Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]

G

Garantera

ta’ata, wakauttaa.

Garantifond

wakuuterahasto.

Garnison

linnawäki; seisontapaikka.

Gata

(i by) raitti.

Geheimeråd

salaneuwos; verkligt g., todellinen salaneuwos.

Gemen

yhteinen; g-e man, yhteinen kansa; i g., yhteisesti, yleisesti.

Gemenskapen

alhainen sotawäki, miehistö; g. vid finska militären, Suomen sotawäen miehistö.

General

kenraali.

Generaladjutant

kenraaliadjutantti.

Generaldirektör

päätirehtööri.

Generalguvernementskansliet

kenraalikuwernöörin=kanslia.

Generalguvernör

kenraalikuwernööri.

Generalkarta

yleiskartta.

Generallöjtnant

kenraaliluutnantti.

Generalmajor

kenraalimajuri.

Generalmönstring

pääkatsastelu.

Generalstab

yleis=esikunta.

General-tulldirektion

tullin=ylijohtokunta.

Genfordran

wastawelkomus; wastasaatawa.

Genmäla

wastata.

Genmäle

wastaus, wastine.

Genomdraga

yhdistää siteellä. Jfr Akt.

Genstämma

manuuttaa l. haastattaa wastaan.

Genstämning

wastamanuu, wastahaasto.

Gentalan

wastakanne.

Gerning

teko; (brottslig) rikos.

Gerningsman

tekijä; - (handtverkare) käsityöläinen.

Gerningsort

rikospaikka.

Gerningsöre

käsityöläis=wero.

Gesällbref

kisällikirja.

Gevaldiger

kiwalteri.

Gifte, giftermål

naiminen, awioliitto.

Giftermålsbalk

naimiskaari (N.K.)

Giftoman

naittaja.

Giftomannarätt

naittajaoikeus.

Giftorätt

naimaosa.

Giftostemma

wuokrakausi.

Gifva an

antaa ilmi.

Gild, gill, giltig

laillisesti pätewä, pätewä; rättsligen giltig handling, laillisesti pätewä toiminta.

Gilla

hywäksyä.

Giltighet

pätewyys, woima; ega g., olla woimassa, päteä.

Gitta

woida, kyetä; gitter icke styrka, ei woi todeksi näyttää.

God

; i godo, hywällä, suosiolla; hafva till godo, olla saapa.

Godkänna

hywäksyä, kelwoksia.

God man

uskottu mies.

Gods

tawara, kalu; förtrodt g., tallekalu, talteen uskottu tawara; löst och fast g., irtain ja kiinteä tawara.

Godtgöra

korwata, hywittää.

Godtgörelse

korwaus, hywitys.

God tro

se Tro.

Godvillig

suosiollinen; om snar och g. betalning icke sker, jos ei pian ja hywällä l. suosiolla makseta.

Grad

aste, wirka=aste; - (gradtal) jywä, jywäluku.

Gradera

(jord) jywittää.

Gradering

jywitys.

Graderingslängd

jywitysluettelo.

Granska

tarkastaa.

Granskning

tarkastus.

Granskningsutskott

tarkastus=waliokunta.

Gratial

lahjaeläke.

Gratifikation

lahjapalkkio.

Gratis

ilmaiseksi.

Gravation

kiinnitysrasitus.

Gravationsbrev

rasitustodistus.

Grefve

kreiwi.

Gren

(i slägt) haara, sukuhaara.

Gripa

ottaa kiinni; g, ngn i embetet, ryhtyä jkun wirkaan.

Grof

törkeä; g. brottsling, suuri pahantekijä; g-t brott, törkeä rikos.

Grofhet

; gerningens g., rikoksen törkeys.

Gross

; i g., tukuttain.

Grosshandel

tukkukauppa.

Grosshandlare

tukkukauppias.

Grufarbete

kaiwostyö.

Grufva

kaiwos, wuorikaiwos.

Grufvestadga

kaiwossääntö.

Grund

pohja, perä, ala; - perustus, peruste; fast, lös g., kowa. löyhä l. auhto perä; fri eller ofri g., ehdoton tahi ehdollinen ala.

Grundfond

kanta= l. pohjarahasto, pohjawarasto.

Grundkapital

kanta= l. pohjarahat.

Grundlag

perustuslaki.

Grundlagsenlig

perustuslain=mukainen, perustuslaillinen.

Grundlagsstadgande

perustuslain=säännös.?

Grundlagsvidrig

perustuslakia wastaan (olewa).

Grundlagsändring

perustuslain muutos.

Grundmur

alusmuuri.

Grundränta

pohjawero.

Grus

sora.

Grustägt

sorapaikka, soranotto.

Gräns

raja; g-er och råer, rajat ja piirit.

Gränsfiskal

rajawiskaali.

Gudsförsmädelse

jumalan pilkkaaminen.

Guldletning och vaskning

kullan etsiminen ja huuhtominen.

Guldmyntfot

kulta=rahakanta.

Gunst

; af g. och nåde, suosiosta ja armosta.

Guvernementssekreterare

kuwernementinsihteeri.

Guvernör

kuwernööri.

Guvernörsembete

kuwernöörinwirasto.

; g. ed, wannoa, tehdä wala; g. å heder och ära, koskea kunniaa; g. å lif, koskea henkeä, käydä hengelle; gånge till arfvet, saakoon perinnön; gånge från arfvet, jääköön perinnöttä.

Gåfva

lahja; gåfvor och skänker, lahjat ja antimet; gifva i g., lahjoittaa, antaa lahjaksi.

Gåfvoaftal

lahjasopimus.

Gåfvobref

lahjakirja.

Gångbar

käypä; g-t mynt, pris, käypä raha, hinta.

Gård

kartano; (hägnad) aita; inom g. och vård, aidattu ja suojeltu.

Gårdsfarihandel

kulkukauppa.

Gårdsfarihandlare

kulkukauppias.

Gårdsegare

kartanonomistaja.

Gårdstomt

kartanonasema l. =tontti.

Gäld

welka.

Gälda

maksaa, suorittaa; g. skadan, maksaa l. korwata wahinko.

Gäldbunden

welkainen, welkautunut.

Gäldenär

welallinen.

Gäldfri

welaton.

Gäldstuga

welkawankila.

Gäll

kirkkokunta.

Gälla

(ega kraft) olla woimassa; - (angå) koskea; - gälle ordförandens mening, puheenjohtajan mielipide woittakoon l. pääsköön woimaan; en rubel gäller 4 mark, rupla käypi neljästä markasta; saken gäller honom, asia koskee häntä; ett sålunda tillkommet beslut gäller icke, siten syntyneellä päätöksellä ei ole woimaa, siten syntynyt päätös ei ole woipa; gälle hvad stadgadt är, noudatettakoon l. olkoon woimassa, mitä säädetty on; - gällande, woimassa olewa, noudatettawa, woitolla olewa; g-nde lag, woimassa olewa l. woipa laki; g-nde pris, käypä hinta; g-nde tideräkning, noudatettawa ajanluku; göra g-nde, saattaa woimaan; göra sin mening g-nde, saattaa mielipiteensä woitolle; den mening gör sig g-nde, se mielipide pääsee woitolle.

Gärd

wero.

Gärde

aitaus.

Gärdehö

weroheinät.

Gäst

(resande) matkustawainen.

Gästgifvare

kestikiewari, majatalonisäntä.

Gästgifvaregård, gästgifveri

kestikiewaritalo, majatalo.

Gästgifvareordning

kestikiewarisääntö.

Gästgifveriskjuts

kestikiewarikyyti.

Gästning

majailu.

Gömma

kätkeä.[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]