Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]

E

Ecklesiastik, -isk

kirkollinen, kirkollis=; e-t embete, kirkolliswirka.

Ecklesiastikexpedition

kirkollisasiain toimituskunta.

Ecklesiastiklägenhet

papillistila.

Ecklesiastikstat

kirkolliswirasto.

Ecklesiastikår

papilliswuosi.

Ed

wala; svuren l. liflig ed, wannottu l. suullinen wala; sjelf sins ed, oma wala; aflägga l. göra l. gå e., tehdä l. wannoa wala; uppgifva någon eden, uskoa walatta, olla walaa waatimatta; på uppgifven e. berätta, kertoa wannomatta uskottuna; å e. berätta, walallansa l. walan nojasta kertoa; förestafva e., sanottaa walaa; aflägga e. vid ngt, wannoa jnkin kautta; taga e. af ngn, wannottaa jkta; ombetro e., uskoa wala jkle.

Edelig

walallinen; under e. förpliktelse , walan welwoituksella l. ehdolla; e. försäkran, walallinen wakuuttaminen.

Edelig

walallisesti, walalla.

Edgång

walanteko, wannominen; har man sin vederpart på e. kommit, jos riitaweli on saatettu walalle; fullgöra e., täyttää walanteko.

Edgångsbevis

walanteko=todistus.

Edsbrott

walanrikkomus; begå e., rikkoa walansa.

Edsbrytare

walanrikkoja.

Edsformulär

walankaawa.

Edsförpligtelse, edspligt

walanwelwoitus l. =ehto.

Edsvuren

walantehnyt.

Edsöre

rauhawala.

Efterapa

(om sedel) mukailla.

Efterbilda

muata, jäljitellä.

Eftergift

helpotus.

Eftergöra

mukailla.

Efterkraft

jälkiwaatimus.

Efterlefnad, -följd

noudattaminen; till e., noudatettawaksi, seurattawaksi; lända till e., olla noudatettawa.

Efterlefva

noudattaa.

Efterlysa

kuuluttaa perään l. etsittäwäksi.

Efterlysning

perään= l. etsimiskuulutus.

Efterlåtenhet

welttous, lewäperäisyys.

Efterrättelse

noudattaminen, noudatus; ställa sig till noggrann e., tarkoin noudattaa; hvilket vederbörande till (underdånig) efterrättelse länder, jota asianomaiset (alamaisuudesta) noudattakoot, jota asianomaiset tulee (alamaisuudesta) noudattaa.

Efterspaning

tiedusteleminen, etsiskeleminen; anställa e., tiedustella etsiskellä.

Eftertryck

jälkipainaminen; jälkipainos.

Ega

v., olla (jklla), olla (jnkn) olla (jkn) oma, omata omistaa; ega och besitta, omata ja hallita; hafva rättighet, olla walta l. wallassa, olla oikeus, woida, saada; han eger att deraf sig begagna, hän saapi sitä käyttää; den missnöjde eger besvära sig, tyytymätön saapi l. tyytymättömän on walta walittaa; - (vara pligtig) (jnkn) tulee, on; de ega sådant anmäla, heidän tulee se ilmoittaa; kronofogden eger uppbära, kruununwoudin tulee ylöskantaa l. on ylöskannettawa; - ega rum; lösen eger ej rum, lunastusta ei makseta l. ei saa ottaa; besvär ega ej rum, ei saa walittaa.

Ega

s. tilus; egor och förmoner, tilukset ja edut.

Eganderätt

omistusoikeus.

Egare

omistaja, omaaja.

Egendom

omaisuus, tawara.

Egenhandsrätt

omankäden=oikeus; använda e., tehdä l. käyttää omankäden=oikeutta.

Egenhändig

omakätinen; bestyrka e-a underskriften, wahwistaa l. todistaa omakätinen allekirjoitus.

Egenhändigt

omalla kädellä, omakätisesti.

Egenskap

; i e. af förmyndare, holhojana, holhojana ollen.

Egenvillig

omawaltainen.

Ego

; gifva ngn till e., antaa jklle omaksi; komma i ngns e., tulla l. joutua jnkn omaksi; förbehålla sig enskild e., ehdottaa l. pidättää erityiseksi omakseen; till full e., aiwan l. ihan omaksi.

Egoaffattning

tilusten kartalle=pano.

Egobeskrifning

tilusselitys.

Egoblandning

tilusten sekaisin=olo; lägenheterna äro i e., tilain tilukset owat sekaisin.

Egobyte

tiluswaihto.

Egodelning

tilusjako, maanjako.

Egodelningsrätt

maanjako=oikeus; blandad e., yhdistetty maanjako=oikeus.

Egodelningsrättsledamot

maanjako=oikeuden jäsen.

Egodelningsrättsordförande

maanjako=oikeuden esimies.

Egofigur

tiluskuwio.

Egofred

tilusten rauhoitus.

Egoförmon

tilusetu.

Egokarta

tiluskartta.

Egoliqvid

tilussuoritus.

Egolott

(andel) tilusosa, osuus, maanosuus; (lägenhetens särskilda jordstycken), tiluspalsta, palsta.

Egomätning

tilusten l. maiden mittaus.

Egoområde

tiluspiiri.

Egorå

tilusraja.

Egoskifte

tilusjako; (lägenhetens särskilda jordstycken) tiluspalsta.

Egoskiljaktighet

(å marken) tiluserilaisuus; (å kartan) tiluskuwio.

Egoskilnad

tilusraja.

Egoslag

tiluslaji.

Egostyckning

tilusten lohkominen.

Egosyn

tiluskatselmus.

Egotvist

tilusriita.

Egoutbyte

tilusten waihto.

Egoutbytesreglering

tiluswaihdon järjestäminen, jaon järjestäminen tiluswaihdolla.

Egovidd

tilusala.

Egovärdering

tilusten arwaus.

Ekonomiedepartement

talousosasto.

Ekonomiedirektör

taloustirehtööri.

Ekonomiedivision

talousjaosto.

Ekonomiemäl, -ärende

talousasia.

Ekonomilag

talouslaki.

Ekonomiutskott

talous=waliokunta.

Ekonomisk

taloushoidollinen, taloudellinen, talous=; e. besigtning, talouskatselmus.

Ekonomisk rätt

talousoikeus.

Elektor

walitsijamies.

Elementarläroverk

alkeisopisto.

Elementarskola

alkeiskoulu.

Emballagestämpel

tawaran päällysleima.

Embete

wirka; gripa ngn i e-t, ryhlyä jnkn wirkaan; å e-ts vägnar, wiran puolesta; - (skrå) ammatti.?

Embetsbevis, -betyg

wirkatodistus, wirallinen todistus.

Embetsbref

wirkakirje.

Embetsed

wirkawala.

Embetsfel, -förseelse

wirkawirhe.

Embetsförrättning

wirantoimitus.

Embetsinsegel, -sigill

wirkasinetti.

Embetsman

wirkamies; embets- och tjenstemän, wirka= ja palwelusmiehet, ylhäisemmät ja alhaisemmat wirkamiehet.

Embetsmyndighet

wirkakunta, wirasto; - wirkamahti, wirkawalta.

Embetspligt

wirkawelwollisuus; på grund af dess e., wirkansa waatimuksesta.

Embetsresa

wirkamatka l. =matkustus.

Embetsrum

wirkahuone.

Embetsskrifvelse

wirkakirje.

Embetsverk

wirkakunta, wirasto.

Embetsåtgärd

wirkatoimi.

Embetsärende

wirka=asia.

Emeritus

täysinpalwellut.

Emission

ulosanto.

Emissionskurs

ulosanto=kurssi.

Emissionspris

ulosanto=hinta.

Emittera

ulosantaa l. =laskea.

Emottagningsbevis

saantitodistus.

Endossat m.fl.

se Indossat m. fl.

En för alla och alla för en

kukin omasta ja toistensa puolesta; en för begge och begge för en, yhteisesti ja toinen toisensa puolesta, kumpikin omasta ja toisensa puolesta.

Enhällig

yksimielinen.

Enka

leskiwaimo, leski; så länge hon e. sitter, niin kauan kuin hän leskenä elää, leskenä ollessaan.

Enkehjelp

leskenapu.

Enke- och pupillkassa

leski= ja orpokassa.

Enkestånd

leskenä=olo.

Enkling

leskimies, leski.

Enlig

mukainen, yhtäpitäwä, yhtäläinen.

Enlighet

yhtäpitäwäisyys, yhtäläisyys; i e. med något, jkin mukaan l. mukaisesti; e-en med originalet bestyrker, yhtäpitäwäksi alkuperäisen kirjan kanssa todistaa.

Ensak

; böterna äro kronans, de fattiges ensak, sakot menewät kruunulle, waiwaisille yksinänsä; den tilltalade fälles att böta 3 mark, aktors ensak, syytetty sakotetaan 3 markkaa, syyttäjälle yksinänsä.

Ensaksböter

yksinomais=sakko.

Ensidig

; e. dom, yksipuolinen tuomio.

Enstaka

; e. hemman, yksinäistalo.

Enständigt

; neka e. till brottet, wakaasti kieltää rikosta tehneensä.

Entlediga

(palweluksesta l. wirasta) erottaa; e-d, eron saanut.

Entreprenad

urakka, urakkatyö; utbjuda på e., tarjota urakalle.

Entreprenadanbud

urakkatarjous.

Entreprenör

urakkamies, urakkalainen.

Envig

kaksintaistelu, kahdenkamppaus.

Epidemisk

; e. sjukdom, kulkutauti.

Erkebiskop

arkkipiispa.

Erkestift

arkki=hiippakunta.

Erkänna

tunnustaa, myöntää.

Ersätta

korwata.

Ersättning

korwaus.

Ersättningsanspråk

korwauswaatimus.

Ersättningsbelopp

korwausmäärä.

Ersättningspåföljd

; vid e., korwauksen uhalla.

Ersättningsskyldighet

korwauswelwollisuus.

Ersättningstalan

korwauskanne.

Ersättningstvist

korwausriita.

Ertappa

tawata; e. på bar gerning, tawata itse teosta; e. på färsk gerning, tawata werekseltä.

Everdelig

ikuinen; gifva till e. ego, antaa ikiomaksi.

Examen

tutkinto, opintutkinto.

Examinerad

tutkinnonkäynyt.

Exception

(invändning) wäite, wäliwäite; - (svaromål, svarsskrift) wastauskirja.

Exekution

(tuomion) toimeenpano, täytäntöönpano; - ulosotto.

Exekutionsbetjent

ulosotto=mies.

Exekutionsdiarium

ulosotto=diaari.

Exekutionsmål, -ärende

ulosotto=asia.

Exekutionsorder

toimeenpano=käsky; ulosotto=käsky.

Exekutiv

toimeenpanollinen, toimeenpantawa, ulosotto=woimainen; e. åtgärd, ulosotto= l. täytäntötoimi; i e. väg, ulosotto=toimella l. =toimin, ulosoton kautta; e. makt, toimeenpanowalta; e. myndighet, toimeenpanewa wiranomainen.

Exekutor

toimeenpanija; ulosotto=mies.

Exekutorial

toimeenpano= l. ulosottokirjat.

Exemplar

kappale.

Exeqvera

panna toimeen; ulosottaa.

Expediera

toimittaa, lähettää.

Expedition

(expedierande), toimittaminen, toimitus, lähettäminen; - (utfärdad handling) toimituskirja; - (embetsverk der något utfärdas), toimituskunta, toimisto.

Expeditionschef

toimituspäällikkö.

Expeditionsförteckning

toimituskirjain luettelo.

Expeditionslösen

toimituskirjain lunastus.

Expeditionssekreterare

toimitussihteeri.

Expeditionstaxa

toimitustaksa.

Expeditionsutskott

toimitus=waliokunta.

Expeditör

ekspeditööri.

Expencemedel

tarwerahat.

Expenser

kulungit, kulut; e-na qvittas, kulungit kuitataan, kulut menewät wastakkain; - tarwerahat.

Expert

asiantuntija.

Export

uloswienti, wienti; e. och import, wienti ja tuonti; - wiemätawara.

Exportera

wiedä ulos l. maasta.

Exporthandel

wientikauppa; ex- och importhandel, wienti= ja tuontikauppa.

Exporttull

wientitulli.

Expropriation

pakkoluowutus; pakkolunastus.

Expropriationslag

pakkoluowutuslaki.

Expropriera

pakkoluowuttaa, pakkolunastaa.

Extra

ylimääräinen, syrjä=, lisä=; e. afgift, ylimääräinen l. lisämakso.

Extrajudiciel

lainsyrjäinen.

Extrakt

ote; slute., yhteenweto.

Extraordinarie

ylimääräinen.[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]