Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]

Å

Åberopa

mainita, mainita perustukseksi; å. till vittne, mainita l. ilmoittaa todistajaksi; å. sig på ngt, nojautua l. turwautua jhkn; (hänvisa) wiitata; å. sin skiljaktiga mening, wiitata eriäwäiseen mielipiteesensä.

Åberopande

; under å. af ngt, wiitaten jhkn.

Åbo

s. asukas.

Åbo

v. asua.

Åboombyte

asukkaan muutos.

Åborätt

asukasoikeus.

Åboskap

asukasoikeus l. =walta, asukkuus; under ett å., yhtenä asukkuutena.

Åboskyldighet

asukaswelwollisuus.

Åbringa

(ngn ngt) saattaa (jkn jklle).

Åbyggnad

huoneukset, kartanorakennus.

Ådagalägga

näyttää, näyttää toteen.

Ådöma

tuomita (jhkn).

Ågå

; stämning har å-tt honom, manuu l. haaste on hänelle toimitettu, hän on manattu l. haastettu.

Åhvälfva

määrätä jkun tehtäwäksi, welwoittaa.

Åklagan

syyte, syytös.

Åklagare

syyttäjä; allmän å., wirallinen syyttäjä.

Åklagarerätt

syyttäjäoikeus.

Åkomma

wamma.

Ålder

ikä; laga å., laillinen ikä; mogen å., täysi ikä; af å., wanhuudesta, wanhastaan.

Åldersklass

ikäluokka.

Åligga

(någon) olla jkun welwollisuutena; honom åligger, hän on welwollinen, hänen tulee; honom å-nde skjutsningsbesvär, hänen suoritettawansa kyyditysrasitus.

Åliggande

welwollisuus, tehtäwä.

Ålägga

welwoittaa, määrätä.

Åläggande

welwoittaminen, welwoitus.

Årsafgift

wuosimakso.

Årsanslag

määrätty wuosiraha.

Årsberättelse

wuosikertomus.

Årsförslag

wuosiarwio.

Årshygge

wuosilohko.

Årsklass

wuosiluokka.

Årsstämning, -proklama

wuosihaasto, =proklaama.

Åsamka

; å. sig skuld, joutua welkaan, welkaantua.

Åsidosätta

laiminlyödä, jättää tekemättä.

Åstadkomma

saada aikaan l. toimeen, saattaa aikaan.

Åsätta

panna, määrätä; å. värde, määrätä arwo (jllkn).

Åtaga sig

ottaa tehdäksensä o.d., sitoutua jhkn.

Åtagande

sitoutuminen; (det åtagna), sitouma, tehtäwä.

Åtal, åtalan

syyte, syytös. Jfr Tilltal.

Åtala

(person) syyttää; (brott) panna syytteesen.

Åtbörd

liikunto, käytös.

Åteckna

kirjoittaa jhkn l. päälle; utslag med å-dt bevis om delfåendet, päätös, johon on kirjoitettu l. kirjoitettawa tiedoksi=annon todistus.

Återbetala

maksaa takaisin.

Återbryta

(dom) purkaa (tuomio).

Återbära

antaa takaisin, maksaa takaisin.

Återfall

(i brott) jälleenlankeemus.

Återfalla

langeta jälleen.

Återfordra

waatia takaisin.

Återfrakt

paluurahti.

Återförvisa

lykätä takaisin l. uuteen käyttelyyn.

Återförvisning

takaisinlykkääminen l. =lykkäys.

Återgå

palautua; peräytyä, purkautua; å-ende handlingar, palautuwat asiakirjat; köpet å-r, kauppa purkautuu.

Återgångstalan

takautuwa kanne.

Återgångsvexel

paluutettu wekseli.

Återgångsvittne

peräytystodistaja.

Återgälda

maksaa takaisin.

Återhemta

(upprepa) toistaa, kerrata, uudistaa.

Återkalla

peräyttää.

Återkallelse

peruutus.

Återköp

takaisinosto.

Återremittera

lähettää takaisin, takaisin lykätä.

Återstod

jäännös.

Återstå

olla jäljellä.

Återställa

(återgifva) antaa l. tuoda takaisin, palauttaa.

Återupptaga

(ett mål) ottaa uudellensa käyteltäwäksi.

Återvinna

woittaa takaisin.

Återvinning

takaisinwoittaminen; söka å., hakea takaisin.

Återvinningstalan

takaisinwoittokanne.

Åtfölja

seurata, olla muassa l. myötä; och skall detsamma å-s af qvitto, ja pitää siihen olla kuitti liitetty; besvären, åtföljda af handlingarna i målet, walitus ynnä asiaan kuuluwain kirjain kanssa, walitus asiakirjoineen.

Åtgärd

toimi, toimenpide; saken beror på vidare å., asia on enempäin tointen waralla; företaga till vidare å., ottaa jälleen käyteltäwäksi.

Åthäfvor

liikunnot, käytös.

Åtkomst

saanto.

Åtkomsthandlingar

saantokirjat.

Åtlydnad

noudattaminen; till å. af ngns befallning, jkun käskyä noudattaen l. noudattaaksensa.

Åtnjuta

nauttia.

Åtnöjas

tyytyä (jhkn).

Åtra

purkaa, peräyttää.

Åverka

tehdä wahinkoa; (åker, äng), luwattomasti wiljellä; (skog) haaskata.

Åverkan

wahingonteko, luwaton wiljelys, haaskaus.

Åverkansbot

haaskiosakko.

Åverkare

wahingontekijä, haaskaaja.

Åvägabringa

saada l. saattaa aikaan l. toimeen.[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]