Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]

H

Halfskyld, halfslägt

puolilukuinen.

Halfsyskon

sisarpuolet, weli= ja sisarpuolet.

Halshugga

mestata.

Halsjern

kaularauta; ställa i h., panna kaularautaan; stå i h., seisoa rauta kaulassa.

Haltpunkt

pysäkki.

Hammare, hammarsmidja, hammarverk

wasarapaja, wasaristo.

Hammarskatt

wasarawero.

Hamnfogde

satamawouti.

Hamnfyr

satamamajakka.

Hamnkapten

satamakapteeni.

Hamnkontor

satamakonttori.

Hamnmästare

satamamestari.

Hamnordning

satamasääntö.

Hamnpenningar, -umgälder

satamaraha l. =maksot.

Hand

; hålla h. öfver något, pitää waari jstkin; vara för h-en, olla olemassa l. esillä; under h., wähitellen, kohdastaan; neka h. och förskrifning, kieltää käsialansa ja kirjansa; stjäla med samnad h., yhdestä l. yksin toimin warastaa.

Handaverkan

; af annars h., toisen käden kautta l. kädestä.

Handbojor, -klofvar

käsiraudat.

Handbref

käsikirje, kirje.

Handel

kauppa; idka h., harjoittaa kauppaa; drifva h. på utrikes orter, käydä kauppaa ulkomailla; understucken h., walhekauppa.

Handelsbalk

kauppakaari. K.K.

Handelsbok

kaupanpito=kirja.

Handelsfrihet

kauppawapaus; handels- och näringsfrihet, kauppa= ja elinkeino=wapaus.

Handelsfördrag, -traktat

kauppaliitto, kauppaliitto=kirja.

Handelsombudsman

kauppa=asiamies.

Handelsrättighet

kauppaoikeus.

Handelsrörelse

kauppaliike.

Handfången

käteen saatu, hallussa olewa.

Handhafva

hoitaa, pitää huolta (jstkn).

Handlande

kauppias.

Handling

(handlandet) toiminta; rättsvidrig h., oikeutta loukkaawa toiminta; dolos h., dolustapainen toiminta; - (skrift) asiakirja, kirja; till saken hörande h-ar, asiaan kuuluwat kirjat; hvad h-arna innehålla, mitä asiakirjat sisältäwät.

Handlägga

käytellä, käsitellä.

Handläggning

käyttely, käytteleminen, käsitteleminen; vara under h., olla käyteltäwänä l. esillä; företaga till h., ottaa käyteltäwäksi l. esille; ankomma på någons h., olla jonkun käyteltäwiä.

Handräckning

aputoimi, wirka=apu.

Handräckningsmanskap

apumiehistö, apurit.

Handräckningsmedel

aputoimi=rahat.

Handräckningsmål, -ärende

wirka=apu=asia.?

Handräckningsväg

; i h., wirka=awun kautta.

Handskrift

käsikirjoitus; käsiala.

Handslöjd

käsiteollisuus.

Handtverk

käsityö, käsiammatti.

Handtverkare

käsityöläinen.

Hank

; inom h. och stör, witsasten ja seiwästen sisällä.

Hastighet, hastigt mod

pikaistus; af h., pikaistuksissa.

Haveri

meriwahinko, haweri; h. gross, yhteinen haweri; enskildt h., yksityinen haweri.

Hedervärd

; h-a bondeståndet, arwoisa talollissääty.

Helskyld, helslägt

täysilukuinen.

Helsovårdsnämnd

terweys=hoitokunta.

Helsyskon

täydet sisarukset, täydet weljet ja sisaret.

Hemarrest

kotiaresti.

Hembjuda

tarjota lunastettawaksi.

Hembud

lunastustarjous.

Hemegor

kotitilukset.

Hemfalla

langeta takaisin.

Hemfrid

kotorauha.

Hemfridsbrott

kotorauhan rikkominen.

Hemföljd, hemgift

lepinko, myötäjäiset.

Hemförlofva

laskea l. päästää kotiin.

Hemgång

kotorauhan rikkominen, kotoylläkkö.

Hemman

talo, kontu.

Hemmansbrukare

talollinen.

Hemmansdel

talonosa.

Hemmansegare

talonomistaja, talollinen.

Hemmansinnehafvare

talonhaltija.

Hemmansklyfning

talonjako, wälijako.

Hemmansnatur

talonluonto.

Hemmansnummer

talonnumero.

Hemmantal

taloluku; efter h-et, taloluwun mukaan.

Hemort

koto paikka.

Hemortsrätt

kotopaikka=oikeus.

Hemskifte

kotopalsta.

Hemställa

esittää, ehdottaa; - alistaa, lykätä tarkastettawaksi; h. till hofrättens pröfning, alistaa howioikeuden tarkastettawaksi; i enlighet med hvad senaten hemstäldt, sen mukaan kuin senaatti on ehdottanut; hemstäldt mål, hemställningsmål, alistettu l. alistusasia.

Hemställan

esittäminen, ehdotus; - alistus.

Hemställningsväg

; i h., alistuksen kautta.

Hemtning

nouto, tuominen.

Hemtningsäfventyr

noudon l. tuomisen uhka.

Hemul

kaupanwastuu; brister åt h., ei woi wastata kauppaa, stånda h., wastata kauppa.

Hemula

wastata kauppaa.

Hemulsman

kaupanwastaaja.

Hinder

este, laga h., laillinen e.; utan h. af svarandens utevaro, wastaajan poissaolon estämättä l. poissaololta estymättä; - (förfång, skada) haitta.

Hinderlös

esteetön.

Hinderlöshet

esteettömyys.

Hinderlöshetsbetyg, -bevis

esteettömyyden todistus, naimakirja.

Historisk-filologisk doktor

historiallis=filologinen tohtori.

Hittegods

löytökalu.

Hittelön

löytäjäiset.

Hjelpdagsverk

apu=päiwätyö.

Hjelpeved

apuhalot.

Hjertsten

napakiwi.

Hjonelag

awioliitto; - pariskunta; bygga h., mennä awioliittoon.

Hjordavall

karjanlaidun.

Hofläger

howitila.

Hofråd

howineuwos.

Hofrätt

howioikeus.

Hofrättsassessor

howioikeuden=asessori.

Hofrättspresident

howioikeuden=presidentti.

Hofrättsråd

howioikeuden=neuwos.

Hor

huoruus, huorinteko; enfalt l. enkelt h., yhdenpuolinen huorinteko; dubbelt h., kahdenpuolinen huorinteko; göra h., tehdä huorin.

Hordom

huoruus.

Hospital

hospitaali.

Hudstryka

suomia.

Hufvudaftal

pääpuhe l. =sopimus.

Hufvudbok

pääkirja.

Hufvudman

päämies.

Hufvudredare

laiwan=pääisäntä.

Hufvudränta

warsinaiswero.

Hufvudsak

pääasia.

Hufvudskrift

pääkirjoitus, alkukirjoitus l. =kirja, alkuperäinen kirja; förskrifning i h., alkuperäinen welkakirja.

Hufvudstol

pääoma.

Hufvudtal

miesluku, henkiluku.

Hufvudtitel

pääluokka.

Hugg

isku, lyömä; bära h. och slag, iskeä ja lyödä; med h. och slag, lyöden ja hakaten.

Huldhetsed

kuuliaisuudenwala.

Humlegård

humalisto.

Hundskatt

koirawero.

Husaga

kotikuri.

Husbehof

kotitarwe.

Husbehofsqvarn

kotitarwe=mylly.

Husbehofssåg

kotitarwe=saha.

Husbondevälde, -makt

isäntäwalta, isännyys.

Husesyn

talonkatselmus; huse- och egosyn, kartanon ja tilusten katselmus; af- och tillträdeshusesyn, lähtö= ja tulokatselmus.

Husesynerätt

talonkatselmus=oikeus.

Husfred

kotorauha.

Hushyra, -lega

huoneenwuokra.

Hushåll

huonekunta.

Hushållning

taloudenhoito, talous.

Hushållningsmål, -ärende

talousasia.

Hushållningssällskap

talousseura.

Hushållsplan

(odlingsplan) wiljelyssuunnitelma; (skogs) metsänhoitosuunnitelma.

Husransakan, -visitation

koti= l. huone=etsintö.

Husröta

huone= l. kartanorappeus; h. och vanhäfd, kartanon ja tilusten rappeus.

Hustjuf

kotowaras.

Hustjufnad

kotowarkaus.

Hvilostånd

lepoaika.

Hygge

hakkaus; (hyggesområde) hakkausala.

Hyllningsed

kuuliaisuudenwala.

Hypotek

pantti, hypoteekki; tyst h., omaperäinen panttioikeus.

Hypoteksfond

hypoteekkirahasto.

Hypoteksförening

hypoteekkiyhdistys.

Hypotekslån

hypoteekkilaina.

Hypotisera

panna pantiksi, pantata.

Hyra

v. wuokrata, hyyrätä; - (sjömän) pestata.

Hyra

s. (aftalet) wuokraus; - (nyttjorätten och betalningen) wuokra, hyyry; - taga h., ottaa pest.

Hyresaftal

wuokrasopimus.

Hyresgäst

wuokralainen, hyyryläinen.

Hyreskontrakt

wuokra= l. hyyrykontrahti.

Hyrestid

wuokrakausi.

Hyresvärd

wuokranantaja.

Hysa

suojella; h. och dölja, suojella ja kätkeä.

Hytta

hytty, sulatto.

Hyttverk

hyttylaitos l. =paja.

Hålla sig

; h. s. undan, piileillä; h. s. till (borgesman), waatia (takausmieheltä), kääntyä (takausmieheen).

Hållgöring

hollinteko.

Hållskjuts

hollikyyti; hollikyyditys.

Hållturlängd

holliwuoro=luettelo.

Hårdraga

tukistaa.

Häda

pilkata.

Hädelse

pilkka.

Häfd

(jordens) ruokko; - (bruk af egendom l. rättighet) nautinto, pitämys; urminnes h., ylimuistoinen nautinto; - (lägrande) makaaminen.

Häfda

(jord) ruokota; - (egendom l. rättighet) nauttia; - (lägra) maata, sekaantua; h. hvarandra, sekaantua toisiinsa.

Häfdebeskrifning

nautintoselitys.

Häfdeskyldighet

ruokkowelwollisuus.

Häfdvunnen

nautintoperäinen.

Häfta

olla welassa l. welkaa.

Hägn

aita; - turwa, suoja.

Hägna

aidata; - turwata, suojella.

Hägnad

(stängsel) aita; - (inhägnadt område) aitaus, aituus.

Hägnadsskifte

aidanjako.

Hägnadsskyldig

aitauswelwollinen.

Häkta

panna kiinni l. wankeuteen, wangita.

Häkte, häktelse

wankeus; - wankila.

Häktning

kiinnipano, wangitseminen.

Hälftenbruk

kahdawiljelys, puolenwiljelys.

Hälftenbrukare

kahdawiljelijä, puolenwiljelijä.

Hämnas

; h. å sätt mål och bött, kostaa sowitetun ja rangaistun asian wuoksi.

Hänga

hirttää.

Hänskjuta

lykätä, lähettää; h. en sak till ngns afgörande, lykätä l. lähettää asia jkun ratkaistawaksi.

Hänvisa

osottaa, neuwoa, wiitata.

Härad

kihlakunta, woutikunta; ( tingslag) käräjäkunta.

Häradsarkiv

kihlakunnan=arkisto.

Häradsdomare

herastuomari.

Häradsfängelse, -häkte

kihlakunnan=wankila.?

Häradshöfding

kihlakunnan=tuomari; vice h., waratuomari.

Häradshöfdingetingsgästning

tuomarin=käräjäkapat.

Häradskista

kihlakunnan arkku.

Häradsnämnd

kihlakunnan=lautakunta.

Häradsnämndeman

kihlakunnan=lautamies.

Häradspost

kihlakunnan=posti.

Häradsrätt

kihlakunnan=oikeus.

Häradsskrifvare

henkikirjoittaja.

Häradssyn

tuomarinkatselmus.

Häradssynerätt

kihlakunnan=syynioikeus.

Häradsting

kihlakunnan=käräjät.

Härväsende

sotalaitos.

Höbol

heinämaat.

Högförrädare

waltiopettäjä.

Högförräderi

waltiopetos.

Höghet

; hans kejserliga h., keisarillinen korkeus.

Höghetsrättigheter

hallitsijanoikeudet.

Högloflig

; h-a ridderskapet och adeln, korkea=arwoinen ritaristo ja aateli.

Högmål, högmålssak

waltiorikos=asia.

Högmålsbrott

waltiorikos.

Högstbjudande

enimmän tarjoawa.

Högtid

juhla.

Högvakt

pääwahdisto.

Högvederbörlig

; med h-t tillstånd, korkeain asianomaisten l. korkean esiwallan luwalla.

Högvördig

; h-a prestaståndet, kunnianarwoinen pappissääty.

Hökare

ruokakauppias.

Höra

kuulustaa; rätten beslöt att N.N. skulle i saken h-s, oikeus päätti asiasta kuulustaa N.N:ää.

Hörande

kuulustaminen.

Hörnsten

kulmakiwi.

Hösteting

syyskäräjät.

Höta

heristää, uhata; h. åt ngn, heristää jklle.[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]