Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]

J

Ja och samtycke

lupa ja suostumus.

Jaga

ajaa; (idka jagt) metsästää.

Jagt

ajo, jahti, metsästys.

Jagträtt

metsästysoikeus.

Jagtstadga

metsästysasetus.

Jagttyg

metsästysaseet.

Jemka

tasata, tasoittaa; sowittaa.

Jemkning

tasaus, tasaaminen, tasoitus; sowittaminen.

Jemn delning

tasajako.

Jemngod

yhdenwertainen, tasa=arwoinen.

Jern

(bojor) raudat; slå i j., panna rautoihin.

Jernverk

rautatehdas.

Jernvägsstyrelse

rautatien=hallitus.

Jordabalk

maakaari. M.K.

Jordafsöndring

(maan) palstaaminen.

Jordafång

maansaanto.

Jordagods, jordegendom

maatila, maaomaisuus.

Jordatvist

maariita.

Jordbruksexpedition

maanwiljelyntoimituskunta.

Jordbruksskola

maanwiljelys=koulu.

Jordebok

maakirja.

Jordeboksränta

maawero, maakirjawero.

Jordegare

maanomistaja.

Jordfast

; j. sten, maaperäinen kiwi.

Jordfästa

lukea l. siunata hautaan.

Jordlägenhet

maatila.

Jordmon

maanlaatu.

Jordnatur

maanluonto.

Jordransakning

maakirja=tutkinto.

Jordränta, -skatt

maawero.

Jordstycke

maakappale.

Journal

päiwäkirja.

Judiciel

oikeudellinen, oikeus=; j. myndighet, oikeuswirasto.

Juridik

lakitiede.

Juridisk

lakitieteellinen, lainopillinen; j-a fakulteten, lainopillinen tiedekunta.

Juris utriusqve doktor

lakitiedetten tohtori.

Jurisdiktion

tuomiowalta; oikeuspiiri l. =alue.

Jurist

lakimies.

Jury

walamiehistö.

Jus patronatus

papinotto=oikeus.

Justera

(mått, mål och vigt) wa’ata; - (ett protokoll) tarkistaa.

Justerare

wakaaja.

Justering

(af mått m.m.) wakaaminen; - (af protokoll) tarkistus.

Justeringsverk

mittainwakaus=wirasto.

Justitiedepartementet

oikeusosasto.

Justitieombudsman

säätyjen oikeudenwalwoja.

Justitiestaten

oikeuskunta.

Justitieärende

oikeusasia.

Jäf

jääwi, este; anmärka j., ilmoittaa jääwi, jääwätä; j. emot äktenskap, awioliiton este; j. emot domare, tuomarin jääwääminen; j. mot fordran, wäite welkomista wastaan.

Jäfsanmärkning

jääwimuistutus.

Jäfva

jääwätä, estää.

Jäfvig

jääwillinen, jääwinalainen.

Jäfvighet

jääwillisyys.

Jägareskatt

jääkäriwero.[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]