Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]

B

Backstugusittare, -hjon

mäkitupalainen, mökkiläinen.

Bak

; taga sak å b., karttaa asiata.

Bakarf

selkäperintö.

Bakarfvinge

selkäperillinen.

Balans

(brist) wajaus, wailinki; proprie b., ominainen tilinwajaus; häfta för b., olla wajaudesta; - (i räkn.), siirto, siirtosumma.

Balansera

siirtää; - siirtyä; dessa förskotter b-s i räkenskaperna till nästa år, nämät edeltämaksot siirretään l. siirtywät tileistä tulewaan wuoteen; - b. en räkning, tasoittaa tili.

Balansmål

wailinkiasia.

Balansräkning

wailinkilasku; - tasoituslasku.

Balanssumma

siirtosumma.

Balk

(lagens) kaari.

Ballast

paino= l. waralasti.

Ballastpenningar

painolasti=makso.

Banafdelning

rataosasto.

Bandirektör

ratatirehtööri.

Bane

surma.

Baneman

surmaaja.

Banesår

kuolinhaawa.

Baningeniör

ratainsinööri.

Bank

pankki; Finlands b., Suomen pankki.

Bankbolag

pankkiyhtiö.

Bankdirektion

pankinjohtokunta.

Bankdirektör

pankintirehtööri.

Bankfullmäktig

pankki=waltuusmies.

Bankfullmäktigssuppleant

pankki=waltuusmiehen waramies.

Bankinrättning

pankkilaitos.

Bankirhus

pankkiirihuone.

Banklån

pankkilaina.

Bankokommissarie

pankinkomisarius.

Bankovärdering

pankkiarwaus.

Bankovärdi

pankkiarwo.

Bankrevision

pankintarkastus.

Bankrevisor

pankintarkastaja.

Bankrevisorssuppleant

pankintarkastajan waramies.

Bankrutt

wararikko.

Bankruttera

joutua wararikkoon.

Bankruttförbrytelse

konkurssirikkomus.

Banksedel

pankkiseteli.

Bankutskott

pankki=waliokunta.

Banvakt

ratawartija.

Bar

; b. vinst, puhdas l. sula woitto; å b. gerning, itse teosta; gripa på b. gerning, tawata teosta l. rikoksesta.

Barnaarf

lapsenperintö.

Barnaföda

lapseneläke l. =ruokko.

Barnamord

lapsenmurha.

Barnamörderska

lapsenmurhaaja.

Barnföderska

lapsiwaimo, synnyttäjä.

Barnmorska

kätilöin, kätilö.

Barnmorskebref

kätilöinkirja.

Barnmorskereglemente

kätilöinten ohjesääntö.

Baslinie

selkälinja.

Basta

köyttää, panna köysiin.

Bataljon

pataljoona.

Bataljonskommendör

pataljoonankomentaja.

Bataljonspastor

pataljoonanpastori.

Bataljonspredikant

pataljoonansaarnaaja.

Beblanda sig

sekaantua.

Beblandelse

sekaannus; oloflig b., luwaton sekaannus.

Bedraga

pettää; - b. sig till ngt, wiekotella itsellensä jtkin.

Bedragare

petturi.

Bedrifva

tehdä, harjoittaa.

Bedrägeri

petos; efter som b-et är till, petoksen mukaan.

Bedräglig

petollinen; göra sig skyldig till b-t förfarande emot borgenär, tehdä itsensä syypääksi petollisuuteen welkojaansa kohtaan.

Bedöma

arwostella.

Beediga

walalla wahwistaa.

Beedigande

walalla=wahwistaminen.

Befallning

käsky; på b., käskystä.

Befallningshafvande

käskynhaltija.

Befattning

wirka, toimitus, toimi; - toimenpito; taga b. med ngt, ryhtyä jhnkin.

Befogad

syystä tehty, perusteellinen; toimiwaltainen; b. anmärkning, syystä tehty muistutus; finna sig b., nähdä l. katsoa itsellänsä olewan syytä l. perustetta; han är b., hän on toimiwaltainen.

Befogenhet

toimiwalta, walta; öfverskrida sin b., mennä toimiwaltaansa ulommaksi; höra till ngns b., olla jkun toimiwallassa; efter b., mikäli syytä on.

Befordra

edistää; b. till syssla, ylentää l. nimittää wirkaan l. jkuksi; b. till verkställighet, panna toimeen, saattaa täytäntöön; b. till ansvar, saattaa edeswastaukseen; till slut b., saattaa loppuun.

Befordran

wirkaylennys, ylennys, nimitys; vinna b., ylentyä, tulla ylennetyksi.

Befordringsafgifter

wirkaylennysmaksot.

Befordringsmål, -ärende

wirkaylennys= l. wirkaannimitys=asia.

Befordringsrätt

wirkaylennys=oikeus.

Befrakta

(ett fartyg) rahdata, wuokrata, tingata rahtiin.

Befraktare

rahtaaja.

Befraktning

rahtaaminen.

Befria

wapauttaa.

Befullmäktiga

waltuuttaa.

Befullmäktigad

waltuutettu, waltuusmies.

Befäl

päällikkyys; päällikkökunta.

Befälhafvare

päällikkö.

Begrafningshjelp

hautausapu.

Begå

; b. ett brott, tehdä rikos; b. sin andakt, harjoittaa hartauttaan.

Behandla

(handlägga) käytellä, käsitellä; - b. illa, pidellä l. kohdella pahasti.

Behandling

(vid domstol) käyttely, käsittely; företaga till vidare b., ottaa edelleen käyteltäwäksi l. käsiteltäwäksi; vid, under målets b., asiaa käyteltäessä l. käsiteltäessä; målet är under b., asia on käyteltäwänä; afsända l. öfverlemna till guvernörens b., lähettää l. lykätä kuwernöörin käsiteltäwäksi; - fångars b., wankien kanssa menetteleminen.

Behjelplig

; b. vid ett brotts föröfvande, awullinen l. apuna rikosta tehdessä.

Behåll

; talan är i b., puhewalta on tallella l. säilytetty.

Behållen

; b. inkomst, puhdas l. säästynyt tulo; b. lott, welaton osa; kronan b., kruunulle jäänyt l. pysytetty.

Behållning

säästö, jäännös; boets b. utgör, pesän jäännös l. säästö tekee l. on.

Behäftad

; b. med skuld, welkaantunut; egendomen är b. med inteckningar, omaisuus on rasitettu kiinnityksillä; b. med smittosam sjukdom, saastutettu tarttuwalla taudilla.

Behörig

asianmukainen, oikeellinen, mahdollinen; på l. inom b. tid, oikealla ajalla, ajallansa; i b. ordning, oikeasta l. laillisesta järjestyksestä; b. domstol, asianmukainen oikeus; b. ort, asianmukainen l. oikea paikka; b. att utföra talan, mahdollinen asiata ajamaan; b. att ansöka tjenst, mahdollinen wirkaa hakemaan, hakukelpoinen wirkaan.

Behörigen

asianmukaisesti, oikein; b. styrkt, asianmukaisesti todistettu; b. förpassad, asianmukaisesti l. säännöllisesti passitettu.

Behörighet

asianmukaisuus.

Beifra

saattaa syytteesen.

Beifran, -ande

syytteesen saattaminen; anmäla en sak till b., ilmoittaa asia syytteesen saatettawaksi.

Bekläda

; b. ett embete, olla jsskin wirassa.

Bekräfta

wahwistaa, waltuuttaa.

Bekräftelse

wahwistus.

Bekännelse

tunnustus.

Belasta

; b. ett konto, raskauttaa tili, lisätä tiliin.

Belgmord

kohtusurma.

Belopp

määrä, summa.

Belåna

weloittaa, lainoittaa.

Belåningsvärde

lainausarwo.

Belägga

; b. med stämpladt papper, kartoittaa, warustaa karttapaperilla; b. med qvarstad, panna takawarikkoon; b. med böter, sakottaa; b. med straff, tuomita rangaistukseen; med lika straff belagde, saman rangaistuksen alaiset; b. med arbete, panna työn alaiseksi.

Belöpa

sig; b. sig å ngns del, tulla l. langeta jkun osalle; summan belöper sig till 25 mark, summa nousee l. menee 25 markkaan.

Bemyndiga

antaa walta, waltuuttaa.

Bemyndigande

wallananto, waltuuttaminen, walta.

Bemäld

mainittu.

Bemöta

antaa wastaselitys jhnkin, wastata.

Bemötande

wastaselitys; icke inkomma med b., jättää wastaselityksensä antamatta.

Beneficiehemman

eläketalo.

Benåda

armottaa, antaa armoa.

Benådning

armottaminen, armotus.

Benådningsbref

armotus=päätös.

Benådningsrätt

armotuswalta.

Bepröfva

harkita, tutkia, arwostella.

Bepröfvande

harkinto, tutkiminen, arwio.

Bereda

walmistella.

Beredningskomité

walmistelukomitea.

Beredningsutskott

walmistelu=waliokunta.

Bergarelön, bergningslön

pelastuspalkka.

Bergmästare

wuorimestari.

Bergning

(af fartyg) (laiwan) pelastaminen.

Bergningskostnad

pelastuskustannus.

Bergshandtering, bergsbruk

wuoriteollisuus l. =wiljelys.

Bergsingeniör

wuori=insinööri.

Bergsintendent

wuori=intendentti.

Bergslagfarenhet

wuori=lakitiede.

Bergsmekanikus

wuorimekanikus.

Bergsnäring

wuori=elinkeino.

Bergsproberare

malminkoettaja.

Bergsråd

wuorineuwos.

Bergsrörelse

wuoriliike l. =toimi.

Bergsstat

wuoriwirasto.

Bersstyrelse

wuorihallitus.

Bergsvigt

wuoripaino; bergs- och hammarvigt, wuori= ja wasaristopaino.

Bergverk

wuorilaitos l. =tehdas.

Bero

; låta dervid b., jättää sillensä l. siksensä: låta b. vid ngt utslag, jättää asia päätökselle; hvarvid fördenskull b-r, jonka nojalle asia siis jääpi; med hvilken ändring i öfrigt, vid häradsrättens utslag b-r, näin muutettuna asia muutoin jääpi kihlakunnan=oikeuden päätökselle; anse sin rätt af saken b., luulla asian koskewan oikeuttaan. Jfr följ.

Beroende

(oafgjord) päättämättä, auki; målet är b. på åtgärd, asia on käyttelyn waralla; målet är b. på utslag, asia on päätöksen waralla; b. på liqvid, suorituksen alaiseksi jääpä.

Berustad

ratsuwelwollinen; b-t säteri, ratsuwelwollinen säteri; dubbelt b-t säteri, kaksinaisesti ratsuwelwollinen säteri.

Berustningsskatt

ratsuwarustus=wero.

Berådt

; med b. mod, wakaalla aikomuksella; med b. mod att skada göra, wakaalla wahingoittamisen aikomuksella.

Beräkna

arwata, laskea, lukea; b. till godo, lukea hywäksi.

Beräkning

arwio, lasku; efter säker b., warman laskun mukaan.

Beräkningsgrund

laskun perustus.

Berätta

; b. å sin ed, kertoa walansa nojasta.

Berättelse

kertomus; vittnesb., todistajan puhe l. kertomus; b. i vädjadt mål, kertomus wetoasiasta.

Berättiga

oikeuttaa.

Berättigad

oikeutettu.

Berättigande

oikeuttaminen; oikeus.

Besanna

todistaa oikeaksi.

Besatt

; tjensten är b., wirka on kiinni l. täytetty.

Besigtiga

katsastaa.

Besigtning

katsastus, katselmus; ekonomisk b., taloudellinen katsastus.

Besigtningsattest

katsastustodistus.

Besigtningsinstrument

katselmuskirja.

Besigtningsläkare

katsastuslääkäri.

Besigtningsman

katsastusmies, katsastaja.

Besigtningsrulla

katsastuslista.

Besinna sig

miettiä.

Besitta

hallita, nautita, pitää.

Besittning

(besittande) hallitus, hallinto, nautinto; vinna oklandrad b. af fastighet, päästä moittimattomaan kiinteän omaisuuden hallintoon; sätta sig i b. af ngt, ottaa jkin hallitukseensa.

Besittningsrätt

hallitus= l. hallinto= l. nautinto=oikeus.

Besittningstagande

hallintoon ottaminen.

Beskaffenhet

laatu; af sådan b., sen laatuinen.

Beskatta

werottaa.

Beskattning

werotus, werottaminen.

Beskattningsföremål

werotusesine.

Beskattningsrätt

werotusoikeus.

Beskrifning

kertomus, kertoelma, selitys; karte-b., kartan selitys.

Beskrifva

kertoa, selittää.

Beskrifven

; b. lag, säädetty laki.

Beskylla

syyttää.

Beskyllning

syytös.

Beslag

takawarikko; göra b., panna l. ottaa takawarikkoon; taga i l. under b., ottaa takawarikkoon; b. underkastad, takawarikon alainen; under b-s anspråk fråntagen vara, takawarikkoa warten poisotettu tawara.

Beslagare

takawarikkoon=panija l. =ottaja.

Beslagareandel

takawarikkoon=ottajan osa.

Beslagsgods

takawarikko=tawara, takawarikkoon otettu tawara.

Beslut

päätös, wälipäätös, määräys; fatta b., tehdä päätös, päättää, määrätä; stanna i b., tulla päätökseen; gälle den mening såsom b., käyköön se mielipide päätökseksi; uppskofs b., lykkäyspäätös, wälipäätös.

Besluta

päättää, määrätä.

Beslutanderätt

päätös= l. päättämisoikeus, päätäntöwalta.

Beslutför

päätöksenwoipa.

Bestraffa

rangaista.

Bestraffning

rankaiseminen, rangaistus.

Bestraffningsrätt

rankaisuoikeus l. =walta.

Bestrida

kieltää, kiistää wastaan, wäittää wääräksi, tehdä tyhjäksi; - (om tjenst) hoitaa, toimittaa; - (om kostnad) suorittaa.

Bestridande

kieltäminen, kielto; han kan icke emot sitt b. åt saken fällas, häntä ei woi wastoin kieltoansa syypääksi tuomita.

Bestyrelse

toimikunta.

Bestyrka

wahwistaa, wakuuttaa, todistaa; med vittnen bestyrkt, todistajain wahwistama; till riktigheten bestyrkt, oikeaksi todistettu.

Bestånd

(skogs) kaswos; - (om hemman) kannattawaisuus; - (varaktighet) pysywäisyys; ega b., a, pysyä.

Beställning

toimi; palwelus.

Bestämmelse, bestämning

määrääminen, määräys.

Besuten

(om person) tilallinen; (om lägenhet) itseperäinen, asukasta kannattawa.

Besutenhet

kannattawaisuus, itseperäisyys.

Besvika

pettää, kawaltaa.

Besvågrad

lankoudessa olewa.

Besvär

rasitus, haitta; b. och last, haitta ja rasitus; allmänna b., yleiset rasitukset; - (klagan i högre rätt), walitus; walituskirja; anföra b., walittaa, tehdä walitus; inkomma med b., antaa l. tuoda esiin walitus; utslag på de b. N.N. anfört, päätös siihen walitukseen, jonka N.N. on tehnyt; b. hafva ej anförts emot utslaget, päätöksestä ei ole walitettu.

Besvära

rasittaa; b-d med misstänkliga omständigheter, epäilyttäwien seikkojen l. epäilyksen alainen; b-d med halft bevis, puolittain näytetty syypääksi; - b. sig, walittaa.

Besvärande

walittaja.

Besvärsanvisning, -undervisning

walitusosotus.

Besvärshandlingar

walituskirjat.

Besvärsmål

walitusasia.

Besvärsskrift

walituskirja.

Besvärstid

walitusaika.

Besvärsutskott

walitus=waliokunta.

Besvärsväg

; i b., walituksen kautta, walituksella; mål som i revisions-, besvärs- l. hemställningsväg till senaten inkomma, asiat, jotka noston, walituksen tahi alistuksen kautta senaattiin tulewat.

Besätta

; b. en tjenst, määrätä l. asettaa wirkaan, täyttää wirka.

Besättning

laiwawäki.

Betalning

maksu, makso; förfalla till b., käydä l. joutua maksettawaksi; vid bristande b., jos maksoa ei suoriteta.

Betalningsskyldig

maksuwelwollinen.

Betalningstermin

maksupäiwä, maksun määräaika.

Betalningstid

maksuaika.

Betalningstillgång

maksuwarat; vid bristande b., maksuwarain puuttuessa l. puutteesta.

Betesskada

syönnös= l. syöttöwahinko.

Beting

urakka, tinka; - ehto.

Betinga

tingata, ehdottaa, wälittää; mot b-d säkerhet, tingattua l. wälitettyä wakuutta wastaan.

Betjening

palwelusmiehet.

Betjent

palwelija, käskyläinen, palwelusmies; rättens b., oikeuden käskyläinen; konungens b-e, kuninkaan käskyläiset; hofrätts b-e, howioikeuden palwelusmiehet; tjenstemän och b-e, wirka= ja palwelusmiehet.

Beträdd

; b. med brott, rikoksesta tawattu l. tuomittu.

Betyg

todistus.

Betäcka

(brist, balans) täyttää, suorittaa.

Betänkande

mietintö.

Betänketid

miettimisaika.

Bevaka

walwoa; b. sin rätt, walwoa oikeuttansa; b. fordran i konkurs, walwoa saatawansa konkurssista; - wartioida.

Bevakning

walwonta; - wartioiminen; wartijat; under b., wartioittuna.

Bevakningshandlingar

walwontakirjat.

Bevakningsområde

wartiopiiri l. = alue.

Bevar

säily; inlemna till laga b., antaa oikeuden säilyyn l. talteen.

Bevara

; b. sin talan, säilyttää puhewaltansa.

Bevekande skäl

waikuttawat syyt.

Bevekelsegrund

waikutin.

Bevillning

suostuntawero; extra b., ylimääräinen s.; direkt b., suoranainen s.; indirekt b., wälillinen s.; inkomst b., tulo=s.; närings b., elinkeino=s.; sjöfarts b., merenkulku=s.; fastighets b., kiinteistö=s.; b. underkastad, suostuntaweron alainen.

Bevillningsafgift

suostuntamakso.

Bevillningsdistrikt

suostuntapiiri.

Bevillningskomité

suostuntawero=komitea.

Bevillningslängd

suostuntaluettelo.

Bevillningsmedel

suostuntawarat.

Bevillningsmedelsfond

suostuntawero=rahasto.

Bevillningsperiod

suostuntakausi.

Bevillningsskyldig

suostuntawerollinen.

Bevillningsstadga

suostuntawero=sääntö.

Bevillningstaxering

suostuntawero=taksoitus.

Bevillningstitel

suostuntawero=luokka.

Bevillningsutskott

suostunta=waliokunta.

Bevis

todistus, todiste, näyte; sundhetsb., terweyden todistus; halft b., puolet näytteet; fullt b., täydet näytteet.

Bevisa

näyttää todeksi l. toteen, saattaa toteen.

Bevislig

toteen saatawa; lemna ngn b. del, antaa toteen saatawasti jkun tiedoksi.

Bevisligen

toteensaatawasti, todistettawasti.

Bevisning

toteen= l. todeksi=näyttäminen, näytös, näytökset, todisteet, näytteet; framställa b., esittää l. esiintuoda todisteita.

Bevisningsmedel

todistin, todistuskeino.

Bevisningsskyldighet

toteennäyttö=welwollisuus, todistamisen welwollisuus; b-en åligger käranden, todistamisen welwollisuus on kantajan asiana l. puolella; b-en öfvergår på svaranden, toteennäyttö=welwollisuus siirtyy wastaajalle.

Bevittna

todistaa, olla todistajana.

Bevärad

aseellinen.

Beväring

aseitus, asepuku.

Beväringspersedel

aseituskappale, warukset.

Biaftal

siwupuhe, syrjäsopimus.

Bibliotek

kirjasto.

Bibliotekarie

kirjastonhoitaja; vice b., kirjaston=warahoitaja.

Biblioteksamanuens

kirjastonamanuenssi.

Bidrag

apulisä, apumakso.

Bidraga

antaa apulisää; - (till beslut) waikuttaa (päätökseen).

Bifall

suostumus, myönnytys.

Bifoga

liittää (jhkn) panna oheen.

Bikt

rippi; under b-ens insegel, ripin turwissa.

Bilaga

liite, liitekirja.

Bilance

tilinasema.

Bilbref

piilukirja.

Billig

kohtuullinen.

Bil- och bolfärdig

walmis wesille laskettawaksi.

Biltog

maanpakolainen.

Bilägga

jfr Bifoga; - (en tvist) sopia, sowittaa.

Binda

; b. till gerningen l. brottet, näyttää l. sitoa syypääksi rikokseen; b. till tjufsak, sitoa warkauteen; b-nde aftal, sitowa wälipuhe; b-nde kraft, sitowa woima; b-nde omständigheter, skäl och liknelser, sitowaiset l. kietowaiset asianhaarat, syyt ja aiheet.

Binäring

siwu=elinkeino.

Biomständighet

syrjäseikka.

Bisak

syrjäasia.

Bisittare

jäsen, jäsenys, oikeuden jäsen.

Biskop

piispa.

Biskopsstift

hiippakunta.

Biskopsvisitation

piispankäräjät l. =tutkinto.

Bisätta

wälihaudata, panna wälihautaan.

Biträda

olla apuna; b. vid protokollet, toimia protokollan teosta.

Biträdande

apulais=,?

Biträde

apu; apulainen, apumies.

Bjuda

käskeä; - b. ed, tarjota walaa.

Blankett

blanketti, painokaawa.

Blankofullmakt

se Fullmakt.

Blecka

koloa.

Blindanstalt

sokeainopisto.

Block

(skogs) metsälohko; - (sågb.), sahapölkky, sahatukki.

Blodsband

heimolaisuus, sukulaisuus.

Blodsfrände, -fränka, -förvandt

sukulainen, heimolainen; oäkta b., äpäräsukulainen.

Blodsfrändskap, -förvandtskap

heimolaisuus, sukulaisuus.

Blodskam

sukurutsaus.

Blodsår

werihaawa.

Blodvite

weinaarma.

Blokad

sulkeista pitäminen l. oleminen.

Blokera

pitää sulkeista.

Blånad

mustelma; slå b. eller blodvite, lyödä mustelmiin tahi werinaarmoihin.

Bläda

harwistaa.

Blästerverk

mellotuslaitos.

Bo

asunto; b. och hemvist, asunto ja kotipaikka; - pesä; makarnes b., awiopesä, awiopuolienpesä; konkursb., konkurssipesä, oskilt b., jakamaton pesä; samfäldt b., yhteinen pesä.?

Bodmeri, bodmerilån

merilaina, bodmerilaina.

Bodmeribref

merilaina=kirja.

Bodmerivilkor

merilaina=ehdot.

Bodrägt

pesänkawaltaminen l. =kawallus.

Bofast

wakaa=asunnollinen, wakinaisesti asuwa; - tilallinen.

Boflyttning

majanmuutto.

Bofällig

rappeutunut, rappioinen.

Bofällighet

rappio, rappiotila.

Boj

poiju.

Bok

; med tu finger å b., kaksi sormea raamatulla; föra b., pitää kirjaa.

Bokföra

panna kirjaan l. kirjoihin.

Bokförare

kirjanpitäjä.

Bokföring

kirjanpito.

Bokhandel

kirjakauppa.

Bokhållare

kirjanpitäjä, kirjuri.

Bokslut

tilinpäätös, umpeenlasku.

Boktryckeri

kirjapaino.

Bol

talo; jfr sammansättningar med Bol.

Bolag

yhtiö; anonymt l. aktie b., nimetön l. osakeyhtiö; tyst l. kommanditb., äännötön l. kommandiittiyhtiö; öppet b., awoin yhtiö; - (sambo) yhdyspesä, pesäyhteys; lefva i b., elää pesänyhteydestä l. yhdessä pesässä.

Bolagsbrytning

yhtiön l. yhdyspesän purkaminen.

Bolagsfirma

yhtiöfirma, yhtiö=toiminimi.

Bolagskontrakt

yhtiökontrahti.

Bolagsman, -intressent

yhtiönosakas, yhtiöläinen, yhtiömies; - yhdysmies.

Bolagsordning

yhtiöjärjestys.

Bolagsregler

yhtiösäännöt.

Bolagsrätt

yhtiöoikeus; yhdysoikeus.

Bolagsstyrelse

yhtiönhallitus.

Bolagsstämma

yhtiökokous; - (bolagstid) yhtiökausi.

Bolagsstämmobeslut

yhtiökokouksen päätös.

Bolagsvilkor

yhtiöehdot.

Bolby

emäkylä.

Bolegor

kotitilukset.

Bolräkning

weronkanto, weronluku.

Bolstad

kartano, kartanopaikka.

Bolstada skäl l. rå l. skilnad

rajamerkit, rajapyykit.

Bolstads-, bolskifte

kotipalsta.

Bolåker

kotipelto.

Bomärke

puumerkki, kotomerkki.

Bonde

talollinen, talokas.

Bondestånd

talonpoikaissääty, talollissääty.

Boningshus

asuinhuone l. =huoneus.

Bordlägga

panna l. jättää pöydälle.

Bordläggning

pöydälle=pano.

Borga

uskoa l. myydä welaksi; - taata, mennä takaukseen.

Borgare

porwari.

Borgarebref

porwarikirja.

Borgarerätt

porwarioikeus.

Borgarestånd

porwarissääty.

Borgen

takaus, takuu; laga b., laillinen takaus; personel b., itsekohtainen takaus, proprie b., ominainen l. omawelkainen takaus, takaus niin kuin omasta welasta; solidarisk b., kaikkiyhteinen takaus, takaus kukin omasta ja toistensa puolesta; interims b., wälitakaus; b. för kostnad och skada, takaus kuluista l. kustannuksista ja wahingosta; b. för böter, takaus sakosta; uppbördsb., ylöskanto=takaus; gå i b., taata, mennä takaukseen; ställa b., panna takaus; ställa personel l. reel b., panna mies tai omaisuutta edestänsä takuuksi; en för begge (alla) och begge (alla) för en i b., kumpikin (kukin) omasta ja toisensa (toistensa) puolesta, l. yhteisesti ja toinen toisensa puolesta takaukseen.

Borgenär

welkoja.

Borgenärsed

welkojanwala.

Borgenärssammanträde

welkojain kokous.

Borgerlig

porwarillinen, porwarin=; - kansalais=, yhteiskunnallinen; b. lag, kansalaislaki; b-a samhället, kansalais=yhteiskunta; b-a rättigheter, kansalaisoikeudet.

Borgerskap

porwaristo.

Borgesförbindelse

takaussitoumus.

Borgesman

takaus= l. takuumies, takaaja.

Borgesskrift

takauskirja.

Borgmästare

pormestari; justitie b., oikeusp.; politie b., kunnallisp.

Bortskifta

(byta) waihettaa, waihtaa.

Boskapspenningar

karjawero.

Boskifte

pesänjako.

Boskilnad

pesäero.

Boskilnadsmål

pesäero=asia.

Boställe

wirkatalo, puustelli; militie- och civilstatens b-n, sotilas= ja siwiiliwiraston wirkatalot.

Boställsarrendator

wirkatalon=wuokraaja.

Boställsinnehafvare

wirkatalon= l. puustellinhaltija.

Boställsinspektor

wirkataloin=tarkastelija.

Boställssyn

wirkatalon= l. puustellinkatselmus.

Bot

sakko; ensaksböter, yksinomaissakko; treskiftesböter, kolmijakosakko; vitesböter, uhkasakko; vid bot, sakon uhalla l. haastolla; umgälla med böter, sowittaa sakolla; vare bot underkastad l. till böter förfallen, olkoon sakon alainen, kärsiköön sakkoa; derest han saknar tillgång att böterna gälda, jos ei hänellä ole waroja sakkoansa maksaa; - rangaistus; vare bot hälften mindre, olkoon rangaistus puolta wähempi; i ena bot, kerrassaan, yhdellä tawalla.

Bottenfynd

wedenpohjasta löydetty tawara.

Bottenlucka

pohjaportti.

Bouppteckning

pesänkirjoitus, kalunkirjoitus, perunkirjoitus.

Bouppteckningsafgift, -procent

pesänkirjoitus=makso l. =prosentti.

Bouppteckningsinstrument

pesänkirjoitus=kirja, kalunkirjoitus=kirja, perunkirjoitus=kirja.

Brandförsäkra

palowakuuttaa.

Brandförsäkring

palowakuutus.

Brandförsäkringsbolag

palowakuutus=yhtiö.

Brandförsäkringsinrättning

palowakuutus=laitos.

Brandkassa

palorahasto l. =kassa.

Brandkår

palokunta, palonsammutuskunta.

Brandmästare

palomestari.

Brandordning

palosääntö l. =järjestys.

Brandskada

palowahinko.

Brandskadeersättning

palowahingonkorwaus.

Brandstod

paloapu.

Brandstodsbolag

paloapu=yhtiö; b-et för landet, maalaisten p.; städernas allmänna b., kaupunkien yleinen p.

Brandstodsförening

paloapu=yhdistys.

Brandstodsmedel

paloapu=rahat.

Brandsyn

palokatselmus.

Brandvakt

palowartija.

Bref

kirje.

Brigad

prikaatti; b. chef, prikaatinpäällikkö.

Brist i kassa

kassan wajaus.

Brista

; b. åt hemul, se Hemul; han brister åt eden, hän ei woi tehdä walaa; vid äfventyr att anses hafva åt eden brustit,sillä uhalla että hänen katsotaan ei woineen walaa tehdä; b. i betalning, jättää maksamatta; b. i redovisning, olla tiliin kykenemätön.

Brofogde

siltawouti.

Bro- och vägbyggnad

siltain ja teiden rakentaminen.

Bropenningar

siltaraha.

Brott

rikos; groft b., törkeä r.; ringare b., wähempi r.; vanfräjdande b., mainetta pahentawa r.; nesligt b., häpeällinen r.; b. som å lif går, hengelle käypä r.; begå b., tehdä r.; gynnande af b., rikoksen suosimus; han är försvunnen om detta b., hän on tähän rikokseen syypääksi sidottu l. näytetty; eftersom b-et är till, rikoksen mukaan.

Brottmål

rikosasia; gröfre b., suurempi r.

Brottmålslag

rikoslaki.

Brottmålslagfarenhet

rikoslainoppi.

Brottmålslängd, -förteckning

rikosasiain luettelo.

Brottmålsprocess

oikeudenkäynti=järjestys rikosasioista.

Brottmålsransakning, -undersökning

rikosasiain tutkimus.

Brottmålsstatistik

rikostilasto.

Brottslig

rikollinen, rikoksellinen, syyllinen.

Brottslighet

rikollisuus, rikoksellisuus, syyllisyys.

Brottsling

pahan= l. rikoksentekijä.

Bruk

(nyttjande), täyttäminen; - (verkstad) ruukki, tehdas, pajasto.

Bruksanläggning, -inrättning

tehdas= l. ruukkilaitos.

Bruksförsamling

ruukin= l. tehtaanseurakunta.

Brukshemman

ruukintalo.

Bruksrörelse, -drift, -handtering

ruukkiliike.

Brutto

koko (t.ex. koko paino, tulo, woitto, o.s.v.), brutto.

Bryggeri

juomatehdas.

Bryta

rikkoa; b. lag, rikkoa laki; - murtaa; b. sig in, murtautua jhkin; - (bolag, dom) purkaa.

Bråddöd

äkkikuolema.

Brådskilnad

pikaistus, äkkipikaisuus.

Bränneri

polttimo, wiinatehdas.

Brännerikontrollör

polttimontarkastaja.

Bränningstermin

polttokausi.

Brännvinsbränningsredskap

wiinanpolttokalu l. kalut.

Brännvinsförfattning

palowiina=asetus.

Brännvinsförsäljningsrätt

palowiinanmyynti=oikeus.

Brännvinsmål

wiina=asia.

Brännvinsskatt

wiinawero.

Brännvinstillverkning

palowiinanwalmistus, wiinanpoltto.

Brännvinsutminutering

wiinan wähittäin myyminen.

Brännvinsutskänkning

palowiinananniskelu.

Bröstarf

rintaperintö.

Bröstarfvinge

rintaperillinen.

Bröstmark

kotitilukset, rintamaa.

Budget

budgetti, tulo= ja menoarwio.

Budkafle

arpakapula.

Burskap

porwarioikeus; vinna b., saada porwarioikeus, päästä porwariksi.

Byalag

kyläkunta.

Byaman

kylämies.

Byamark

kylän yhteinen maa.

Byamål

kylänalue.

Byarå, -skilnad

kylän raja.

Byaskog

kylän yhteinen metsä.

Byastämma

kylänkokous.

Bygdelag

asuttu seutu.

Bygga

; b. hjonelag, mennä awioliittoon; b. och bo, olla ja asua.

Byggder by

asuttu kylä.

Byggnadshjelp

rakennusapu=wero.

Byggnadsordning

rakennussääntö l. =järjestys.

Byggnadsskyldighet

rakennuswelwollisuus.

Byggnadstimmer

rakennushirsi.

Byggnadsvirke

rakennuspuut.

Byggningabalk

rakennuskaari (Rak. K.)

Byordning

kyläsääntö l. =järjestys.

Byrå

toimisto; - wirkahuone.

Byråafdelning

toimisto=osasto.

Byråchef

toimistonpäällikkö.

Byråingeniör

toimisto=insinööri.

Byskilnad

kylänraja.

Bysätta

panna welkawankeuteen; bysatt, welkawankeudessa olewa.

Bysättning

welkawankeus.

Bysättningsfånge

welkawanki.

Bysättningsfängelse, -häkte

welkawankila; welkawankeus.

Bysättningstvång

welkawankeuden pakko.

Byta

waihtaa.

Byte

waihto.

Bytesaftal

waihtosopimus.

Bytesbref

waihtokirja.

Byteshandel

waihtokauppa.

Byteskontrakt

waihto=wälikirja l. =kontrahti.

Bytesmedel

waihdon wälikappale.

Båge

(kam.) jousi.

Båk

majakka, walotorni.

Båkafgift

majakkamakso.

Båkinrättning

majakkalaitos.

Bålbränna

polttaa lawalla.

Båtled

wenewäylä.

Båtlega

weneraha.

Båt- och segelled

wene= ja purjehduswäylä.

Båtsman

laiwamies; merisotilas.

Båtsmanshemman

merisotilas=talo.

Båtsmanshåll

merisotilaan=pito; merisotilas=ruotu.

Båtsmansrota

merisotilas=ruotu.

Bärande träd

hedelmäpuu.

Bödel

mestaaja.

Böndagsplakat

rukouspäiwä=plakaatti.

Bönehusgäll

rukoushuone=seurakunta.

Böneskrift

anomuskirja, armonanomus=kirja.

Bönestund

hartaushetki.

Bönhas

patus.

Bönhasa

patustella.

Börd

suku; sukulunastus; vinna i b., woittaa sukuun; vara utom b., olla lunastuspolwesta syrjässä; lösa i b., lunastaa sukuun; döma i b., tuomita sukuun lunastettawaksi; b. och lösen af fastighet, sukulunastus ja kiinteän omaisuuden lunastaminen; dela män om b., jos sukulunastus=oikeudesta riitautaan; utan förbehåll af sin b., sukulunastus=oikeuttansa ehdottamatta; vid förlust af den vunna b-en, saadun sukulunastus=oikeuden menettämisen uhalla.

Börda

lunastaa sukuun, sukulunastaa.

Bördeman

sukulunastaja.

Bördepenningar, -skilling

sukulunastusrahat.

Bördfri

sukulunastuksesta wapaa; b. jord, maa, joka ei ole sukulunastuksen alainen.

Bördköpt jord

sukuun ostettu maa.

Bördlöst jord

sukuun lunastettu maa.

Bördsanspråk

sukulunastus=waatimus.

Bördsklander

sukulunastus=kanne.

Bördsled

sukulunastus=polwi.

Bördsrätt

sukulunastus=oikeus.

Bördstalan

sukulunastus=kanne; sukulunastus=walta.

Bördstvist

sukulunastus=riita.

Börs

pörssi.

Börsauktion

pörssi=huutokauppa.

Börsmäklare

pörssikaupan=wälittäjä.

Börsnotering

pörssin kurssimääräys.

Böta

wetää sakkoa; b. efter sakens beskaffenhet, wetää sakkoa asian laadun mukaan; hvar eger sin sak ensam b., kärsiköön kukin teostansa.

Böter

se Bot.

Bötesbelopp

sakkomäärä.

Bötesbestämning

sakkomääräys.

Bötfälla

sakottaa.[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]