Beskrifning till Helsingfors Stadz Tompter och åkrar, såssom dhe A:o 696 äre refwedhe och Charactererade


Alla oleva selvitys Helsingin kaupungin tontinomistajista ja kuvaus kaupungista liittyy karttaan, jonka Lars Forsell oli piirtänyt v. 1696 ja Niels Avander renovoinut v. 1707. Kuvaus on tekstin mukaan vuodelta 1709 (niinpä siinä mainitaan mm. samana vuonna puhjennut rutto).

Kartta on Ruotsin valtionarkistossa, eikä sitä ole toistaiseksi saatavissa Internetistä. Marianna Niukkasen toimittamassa kirjassa Sirpaleita suurvalta-ajan Helsingistä (2002) on kartasta osajäljennös, josta voi nähdä tonttinumerot. Kirjassa löytyy myös pieni erillinen kartta, joka näyttää, miten tuolloinen Vironniemen Helsinki oli sijoittunut nykyiseen Kruununhakaan verrattuna.

Luettelon on kirjoituskoneella aikanaan puhtaaksikirjoittanut tunnettu Helsingin sukujen ja kaupungin historian tutkija Bengt Aminoff. Se on pyritty tallentamaan virheineen - valtaosa horjuvasta oikeinkirjoituksesta (ja epäjohdonmukaisuuksista) tulee selvästikin jo Avanderin itsensä kynästä. Raamit on lisätty kun luettelo on tallennettu tietokoneelle.

Alkuperäinen luettelo on Berndt Aminoffin kokoelmassa Helsingin kaupunginarkistossa.

Tallennustyön on suorittanut Heikki Jokipii, jokiheik@hotmail.com, 24.3.2005.

 
Characterer på Chartan

qvad. thalen

dr.

Öre
pengr

N

I

Recidentz Gården

       

N

II

dhes Trägårdh

       

L

III

Tårget

       

S

1

Gl. Tullstugon widh Espå Porten --

       

S

 

Dito den nyä

       

S

2

Skeparens Zachris Johanssons tompt

 

1136

-

17.3

S

3

Gösta Skeddares

 

1099

-

16.1

S

4

Swärdfäj. Hans Claesson

 

924

-

13.22

S

5

Hans Abramsson

 

990

-

14.21

S

6

Hust:o Walborg Thomas dotter

 

908

-

13.16

S

7

Trägårdz Mäst. Johan Nilssons Enchia

 

1275

-

19.4

S

8

Erich Ersson Båtzman

 

704

-

10.14

S

9

Hans Calealman (mahd. kirjoitusvirhe Dahlmanista. Aminoffin huomautus)

 

810

-

12.4

S

10

Tullskrif:n Simon Forssmark

 

2772

1

9.16

S

11

Skreddaren Hans Grönbärgh

 

961

-

14.12

S

12

Dito Forsm: sedermera tillkiöpt

 

1028

-

15.12

S

13

Hans Talin

 

760

-

11.12

S

14

Jäsper Simonsson

 

1000

-

15.1

S

15

-"-

       

S

S

16

17

Hendrick Christiersson Enchia

Stadtz tienaren Frantz --

861

252 sammanl.

1113

-

16.18

S

18

Andhers Grönbergh

 

1313

-

16.18

S

S

19

20

Pätä Johan

Wäf:n Henrich Johansson Pätä

884

1602

sammanl:de

2486

1

5.9

S

S

21

22

Matz Gabrielsson Trumbsl.

Stadz Tienaren Samuel

773

1304

sammanl:de

2077

 

 

31.6

S

23

Wäf:n Erich Hansson Enchia

 

1377

 

20.18

S

24

Fordom regem.Skrif:s Hackman Enchia

 

1664

 

25.1

S

25

Hans Öhman

 

1200

 

18.1

S

26

Carl Märtensson Wäf:re

 

1044

 

15.17

S

27

Smedhen Petter Nyman

 

800

 

12.1

S

28

Stadz Casseuren Johan Jörensson

 

1060

 

15.21

S

29

Petter Stake

 

1686

 

25.9

S

30

Matz Jöransson

 

1000

 

15.1

S

31

Johan Andherssons Bångh

 

1080

 

16.6

S

32

Johan Andherssons Hijttnär

 

1137

 

16.18

S

33

Befallningz Man Johan Brofäll nu sedhermera sammanl:t till Gabriel Tafwast som är n:o 39

 

2276

1

1.9

S

34

Clemetz Ersson Södherman

 

2256

1

1.13

S

35

Skinnaren Hans Baltzar Bäck

 

2080

-

31.18

S

36

Erich Andhersson Sandha

 

2084

-

31.7

S

37

Glasmäst. Johan Andhersson Raam

 

1152

 

17.8

S

38

Jacob Kyrcklingh

 

1042

 

15.16

S

39

Gabriel Tafwastz andra gårdh

 

831

 

12.12

S

40

Abram Erssm Märzämies ell:r Hendrich Sigfridsson

 

1620

 

24.9 ½

S

41

Conrect:r N.Skultz sedhan det kiöpte stycket av afdraget

 

1393

 

20.23

S

42

Stadz Capellanen Mag.N.Auricola

härtill kommet det kiöpte st:t if:n n:o 41

 

1007

550

 

15.1 ½

8.6 ½

S

43

Påstmästaren Magnus Verander

 

507

 

7.15

S

44

Johan Lusinius

 

1260

-

18.23

S

45

Hendrick Longz Enckia

 

1890

 

28.11

S

46

Erich Hansson Hemptmans

 

1664

-

24.1

S

47

Johan Kaukos

 

1449

-

21.19

S

48

Smedhen Clas Classon

 

977

-

14.17

S

48

des smidiegårdh i stranden under sin tompt sedhermehra effter refinungen omstängt och upfijlt 763

       

S

49

Hans Granman

 

828

-

12.12

S

50

Tullnären Jacob Christiersson

 

717

-

10.19

S

51

Dito Tullnären

 

1885

-

10.19

S

S

52

53

Ehnboms Mor

Johan Ehnbom

1102

2395 tillhopa

3497

1

20.15

S

54

Johan Packman

 

1287

-

19.10

S

55

Regementz skrif:n Nils Ersson

 

2521

1

5.23

S

56

Lars Strengh

 

2340

1

3.5

W

57

Gabriel Forsten

 

1272

-

19.4

W

58

Fordom Rådhman och Påstm.Hind. Jabelz Enck.

 

1512

-

22.18

W

59

Anders Ömans Gårdh

 

1290

-

19.11

W

60

Fordom Rådm. Hindrick Hinderss. Enchia

 

1350

-

20.8

W

61

Jöran Ehrhart

 

1271

-

19.4

W

62

Simon Hyrckman

 

1537

-

23.3

W

63

Hendrick Larsson Molin

 

1680

 

25.9

W

64

Hendrick Ersson Rosbeck

 

1736

-

26.4

W

65

Thomas Ersson Södherman

 

590

-

8.21

W

66

Clas Wäf:s Enckia

 

661

-

9.23

W

67

Gullsmeden Mester Johan

 

855

-

12.21

W

68

Lijnwäf:n Erick Hansson Murman

 

1275

-

18.15

W

69

Erick Persson Smedh

 

1056

-

15.22

W

70

Gustaf Bijhl

 

504

-

7.14

W

71

Jöran Matzsons Enckia Kåtkas

 

660

-

9.23

W

72

Lijnwäfvaren Thomas Nickman

 

706

-

10.15

W

73

Petter Hindersson Salm

 

750

-

11.7

W

74

Skomak. Erich Snett

 

640

-

9.15

W

75

Mårtn Classon

 

1234

-

18.14

W

75

Kåhlandh dher hoos 20 t för godjord 2 1/3 c

 

1034

-

15.14

W

76

Elssa Hendrickz dotter

 

1029

 

15.12

W

77

Tomas Tornwaktz Enckia öodes tompt

 

626

 

9.10

W

78

Bertill Tornwacktarens tompt

 

460

 

6.22

W

79

Bagg, Tomas Enchia

 

520

 

7.21

W

79

Kåhlandh dher hoos 889.2 godjord

       

W

80

Johan Forsius

 

1440

 

21.17

W

81

Johan Fääherdes Enchia

 

960

-

14.11

W

138

Petter Tegeldrängh bruukas nu till åker och är annot:t för godjordh 782 1 ¾ kapplandh

       

W

82

Michel Matzson Hultman med det nu i hornet tilltagna

 

1344

-

20.5

W

182

des täppa infördes dher meddh för godjordh innehållandes effter jordrefningen

 

1850

-

27.21

W

83

Erich Hansson Skijtt

 

722

-

10.21

W

84

Matz Larssons Enhia

 

840

-

12.16 1/2

W

85

Ödes tompt sidsta Aboen säijes varit Clas Kammarpåst

 

504

-

7.15

W

86

Johan Classon

 

1278

-

19.5

W

87

Skomakaren Jacob Pedersson

 

942

-

14.4

W

88

Lars Mölnare

 

1240

-

18.1 ½

W

89

Spårm. Lars Larsson

 

1170

-

15.18

W

90

Slacktaren Abram Jacobsson

 

2352

1

3.10

W

91

Erich Johansson Brusius

 

1107

-

16.18

W

92

Sinnaren Matz Johansson

 

1082

-

16.6

W

93

Hendrick Snett mätare

 

1065

 

15.23

W

94

Johan Packala

 

750

-

11.7

W

95

Matz Michelsons Enchia

 

580

-

8.17 ¼

W

96

Förswares af Henrick Salm öde tillijka medh n:o 100

 

598

-

8.17

W

97

Matz Hemptman

 

754

-

11.9

W

98

Karin Staphans dotter Löfring

 

582

-

8.18

W

99

Loio wäfwaren

 

1268

-

19.2 ¼

W

100

Henrick Salm tillijka med n:o 96

 

1126

-

17.-

W

101

Henrick Clemetzson öde

 

900

-

13.13

W

102

Kaliärf Johan öde

 

936

-

14.2

W

103

Gustap Skott

 

750

-

11.7

W

104

Aron Wastenius

 

615

-

9.6 ½

W

105

Hendrick Ehnman

 

1249

-

18.17

W

106

Hattmakaren Hind. Hillander

 

1053

-

15.19

W

107

Kyrckgårdhen

 

9177

   

W

108

Petter Burgman

 

3050

1

13.22

W

109

Stadz Secreteraren Johan Matzson

 

2060

-

-.31

S

109

des Kåhlandh sedhermera effter refningen instänckt och uphäft uder gatan i Siöstrandnden

 

465

-

6.25

S

110

Lars Forsten

 

2482

1

5.9

S

111

Johan Nyman

 

950

-

14.8

S

112

H.Borgmästaren Johan Laurentz

 

4770

2

7.20

S

113

Rådm.Hindrich Luur

 

4060

1

29.3

S

114

Conrector Hr Erich Broserus

 

1920

-

29.-

Ö

115

Rådm. Foss Enchia

 

4250

2

-

Ö

116

Hendrick Bertillson Inglas

 

1828

-

27.12

Ö

117

Sahl. H:r Arfwedz Enchia

 

1700

-

25.14

Ö

118

Anders Klinck

 

1956

-

29.11

Ö

119

Reg.Fältzsiär Mest. And. Rijchertz

 

1980

-

29.19

Ö

120

Fordom Landtm. Lars Forselz Enchia

 

1830

-

27.13

Ö

121

Erich Salms gårdh

 

1725

-

26.-

N

122

Petter Sundz gårdh

 

3944

1

27.9

N

123

Johan Sralborgz Enchia

 

1631

-

24.13

N

124

Rådm. Torsten Burgman

 

3592

1

22.2

N

125

Fordom Rådm. Hans Burgmans Enchia

 

4488

2

3.14

N

126

Skiepparen Sigfrid Matzson

 

4757

2

8.15

Ö

127

Stadzens Källar gårdh

 

2042

-

30.18

Ö

128

Landz Secreteraren Johan Ahrenholt

 

2166

1

-.15

Ö

129

Rådm. Gabriel Hindhersson

 

1900

-

28.14

Ö

130

Casper Ewerdingh

 

1988

-

29.23

Ö

131

Vachtm. Isack Ottman

 

1888

-

28.11

Ö

132

Skreddaren Abram Siponius Enckia

 

638

-

9.15

Ö

133

Sigfrid Bertillsson

 

2210

1

1.7

Ö

133

Eskill Stadztienares

 

600

-

9.1

Ö

134

Jokum Foust

 

2592

1

7.2

Ö

135

Joest Huuk

 

2530

1

6.2

Ö

136

Nicklas Skåf

 

1558

-

23.10

Ö

137

Ford.Rådm. och Postm. Gynterfors Erf:r

 

1500

-

22.14

Ö

138

Ford.Räntm. Arfwed Carlstedt

 

2280

1

2.8

Ö

139

Stock- och Schatthulmakarens Gottski

 

2430

1

4.14

Ö

140

Rådm. Kortman widh bem:te Gottski

 

1080

-

16.6

Ö

141

Fordom Skredd. Johan Grönbärgh

 

2300

1

2.15

Ö

142

Rådman Johan Kortman wid Skepzbrohn

 

3411

1

19.9

N

143

Magnus Crantz

 

2555

1

6.11

N

144

Erick Johansson Brus Klåckringare

 

2525

1

6.-

N

145

Jonas Befwer

 

278

-

4.4

N

146

Mickel Matzson Tornwacktz

 

198

-

3.1

N

147

Rådman Johan Burtz

 

3088

1

14.12

W

148

Johan Hidersson Skom:

 

732

-

11.1

W

149

Erick Sickman

 

640

-

8.15

W

150

Erick Sillmans Enckia

 

1410

-

21.5

W

151

Johan Hellingh

 

754

-

11.9

W

152

Erick Forsmarck

 

1114

-

16.19

W

153

Samuel Markusson

 

2020

-

30.10

W

154

Elias Mårtensson

 

1695

-

25.12

W

155

Johan Spijk

 

1229

-

18.12

W

156

Påhl Cnutsson

 

1060

-

15.23

W

157

Påhl Clemetsson

 

696

-

10.12

W

158

Murmästarens Anders Enchia

 

1200

-

18.1

W

159

Mårten Bärtillsson Biki

 

1069

-

16.2

W

160

Arfwedh Kyrckwächtere

 

654

-

9.21

W

161

Johan Eskillsson

 

1370

-

20.15

W

162

Olof Hördingz Enckia

 

768

-

11.14

W

163

Sigfrid Andersson

 

1420

-

21.9

W

164

dödgräfwaren Clas Classon

 

850

-

12.19

W

165

Lars Hwitlåck

 

575

-

8.16

W

166

Maria Hauka

 

620

-

9.8

W

167

Margeta Tomas dotter odes tompt

 

1244

-

18.18

W

168

Mickel Pärsson

 

1266

-

19 ½

W

169

Tomas Matzsons Enchia Parfwas

 

1344

-

10.6

W

170

Snickaren Markus Jöransson

 

1728

-

26.1

W

171

Johan Ahlfors

 

1155

-

17.10

W

172

Axel Matzson Vilckman

 

3840

1

25.19

N

173

Matz Erssons Kärnala

 

1296

-

19.12 ½

N

174

Mats Matzson Tee

 

1386

-

20.21

N

175

Mårten Hindersson Kärnala

 

1104

-

16.5

N

176

Jacob Andhersson Torhola

 

720

-

10.20

N

177

Finn Erick

 

754

-

11.9

N

178

Simon Johansson Murmästare Nurkas

 

800

-

12.1

N

179

Johan Sijssman

 

350

-

5.7

N

180

Andhers Klåckringare

 

1035

-

15.14

N

181

Probsten Mag. Anders Ignatius

 

3514

1

20.22

N

182

Skredd. Berent Giöttbärgz Enchia

 

1576

-

23.18

N

183

Daniel Erichsson

 

2337

1

3.4 ½

N

184

Michel Kurki

 

1557

-

23.10 1/3

N

185

Hans Hindersson Borg klåckringare

 

830

-

12.12 ½

N

186

Sigfrid Cnuutsson

 

630

-

9.12

N

187

Jöran Tomasson Styf

 

713

-

10.17

N

188

Mårtn Mårtensson Fräncka

 

1278

-

19.5

N

189

Zachris Andhersson

 

1540

-

23.5

N

190

Johan Bertillsson Grefwe

 

1820

-

27.9 ½

N

191

Hendrick Mickelsson

 

1146

-

17.6

N

192

Johan Häckman

 

1847

-

27.20

N

193

Petter Arnman

 

1000

-

15.1

N

194

Wachtkneckten Matz Matzson

 

900

-

15.13

N

195

Johan Mårtensson

 

1116

-

16.20

N

196

Erich Hindersson Timberman

 

757

-

11.11

N

197

Erich Christophersson

 

623

-

9.8

N

198

Erich Nähilä

 

1094

-

16.13

N

199

Hindrick Ersson Ryttilä

 

680

-

10.6

N

200

Johan Bäckman

 

1270

-

19.3

N

201

Hindrick Ersson Ingola Enchia

 

991

-

14.23

N

202

Hans Samuelsson

 

1064

-

16.-

N

203

Hans Påhlsson

 

1032

-

15.13

N

204

Johan Hindersson Kotka

 

1419

-

21.8

N

205

Matz Malm öde

 

968

-

14.14

N

206

Petter Mickelsson el. II

 

778

-

11.18

N

207

Hans Burgmans trägård

4335

3853

1

26

N

208

Markus Korp

 

708

-

10.16

N

209

Givaliern Swen Swalas Enchia

 

2280

1

2.8

N

210

Hans Jacobsson Hamina

 

2125

1

-

N

211

Erich Mårtenssons Enchia

 

2052

-

31.3

N

212

Erich Wachtknecktz hustro

 

1584

-

23.21

N

213

Jacob Danielsson Enchia

 

1666

-

25

N

214

Erich Hendrichsson

 

1300

-

19.14

N

215

Hust:o Elisabeta Kaura

 

1000

-

15.1

N

216

Hindrick Dawidsson

 

675

-

10.3

N

217

Hindrich Myr

 

1087

-

16.9

N

218

Mårtn Johansson Tornwacht

 

1120

-

16.20

N

219

Tomes Muska

 

952

-

14.8

N

220

Johan Michelsson

 

2408

1

4.6

N

221

Rådm. Tårsten Burgmans trägårdh

 

4326

2

1.3

N

222

Gustaf Bengtsson

 

783

-

11.20

N

223

Jöran Lefwando

 

3745

1

24.9

N

224

Hans Gilbergz Enchia

 

1593

-

24.-

N

225

Båtzm. Hendrichz Enchia dänters

 

1360

-

20.12

N

226

Rådm. Jacob Reimers humblegårdh

 

1003

-

15.1

N

227

Clas Mårtensson

 

1160

-

17.10

N

228

Johan Frijs

 

1288

-

19.9

N

229

Besökiaren Jöran

 

1260

-

18.23

N

230

Axel Kiäpä

 

1160

-

17.80

N

231

Timbermans Simon Suomies

 

1656

-

24.22 1/3

N

232

Swen Andersson

 

1753

-

26.11

N

233

Hendrich Kåtka

 

1500

-

22.13

N

234

Andhers Kortman

 

1615

-

24.8

N

235

Abram Storman

 

1644

-

24.19

N

236

Nootz Mickelz Enchia

 

1466

-

22.2

N

237

Johan Matzson Skomakare

 

1328

-

20.-

N

238

Jacob Nilsson Stök

 

1509

-

22.18

N

239

Hendrik Mårtensson Pajala

 

719

-

10.20

N

240

Hans Classon Timberman öde

 

812

-

12.5

N

241

Johan Malmbergh

 

810

-

12.4

N

242

Rådm. Jacob Reimers

 

2919

1

11.23

N

243

Erich Classon

 

1350

-

20.8

N

244

Matz Ersson Lagårdz

 

1097

-

16.12

N

245

Hendrich Hamina

 

1717

-

25.20

N

246

Erich Hansson Österman

 

1107

-

16.16

N

247

Matz Johansson Stadztienare

 

924

-

13.22

N

248

dit. Matz Johansson Stadztienare öde

 

690

-

10.11

N

249

Hindrich Hansson Båtzman

 

704

-

10.15

N

250

Jacob Wacht Knechtz Enckia

 

399

-

6.-

N

251

Mårten Hindhersson

 

651

-

9.19

N

252

Matz Jacobsson lijten öde

 

780

-

11.18

N

254

Toomans Ryttare Enckia som beklagar sig wara uthan uthrymme till gatan innehaf.

 

169

-

2.10

N

253

Mårten Båtzman Kaitos öde

Clemet Båtzman öde

- besittes begge af Matz Påhlsson uthan separation uti n:o 253 till Kåhlandh

 

730

-

11

N

256

Johan Hindhersson Enchia öde

 

756

-

11.8

N

257

Petter Christiersson Påssa öde

 

646

-

9.18

N

258

Lars Persson Timberman

 

435

-

6.13

N

259

Erich Persson Pällas

 

1340

-

20.4

N

260

Hans Larssons Enchia

 

992

-

14.23

N

261

Jöran Teurå

 

816

-

12.7

N

262

Ödes Tompt som besittes af en Kyrckiefattig

 

759

-

11.11

N

265

Enk.hustro Valborg Clemetz dotter

 

140

-

2.2 ½

N

266

Färgaren Henrich Bärgh

 

868

-

13.2

N

267

Matz Påhleson

 

840

-

12.16

N

268

Johan Lindh

 

841

-

12.16

N

269

Johan Hansson Besökiare

 

702

-

10.13

N

270

Johan Matzson Hanman

 

1092

-

16.12

N

271

Erich Jöransson Seteni Enchia

 

943

-

14.5

N

272

Erich Skomakare

 

1024

-

15.10

Ö

273

Clemeth Jöransson Huggutz

 

554

-

8.8 ½

Ö

Ö

274

275

Märten Carlström

Erich Steen

542

360

tillhopa

932

-

14 ½

Ö

Ö

276

277

Befallningz Man Fredrich Axellsson

Dit. underbem:te Fred Axelsson

627

375

1002

-

15.2

Ö

278

Jöran Fiskiare

n:o 20 al:r är en odes tompt som twist:s om

 

788

-

11.4

Ö

279

Erich Fiskiare

 

756

-

11.8

Ö

280

Canzellie Påst Andhers Stråndman

 

645

-

9.19

Ö

281

Henrick Påstlöpare

 

456

-

6.20 ½

Ö

283

Skepp. Matz Bäckman

 

1030

-

15.12

Ö

284

Ager 2:ne för öde skrefne tompt:r å bärget, der om berates aldrig någon Aboe varit hell:e synes täkör till tompt:

       

Alla tompternes qvadrat summa 376 079.176.31.7 huar af alle Tomptöhren äre räknade effter Stadz Magistratens Resolution af d. 29 Maii 1709 att 4250 qvadrat ahl:r ähr 2 dr S:r Mt påfört. deras diklation el:er commoditeter will Borgmest:e och Råd siellf:a Bättra considera.

Stadzens åkrar, fordom upförtth effter 681 Åhrs taxeringh widh Ostre Tullen el:r Esbo Port

Allmenie qvad-thalen

Rena qvadrat thalen

Tun-nor

Cappar

A

Besiökaren Hendrick Eenman Mulljordh medh linden där sammentädz

3137

1939

-

4 ½

B

Stadz Secret:s Johan Matzson K.L:d

Sämbre ditto med lindhen

2369

1505

-

3 4/

C

Rådhm. Gabriel Hinderss. dito jordmån

6619

5287

-

13 3/

C

Råd. Gabriel Hind. ditå jordmån

22.618

21.010

1

16.-

D

Tullnären Jacob Christian Sammaledes

1485

1260

-

2 3/

E

Dito Tuhlnärens J. Christian

1056

759

-

1 3/

F

Hind. Hinderssons Enkias Kåhl L:d ditto

2440

1090

-

2 ½

G

Sahl. Råds. Hans Foss Enchia Britha Stålpe åker sammaledes

12.330

8955

-

20 ½

H

Johan Bondes åker sämber mulljord

--

4680

-

10 2/

I

Britha Stålpe samma jordm. till stranden dess st:e widh Esbo tullport som tillförene warit en tompt men nu åker

--

17.516

-

1. 8

I

Dito Britha Stolpe den vänstre

 

11.919

-

27 1/

 

Ettst:e ny åker der in till

 

2520

-

5 3/

II

Johan Eenbom den östre sandjordh

 

23.996

1

22 5/

JJ

den västre i Sandvijken grof sandjordh

10.140

9432

-

21 2/

K

Erich Hellsingz åker godh mulljordh

 

5243

-

12 -

L

H. Erichz Broserij åker god jordh

36.087

33688

2

13

M

H Erichz Dito K:d I Linda sandjord

 

884

-

2

N

Dito Erick Hellsingtz Åker godjord

 

9605

-

22

O

Sahl. Stralborgz Enchia Åker godjordh

36.903

30.625

2

6

 

ditto de begge södre åkrarne med dijke

12.844

10.300

-

23 1/

P

Johan Burtz åker godjord å östre sedan om wägen till stranden

21.325

21.325

1

14

P

Nock å waster sijden effter affgrag:ne dijk

--

22.750

1

20

Q

Lars Forsells åker godjord

--

16.219

1

5

 

Nock want sänkt nedher omn dijket

--

11.812

-

27

R

Henrick Bertillsson godjordh

--

11.377

-

26

 

botnlöös jordm. ödelemnat mullsand ock watnsänk

--

4593

-

10 ½

S

Närmast widh Landzwaägen Probstens Mag. Andree Ingnatii åker godjord Mulb. Sandh

--

9475

-

21 2/3

 

Kärrjordh sämbre öster öfv Gärdzgården

--

21.720

1

17 ¾

 

Op i backan 4571.10 ½

Sandjordh nedhan för 5051.11 ½

--

9622

-

22

 

Å andre sijden om Landzwäg. löös kärrjord

 

3597

-

8 ¼

T

Rådhman Torsten Burgman sandjord den innmtlineen separerade linden

--

17.500

1

9

 

ibid. af af:n groof sand

 

3937

-

8

90

Evert Seel Sandjordh med Gallstrand ängen der under

 

6820

-

15 3/5

91

Johan Packman sandjordh medh med Gallstrand ängen der under

 

7550

-

17 ¼

93

Johan Sigfridsson Packman godjordh widh första brvendan

 

1730

-

4

U

Johan Packmans Åker mulb.

 

7802

-

17 5/6

X

Hendrick Qwarnman

2383

2175

-

5 -

W

Clas Clensmedz Åker godjordh

10.168

9938

-

22 ¾

Y

Johan Kåtkas Åkrar godjord 2 st:n wäst:r om wäg:n 2834-6 ½ å östre sijden 5481

--

8315

-

19

X

Erich Nickman godjord den mind:e 1353.3 Cp den store 10700,24 ½

--

12.053

-

27 ½

1

Söfring Larssons Enck: godjodr den norre

 

2115

-

4 5/6

 

- " - Södre

 

3111

-

7 1/8

 

- "- wastre

 

1900

-

4 1/3

2

Hendrick Langh god jordh den norreste

13.941

12.105

-

27 2/3

2

Södre åk. nu sedherm. för des odugl:t del:t

--

1615

-

3 2/3

3

Capell. Mag. Johan Auricola godjord den norre

--

6621

-

15 -

3

Nock dhen södre å bärg udden

--

6304

-

14 2/3

4

Johan Clemetsson Snick:e medelmåttig jord

6092

5122

-

11 2/3

5

Petter Salm nu sedherm. effter refningen uptagid

--

437

-

1 -

6

Mårten Clason med Gallstrandh dher undher

--

11.466

-

25 ¼

7

Erick Finnes Åker förmäles wara booskapen hindherligh ock för denskull skref:r att ödeläggias godjordh

--

10.937

-

25.

8

Abram Slagtare medhelmåttig

--

8410

-

19 ¼

10

Johan Granman

--

2058

-

4 ¾

11

widh Sahl.Kyrck.tompt Jakob Skomak.

--

2340

-

5 1/3

12

 

 

12

Abram Erssons Södher widh siööstranden 2.st:n

1859.4 ¼

4724.10 5/6

ditto Abr. Erssons waster f:n Stadhen åth Sandwijks Sijden 1821.4 1/6

--

8404

-

19 1/5

13

Regementz Fällst.Mester A.Rijchertz åker want sandjord å tullhällen

--

6853

-

15 ¾

13

Dito Fällsk.Mest.Anders Rijchertz

Trägårdh widh Tullporten

--

8184

-

18 ¾

13

Dito Bardbärs åker S.V.ifrån Stad Sandj:d

--

11.828

-

27

14

Hendrich Sigf: wästre st:t medelmåttig jord

--

2561

-

5 5/6

15

Johan Kijtnär

--

4844

-

11 ¼

16

Widh Sahl.Kyrckiöh:s tompt Michel Matzson Hultman Sandmylla

--

2294

-

5 ¼

16

dito Michel Matzson Hultman å sandwijkz sijdan sandjordh

 

8528

-

5 ¾

17

Erich Matzson Packala godjordh

8556

7851

-

18 -

18

Erich Anderssons sandjord I Sandwijken

--

23.772

1

22 ½

19

Henrick Johansson wäf:e godjordh

--

5040

-

11 ½

19

Kåiskala Matz sandjordh I Sandwijken

--

3062

-

7

20

Erich Sillmans Enchia loos kärrjordh

--

5349

-

18 ¼

21

Lars Mölnare efft: refningen uptagit

--

1093

-

2 ½

22

Henrich Matz Enchia sandj. ell:r Erich Sandas

--

7831

-

18 -

23

Henrich Bärgman Sandjordh

--

11.040

-

25 ¼

24

Henrich Salm

--

13.780

-

31 ½

25

H:r Borgmästaren Johan Laurentz

 

47.002

3

11 ½

26

Erich Johansson wäfware Sandmylla

--

3009

-

6 5/6

27

Sandjordh Landt Cammarerarens tompt

--

5250

-

12 -

27

des Trägårdh

--

7202

-

16 ¼

27

des åkrar sandjordh

--

21.247

1

16 5/9

 

här tillkommer och dhet ene långa st:t widh Giärdszlegården som är till H:r Borgmästaren ref:t men nu sedermera blif:t Cammareraren tillhörigt

--

9116

-

20 5/6

28

Erich Hansson wäf:re sandj: medelmåttig

--

8763

-

20

29

Rådm. Hans Burgmans Enchia Häraf taxeras 10. Capp:r för vatn sänk det öfriga godjordh

--

42.000

3

-

30

Hans Påhlsson Nackila godjord emellan broarne

--

616

-

1 2/5

31

Stadz Secreteraren Johan Matzson norr om staden

--

19.743

1

13

32

Ödes sid:dt wattusandjord å Fiskiarebacken

--

4445

-

10.-

33

Tulln:s Åker ödel.:gt ell:r äng å tullhällen watnsänck jordmåhn

--

11.934

-

27 ¼

33

dito ett mindre dher borde widh som nu brukas af Tullnären till Kalfhage sandmylla

--

2642

-

6 -

33

Gårdz tompten på berghällen

-2623

     

34

Landz.Secret. Johan Arkenholt surwattu sandjordh

--

13.380

-

30 ½

35

Johan Hansson grof watusänk

8839.

8550-

-

19 ½

36

Erich Classon sandjordh

7702.

6478

-

14 ¾

37

Mag. Jöran Kijllz Enck: widh stranden medelmåttigh sandjordh

--

9740

-

21 ¼

 

dito 37 den wästre åk:r sandmylla

 

3497

-

6 -

38

Jöran Teurå godjordh

--

2089

-

4 ¾

39

Johan Matzson Hanman sandsänkig jord

--

8961

-

20 ½

40

Matz Påhlsson Norr om bron sandf:d å udden widh stranden

--

740

-

1 ¾

40

   

812

-

1 5/6

41

Tomas Sigfridsson Muska loos Sandjord

--

1968

-

4 ½

41

Dito Muska Nårr om bron sandjordh

--

570

-

1 1/3

42

Sigfrid Andherson Nårr wid broendan sandjord

--

2502

-

5 ¾

43

Isac Ottman

--

13.681

-

31

 

Nock I Gärdet der näst in till samma ägare

--

4593

-

10 ½

44

Fordom Gewaldierns Swen Swahlas Enchia

--

6498

-

12 ½

 

item 44. nårr om bron Rådm. Reimers sid:dt och loos kärrjord

--

2431

-

15 ½

45

Abram Storman godjordh

--

5246

-

10 5/6

46

Jacob Danielson sammalegd godjordh

--

1600

-

3 2/3

47

Rådm. Johan Kortman godjordh

--

11.521

-

26 1/3

48

Nårr om bron Lars Strängh medellmåttigh Sandjord

30.760

30.323

2

5 1/3

48

Lars Strängh godjord å Stadz sijden 2 st:n tillsammans

--

16.599

1

6

49

Johan Bertillsson Grefwe godjord

12.459

11.812

-

27.

49

Nock å Hållmen emellan brooarna flere des åkrar fines und n:o 55

--

875

-

2 -

50

Petter Sundz Åker widh Staden är noterat för godjord men synes wara under branta bärgen för want illa belägen

--

14.211

1

1 ½

50

Norr om bron Petter Sundh medelmåttigh jord

--

16.747

1

4

51

Markus Snickare godjord

--

875

-

2 -

52

Hans Samuelsoon Ingola god sandjord 2 st:n 2090.4 3/4. 1155.2 2/3

--

3245

-

7 5/12

53

Rådm. Johan Burtz medelmåttig sandj:d

--

1150

-

-

54

Mårt. Fränka ödelembnat stenigh medellmåttigh jordh

--

1060

-

1 5/12

55

Nårr anföre Johan Bertillson Gref:e godjord ehuruvähl watnet skadher till hällften som, å Chartan ticket är flere honom tillhörige finnes und. n:o 49

--

3913

-

8 ¾

55

Johan Bertillson Gref:e

--

7125

-

16 ½

55

Johan Besökaren want sandjordh

--

4926

-

11 ¼

56

Johan Jörens Enchia Sandjordh widh broendan

--

4409

-

10

57

Matz Ersson Kärnala godjordh

--

290

-

- 2/3

57

dito Matz nårr om bron godjordh

--

2858

-

6 ½

58

Tomas Bagges Enchia norr widh tompterna sandmylla

--

1109

-

2 ½

59

Johan Spick sandjord noterat för godjordh

--

1887

-

4 8/17

60

Simon Forssmark godjordh

13.097

10.672

-

24 2/5

61

Godjordh Simon Forsmarck

--

8079

-

18 2/3

62

dito Simon Forsmarck odugl. jordh

 

11.036

-

25 ¼

63

Markus Johansson godjordh

 

15.016

1

2 ¼

63

Nock Markus Johansson å Hållmen emellan broarne

--

2465

-

5 2/3

64

Dalmans Enchia Karin Erssdotter

-

875

-

2 -

65

Mårtn Biskopz Erf:r wid Landswägen och Stadz tompterna

--

437

-

1 -

66

Markus Markusson watnsänck kärrjord

--

2361

-

5 ½

67

i Wästre Giärde Elias Mårtensson medellmåttig Mulb. sandjordh

--

9827

-

22 ½

67

Dito Elias Mårtensson i Östre Giärde samma slagh

--

3500

-

8 -

68

medellmåttig jordh Johan Malmbergh

--

2694

-

6 ¼

69

Johan Hähtman wattusadjordh

--

8924

-

20 2/5

70

Hindrick Erssons Enchia medellmåttig jordh

--

2579

-

6 -

71

Matz Matzson godjordh

--

7952

-

18 1/6

72

Michel Pärsson medellmåttigh jordmån

--

6690

-

15 ½

73

Rådm. Räimers 3 st. sandjord mullb.

--

4652

-

10 2/3

73

ibid. Rådm. N. Reimers

--

4441

-

10 1/3

74

Matz Ersson medelmåttig grofsandj:d

--

6454

-

14 ¾

75

Erich Bertillsson Fijskiare watusandj:d å fiskiare backan

--

4713

-

10 ¾

76

Skreddarens Mest. Sven Andersson godjord widh stranden

--

3859

-

8 5/6

77

Hendrick Erss: Ryttylä sandm. godjordh

--

4624

-

10 ½

78

Jacob Nilsson grof sand 10 t. medellmåttig

--

10.679

-

24 ½

79

Johan Mårt: Besökiare

--

9655

-

22 -

80

Jacob Anderssons för des odugl:t ödel:t

--

4482

-

10 ¼

81

Hans Jacobsson medellmåttigh

--

4569

-

10 4/9

82

Johan Ahlfors

--

6740

-

15 ½

83

Henrick Mickelsson

--

7830

-

17 5/6

83

Henrick Mickelsson 10 t. medellmåttigh det yttersta som nu är till öde uthlemnat sandjordh

--

5030

-

11 ½

84

Matz Påhlsson medellmåttig jordh

--

3180

-

7 ½

85

Johan Mickelssons Kåhlhage hart widh Stadz tompterna och Landzwägen

--

928

-

2 1/8

86

Hindrick Mårtensson odugl. jordmån

--

968

-

2 2/9

87

Notarien Christian Venbergz S.V. ifrån Stadhen

--

3250

-

7 ½

88

Clemeth Ersson Södherman sandjord i Sandwijken

--

29.750

2

4 -

89

Nårr om broarne Gabriel Forstens medelmåttigh jordh

 

8803

-

8 -

94

Skepparen N.Lind

 

8750

-

20 -

95

95

Reg: Skrif:n Nilz Erssons trägård wedh Tullporten 2331.5 1/3

Dito den mindre der näst till 1763,4

--

4094

-

9 1/3

96

Johan Forsius sandjord

--

4534

-

10 ½

97

Tomas Nickman sandmylle wid Stad.

--

2033

-

4 2/3

98

Per Larsson ell:r Axell Willkman widh Staden och wägen

--

1920

-

4 2/5

100

Matz Larsson Sandmylle hart widh tompterna

--

2526

-

5 ¾

101

Rådm. N. Reimers Kåhlland vid tompt-

--

437

-

1 -

102

Johan Forsius waster if:n Esbo Landzwägen emot skowgen

--

3776

-

8 ¾

 

item widh Sandwijken

 

3500

-

8

103

Henrick Vireni Enckia ödel:t watusänk jord

 

10.784

-

24 2/3

104

Mårtn Biskopz hustru ödelemnat sandjordh

 

5569

-

12 ¾

105

Klåckstapel å bärget

   

-

 
  1. För öfrigit angående denne Stadzens beskaffenheet aeth willkor, så ähr hon A:o 1642 för krigzfolketz utredhning och en better hamns situation effter som inga Skepp eller Skutor kunde på en half Myhl nähr komma till Staden, transporterat ifrån gb:a Helsingfors. och ähr denne nu funderat uppå Thotööbys ägör, som ähr en donation af Kongl. Maij:t och Cronen, alltså finnes här intet hwarken Frällse, Stadzens arf och egen eller Skatte, domkyrke, kyrkotompter. ståendes Hospitalet soma f alder är bygdt wijd gl:a Staden po Forsbyt ägor der det ännu står. Elliest ähr Staden för några åhr sedan, for dellt I fyra delar eller qvarter, hwilka icke härtill warit namngifne, men kunna lämpligast nemnas det 1. till Kerr qwarteret, det andre Gloo, 3:die Wester tull och 4:de Fijskarback qwarteret
  2. A:o 1693 (virhe alkuperäisessä) d.2.Octob. hafwer glorwyrdiget i åminnelse drottning Christina meddellt dess allernådigste privilegier uppå denna Stad hwar effter den som bem:t åhr A:o 1642 funderat a Hans Exell_ s fordom Kong Rådet och Rijkzdrotzet Högwälllborne grefwe Herr Per Brahe upå detta stellet den nut star.
  3. Finnes här allenasta en kyrka af trä, och kallas Helige Anders Kyrka hwaruthinnan Finska och swänska gudztiensten hålles, hwilkenm och ähr A:o 1647 af fordom Borgaren och Byggmästaren Bertill Ersson upbygd, och A:o 1659 måhlat av Måhlaren Johan Nilsson Stille.
  4. Effter åfwanb:te hans höggrefl:e Exell:s upprättade Stat af åhr 1653, så hafwer här warit

1

Borgmästare öf:r Justitien

1

Dito öfver Handelen

1

Syndicus

6

Rådmän

1

Cembners Skrifware

 

sampt des uthan

1

Stadz Fougde

2

Stadz Tienarer

Men sedan Handells Borgmestaren med några af Rådmännerne affölle, så ähr han nu mehra effter Högtsahl. Hans Kongl. Maijt:t allernådigste författade staat åhr 1696 allenast

1

Borgmestare

4

Rådmän

1

Stadz Secreterare

1

Cembners Prases

1

Cembners Notarius

1

Stadz Fougde

1

Casseur

3

Stadz Tienarer

Bestodh alltså denne Stad Anno 1700 och förr än den pestialiska farsotten inkom af

2

Kramhandlarer

7

Kiöp- och hadllzmän

5

lijhn wäfwarer

28

Borgarer

2

Murmestarer

1

Gullsmed

4

Mätarer

5

Skräddarer

4

Opsyningz Män

1

Hattmakare

1

Lotz

1

Stock ock Schatullmakare

16

Förmän till Landz

6

Skomakarer

2

dito till Siös

1

Swarfware

1

En gammal Skeppare

4

Snickarer

4

Bååt Skepparer

1

Glasmästare

16

Arbets karlar

3

gemena Smeder

4

Noot män

2

Fijskarer

2:ne

Tiäruwräkarer

2

Slacktarer

  1. Ähr denne Stadz förnämsta Handell då Gud elliest wällsingnar åhrswaxten, med Råg, Korn, något levefft, tiara och träwerke såsom balkar och bräder. doch till ingen synnerlig qvantitet af hwartera slaget, hwilkes prijs såsom warande det mycket änderligit effter tijdernas här icke kunna specifieras, blifwandes och sådane wahror mesta dellz hijtfrachte of detta höfdingedömetz Inwånare, såsom af Rassborgz Östre lähn, af Borgo lähn, Hellsing, Nurmijerfwi. Sibbo och Tuusbyt sochnar, understundom något ifån Öfre Sexmäke härader af de sochnar som näst hijtbelägna ähro, mästdelen af dhe drifwa sin handell på Åbo och Österbotn, sammaledes och något ifrån Öfre och Nedre Hållola härader, Men största delen af samma orter handla med största delen af Borgo lähn i Borgo och Wijborg Städer, som ligga landet till better commoditet, Elliest ähr denne Stad den beqwämste platz, för Kongl. Maij:tz Milities transporterande till många tyska och inländska orter, effter den ligger så gått som mitt mellan Åbo, Wijborg Öster och Nårrbotn.

Niels Avander.