Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]

F

Fabrik

tehdas.

Fabrikant, fabriksidkare

tehtailija.

Fabriksinrättning

tehdaslaitos.

Fabriksnäring

tehdas=elinkeino.

Fabriksrörelse

tehdasliike.

Fackskola

erityiskoulu.

Faktor

waikutin; brottets f-er, rikoksen waikuttimet.

Faktura

faktuura, tawaraluettelo.

Fakultet

tiedekunta.

Fal

; vara f., olla kaupan l. altisna; hålla f., pitää kaupaksi.

Falla

; f. I arf, tulla perinnöksi; dom föll, tuomio annettiin l. julistettiin.

Fallen

(tjenig) sowelias, sopiwa.

Fals

petos; f. och flärd, petos ja wilppi.

Falskeliga, falskeligen

petollisesti, wäärin.

Falskmyntare

wäärän rahan tekijä.

Falskmyntning

wäärän rahan teko.

Familjerätt

sukuoikeus.

Fana

lippu.

Farbar

kuljettawa, kulullinen; försätta vägen i f-t skick, laittaa tie kuljettawaan l. kulkukuntoon.

Fardag

lähtöpäiwä, lähtöaika; efter åtnjuten laga f., laillista muuttoaikaa nautittuansa.

Fareld

kulo, kulowalkea; öfvergången af f., kulon polttama.

Farled

kulkuwäylä.

Farsot

kulkutauti.

Farsotsfond

kulkutauti=rahasto.

Fartygsförpassning

laiwanpassitus.

Farvatten

purjehduswesi.

Farväg

ajotie.

Fast

kiinteä; f. gods, egendom, kiinteä omaisuus; egendom i löst och f., irtain ja kiinteä omaisuus.

Fasta

kiinne; laga f., täydet kiinteet.

Fastebref

kiinnekirja.

Fastighet

kiinteistö, kiinteä omaisuus.

Fastighetsegare

kiinteistönomistaja.

Fastighetsinnehafvare

kiinteistönhaltija.

Fastighetsköp

kiinteän l. tilan kauppa.

Fastställa

wahwistaa, määrätä, säätää; f. ett utslag, wahwistaa päätös; f. ett pris, määrätä l. säätää hinta; f. ett anslag, säätää l. wahwistaa rahanmääräys; f. en fordran, wahwistaa saatawa maksettawaksi.

Fastställelse

wahwistus; underställatill f., alistaa wahwistettawaksi.

Fataliedag

asiapäiwä, määräpäiwä.

Fatalier, fatalietid

asianaika, määräaika; försitta l. försumma fatalierna, menettää l. laiminlyödä asianaika; återställa försummade fatalier, antaa menetetty asianaika takaisin; angår fataljer, som utgå den--, koskee lakiasioita, joiden määräaika loppuu--.

Fatalietimma

asia= l. määrähetki.

Fattigafgift

waiwaismakso l. =raha.

Fattig-, fattigdomsbevis

köyhyydentodistus.

Fattighjon

waiwaishoitolainen.

Fattighus

waiwaishuone.

Fattighushjon

waiwaishuoneelainen.

Fattigkassa

waiwaiskassa.

Fattigmedel

waiwaisrahat.

Fattig- och arbetshusfond

waiwais= ja työhuone=rahasto.

Fattigprocent

waiwaisten osa l. prosentti.

Fattigtaxering

waiwaistaksoitus.

Fattigvård

waiwaishoito.

Fattigvårdsdistrikt

waiwaishoitopiiri.

Fattigvårdssamhälle

waiwaishoitoyhdyskunta.

Fattigvårdsstyrelse

waiwaishoitohallitus.

Fel

wirhe; f. i rättegången, oikeudenkäynti=wirhe; f. i tjensten, wirkawirhe.

Femstenarör

wiisikiwinen pyykki.

Ficktjufnad

tasku= l. lakkariwarkaus.

Fideikommiss

fideikomissi, sääntöperintö.

Fideikommissarie

fideikommissarius, sääntöperillinen.

Figur

(å karta) kuwio.

Filialafdelning

haaraosasto.

Filialförening

haarayhdistys.

Filialkontor

haarakonttori.

Filosofie doktor

filosofian tohtori.

Filosofisk

; f-a fakulteten, filosofillinen tiedekunta.

Financiel

raha=asiallinen, raha=asioita koskewa.

Finanser

raha=asiat, waltiowarat.

Finansexpedition

waltiowarain=toimituskunta.

Finansförvaltning

waltiowarain= hallinto.

Finanslagfarenhet, -rätt

waltiowarain=lainoppi.

Finansperiod

rahainhoito=kausi.

Finansväsende

waltiowara=asiat.

Finlands bank

Suomen pankki.

Finlands officiela tidningar

Suomen wiralliset sanomalehdet.

Finlands statskontor

Suomen waltio= l. waltiowarain=konttori.

Finlands ständer

Suomenmaan waltiosäädyt.

Finska litteratursällskapet

Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Firma

firma, toiminimi.

Fiskal

wiskaali; extra f., ylimääräinen l. lisäwiskaali.

Fiskalisk

; f. aktion, f-t åtal, kannewiskaalin wirkasyyte; f. förteckning, wirkasyyte=luettelo.

Fiske

kalastus, kalanpyynti.

Fiskeläge

kalastuspaikka.

Fiskeriförening

kalastusyhdistys.

Fiskeriinspektör

kalastustentarkastelija.

Fiskeristadga

kalastussääntö.

Fiskeritillsyningsman

kalastusten katsastusmies, kalastuswouti.

Fiskevatten

kalawesi.

Fiskeverk

kalastuslaitos, pato.

Fisktionde

kalakymmenekset.

Fixpunkt

määräyskohta.

Fjerdningsman

neljännesmies.

Flagg

lippu, wiiri.

Flaggremmare

wiirireimari.

Flock

; vara i f. och farnöte, olla jnkn parissa ja seuroissa.

Flotta

s. lautta.

Flotta

v., lautata, uittaa.

Flottholme

kulkusaari.

Flottled, flottningsled

lauttauswäylä, laskuwäylä.

Flottning

lauttaaminen, lauttaus.

Flottningsränna

lauttaus= l. lasku=ura.

Flottningsstadga

lauttaussääntö.

Flygeladjutant

siwusadjutantti.

Flytta

muuttaa, siirtää.

Flyttning

muutto.

Flyttningsbetyg, -bevis

muuttokirja l. =todistus.

Flyttningsdag

muuttopäiwä.

Flyttningstid

muuttoaika.

Flärd

wilppi.

Flöta m.fl.

se Flotta m.fl.

Fog

syy, aihe, peruste; i fall af f., jos syytä lienee; - säwyisyys; med f. och lämpor, säwyisästi.

Foga

; f. anstalt, pitää tointa.

Foliosida

lehtisiwu.

Folkmängdstabell

wäkiluku=taulu.

Folkpass

meriwäen=passi.

Folkrätt

kansaisoikeus, kansainvälinen oikeus.

Folkskola

kansakoulu.

Folkskoleförordning

kansakoulu=asetus.

Folkskoleinspektor

kansakoulun=tarkastelija.

Folkskoleväsende

kansakoulu=toimi l. =asiat.

Folkskollärareseminarium

kansakoulunopettaja=seminari.

Fond

warasto, rahasto.

Fondpapper

arwopaperi.

Fordra

waatia, welkoa; - han har att f., hänellä on saamista l. saatawaa, hän on saapa.

Fordran, fordring

waatimus; - welkomus, welkominen: - saaminen, saatawa; ostridiga fordringar, kieltämättömät saamiset; osäkra f-r, epäwarmat saamiset.

Fordringsanspråk

welkawaatimus, welkomus.

Fordringsegare

welkoja, saamamies.

Fordringsmål

welka=asia.

Forlön

wetopalkka.

Form, formalitet

muoto, muototapa; upprättad i laga f., lailliseen muotoon tehty.

Formfel

muotowirhe.

Formulera

muodostaa (sanoiksi).

Formulering

muodostus.

Formulär

kaawa, malli.

Forsedel

kuljetuskirja, kuormakirja.

Forsstyrman

koskenlaskija.

Forstförvaltning

metsähallinto.

Forstinspektionsdistrikt

metsäntarkastus=piiri.

Forstinstitut

metsänhoito=opisto.

Forstkassör

metsäkassööri.

Forstkonduktör

metsäkonduktööri.

Forstmästare

metsänhoitaja.

Forstrevir

metsänhoito=alue.

Forststat

metsänhoito=wirasto.

Forststyrelse

metsänhoito=hallitus.

Forsttjensteman

metsä=wirkamies.

Forstuppsyningsman

metsän=päällysmies.

Forstväsende

metsänhoito=asiat.

Forum

oikeuspaikka.

Foster

sikiö; fullgånget f., täysiaikainen s.; ofullgånget f., keskoinen s.

Fosterbarn

kaswatti.

Fosterfördrifning

sikiön ulosajo.

Fosterföräldrar

kaswatuswanhemmat.

Fot

; ställa på fri f., laskea l. päästää wapaaksi; komma på fri f., päästä wapaaksi; vara på fri f., olla wapaana l. wapaudessa; på flyende f., pakoisalla, karkuretkellä.

Fotboja, -jern

jalkakahleet l. =raudat.

Frakt

rahti; rahtipalkka.

Frakta

rahdata.

Fraktaftal, -slut

rahtisopimus, serteparttia.

Fraktsedel

rahtikirja; (konnossement), lastikirja.

Framhafva

tuoda esiin.

Framställa

esittää; f. omröstningsproposition, tehdä ääntö= l. äännöstysesitys.

Framställning

esitys, esittäminen.

Framtid

; saken lemnas åt f-en, asia jätetään wastaisuuden waraan.

Franko

frankko, maksettu.

Freda

rauhoittaa, warjella.

Fredande

rauhoittaminen, rauhoitus.

Fredsdomare

sowintotuomari.

Fredsdomstol

sowinto=oikeus.

Fredsfot

rauhakanta.

Frejd

se Fräjd.

Frestetid

koetusaika.

Fri

; f. grund, ehdoton ala.

Fria

(frikänna), wapauttaa, tuomita wapaaksi; - f. sig med ed, wannoa itsensä wapaaksi.

Fribref

(frihetsbref) wapauskirja; - (fartygs) wapaakirja; - (post) wapaakirje.

Fribrefsrätt

wapaakirje=oikeus.

Fridkalla, fridlysa

julistaa rauhoitetuksi, rauhoittaa.

Fridlysningsstadga

rauhoitussääntö.

Fridlysningstid

rauhoitusaika.

Fridlyst

rauhoitettu.

Fridlös

rauhaton, lainsuojaton.

Fridsbrott

rauhan rikkominen.

Frigifva

päästää wapaaksi.

Frihamn

wapaa satama.

Friherre

wapaaherra.

Frihetsstraff

wapausrangaistus.

Frihetstid

wapausaika l. =kausi.

Frihetsår

wapaawuosi.

Frikalla

julistaa wapaaksi, wapauttaa; f. från straff, ansvar, wapauttaa rangaistuksesta, edeswastauksesta.

Frikänna

se Fria.

Frimarknad

wapaamarkkinat.

Fri- och rättigheter

wapaudet ja etuudet.

Frisedel

lupaseteli.

Friskilling

suojelusäyri.

Frivillig

wapaaehtoinen.

Front

rintama.

Fronttjenst

rintamapalwelus.

Fruntimmersskola

tyttökoulu.

Frågodag

kysymyspäiwä.

Fråndöma

(ngn ngt) tuomita (jklta jkin) pois.

Frångå

luopua; f. en anklagelse, luopua syytöksestä; egor f. en lägenhet, tiluksia luowutetaan tilasta.

Frånhända

riistää, ottaa pois.

Frånvaro

poissaolo.

Frånvinna

woittaa jklta.

Fräjd

maine.

Fräjdebevis

mainetodistus.

Frälse

(om jord), relssi; allmänt f., yleinen r.; ypperligt f.; täysi r.

Frälsebonde

relssitilallinen.

Frälsefrihet

relssiwapaus.

Frälsegods

relssitila.

Frälsehemman

relssitalo.

Frälsejord

relssimaa.

Frälselägenhet

relssitila.

Frälseman

wapaasukuinen, aatelismies.

Frälsemannarätt, frälserätt, -rättighet

relssioikeus.

Frälsenatur

relssinluontoisuus; af f., relssinluontoinen.

Frälseqvarn

relssimylly.

Frälseränta

relssiwero.

Frälseskattehemman

relssi=werotalo.

Frälsestånd

aatelissääty.

Frälsesäteri

relssisäteri.

Frälsetorp

relssitorppa.

Frände

heimolainen; fäderne och möderne f-r, isänpuoliset ja äidinpuoliset heimolaiset.

Frändskap

heimolaisuus.

Fullbordan

täyttäminen, täytäntö; doms f., tuomion täyttäminen; gånge domen till f., käyköön tuomio täytäntöön.

Fullfölja

ajaa perille, pitkittää. jatkaa; f. ett mål, f. saken, ajaa asia perille; f. sina besvär, ajaa walituksensa perille; f. sitt vad, jatkaa wetoansa; f. lagfarten af en lägenhet, jatkaa tilan huudattamista; f. en ansökning, jatkaa hakemusta.

Fullgiltig

täydellinen, täysinkäypä.

Fullgöra

täyttää.

Fullhaltig

täysiarwoinen.

Fullmakt

waltakirja, waltuuskirja; f. in blanko, awoin waltakirja; - (å tjenst) wirkawahwistus=kirja, wirkawaltuuskirja, waltuuskirja.

Fullmyndig

täysiwaltainen.

Fullmäktig

waltuusmies, edusmies.

Fullmäktigsarvode

waltuusmiehen palkkio.

Fullmäktigskap

waltuusmiehenä oleminen; med f. tillhandagå, waltuusmiehenä olla apuna l. auttaa.

Fullo

; till f., täysin.

Fullsuten

täysilukuinen.

Fulltyga

täysin todeksi näyttää.

Fundationsbref

perustuskirja.

Furir, förare

majoittaja.

Fylla

(skada) korwata.

Fylleri

juopumus; f. och dryckenskap, juoppous.

Fylleriböter

juopumussakko.

Fyllnad

täyte, korwaus.

Fyllnadsborgen

täytetakaus.

Fyllnadsed

täytewala.

Fyllnadslängd

täydennysluettelo.

Fyllnadsval

täytewaali.

Fynd

löytö.

Fyndig

metallia sisältäwä.

Fyndighet

löydös.

Fyndort

löytöpaikka.

Fyr

walolaite.

Fyrbetjening

tulituspalwelijat.

Fyrbåk

tuli= l. walomajakka, walotorni.

Fyrfartyg

tulituslaiwa.

Fyrinrättning

tulituslaitos.

Fyrning

tulitus.

Fyrningstid

walaistusaika.

Fyr- och båkafgift

tulitus= ja majakkaraha.

Fysisk-matematisk doktor

fyysillis=matemaatillinen tohtori.?

Fång

saanto; laga f., laillinen saanto.

Fångesman

saantomies.

Fångförare, -forslare

wanginkuljettaja.

Fångföring, -transport

wankeinkuljetus.

Fånglista

wankiluettelo.

Fångförpassning, -pass

wankipassi.

Fångförplägning, -traktamente

wanginmuona.

Fånghus

wankihuone.

Fångknekt

wankinihti.

Fångskjuts

wankikyyti

Fångspillning

wangin päästäminen.

Fångvaktare

wanginwartija.

Fångvård

wankeinhoito.

Fångvårdare

wanginhoitaja.

Fångvårdsstyrelse

wankeinhoito=hallitus.

Fäderne

isänpuolinen; f. arf, isänperintö.

Fälla

tuomita syypääksi; f. till böter, sakottaa, tuomita sakkoon; f. till ansvar, tuomita edeswastaukseen; f. åt saken, tuomita rikokseen syypääksi; f. dom, antaa tuomio, tuomita; f-nde dom, syypääksi tekewä tuomio; f. slikt af mark, som af mark, jäädä saman werran saamatta joka markalta.

Fältkamrer

sotakamreeri.

Fältprost

sotaprowasti.

Fältskär

haawuri.

Fältväbel

wääpeli.

Fängelse

(fångenskap) wankeus; f. vid vatten och bröd, wankeus wedellä ja leiwällä, wesi= ja leipäwankeus; f., dock icke vid vatten och bröd, wankeus, ei kuitenkaan wedellä ja leiwällä; enkelt f., tawallinen l. pelkkä wankeus; f. å fästning, linnawankeus; (ställe) wankihuone, wankila.

Fängelseanstalt, -inrättning

wankeuslaitos.

Fängelsebrott

wankihuoneen murtaminen; - wanginpäästö=rikos.

Fängelsedirektör

wankilanjohtaja l. tirehtööri.

Fängelsestraff

wankeusrangaistus.

Fängelseväsende

wankeustoimi.

Fängsel

kahleet, raudat; belägga med f. och bojor, panna rautoihin ja kahleisin.

Fängseljern

wanginraudat.

Fängsla

wangita, kahlehtia.

Fängslig

wangittu; i f-t förvar, wankeudesta, wankeuteen.

Fänrik

wänrikki.

Färdpenningar

matkaraha.

Färjpenningar

lauttaraha, lossiraha.

Färsk

; ertappa å f. gerning, tawata werekseltä.

Fästa

wahwistaa; f. med ed, wahwistaa walallansa; - (trolofva) kihlata.

Fästegåfva, fästningagåfva

kihlat.

Fästehjon

kihlakumppani; begge f-en, morsiuspari, kihlakumppanit.

Fästeman

ylkä, sulhanen.

Fästepenning

käsiraha, pesti.

Fästeqvinna

morsian.

Fästning

(starff) linnawankeus; - (trolofning) kihlaus.

Fästningaring

kihlasormus.

Fästningaskilnad

kihlauksen purkaminen, kihlausero.

Fästningsarbete

linnantyö.

Fästningsfånge

linnawanki.

Fästningsstraff

linnarangaistus.

Fästom

; i f., kihloissa ollessa.

Fögderi

woutikunta, kihlakunta.

Förafskeda

antaa ero, palweluksesta erottaa.

Föranleda

antaa aihetta, aiheuttaa; föranleder ej till någon åtgärd, ei anna aihetta mihinkään toimenpitoon.

Förargelse

pahennus.

Förbehåll

ehto, wälipuhe; göra f., tehdä l. panna ehto; utan f., ehdotta, ehdottomasti.

Förbehålla sig

ehdottaa l. pidättää itsellensä; f. sig talan, pidättää l. warata itsellensä puhewalta.

Förberedande

walmistelewa, edeltä walmistawa.

Förbinda sig

sitoutua.

Förbindelse

sitoumus, sitoumuskirja.

Förblifva

se Bero.

Förbruten

menetetty, rikottu.

Förbrytare,

 

förbryterska

rikoksentekijä.

Förbrytelse

rikkomus.

Förbud

kielto, epuu; meddela f., kieltää.

Förbudsbrott

kiellon rikkominen.

Fördel

(i bo) etuosa.

Fördrag

liitto.

Fördrifva sitt foster

ajaa sikiönsä ulos.

Förebära

wäittää; uskotella; f. såsom ursäkt, sanoa syyksi l. puolustuksekseen; f. okunnighet, tehdä itsensä tietämättömäksi.

Förebärande

wäitelmä: (tomt) uskottelu, weruke.

Föredraga

(i embetsverk) esitellä; låta sig f-s, antaa itsellensä esitellä, itsellensä esityttää.

Föredragande

esittelijä.

Föredragning

esittely, esitteleminen; bereda till f., walmistaa esiteltäwäksi; vid f., esiteltäessä.

Föredragningslista

esittelylista.

Föregifva

uskotella. Jfr Förebära.

Föregången

; efter f. ransakning och dom, tutkimuksen ja tuomion jälkeen.

Förehålla

asettaa wastattawaksi l. selitettäwäksi; huomauttaa.

Förekomma

; efter f-nde omständigheter, ilmaantuwain asianhaarain mukaan.

Förelägga

määrätä; inom förelagd tid, määrätyssä ajassa; f. ständerna proposition, asettaa l. laskea esitys waltiosäätyjen eteen.

Föreläsning

luento.

Förelöpa

tapahtua; hvad sålunda förelupit, mitä edellä on kerrottu, mitä näin on tapahtunut.

Förening

yhdistys; - (öfverenskommelse) sopimus, suostumus.

Förenings- och säkerhetsakt

yhdistys= ja wakuuskirja.

Föreningsspanmål

suostumusjywät.

Föreskrift

määräys, ohje.

Föreskrifva

määrätä.

Föreslå

ehdottaa, ehdotella.

Förestafning

; efter f., sanottamisen l. sanelemisen jälkeen.

Förestå

hoitaa, johtaa.

Föreståndare

hoitaja, johtaja.

Föreståndarinna

johtajatar.

Förete

esiin tuoda, antaa nähtäwille.

Företräde

eteenpääsy; efter erhållet f. anförde N.N., eteen päästyänsä lausui N.N.; - (bättre rätt) etuus.

Företrädesrätt

etuoikeus.

Förevarande

esillä olewa; puheena olewa, puheenalainen.

Förevita

soimata (jkta jstkin).

Förevitelse

soimaus.

Förevändning

weruke, tekosyy; under hvad f. det vara må, millä werukkeella tahansa.

Förfall

este; laga f., laillinen este; hindrad af laga f., laillisesta syystä estetty.

Förfalla

rappeutua, joutua rappiolle; låta f., laskea rappiolle; - (om talan, åtgärd) raueta: - (om förskrifning) joutua l. käydä maksettawaksi.

Förfallen

rappeutunut, rappiolle joutunut; - (betalbar) maksettawaksi joutunut l. käynyt, maksettawa; - (skyldig till) wikapää; f. till ansvar, edeswastaukseen wikapää, edeswastauksen ansainnut; göra sig f. till böter, tehdä itsensä sakkoon wikapääksi; f. till straff, rangaistuksen ansainnut, wikapää rangaistukseen; f. till krigstjenst, allmänt arbete, sotapalwelukseen, yleiseen työhön wikapää.

Förfallodag

määräpäiwä, määrätty maksupäiwä.

Förfallolös

esteetön.

Förfallotid

määräaika, maksuaika.

Förfalska

wäärentää.

Förfalskare

wäärentäjä.

Förfalskning

wäärennys, wäärentäminen.

Förfalskningsbrott

wäärennysrikos.

Förfara

(gå till väga) menetellä; - f-s, turmeltua, pilaantua.

Förfarande

menettely.

Författare

kirjantekijä, kirjoittaja.

Författning

asetus; - (åtgärd) toimi, toimenpito; gå i l. vidtaga f., pitää tointa, käydä toimeen; - (stats-) waltiomuoto.

Författningsenlig

asetuksenmukainen.

Författningsförslag

asetusehdotus.

Författningssamling

asetuskokous.

Författningsvidrig

wasten l. wastoin asetuksia (olewa).

Förfoga

(öfver ngt), hallita, käyttää; (om ngt) määrätä.

Förfång

haitta, wahinko; andra till f., muille l. muiden haitaksi; borgenärerne till f., welkojain wahingoksi.

Förgifning

myrkytys.

Förgifva

myrkyttää.

Förgripa

; f. sig på ngn, tehdä wäkiwaltaa jklle; - (i ord) solwentaa (jkta).

Förgriplig

loukkaawa, solwentawa.

Förgöra

surmata, menettää, tuhota; f. sitt foster, menettää sikiönsä; f. genom gift, myrkyttää, myrkyllä tappaa.

Förgöring

surmaaminen, menettäminen.

Förhandling

keskustelu, toiminta.

Förhjelpa

; f. ngn till dess rätt, saattaa l. auttaa jku hänen oikeuteensa l. oikeutensa nautintoon.

Förhyra

antaa wuokralle; - (sjöfolk) pestata.

Förhyrningskontrakt

pestauskontrahti.

Förhållningsorder

toimiohje.

Förhör

kuulustus, tutkimus; anställa f., pitää l. toimittaa kuulustus l. kuulustusta.

Förhöra

kuulustaa.

Förkasta

hyljätä, kumota.

Förklara

selittää; f. sig, antaa selitys l. wastaus; - julistaa; f. ovärdig, päättää l. julistaa kelpaamattomaksi.

Förklaring

selitys, wastaus,; afgifva f. i anledning af besvär, antaa wastaus walitukseen l. walituksen johdosta.

Förklenlig

halwentawa; f-t tillmäle, halwentawainen lause.

Förköp

ennakko=osto.

Förlag

(förskott) teoslaina; - (bekostnad) kustannus.

Förlagsman

teoslainan=antaja; - kustantaja.

Förlika

sowittaa; f-s, sopia.

Förlikning

sowinto.

Förlikningsdom

sowintotuomio.

Förlikningsdomstol

sowinto=oikeus.

Förlust

tappio, wahinko; menettäminen, menetys; vid talans f., puhewallan menettämisen uhalla l. haastolla.

Förlustig

; gå f., menettää, kadottaa; förklara f., julistaa menettäneeksi.

Förlägga

(om trupp) sijoittaa; i landet förlagd militär, maahan sijoitettu sotawäki; - (bekosta) kustantaa.

Förläggare

kustantaja.

Förläna

lahjoittaa.

Förläning

lahjoitus.

Förläningsbref

lahjoituskirja.

Förlöpa

karata; f. tjensten, karata palweluksestansa.

Förman

esimies.

Förmedla

wälittää; - wähentää (manttaalia, weroa); f-dt mantal, wähennetty manttaali.

Förmedling

weronwähennys.

Förmildra

liewentää, helpottaa; f-nde omständighet, liewentäwä asianhaara.

Förmildring

liewennys.

Förmon

etu; så framt han af sådan f. önskar sig begagna, jos hän semmoista etua tahtoo hywäksensä käyttää.

Förmonsrätt

etuoikeus; tyst f., omaperäinen e.; f. egande borgenärer, etuoikeutetut welkojat.

Förmyndare

holhoja; naturlig f., luontainen h.

Förmyndareförordnande

holhojamääräys.

Förmyndareinseende

holhous, holhu; stå under ngns f., olla jnkn holhouksen alaisena l. holhottawana.

Förmyndarenämnd

holhouslautakunta.

Förmyndareredovisning, -räkning

holhoustili, holhojan tili.

Förmyndarevård

holhojan hoito.

Förmynderskap

holhutoimi, holhous; stå under f., olla holhunalainen; ställa under f., asettaa l. panna toisen holhottawaksi l. holhunalaiseksi.

Förmynderskapsmål, -ärende

holhousasia.

Förmå

; som lag f-r, niin kuin laki säätää, lain mukaan.

Förmåga

; i f. af, (jnkin) woimasta, nojaten (jhnkin), (jnkin) perustuksella.

Förmögenhetsrätt

warallisuus=lainoppi.

Förneka

kieltää.

Förnärma

loukata.

Förnärmelse

loukkaus.

Förnöja

tyydyttää.

Förolämpa

solwata.

Förolämpning

solwaus.

Förord

wälipuhe; - ehto; f. bryter lag, wälipuhe särkee lain; äktenskaps f., awioehto.

Förordnande

määräys, määrääminen; få f. till en tjenst, saada määräys l. tulla määrätyksi jhkin wirkaan.

Förordning

asetus.

Förpanta

panna pantiksi, pantata.

Förpantning

panttaus, pantiksi=pano.

Förpassa

passittaa.

Förpassning

passitus, passi.

Förpligta

welwoittaa.

Förpligtelse

welwoitus.

Förråda

pettää.

Förrådsförvaltare

warastonhoitaja.

Förrädare

pettäjä.

Förräderi

petos, maanpetos.

Förränta

kaswuuttaa, panna korolle.

Förrätta

toimittaa, pitää.

Förrättning

toimitus; offentlig f., julkinen l. wirallinen t.

Förrättningsdag

toimituspäiwä.

Förrättningsinstrument

toimituskirja.

Förrättningsman

toimitusmies.

Förrättningsställe

toimituspaikka.

Förrättningstermin

toimituksen määräaika, toimitusaika.

Förseelse

hairaus; - grof f., törkeä waromattomuus.

Försegla

warustaa sinetillä, sinetittää.

Försegling

sinetitys; bryta f., murtaa sinetti.

Försigtighetsmått

waranpide, warokeino.

Försitta

laiminlyödä, menettää; f. tiden, laiminlyödä aika; f. sin talan, menettää puhewaltansa; f. vite, laiminlyödä uhka; fälla till försuttet vite, tuomita uhkasakkoon.

Förskingra

hukata.

Förskingring

hukkaaminen.

Förskjuta

(lemna i förskott), edeltä antaa l. maksaa.

Förskona

armahtaa.

Förskott

edeltä=makso, edeltä=anto; oliqviderade f-er, suorittamattomat edeltä=maksot; f-er beroende på liqvid och redovisning, loppusuorituksen ja tilinteon alaiset edeltä=maksot; observera såsom f., merkitä edeltä=maksoksi.

Förskottsvis

edeltäkäsin, edeltäpäin.

Förskrifning

welkakirja, sitoumuskirja.

Förskrifva

(såsom pant) pantiksi kirjoittaa.

Förslag

ehdotus; f. till förordning, ehdotus asetukseksi l. asetuksen ehdotus; f. till reglering, ehdotus järjestämiseen, järjestämisen e.; - (till tjenst) wirkaehdotus; uppföra på f., panna wirkaehdotukselle l. =ehdolle; upprätta f. till tjenstens besättande, tehdä ehdotus wirkaan asettamista warten; - (beräkning af inkomst och utgift) arwio; utgifts- och inkomstf., menojen ja tulojen arwio.

Förslagsrum

ehdotussija; vinna f., päästä ehdotussijalle.

Förslagsvis

arwiolta, ehdotellen.

Försmädelse

(Guds) pilkkaaminen.

Försnilla

kawaltaa, salata itsellensä.

Försnillning

kawaltaminen.

Försona

sowittaa.

Försoningsbevis

sowitustodistus.

Försorg

huolenpito; draga f., pitää huolta.

Förspörjas

ilmautua.

Försträcka

antaa welaksi.

Försträckning

welaksi=anto, laina, welka.

Förständiga

antaa tietää; käskeä.

Förständigande

tiedonanto; käskeminen.

Försvar

puolustus; suojelus; laga f., laillinen suojelus.

Försvara

puolustaa; suojella.

Försvarslös

suojeluton, joutolainen.

Försvarslöshet

suojeluttomuus, joutolaisuus.

Försvarsskrift

puolustuskirja.

Försvårande

; f. omständighet, raskauttawa seikka.

Försåt

wäijymys; sitta l. ligga i f., wäijyä, olla wäijyksissä; ställa sig i f., asettua wäijyksiin l. wäijymään.

Försåtligen

wäijymällä, wäijynen.

Försäkra

wakuuttaa; f. mot brandskada, w. palowahingolta; - göra sig f-d om ngns person, ottaa jku kiinni l. säilyyn.

Försäkran

wakuuttaminen.

Försäkring

wakuutus.

Försäkringsafgift

wakuutusmakso.

Försäkringsaftal

wakuutussopimus.

Försäkringsanstalt

wakuutuslaitos.

Försäkringsbelopp

wakuutusmäärä l. =summa.

Försäkringsbolag

wakuutusyhtiö.

Försäkringsbref, -polis

wakuutuskirja.

Försäkringsgifvare

wakuutuksenantaja.

Försäkringshafvare, -tagare

wakuutuksensaaja.

Försäkringsvärde

wakuutusarwo.

Försätta

; f. på fri fot, laskea l. päästää wapaaksi.

Försök

yritys; f. till brott, rikoksen y.; afslutadt f., päättynyt y.; icke afslutadt f., päättymätön y.

Förteckna

panna luetteloon, tehdä luettelo.

Förteckning

luettelo.

Förtida, i förtid

ennen aikojansa, ennenaikainen.

Förtidsbörd

ennenaikainen synnytys; keskoissikiö.

Förtjenst

ansio.

Förtroende

luottamus; förklaras förlustig medborgerligt f., päätetään kansalaisluottamuksensa menettäneeksi.

Förtroendebefattning, -post, -syssla, -tjenst

luottamustoimi l. =wirka.

Förtroendeman

luottamusmies.

Förtulla

tullata.

Förtullning

tullaus.

Förtullningsinlaga

tullaushakemus.

Förtyda

selittää pahoin päin, wääristellä.

Förvalta

hallita, hoitaa.

Förvaltare

hoitaja.

Förvaltning

hallinto, hoito; - hallintokunta.

Förvaltningskostnad

hoito= l. hallintokustannus.

Förvaltningsverk, förvaltande verk

hallintowirasto.

Förvaltningsärende

hallintoasia.

Förvandla

muuntaa, muuttaa.

Förvandling

muuntaminen, muuttaminen; vid böters f., sakkoja muunnettaessa.

Förvar

talsi, säily; taga i f., ottaa säilyyn.

Förvara

säilyttää, pitää tallella.

Förverka

rikkoa; (gå förlustig) menettää; f. lif och gods, rikkoa henki ja omaisuus; han har f-t sitt embete, men ännu icke dömts detsamma förlustig, hän on rikkonut wirkansa, mutta ei wielä ole tuomittu sitä menettäneeksi.

Förvisa

(från landet) ajaa pois, ajaa maanpakolaisuuteen; (från läroverk) karkottaa; - (hänskjuta) lykätä.

Förvisning

maanpako, maanpakolaisuus; karkotus; - lykkäys, lykkääminen.

Förvisningsstraff

maanpako=rangaistus.

Försvunnen

syypääksi saatu l. todistettu l. sidottu; f. om tjufnad, warkauteen syypääksi todistettu l. saatu.

Förvållande

waikutus, syy; genom ngns f., jkun syystä.

Förvärfva

hankkia, ansaita, saada; f. och ega jord, hankkia ja omistaa maata.

Föryttra

myydä.

Förädling

jalostus.

Förädlingsverk

jalostuslaitos.

Föröfva

tehdä, harjoittaa; f. ett brott, tehdä rikos; f. stöld, warastaa; f. inbrottsstöld, tehdä murtowarkaus; f. svek, harjoittaa wilppiä.[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]