Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]

D

Dagbok

päiwäkirja.

Daglönare

päiwäläinen, päiwämies.

Dagorder, dagbefäl

päiwäkäsky.

Dagportion

päiwäannos.

Dagspenning

päiwäpalkka.

Dagsverk

päiwätyö.

Dagsverkslista

päiwätyö=lista l. =luettelo.

Dagsverkspenningar

päiwätyö=wero.

Dagsverkspris

päiwätyön=hinta.

Dagteckna

päiwätä.

Dagtraktamente

päiwäraha.

Daler

talari.

Dam

sulku, pato.

Dambyggnad

sulku= l. patorakennus.

Damlucka

sulkulauta.

Danaarf

kruunun perintö.

Datera

päiwätä, kirjoittaa antopäiwä; d-d, annettu, päiwätty.

Datum

antopäiwä, päiwänmäärä.

Debet

wastattawa, debet; d. och credit, wastattawa ja wastaawa; införa i d., wastattawaksi kirjoittaa; d. sida, wastattawan puoli.

Debetsedel

werolippu.

Debitera

panna maksettawaksi l. wastattawiin, tulouttaa, debiteerata.

Debitering

maksettawaksi l. wastattawiin pano l. paneminen, tuloutus.

Debiterings- och uppbördslängd

maksunpano= ja ylöskanto=kirja.

Debitor

welallinen.

Decharge

wastuunwapaus, tilinpäätös.

Decision

päätöslauselma.

Deducera

(protokoll) laatia, walmistaa; ur memorialet d. ett protokoll, pohjakirjasta walmistaa protokolla l. pöytäkirja.

Deduktion

walmistaminen; (ändringsansökning i revisionsmål) perustelma.

Definitiv

lopullinen.

Degradation

alentaminen, alennus.

Degradera

alentaa.

Dejour

päiwystäjä.

Dejourera

päiwystellä.

Dejourofficer

päiwysupseeri.

Dekanus

dekaani, tiedekunnan esimies.

Deklaration

(emellan två stater) selityskirja; (tulld.) tulliluettelo.

Del

; få d., saada tiedoksi; tre månader efter erhållen d. af utslaget, kolme kuukautta siitä kun päätös on tiedoksi saatu; gifva ngn d. af ngt, antaa jtakin jkun l. jkle tiedoksi; till alla d-ar, kaikin puolin; för egen d. och på öfriges vägnar, omasta ja muiden puolesta.

Dela

jakaa, jaottaa; - (tvista) riidellä.

Delaktig

osallinen.

Delaktighet

osallisuus.

Delegare

osakas, osamies.

Delegation

waltuuskunta.

Delegerad

waltuuskunnan jäsen.

Delfå

se Del.

Delfående

tiedoksi=saanti l. =saaminen.

Delgifva

antaa tiedoksi.

Delinqvent

rangaistawa.

Delning

jako, jaotus; till jemn d., tasan jaettawaksi, tasajakoon.

Delningsgrund

jakoperustus.

Delningsinstrument, -bok

jakokirja.

Delningslag

(skifteslag) jakokunta.

Delo

; vara i d., olla riidassa; komma l. råka i d., riitautua, joutua riitaan.

Dementera

ilmoittaa wääräksi, oikaista.

Departement

osasto; ekonomie d., (senatens) talousosasto; justitied., oikeusosasto.

Deponera

tallettaa.

Deportation

; d. till Sibirien, Siperiaan wienti.

Deposition

talletus, talleraha l. =tawara.

Depositionsbevis, -sedel

talletustodistus l. =kuitti.

Depositionsräkning

talletustili.

Depositionsränta

talletuskorko.

Depositum

talletawara, talteema.

Depot

warasto, warikko.

Depottrupper

warajoukot, warawäki.

Depotförman

warikon=esimies.

Deputation

lähetystö.

Deputatspanmål

pappein werojywät.

Deputerad

edustaja, edusmies, waliomies.

Desertera

karata (sotapalweluksesta).

Designation

(i Hofrätt) alistusasiain luettelo.

Destinationsort

määrä= l. menopaikka.

Detektiv polis

etsiwä poliisi.

Detentionsrätt

pidätyswalta.

Diariibevis

diaaritodistus.

Diarium

diaari, asialuettelo; brefd., kirjediaari; sessionsd., istunto=päiwäkirja; civilsupplik d., siwiilihakemusdiaari; kriminalsupplik d., rikosasiadiaari.

Dimension

mittawuus, koko.

Diplom

diploomi, arwokirja.

Direkt

suoranainen.

Direktion

johtokunta.

Direktor

tirehtori, johtaja.

Direktör

tirehtööri.

Disciplin

kurinpito, kuri; brott emot d., rikos kuria wastaan.

Disciplinskommission

järjestystoimikunta.

Disciplinär

kurinpidollinen, kuria koskewa; d. bestraffning, kurinpidollinen rangaistus; d. förseelse, kuria koskewa hairaus; d, myndighet, kurinpito=walta.

Diskont

diskontto.

Diskontera

diskontata.

Diskontering

diskonttaus.

Diskontkomité

diskonttokomitea.

Diskontlån

diskonttolaina.

Diskontör

diskonttaaja.

Diskretion

satunnainen palkinto.

Diskussion

keskustelu.

Dislokation

sijoitus.

Dispache

dispaassi, meriwahingonlasku.

Dispachör

dispasööri.

Dispens

dispanssi, eriwapautus.

Disponent

isännöitsijä, disponentti.

Disponera

isännöidä; - käyttää, määrätä, hallita; d. öfverloppsjord, käyttää l. hallita liikamaata; d. angående öfverloppsjord, määrätä liikamaan käyttämisestä.

Disponibel

käyttöwarainen, liikenewä.

Dispositionsmedel

käyttörahat, käytettäwinä olewat rahat.

Dispositionsrätt

hallinto=oikeus, käyttöwalta.

Dissenterförsamling

eriuskolais=seurakunta.

Dissenterlag

eriuskolais=laki.

Dissenters

eriuskolaiset.

Distrikt

piiri, piirikunta, alue.

Distriktschef

piiripäällikkö.

Distriktsingeniör

piiri=insinööri.

Diverse

sekalainen.

Dividend

jako=osa, osuus.

Dividendutdelning

osuudenjakelu.

Division

(afdelning) jaosto; - (mil.) diwisiona.

Divisionschef

diwisionanpäällikkö.

Djeknepenningar

teinirahat.

Djurfång

otuksen pyynti.

Djurläkare

eläinlääkäri.

Docent

dosentti.

Doktor

tohtori.

Doktrin

tieteisoppi.

Dokument

asiakirja.

Dom

tuomio; fälla d., tuomita; afkunna d., julistaa t.; vinna d. å ngn, saada t. jkta wastaan; mörk d., epäselwä t.

Domare

tuomari.

Domarebefattning

tuomarin toimi; taga d., ryhtyä tuomarin toimeen, olla tuomarina.

Domarebiträde

tuomarin apumies.

Domareed

tuomarinwala.

Domareembete

tuomarinwirka.

Domaremakt

tuomarinwalta.

Domareregel

tuomarinohje.

Dombok

tuomiokirja.

Dombref

kirjallinen tuomio.

Dombrott

tuomion rikkominen.

Domfästa

tuomiolla wahwistaa, tuomioittaa; domfäst, tuomiolla wahwistettu, tuomioitettu.

Domför

tuomionwoipa.

Domhafvande

tuomari, tuomarinwirkaa hallitsewa.

Domicilierad

se Vexel.

Domkapitel

tuomiokapituli.

Domkrets, -värja

tuomiopiiri l. =alue.

Domkyrkoförsamling

tuomiokirkonseurakunta.

Domkyrkosyssloman

tuomiokirkon=taloudenhoitaja.

Domlängd

päätösluettelo.

Domlösen

tuomionlunastus.

Domprost

tuomioprowasti.

Domqval

tuomionmoite.

Domsaga

tuomiokunta.

Domsal

oikeushuone, lakitupa.

Domskäl

tuomionperuste.

Domslut

tuomio, päätös.

Domsrätt

tuomiowalta.

Domstol

tuomio=istuin, oikeus; målet är afgjordt i hofrätt såsom första d., asian on howioikeus ensimäisenä oikeutena päättänyt.

Domstolsförhandling

oikeustoiminta.

Domstolssammanträde

oikeuden istunto.

Domsäte

tuomarinistuin.

Domvilla

tuomiowirhe.

Donation

lahjoitus.

Donationsbonde

lahjoitustilallinen.

Donationsbref

lahjoituskirja.

Donationsfond

lahjoitusmaiden rahasto.

Donationsgods

lahjoitusmaa l. =tila.

Donationshemman

lahjoitustalo.

Donera

lahjoittaa.

Dop

kaste.

Dopattest, -betyg, -bevis, -sedel

kastetodistus l. =kirja.

Dotera

warustaa lahjoilla.

Draga

; ngn för rätta, wetää jkuta oikeuteen; d. lönnligen undan, kawaltaa pois; d. under l. till sig, wetää puoleensa, anastaa; d. ut med en sak, wiiwyttää l. wenyttää asiaa.

Driftefä

kulkueläin.

Drifva

; d. rörelse, handel, harjoittaa liikettä, kauppaa; d. mål, ajaa asioita.

Dryckenskap

juoppous.

Dråp

tappo; d. utan uppsåt att döda, tappo ilman kuolettamisen aikomusta; d. af våda, tapaturma=tappo; d. af vållande, tappo waromattomuuden syystä.

Dråpare

tappaja.

Dråpmål

tappoasia.

Drägtighet

(fartygs) kantawuus; (grufvas) tuottawuus.

Drängedagsverk

miehen päiwätyö.

Dräpa

tappaa.

Drätsel

rahatoimi.

Drätselkammare

rahatoimi=kamari.

Drätselkamrerare

rahatoimi=kamreeri.

Drätselkassör

rahatoimi=kassööri.

Drätselreglemente

rahatoimi=ohjesääntö.

Drätselverk

rahatoimi=laitos.

Duell

kaksintaistelu, kahdenkamppaus.

Duellera

olla kasintaistelussa.

Dulgaböter

salasurma=sakko.

Dulgadråp

salasurma.

Duplett

kaksoiskappale, dupletti.

Dupletthandling

asiakirjan kaksoiskappale, duplettikirja.

Duplo

; in d., kaksinaisesti.

Dyrk

tiirikka.

Dårhus

hulluinhuone.

Dårhusinrättning

hulluinhuone=laitos.

Dårvård

hulluinhoito.

Dårvårdsanstalt

hulluinhoito=laitos.

Dårvårdsfond

hulluinhoito=rahasto.

Döda

; d. en inteckning, kuolettaa kiinnitys.

Dödsdom

kuolemantuomio.

Dödsfall

kuolemantapaus; för d-s skull, kuolewaisuuden tähden.

Dödsorsak

kuolemansyy.

Dödssak

hengen asia, kuoleman rikos.

Dödsstraff

kuolema= l. hengenrangaistus.

Dödsvållande

waromattomuudensyinen kuoletus.

Döfstumsskola

kuuromykkäin koulu.

Dölja

salata, kätkeä.

Döma

tuomita.

Dörr

; inom lykta l. slutna d-ar, lukituin owin, suljettujen owien takana; för öppna d-ar, awoimin owin.[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]