickstrand, Frans

71

Ahlroth, Janne

94

9

     

    Reservimajurit.

    Reservmajorer.

Wrede, Rabbe

82

     

    Kapteenit.

    Kaptener.

Lindfors, Artur

70

19

Nygren, Artur

70

17

Korhonen, Lauri

81

17

Rönnberg, Richard

69

16

Toikander, Bruno

88

15

Lundqvist, Evert

81

14

Poppius, Gustaf

77

13

Humble, Harald

80

13

Neovius, Gunnar

81

10

Järvinen-Flodin, Berndt

82

9

Appelgren, Otto

90

9

Björklund, Claes

89

9

Lang, Aarne

88

9

Heinrichs, Gunnar

93

9

Nordensvan, Bjarne

93

9

Grandell, Leonard

94

9

Prytz, Olof

89

9

Johansson, Einar

85

9

Wegelius, Jarl Olof

93

9

Ekholm, Per-Ole

93

9

Snellman, Aarne

94

9

Gustafsson, Verner

90

9

Tiainen, Lauri

90

9

Forssman, Eino

92

9

Isaksson, Selim

92

9

Lilius, Runar

92

9

Tuompo, Viljo

93

9

Jaatinen, Aarno

95

9

Sundman, Alonzo

95

9

Winell, Bertel

92

9

Berg, Armas

94

9

Selander, Sven Hjalmar

94

9

Fagernäs, Uno

94

9

Strömberg, Väinö

96

9

Wikström, Ossian

88

8

Kuisma, Theodor

85

9

Wennerström, Arvid

91

9

Karlberg, Alfred

92

9

Mandelin, Verner

92

9

Bonsdorff, Otto

92

9

Kirilow, Paul

93

9

Stark, Lauri

90

9

Heimbürger, Eric

88

9

Sjöström, Ilmari

90

9

Sundberg, Kosti

93

9

Asplund, Volter

93

9

Helsingius, Fredrik

84

9

Falkenberg, Waldemar

90

9

Enqvist, Bruno

90

9

Nordensvan, Lennart

92

9

Berg, Rafael

94

9

Kumlin, Edvard

87

9

Kohonen, Mikko

92

9

Hedengren, Helmer

92

9

Grönros, Osmo

92

9

Harald, Hugo

93

9

Mårtensson, Bertel

93

9

Mellblom, Aleksander

94

9

Lankinen, Väinö

93

9

Lill-Broända, Ernst

97

9

Palmgren, Hjalmar

85

9

Palomäki, Väinö

88

9

Stenbäck, Gunnar

89

9

Heinrichs, Olof

93

8

Lagerstam, Harry

90

9

Lemberg, Birger

91

9

Strömberg, Hjalmar

93

9

Kajander, Rafael

93

9

Ilmoniemi, Tauno

93

7

Palojärvi, Väinö

94

9

Lundqvist, Jarl

96

7

Pipping, Ingve

87

9

Hagelberg, Emil

95

9

Clayhills, Allan

90

6

Pekkola, Sulo

90

9

Melin, Gunnar

83

6

Massinen, Kalle

91

6

Saari, Lauri

93

6

Melander, Lars

96

6

Wegelius, Bjarne

87

9

Walve, Väinö

95

7

Hilen, Karl

86

7

Mitterhusen, Felix

92

7

Takkula, Karl

70

6

Väinönheimo, Yrjö (Lindén)

92

6

Petrelius, Bertel

92

6

Wiljanen, Kaarlo

93

6

Kekoni, Henrik

93

9

Komonen, Juho

93

6

Kyander, Leo

86

6

Sihvonen, Uno

94

6

Henricksson, Paul

89

6

Hannelius, Lennart

93

6

Hämäläinen, Viljo

92

6

v. Essen, Reinhold

85

6

Wiitasalo, Erkki

89

6

Kaski, Väinö

90

6

Pohjanpalo, Ilmari

93

6

Stenholm, Artur

92

6

Purhonen, Onni

95

6

Willamo, Oiva

87

9

Eklund, K. M.

88

8

Miettinen, William

90

6

Leinonen, Martti

92

6

Dementjeff, Boris

91

6

Mikkola, Väinö A.

93

5

Blomqvist, Berndt

75

3

Sivén, Paavo

96

1

Spåre, William

89

1

Laatikainen, Taavetti

86

Mangström, Åke

96

     

    Reservikapteenit.

    Reservkaptener.

Snellman, Johan Wilh.

88

Blom, Oskar

91

Lönnroth, Arvo

81

    Luutnantit.

    Löjtnanter.

Söderholm, Edvin

90

Sihvo, Johan

91

Dyhr, Ragnar

93

Wasenius, Erik

94

Iivarinen, Otto

95

Lehtonen, Julius

88

Skog, Hjalmar

88

Palmen, Helge

89

Lindroth, Torsten

Skarp, Leonard

88

Kauppila, Viljo

92

Relander, Ilmari

94

Ilvan, Väinö

90

Weseloff, Waldemar

92

Nordström, Ragnar

94

Paloheimo, Olavi

94

Groundstroem, Kalervo

94

Sandström, Roley

97

Wahren, Åke

93

Rosenbröjer, John

87

Aalto, Lahja

92

Jokiranta, Eino

98

Nyman, Harald

93

Johansson, Emil

87

Kemppainen, Efraim

88

Miettinen, Aaro

89

Oinonen, Waldemar

91

Kaarlonen, Kaarlo

92

Räsänen, Veikko

93

Turunen, Hugo

94

Östman, Hugo

96

Martola, Armas

96

Stenmark, Gunnar

89

Kaila, Kaarlo

93

Lagus, Ruben

96

Polón, Eino

92

Kaunisto, Taavetti

88

Lundberg, Väinö

91

Svensson, Antero

92

Bruncrona, Kurt

93

Maskula, Lauri

93

Voss, Erik

94

v. Wright, Gunnar

94

Wahren, Håkan

95

Palken, Paavo

95

v. Bonsdorff, Per Adolf

96

Paananen, Väinö

89

Suvirinne, Vilho

87

Olenius, Oiva

90

Ahlroth, Henrik

93

Svinhufvud, Alku

94

Lindholm, Mauno

96

Hyden, Eljas

96

Pettersson, Lennart

97

Wulff, Erik

99

Raappana, Erkki

93

Könni, Yrjö

93

Parviainen, Erkki

96

Lidström, Ivar

97

Toivonen, Eino

91

Knaapi, Leonard

92

Ekberg, Leo

94

Sainio, Aarne

93

Wainio, Väinö

92

Schalin, Lars

95

Räisänen, Matti

95

Pernu, Eino

95

Vartiovaara, Teodor

96

Kaila, Auno

98

Wuokko, Akseli

97

Bäckman, Axel

93

Wichman, Einar

93

Kuokkanen, Kalle

94

Nyström, Edvard

94

Mäkinen, Einar

95

Karlsson, Oskar

95

Manninen, Aarne

93

Grönberg, Einar

Holmqvist, Gunnar

94

Wuori, Väinö

95

Heikinheimo, Veikko

90

Holmström, Alfred

91

Hannuksela, Hannu

93

Takkula, Karl

99

Söderström, Börje

96

Korhonen, Lauri

94

Närvänen, Jussi

95

Oksanen, Lahja

97

Nurmio, Heikki

87

Nummelin, Väinö

91

Autti, Aleksanteri

93

Karjalainen, Hjalmar

89

Leppänen, Arvo

90

Ruda, Evert

92

Eriksson, Ture

92

Nikula, Artturi

92

Leander, Flory

96

Brander, Viljo

97

Heiskanen, Kaarlo

94

Räsänen, Väinö

96

Laurila, Matti

95

Laiti, Jussi

86

Tenhunen, Yrjö

91

Forsius, Irmer

92

Kärnä, Einar

95

Wiklund, Verner

95

Renholm, Runar

95

Holopainen, Hans

97

Palmqvist, Kosti

90

Heikka, Pekka

96

Wähäpassi, Juho Emil

Laakso, Viljo

95

Tolonen, Matti

92

Rosenholm, Albert

94

Friberg, Frans

92

Alasmaa, Väinö

87

Niemeläinen, Kaino

88

Wiitaharju, Gabriel

92

Autio, Samuli

89

Sippus, Alfred

92

Slunga, Hugo

97

Järvinen, Ilmari

97

Ilomäki, Frans

91

Korte, Wilho

95

Sundqvist, Valdemar

92

Bäckman, Aleksander

95

Eonsuu, Anton

96

Jauhiainen, Benjam

95

Nordensvan, Otto

88

Björklund, Kurt

93

Venelius, Sigurd

95

Möttönen, Aarne

90

Brunou, Torsten

94

Nylund, Mauritz

93

Häkli, Villiam

93

Sippola, Oskar

96

v. Wright, Sven

95

Savolainen, Toivo

95

Weijola, Lahja

97

Nylund, Otto

79

Schauman, Michael

79

Björk, Gunnar

80

Stolt, Artur

85

Babinski, Herbert

85

Åkerman, Väinö

86

Bittait, John

86

Tuominen, Linus

87

Preetzman, Johan

88

Waerland-Fager, Alfred

91

Haapasalo, Ilmari

91

Jönsson, Hilding

92

Tiiainen, Matti

93

Peltola, Kalle

93

Vainikainen, Väinö

93

Roos, Artur

93

Heimolainen, Edmund

93

Nurmi, Martti

94

Koski, Aarne

95

Gäddnäs, Artur

96

de Verdier, Stig

96

Tigerstedt, Gustave

96

Burman, Wilhelm

97

v. Schoultz, Erik

00

     

    Reserviluutnantit.

    Reservlöjtnanter.

Heickel, Eero

92

Snellman, Juho

76

Hämäläinen, Albert

81

Grandell, Achmed

82

Zachari, Albert

94

Lindberg, Birger

86

Gröndahl, Gust. Adolf

86

Malmberg, Erik

92

Linko, Kaarlo

83

Andersson, Axel

85

Lindqvist, Erik

94

Tapola, Kustaa

95

Pihkala, Lauri

88

Rydman, Eero

89

Sario, Arvi

91

Wiedmer, Waldemar

96

Villa, Erkki

91

Auer, Into

91

Uski, Johan

93

Koch, Aarne

94

Pelo, Karl

95

Wartiainen, Pekka

92

Bergdahl, Bertel

     

    Vänrikit.

    Fänrikar.

Järvinen, Kustaa

96

Merisalo (Forsman) Johan

84

Tanskanen, Elias

88

Laine, Johan

90

Palin, Wilhelm

94

Ylinen, Armas

94

Söderberg, Sigurd

96

Sjöberg (Sepper), Gustaf

92

Sjöberg, Albert

95

Hellman, John

92

Blick, Aarne

94

Nylander, Birger

94

Sohlo, Jaakko

94

Lammi, Wihtori

90

Rautiainen, Heikki

91

Lehto, Eino

97

Kuula, Aarne

Korpela, Wiljo

94

Pihlava, Anton

87

Pärmi, Nikolai

88

Pirilä, Aapo

90

Gustafsson, Toivo

91

Mäki, Johan

92

Grünn, Wilh.

93

Tilus, Lauri

93

Uimonen, Uuno

94

Lyytikäinen, Elis

95

Vigren, Kosti

95

Indola, Artur

95

Stjernberg, Aarne

95

Heinrichs, Bertel

97

Lindberg, Evert

97

Lindén, Vilho

97

Kääriäinen, Antti

91

Ahonen, Matti

Kosola, Wilho

92

Konsén, Paavo

93

Olkkonen, Hannes

95

Flink, Mårten

97

Pekki, Mikko

90

Fallenius, Bertel

93

Tiirikkala, Uuno

94

Aura, Kaarlo

v. Essen, Gustaf

82

Väänänen, Oskar

90

Kärnä, Antti

92

Salovaara, Ilmari

92

Saaristo, Julius

91

Nyström, Into

93

Lilja, Harald

96

Forsell, Ivar

90

Pylkkänen, Kosti

92

Väinölä, Väinö

94

Salmio, Into

94

Aittola, Uuno

96

Gottleben, Allan

95

Nurminen, Taito

95

Hyvönen, Erkki

95

Ahonius, Rainer

96

Nousiainen, Toivo

96

Koivistö, Yrjö

96

Vihtol, Harry

96

Eriksson, Reino

97

Tahvanainen, Edvin

97

Sippola, Aarne

94

Hinz, Ivar

98

Pernu, Yrjö

99

Winqvist, Toivo

95

Saarva, Juho

93

Hasselblatt, Eugen

93

Hirvonen, Hjalmar

91

Hofman, Bror

94

Nenonen, Otto

91

Peltonen, Aarne

96

Ylänkö, Yrjö

93

Junnila, Väinö

93

Lundell, Edvind

89

Standertskjöld, E.

90

Toro, Juhani

93

Wiitala, Wiljo

96

Halonen, Otto

99

Mikkola, Juhani

90

Lefren, Oskar

92

Af Björksten, Carl

94

Nieminen, Kasper

96

Teivonen, Väinö

97

Koura, Uuno

88

Olenius, Ragnar

93

Reims, Eigil

94

Mäntylä, Ludvig

94

Saure, Heikki

95

Alve, Aarne

94

Nyberg, Karl

92

Eloranta, Toivo

92

Wollitz, Günther

79

Kaski, Paavo

93

Jussila, Johannes

93

Sandberg, Verner

95

Karvinen, Eino

93

Helin, Sakari

92

Joki, Otto

Hurme, Wilho

90

Hetemäki, William

90

Kallio, Karl

Matinlassi, August

91

Mull, Toivo

92

Kotimäki, Kalle

92

Heino, Väinö

93

Nyström, Valter

93

Geijer, Leonard

95

Merikallio, Väinö

97

Mäki, Einar

98

Tulppala, Robert

88

Mikkonen, Väinö

88

Heikkinen, Eetu

90

Blomberg, Hugo

91

Niukkanen, Matti

93

Söderlund, Ivar

94

Rutanen, Emil

95

Ikonen, Simon

96

Karvala, Vilho

97

Vuoksi, Gustaf

97

Österman, Urho

97

Wiitanen, Lauri

98

Huuha, Lauri

98

Tenhunen, Tatu

87

Pekkarinen, Albin

88

Saarela, William

88

Hilden, Kaarlo

91

Sippola, Edvin

93

Nurmi, Heikki

94

Kurri, Matti

94

Laitinen, Onni

95

Tuisku, Feliks

91

Lindström, Hjalmar

91

Pollari, Kosti

95

Pikkarainen, Urho

95

Nahi, Yrjö

95

Ikonen, Kauko

96

Waltimo, Aksel

96

Hernberg, Nils

94

Sihvo, Tauno

89

Pietiläinen, Eino

93

Siira, Eino

98

Pirhonen, Vald.

97

Franzen, Georg

88

Heinonen, Reino V.

98

Sladey, Peter

Geffert, Birger

98

Cantell, Viljo

Kerrman, Janne

Alanko, Ivar

Sirkkunen, Edvard

Tamminen, Paavo

Hilden, Hannu

81

Siren, Heikki

90

Kauppila, Kalle

93

Ihalainen, Veikko

92

Snellman, Väinö

94

Frank, Martin

96

Wiberg, Runo H.

95

Juselius, Aarne

93

Tuompo, Y. Rafael

97

Finnberg, Toivo

72

Stenius, Valter

82

Tiinus, Jussi

83

Kosonen, Tauno

86

Lähtevänoja, Väinö

86

Alanco, Bror Bertel

88

Sundman, Per Adolf

88

Tikka, Kaarlo

89

Käyhkö, Niilo

92

Frank, Bror

92

Herva, Yrjö

92

Raninen, Matti

92

Hasselblatt, Torsten

92

Wahlfelt, Svante

93

Koskimies, L.

93

Kuosmanen, Väinö

93

Kopperi, Alvar

94

Hämäläinen, Antti

94

Hedlund, Hugo

95

Wanonen, Arvid

96

Selander, Aali

96

Salmela, Alfred

97

Wuorinen, Paavo

97

Stenbäck, Erik

97

Dickoff, Georg

98

Rautanen, Antti

99

Degerstedt, Rudolf

99

Hietala, Arthur

85

Hallbäck, Anders

86

Pöyhönen, V.

86

Lindeberg, Gustav

87

Tallgren, Viktor

88

Häggman, Alfons

89

Hietala, Verner

89

Berglund, Sigfrid

91

Lyra, Yrjö

91

Saurio, Kosti

92

Lindqvist, Jalmari

93

Alskog, Boris

94

Reponen, Sulo

94

Kinnunen, H. Toivo

94

Hyvärinen, Kalle

95

Savikurki, Vilho

96

Söderman, Martti

97

Kuitunen, Esa

98

Hukkanen, Aarne

97

Simola, Yrjö

98

Vainio, Evald

98

Kajanne, Vilho

98

Hämäläinen, Einar

99

Schauman, Jörgen

99

Ramsay, Carl

99

Gröndahl, Gunnar

99

Mäkelä, Kaarlo

99

Breitholtz, Karl

99

Björkman, Bertel

Hertell, Ernst

Nylund, Viljo

Wichman, Martti

98

Gröning, Ragnar

98

Timgren, Fritiof

96

Tiiska, Aku

86

Joutsenlahti, Nikolai

95

Arvelin, Arthur

98

Ehrnrooth, Lars

97

Melkko, Einar

94

Stelander, Eino

95

Nyman, Harald

95

Klärich, Lars

97

Sundman, Per

88

Airo, Axel

98

Sandberg, Sigurd

87

Tiiri, Väinö

86

Olin, Jarl

86

Marjanen, Väinö

86

Petäjäniemi, Aarne

87

Jääskeläinen, Osmo

88

Laukola, Waldemar

90

Hellström, Torkel

90

Wahlfors, Bertel

90

Hämäläinen, Erkko

91

Schauman, Carl Gustaf

92

Idänpää-Heikkilä, Wiljo

92

Lauste, Kosti

92

Laukkanen, Eevert

93

Fagerholm, Edvin

93

Lilius, Kaarlo Hakon

93

Nystedt, Axel

93

Laukola, Ilmari

94

Stauffer, Artur

94

Ahola, Emil

94

Moberg, Ragnar

94

Boij, Ivar

95

Creutz, Magnus

95

Lehtinen, Uuno Wilhelm

95

Myrberg, Karl

95

Schreck, Henrik

95

Ruotsalo, Erkki

95

Westman, Birger

95

Winkvist, Tor

95

Svensson, Ture

95

Ståhlström, Johan

95

v. Behr, Gösta

95

Tiukka, Mikko

95

Riippa, Yrjö Eero

95

Pulkkinen, Niilo

95

Finell, Odin

96

Arvola, Yrjö

96

Haarla, Eino

96

Poppius, Uolevi

96

Kainulainen, Taavi

96

Liukkonen, Hannes

96

Tenhunen, Lauri

96

Björksten, Berndt

96

Honko, Eino

96

Jonkari, Lauri

96

Stenroth, Adlay

96

Levander, Aarne

96

Tötterman, Bruno

96

Erho, Eero

97

Hantwargh, Arthur

97

Anthos, Ahti

97

Timgren, Eitel

97

Palletvuori, Paavo

97

Lehtonen, Almar

97

Ruuth, Eero

98

Sahlgren, Niilo

98

Brunila, Yrjö

98

Winblad, Aarne

98

Lindroos, Yrjö

98

Feiring, Ragnar

98

Helkiö, Eino

98

Rauanheimo, Uljas

98

Olsson, Gunnar

98

Syvänen, Olavi

98

Wihervirta, Kaarlo

99

Rekola, Wiljo

99

Rosendahl, Yngve

99

Hülphers, Erik

99

Ekman, Torvald

00

Veijola, Weikko

00

Putro, Weikko

01

Kohlman, Einar

88

Tarkka, Lauri

91

Ahlholm, Georg

91

Söderman, Toivo

93

Öhman, Holger

93

Heikel, Rainer

95

Väiniö, Wilho

96

Könni, Aarne

96

Tarkka, Paavo

97

v. Behr, Carl

98

Mandelin, Waldemar

98

Sandström, Gustaf Adolf

99

Siltanen, Tauno

99

     

    Reservivänrikit.

    Reservfänrikar.

Hirvelä, Armas

91

Wrede, G. H.

94

Kinnunen, Väinö

94

Ikonen, Eino

93

Leino, Selim

85

Potila, Hannu

Rothe, Carl

95

Havunen, Juho

95

Roos, Harald

95

Ingves, Emil

95

Grigorkoff, Kirill

93

Sohlberg, Erik

94

Ekebom, Josef

95

Wadström, Gunnar

95

Pallari, Ilmari

98

Herrgård, Sigurd

99

Kraemer, Bror

00

Slotte, Arvid

87

Aittoniemi, Matti

93

Kästämä, Artturi

92

Helo, Pekka

83

Kauppi, Evert

86

Malmi, Heikki

93

Teivaala, Väinö

94

Sundberg, Karl

94

Pihlström, Olli

94

Hallamaa, Rafael

95

Toppari, Wihtori

Reponen, Arnold

97

Wendelin, Arno

93

Rosenbröjer, Bertel

87

Kestilä, Thor

87

Saastamoinen, Eino

87

Kivisalo, Theodor

87

Tanner, Lauri

90

Ehrnrooth, Birger

91

Pöyry, Kalle

92

Majewski, Arnold

92

Ramsay, Wilhelm

92

Sotisaari, Eino

92

Liukkonen, Aarne

92

Berg, Erik

92

Martti, Otto

92

Paltschik, Aleksander

94

Rauhamaa, Armas

94

Salonen, Aarne

95

Olander, Einar

95

Lucander, Georg

95

Tollander, Torolf

95

Strömberg, Erik

96

Hallamäki, Paavo

97

Hjelt, Bror

97

Slöör, Åke

98

Pesonen, Armas

85

Meriluoto, Oskar

89

Guseff, Hannes

91

Saarikoski, Arvo

92

Teittinen, Wilhelm

93

Alho, Kaarlo

94

Lindberg, Arvid

95

Grönberg, Kurt N. E.

97

Rotkirch, Gunnar

97

Liljeroos, Harald

95

Gouiedo, Alfred

92

Mättö, Johan

96

Järvinen, Wihtori

86

Räty, Jack

88

Enqvist, Uuno

90

Söderholm, Magnus

92

Muukkonen, Asko

92

Laatikainen, Armas

92

Engberg, Einar

92

Happonen, Eetu

92

Petrell, Sakari

93

Pulkkinen, Eero

94

Hukkinen, A. A.

94

Kaulio, Eino

Järveläinen, Otto

94

Svendblad, Gust. Adolf

95

Jääskeläinen, Toivo

95

Sundsten, Kaarlo

95

Hassinen, Toimi

95

Könönen, Arvo

97

Wartiainen, Väinö

98

Tahvanainen, Yrjö

93

Weikkanen, Mauno

93

Mykkänen, Vilho

94

Willa, Vilho

94

Nissinen, Artur

95

Korhonen, Väinö

95

Ruusuvuori, Armas

95

Heinikainen, Maunu

95

Peippo, Yrjö

95

Lahdensuu, Kalervo

95

Blaschin, Boris

96

Nykänen, Herman

97

Valjas, Eino J.

97

Ikävalko, Juho

98

Napari, Toivo

98

Sihvo, Kustaa

00

Bergroth, Martin

92

Nordberg, Thorvald

94

Hellman, Leo

95

Nordberg, Julius

95

Ramsay, Georg

95

Helsingius, Olof

96

Porthin, Rene

96

v. Haartman, Gunnar

97

Nyholm, Elis

98

de Prado, Albert

99

Hovinen, Wiljo

96

Krohn, Ensio

96

Oinonen, Väinö

97

Sevonius, Bruno

97

Sohlberg, Herman

87

Löijä, Matti

91

Kaijanen, Martti

92

Wuorimaa, Aarno

92

Väänänen, Eino

94

Laaksonen, Eero

96

Säntti, Aarne

Hedström, Ivar

94

Pasanen, Viljo

00

Durchman, Äly

94

Ehrnrooth, Sture

94

Bremer, Eino

95

Lydman, Holger

98

Bremer, Väinö

99

Sohlman, Mauri

94

v. Hellens, Teo

95

Weber, Åke

95

Lång, Arvi

90

Ilola, Viljo

91

Hurme, Kaarlo

92

Järvinen, Uuno

94

Weckman, Björn

96

Hedman, Olof

99

Aalto-Setälä, F.

Standertskjöld, Georg

84

Favorin, Jony

93

Muurman, Erik

92

Wiberg, Ivar

83

Slotte, Volmar

90

Gadd, Kurt

92

Saastamoinen, Onni

95

Saarinen, Einar

85

Weijola, Väinö

91

Saarnio, Aatos

94

Broms, Evert

96

Backman, Herman F.

97

Brondin, Albert

79

Pursiainen, Julius

84

Järvinen, Assar

92

Uponen, Yrjö

Nylander, Ragnar

84

Nyberg, Karl Erik

Karvonen, Heikki

Terichoff, Waldemar

Forsström, Nils Olof

v. Tobiesen, Holger

Hornborg, Atso

Stelander, Väinö