Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]

I

Iakttaga

; i. ngns rätt, walwoa jkun oikeutta.

Indentitet

samuus; konstatera ngns i., selwittää jkun samuus l. joku samaksi henkilöksi.

Ikläda sig

sitoutua jhkin.

Illgerning

paha työ l. teko.

Illgerningsman

pahantekijä.

Illvilja

ilkeys.

Immission

imissioni, haltijakiinne, sijoitus, meddela, få i., antaa, saada imissioni l. haltijakiinne.

Immissionsbref

imissionikirja.

Immitera

sijoittaa, asettaa asukkaaksi, antaa haltijakiinne.

Impediment

arwoton maa.

Imperiel

keisarillinen.

Import

maahan=tuonti, tuonti.

Importera

tuoda maahan.

Importhandel

tuontikauppa.

Importtull

tuontitulli.

Imputabell

syyntakeinen.

Inberätta

antaa kertomus, kertoa, ilmoittaa; i. om sakens förlopp, ilmoittaa miten asia on käynyt.

Inbetala

maksaa.

Inbrott

murto; begå l. göra i., murtautua jhkn.

Inbrottsstöld

murtowarkaus.

Inbrottstjuf

murtowaras.

Inbyggare

asujan.

Indela

jakaa, jaottaa.

Indelningshafvare

jaotuspalkan=nauttija, weropalkan=saaja.

Indelningshemman

weropalkka=talo.

Indelningsverk

ruotujako=laitos.

Indelt

jaotettu, palkaksi annettu l. jaettu; i. hemman, kronotionde, qvarnränta, palkaksi annettu talo, kruununtihunti, myllywero; i. hemmansränta, jaotettu talonwero; i. lön, jaotettu l. jaotuspalkka; i. militär, ruotujakoinen sotawäki.

Indicium

todistusaihe.

Indirekt

wälillinen, epäsuora; i. skatt, wälillinen wero; i. bevisning, wälillinen todeksi=näyttäminen.

Indossat

indossaatti, siirronsaaja.

Indossement

siirto, wekselin siirto; i. in blanco, awoin wekselin siirto.

Indossent

indossentti, wekselin siirtäjä.

Indossera

siirtää.

Indraga

wetää jhkn; i målet indragen svarandepart, asiaan wastaajaksi wedetty; - (till kronan) peräyttää; - (ha att upphöra) lakkauttaa; i. en tjenst, lakkauttaa wirka.

Indragningsstat

lakkautuspalkka, lakkautusluokka; ställa på i., asettaa lakkautuspalkalle.

Indrifva

ajaa l. kerätä sisään.

Industri

teollisuus.

Industriel

teollinen, teollisuus=.

Inegor

sisätilukset.

In fidem

wakuudeksi.

Infinna sig

saapua, tulla saapuwille.

Inflyta

karttua, kertyä.

Inflytta

muuttaa jhkn.

Infordra

waatia, waatia saadaksensa; i. utlåtande, waatia lausunto.

Infria

lunastaa.

Införa

; (i bok) panna (jhkn); - (importera) tuoda maahan.

Införsel

(import) maahan=tuonti, tuonti; in- och utförsel, tuonti ja wienti; - i. i lön, palkanpidätys; få i. i fastighet, saada kiinteistö hallitukseensa.

Införskrifva

tilata l. tuottaa maahan.

Införseltull

tuontitulli.

Införtulla

tullata maahan l. sisään.

Ingeniör

insinööri; i. af första klassen, ensimäisen luokan i.

Ingeniörkår

insinöörikunta.

Ingrepp

loukkaus, haitta; göra i. i andras rättigheter, loukata toisen oikeuksia, tehdä haittaa toisen oikeuksille.

Ingress

johdanto, alkujohto.

Ingå

; i. i rikets tjenst, ruweta l. mennä waltakunnan palwelukseen; i. med framställning, ansökan, antaa l. tehdä jhkn esitys, hakemus; i. förlikning, tehdä sowinto, sopia; i. aftal, tehdä wälipuhe; i. borgen, ruweta l. mennä takaukseen.

Ingäld

tulo.

Inhemta

hawaita, saada tietää, tulla tietämään; i. ngns mening, saada tietää l. tietoonsa l. tiedustaa jkun ajatus; i. nödiga upplysningar, hankkia tarpeellisia tietoja.

Inhibera

kieltää, ewätä; keskeyttää, peräyttää; i. utslag, åtgärd, peräyttää päätös, toimenpito; i. auktion, ewätä l. kieltää huutokauppa.

Inhibitorial

kielto, epuu; keskeytys, peräytys.

Inhysa

pitää luonansa.

Inhyses

loinen, itsellinen.

Inhyseshjon, inhysning

loinen, loismies, loisnainen, itsellinen.

Inhägna

aidata, panna aitaan.

Inhägnad

aitaus, aituus.

Initiativ

alote; taga i-et, tehdä alote; - (i statsrätten) lakien ehdotuswalta.

Injurie

kunnianloukkaus.

Inkalla

kutsua (sisään); i. inför domstol, kutsua oikeuteen.

Inkassera

ylöskanto, sisäänkeräys.

Inklarera

klareerata (sisään), selwittää.

Inklarering

klareeraus.

Inkomma

; i. med förklaring, tuoda l. antaa wastaus; målet har inkommit (till hofrätten) asia on tullut sisään l. tullut (howioikeuteen).

Inkompetens

kelpaamattomuus, pätemättömyys.

Inkompetent

kelpaamaton, pätemätön.

Inkomst

tulo.

Inkomstbevilling

tulo=suostuntawero.

Inkomstförslag

tuloarwio.

Inkomstskatt

tulowero.

Inkomsttitel

tuloluokka.

Inkonstitutionel

perussääntöä wastaan (olewa), perussäännön=wastainen.

Inlag

talteenpano.

Inlaga

hakemus= l. kannekirja.

Inlagsbevis

talteenpano=todistus.

Inlagsfä

tallekalu.

Inlemna

; i. en ansökan, panna l. antaa hakemus jhkn.

Inleverera

maksaa l. antaa jhkn.

Inlägga

(ett hemman) panna talo toisen alle, yhdyttää.

Inlöpa

; något brottsligt har ej inlupit emot honom, hänta wastaan ei ole mitään rikollista tullut ilmi; half bevisning har inlupit, puoleksi on näytetty toteen.

Inlösa

lunastaa.

Inlösen

lunastaminen, lunastus.

Inmana

(i häkte) panna wankeuteen.

Inmuta

wallata.

Inmutare

waltaaja.

Inmutning

waltaaminen, waltaus.

Inmutnings- och grufvestadga

waltaus= ja kaiwossääntö.

Inmutningsrätt

waltausoikeus.

In natura

tawarassa, tawarana, luonnossa.

Innefatta

sisältää.

Innehafva

hallita, pitää; han innehar, hän hallitsee, hänellä on hallussa; i. och besitta, hallita ja pitää; han innehar en tjenst, hänellä on wirka.

Innehafvare

haltija, pitäjä; stäld på i-n, asetettu haltijalle.

Innehåll

sisällys, sisältö.

Innehålla

sisältää; - i. lönen för ngn, pidättää palkka jklta.

Innestå

olla jäljellä; olla saamatta l. maksamatta l. saatawana; så mycket i-r på min lön, palkkaani on niin paljo saamatta l. saatawana: i-ende lön, maksamaton l. saatawana palkka; köpesumman i-r i lägenheten, kauppasumma on tilassa maksamattomana.

Inqvartera

majoittaa.

Inqvartering

majoitus.

Inqvarteringsbesvär

majoitusrasitus.

Inqvarteringsfrihet

wapaus majoituksesta.

Inqvarteringskomité, -nämnd

majoituskomitea l. =toimikunta.

Inqvarteringsreglemente

majoitussääntö.

Inqvarteringstolag

majoitustuulaaki.

Inqvisitorisk

inkwisiittorinen.

Inregistrera

rekisteröidä, panna rekisteriin l. luetteloon.

Inrop

huuto; huudos.

Inropa

huutaa.

Inrymma

; i. valrätt, suoda waalioikeus; - (meddela åborätt) sijoittaa, antaa asukasoikeus; i. i lägenhet, sijoittaa tilaan; i. gemensamt och i bolag, sijoittaa yhteisesti ja pesäyhteydessä.

Inrymning

sijoitus, imissioni.

Inrätta

laittaa, perustaa, asettaa.

Inrättning

laitos.

Inseende

silmällä=pito, walwonta, huolenpito; hafva i. öfver något, pitää jtkn silmällä; under i. af direktionen, johtokunnan silmällä l. huolta pitäessä l. walwoessa.

Insegel

sinetti.

Insignier

arwomerkit.

Inskrifning

sisäänkirjoitus; - (af mål) kannekirjoitus, juttuunpano.

Inskrifningsafgift, -penningar

kanneraha, jutturaha; - (i skola) sisäänkirjoitus=makso.

Inskrifningslängd

(målförteckning) kanne= l. juttuluettelo.

Inskrifva

sisäänkirjoittaa, kirjoittaa jhkn; (om mål) panna juttuun l. kanteesen; låta i., kirjoituttaa.

Inskränkt

rajoitettu.

Insockne

; i. besvär, pitäjän rasitukset.

Insolvent

maksamaan kykenemätön.

Inspektera

tarkastella, pitää tarkastelua.

Inspektion

tarkastelu.

Inspektor

inspehtori, tarkastelija.

Inspektör

inspehtööri, tarkastelija.

Installera

wihkiä wirkaan.

Instans

oikeusaste; draga saken till högre i., wetää asia korkeampaan oikeuteen.

Institut

laitos; - opisto.

Institution

laitos.

Instruktion

johtosääntö; ohje; reglementen och i-er, ohje= ja johtosäännöt.

Instruktör

harjoitusopettaja.

Instrument

toimituskirja.

Inställa

(för rätta) tuoda, noutaa (oikeuteen); tjenligen i., tarpeenmukaisilla keinoilla l. tarkoituksenmukaisesti tuoda; låta i., tuottaa; - (låta upphöra) lakkauttaa, taukouttaa.

Inställelse

nouto, tuominen; saapuminen, esiin= l. paikalle=tulo; vid äfventyr af i., noudon l. tuomisen uhalla.

Inställelsedag

saapumuspäiwä, walwontapäiwä.

Inställelsekostnad

nouto= l. tuontikustannus.

Instämma

manata, haastaa; låta i., manuuttaa, haastattaa.

Insända

lähettää sisään l. jhkn.

Insätta

panna jhkn l. tallelle; - asettaa; i. ngn till arfvinge, asettaa jku perilliseksi.

Insättare

säästöönpanija.

Intaga

v. (sin plats) käydä l. istua (sijallensa); - (djur) ottaa sisään; - (egor) anastaa wiljelyyn.

Intaga

s. maan anastaminen wiljelyyn; wiljelyyn anastettu tilus.

Inteckna

(en egendom) kiinnittää, panna kiinnitykseen; i. lägenhet till säkerhet för fordran, kiinnittää tila welan wakuudeksi; - (äktenskapsförord m.m.) wakuuttaa oikeuden kirjoihin.

Inteckning

kiinnitys; lån emot i., kiinnityslaina; söka i., hakea kiinnitystä; meddela i., myönnyttää kiinnitys; samtycka till i., suostua kiinnitykseen; förnya i., uudistaa kiinnitys; döda i., kuolettaa kiinnitys.

Inteckningsansökning

kiinnityshakemus.

Inteckningsbevis

kiinnitystodistus.

Inteckningshafvare

kiinnityksen omistaja.

Inteckningsprotokoll

kiinnitysprotokolla l. =pöytäkirja.

Inteckningsärende

kiinnitysasia.

Intendent

intendentti.

Interims-, interimistisk

wäliaikainen, wäliaikais=, wäli=.

Interimspredikant

wäliajan=saarnaaja.

Interimsqvitto

wälikuitti.

Interimsåbo

wäliaikainen asukas.

Interlokution, interlokutorieåtgärd

wälitoimi.

Interlokutoriebeslut, -resolution

wälipäätös.

Internationel

kansainwälinen.

Intimation

tiedoksi=pano.

Intrad

tulo; tillfällig i., satunnainen tulo.

Intresse

(ränta) korko, kaswu.

Intressent

osakas, osamies.

Intressentskifte

wälijako.

Introducera

ottaa wastaan.

Intrång

haitta, loukkaus; utan i. i annans rätt, toisen oikeutta loukkaamatta.

Inträdesafgift

pääsymakso.

Intyg

todistus, todiste.

Intyga

todistaa, wakuuttaa.

Intägt

tulo.

Inventarier

tarwekalut.

Inventariilängd

kalustokirja.

Inventarium

tarwekalu; - kalustokirja; summa inventarii, kalustosumma, kaikki tawara.

Inventera

luetella kalustoa (kassaa, arkistoa).

Inventering

luettelemus (kaluston, kassan).

Inventeringsinstrument, -längd

luettelemuskirja.

Inventeringsman

luettelemusmies.

Inverka

waikuttaa; på sakens utgång i-nde omständighet, asian päätökseen waikuttawa seikka.

Invisning

osotus; i. på banken, osotus pankkiin.

Invända

wäittää, tehdä wäite.

Invändning

wäite, wäliwäite; (gensaga) wastawäite; i. om domtols? behörighet, wäite l. wäliwäite oikeuden asianmukaisuutta wastaan.

Invändningsutslag

wäitepäätös.

Irrlära

harhaoppi.

Iteration

uudistus, jälleenteko; jälleenlankeemus.

Iterationsskrift

uudistuskirja.

Iterera

uudistaa, tehdä jälleen l. uudelleen.[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]