Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]

K

Kader

kantawäestö.

Kadetkår

kadettikoulu.

Kalenderår

kalenteriwuosi.

Kalkyl

lasku, laskento, arwio.

Kall

; på dragande k. och embetes vägnar, wiran puolesta.

Kalla

kutsua, käskeä.

Kallelse

kutsumus, käsky.

Kallelsebref

kutsumuskirje.

Kameral-

kameraali=.

Kamerallagfarenhet

kameraali=lainoppi.

Kammarexpedition

kamari=toimituskunta.

Kammarförvandt

apukamreeri.

Kammarherre

kamariherra.

Kammarjunkare

kamarijunkkari.

Kammarkontor

kamarikonttori.

Kammar- och räkenskapsverk

kamari= ja tilinteko=wirasto.

Kammarråd

kamarineuwos.

Kammarskrifvare

kamarikirjoittaja.

Kamrerare

kamreeri; biträdande k., apulaiskamreeri. Jfr Kammarförvandt.

Kandidat

kandidaatti; - (vid val) ehdotus.

Kansler

kansleri; vice k., sijaiskansleri.

Kansli

kanslia.

Kansliråd

kanslianeuwos.

Kanslist

kanslisti.

Kapell

kappeli.

Kapellan

kappalainen.

Kapellförsamling

kappeli=seurakunta.

Kapital

pääoma; tills gälden så till k. som ränta är gulden, kunnes welan sekä pääoma että korko on maksettu.

Kapitalafbetalning

pääoman lyhennysmakso.

Kapitalräkning

pääoma=lasku.

Kapitel

luku.

Kaplake

kaplaaki.

Kappeland

kapanala; geometriskt k., mitta=kapanala.

Kapten

kapteeni.

Karakter

(värdighet) arwo, wirka=arwo l. =nimi.?

Karaktersbyggnad, -hus

päärakennus, asuinhuoneus.

Karantän

karanteeni, ruttosulku.

Karta

kartta.

Kartasigillata

karttapaperi.

Kartasigillatakontor

karttapaperikonttori.

Kartasigillatarekognition, -rekognitionsafgift

karttapaperin tarkastusmakso.

Karteafstick

karttakopia l. =jäljennös.

Kartebeskrifning

kartanselitys.

Kartera

(belägga med stämpladt papper) kartoittaa, warustaa karttapaperilla.

Karteritare

kartanpiirustaja.

Karteverk

kartasto.

Kartlägga

kartalle panna l. ottaa.

Kasern

kasarmi.

Kassa

kassa, rahasto.

Kassabrist

kassanwailinki l. =wajaus.

Kassaförslag

kassa=arwio, kassa=tila.

Kassakalkulation

kassalaskento.

Kassakreditiv

kassakreditiiwi.

Kassör

kassööri, kassanhoitaja.

Kateket

katekeetti.

Kaution

se Borgen.

Kautionssumma

takaussumma.

Kedlängd

witjawäli.

Kejsaredöme

keisarikunta.

Kejserlig

keisarillinen.

Kifva

torua; k. och träta, torua ja riidellä.

Kindpust

korwapuusti.

Kirurg

haawalääkäri.

Klaga

(anföra klagomål) kannella, kantaa jkta wastaan; (bevära sig) walittaa; k. öfver utslag, walittaa päätöksestä.

Klagan

walitus.

Klagande, klagandepart

kantelija, kantaja; walittaja.

Klagomål

kantelu, kanne.

Klagoskrift

kannekirja; walituskirja.

Klander

(vid domstol) moite, kanne; anställa k. å annans åtkomst, moittia toisen saantoa; i börd gäller k. endast med penningar, sukulunastus=asioissa käypi kanteen= l. moitteenteko ainoastansa rahalla.

Klanderfri

moitteeton.

Klandertalan

moitekanne, kanteenteko.

Klandertid

moite= l. kanneaika.

Klandra

moittia, kantaa wastaan; k. ett köp, moittia kauppaa.

Klarera

klareerata.

Klass

luokka.

Klassificera

luokittaa.

Klassinspektor

luokkainspehtori.

Klausul

wäliehto.

Kleresilägenhet

kirkollistila.

Kleresistaten

pappiskunta.

Klinik

kliinikka, sairashuone.

Klockare

lukkari.

Klubbslag

(vid auktion) wasaranlyönti.

Klyfning

(af jord) jako.

Klyfningsskifte

osakasjako, wälijako.

Klyfva

jakaa.

Kläm

ponsi.

Knektehåll

sotilaanpito.

Knektekontrakt

ruotukontrahti.

Kodicill

lisäkirja.

Kofferdifartyg

kauppalaiwa.

Kofferdiskeppare

kauppalaiwuri.

Kollationera

wertoa.

Kollega

kollega.

Kollegial

kolleginen.

Kollegiiassessor

kollegiasessori.

Kollegiiregistrator

kollegirekistraattori.

Kollegiiråd

kollegineuwos.

Kollegiisekreterare

kollegisihteeri.

Kollegium

kollegi.

Kollekt

kollehti.

Kolumn

sareke, kolumni.

Komité

komitea; den vid statssekretariatet tillsatta k. för finska ärender, waltiosihteerin=wirastoon asetettu komitea Suomen asioita warten.

Komiterad

waliomies.

Kommanditbolag

kommandiitti= l. äänetön yhtiö.

Kommando

komento; komennuskunta.

Kommendant

komendantti.

Kommendera

komentaa; k-nde en chef, komentawa päällikkö.

Kommendering

komennus; komennuskunta.

Kommendör

komentaja.

Kommerseråd

kauppaneuwos.

Komminister

komministeri.

Kommissariat

komissariaatti.

Kommissarie

komissarius.

Kommissionslandtmätare

komisionimaamittari.

Kommittent

toimenantaja.

Kommun

kunta.

Kommunal

kunnallinen, kunnallis=, kunnan; k-a utskylder, kunnalliswerot.

Kommunalfullmäktig

kunnan=waltuusmies.

Kommunalförfattning

kunnallisasetus.

Kommunalförvaltning

kunnallishallinto.

Kommunalnämnd

kunnallis=lautakunta.

Kommunalråd

kunnallisneuwos.

Kommunalräkenskaper

kunnan tililaskut.

Kommunalskatt

kunnalliswero.

Kommunalstyrelse

kunnallishallitus.

Kommunalstämma

kuntakokous; ordinarie k., warsinainen k.; extra k., kunnan wälikokous.

Kommunicera

antaa tieto l. tiedoksi.

Kommunikation

(delgifvande) tiedon l. tiedoksi anto; bevis öfver verkstäld k., todistus tiedon annosta; - (ortsförbindelse) kulkuyhdistys; kulkulaitos.

Kommunikationsbevis

tiedonanto=todistus.

Kommunikationsfond

kulkulaitos=rahasto.

Kommunikationsresolution

wastauswaadinta=päätös.

Kommunvis

kunnittain.

Kompani

komppania.

Kompanichef

komppanianpäällikkö.

Kompanjon

yhdysmies, yhtiö= l. kauppakumppani.

Kompetens

(till en befattning) kelpaawaisuus, pätewyys, hakukelpoisuus; - (befogenhet) toimiwalta.

Kompetent

kelpaawainen, pätewä, hakukelpoinen.

Komplettera

täydentää.

Kompromiss

walio=oikeus, kompromissi.

Kompromissarie

waliotuomari.

Koncept

konsepti, kantakirja.

Konceptdombok

konsepti=tuomiokirja.

Konceptprotokoll

konceptiprotokolla l. =pöytäkirja, kantakirja.

Koncession

myönnytys.

Konduktör

konduktööri.

Konfession

uskontunnustus; uskokunta.

Konfiskera

panna l. ottaa takawarikkoon.

Konfrontera

kuulustaa wastakkain.

Konkurrera

kilpailla; - (om brott) sattua yhteen.

Konkurs

konkurssi; göra k., tehdä k.; upplåta till k., luowuttaa konkurssiin.

Konkursbo

konkurssipesä.

Konkurslag

konkurssilaki.

Konkursliqvid

konkurssitili.

Konkursmassa

konkurssipesä.

Konkursmål, -sak

konkurssiasia.

Konkursstadga

konkurssisääntö.

Konkurstillstånd

konkurssitila; försätta i k., panna konkurssitilaan.

Konnossement, konnässement

konnossementti.

Konselj

konseli, neuwosto.

Konsistoriel

konsistorillinen.

Konsistorium

konsistori.

Konsolidera

wakauttaa.

Konstapel

konstaapeli.

Konstituera

asettaa l. määrätä wirkaan; - perustaa.

Konstitution

perussääntö.

Konstitutionel

perussäännöllinen; k. statsförfattning, perussäännöllinen waltiomuoto.

Konstitutorial

konstitutoriaali, wirkamääräys.

Konsul

konsuli; vice k., sijaiskonsuli; generalk., pääkonsuli.

Konsularagent

konsuliagentti.

Konsulat

konsuliwirasto.

Konsultativ

neuwottelewa.

Konsultera

neuwotella.

Kontant

puhdas raha; k-a fordringar, rahasaatawat.

Kontingent

(milit.) sotamies=määrä.

Kontokurant

konttokurantti.

Kontor

konttori.

Kontorskrifvare

konttorikirjoittaja.

Kontraband

kielletty tawara.

Kontrabok

wastakirja.

Kontraborgen

wastatakaus.

Kontradeduktion

perustelman wastuu.

Kontrahent

liitto= l. sopimuskumppani.

Kontrahera

tehdä sopimus l. kontrahti l. liittokirja.

Kontrakt

sopimus, liitto, kontrahti, liittokirja; - (prosteri) prowastikunta.

Kontraktsbrott

kontrahdin rikkominen.

Kontraktsenlig

kontrahdinmukainen.

Kontraktsprost

kontrahtiprowasti, lääninprowasti.

Kontraorder

wastakäsky.

Kontrasignant

warmentaja.

Kontrasignation

warmennus.

Kontrasignera

warmentaa, kontrasigneerata.

Kontroll

silmällä=pito, tarkastus; till vinnande af k., tarkastuksen wuoksi; - (stämpel) kontrolli, tarkastusleima.

Kontrollera

pitää silmällä, tarkastaa; - (förse med stämpel) kontrollita, leimata.

Kontrollstämpel

kontrolli= l. tarkastusleima.

Kontrollstämpla

merkitä tarkastusleimalla.

Kontrollverk

kontrollilaitos.

Kontrollör

kontrollööri, tarkastaja.

Kontumaciedom

yksipuolinen tuomio.

Konventikel

hartauskokous.

Konvention

liitto; liittokirja; - (förening) suostumus.

Konvertera

muuntaa.

Konvoj

saattajat; - (sjöl.) wartiolaiwa.

Kopia

kopia, jäljennös.

Kopiera

kopioida, jäljentää.

Kopist

kopisti.

Kopparafrad

waskiwero.

Koppla

parittaa.

Kopplare

parittaja.

Koppleri

paritus.

Korn

; skrot och k., paino ja arwo.

Korporation

yhdyskunta.

Korrektionel

ojennusta koskewa l. tarkoittawa, ojennus=.

Korrektionsinrättning

ojennuslaitos.

Korrektionskompani

ojennuskomppania.

Korrektiv

oikaisukeino.

Korrespondens

kirjewaihto, kirjeily.

Korsband

ristiside.

Kostbehålla

pitää ruokaa l. ruoassa.

Kostnad

kustannus, kulut, kulunki; nödig, nyttig k., tarpeellinen, hyödyllinen kustannus.

Kostnadsersättning

kulunginkorwaus.

Kostnadsfri

maksuton.

Kostnadsfritt

ilmaiseksi, maksotta.

Kostnadsförslag

kustannusarwio l. =ehdotus.

Kraf

welkomus, waatimus.

Kraft

; laga k. och verkan, laillinen woima ja waikutus; vinna laga k., saada laillinen woima, tulla l. päästä lailliseen woimaan; laga k. egande l. vunnen, lakiwoimainen, laillisen l. lain woiman saanut; i k. af, woimasta, nojasta.

Kramhandel

rihkamakauppa.

Kramvaror

rihkamat.

Kredit

luottamus, welkaluottamus, krediitti; - gifva, få på k., antaa, saada welaksi.

Kredit

se Credit.

Kreditanstalt

laina= l. lainaus= l. krediittilaitos.

Kreditera

panna maksetuksi l. wastaawiin, krediteerata, menouttaa.

Kreditiv

kreditiiwi.

Kreditivbref

kreditiiwikirja.

Kreditlagstiftning

welkaluottamuslait.

Kreditor

welkoja.

Kreditupplag

tullikrediitti=warasto.

Kreditupplagsrätt

tullikrediitti=oikeus.

Krigsartiklar

sota=artiklat.

Krigsdomstol

sotaoikeus l. =tuomioistuin.

Krigsfartyg

sotalaiwa.

Krigsfiskal

sotawiskaali.

Krigsfolk

sotawäki.

Krigsfot

sotakanta; ställa på k., asettaa sotakannalle.

Krigskommissariat

sotakomissariaatti.

Krigskommissarie

sotakomissarius.

Krigslag

sotaoikeus.

Krigslagfarenhet

sotalainoppi.

Krigsmakt

sotawoima.

Krigsman

sotilas, soturi.

Krigsmannaed

sotilaanwala.

Krigsmanshus

sotilashuone.

Krigsmanshusafgift

sotilashuonemakso.

Krigsmanshuskassa

sotilashuonekassa.

Krigsrätt

sotaoikeus; hålla k., istua sotaoikeutta.

Krigsstat

sotilaskunta.

Krigstillstånd

sotatila.

Krigstjenst

sotapalwelus.

Krigstukt

sotakuri.

Krigsväsende, -ärender

sota=asiat.

Kriminal

kriminaali=, rikosasiallinen, rikosasiain.

Kriminallag

rikoslaki.

Kriminallagfarenhet, -rätt

rikoslainoppi, kriminaalioikeus.

Kriminalprocess

kriminaaliprosessi, oikeudenkäynti=järjestys rikosasioissa.

Kriminalprotokoll

kriminaaliprotokolla l. =pöytäkirja.

Kriminalrättslig

kriminaalioikeudellinen.

Kriminel

; k-t mål, rikosasia; k-t åtal, rikoskanne; af k. natur, rikosluontoinen.

Kringstryka

kuljeksia; k-nde person, kuljeksija, kulkuri; k-nde lefnadssätt, kulkurielämä.

Krona

kruunu; finska k-n, Suomen k.

Krono

kruununluontoinen, kruunun.

Kronoallmänning

kruunun=yhteismaa.

Kronobetjening

kruununpalwelijat.

Kronofiske, -fiskeri

kruununkalastus.

Kronofogde

kruununwouti.

Kronogods

kruununtila.

Kronohemman

kruununtalo; k-s åbo, kruununtalon asukas.

Kronohäkte

kruununwankila.

Kronojord

kruununmaa.

Kronokassör

kruununkassööri.

Kronolägenhet

kruununtila.

Kronolänsman

kruunun=nimismies, nimismies.

Kronomagasin

kruununmakasiini l. =jywästö.

Krononatur

kruununluontoisuus; af k., kruununluontoinen.

Kronoombud

kruunun=asiamies.

Kronopark

kruununpuisto.

Kronorusthåll

kruununrustholli.

Kronoränta

kruununwero.

Kronoskatte

kruununweroinen.

Kronoskattehemman

kruunun=werotalo.

Kronoskjuts

kruununkyyti.

Kronoskog

kruununmetsä.

Kronotionde

kruununkymmenekset l. =tihunti.

Kronotorp

kruununtorppa.

Kronouppbörd

kruununweron=kanto.

Kronoutskylder

kruununwerot.

Kronovärdi

kruunun=werohinta.

Kronoöfverloppsjord

kruunun=liikamaa.

Kropp

; plikat med k-en, kärsiä ruumiillansa.

Kroppsfel, -lyte

ruumiinwika.

Kroppspligt, -straff

ruumiinrangaistus.

Kroppsskada

ruumiinwamma; svår k., waikea r.; ringa k., helppo r.

Kräfva

welkoa, waatia.

Kränka

loukata, rikkoa; k. lag, rikkoa l. loukata lakia; k. ngns rätt, loukata l. sortaa jkun oikeutta.

Krögeri

kapakoiminen, krouwinpito.

Kröna

kruunata.

Krönare

kruunaaja.

Kubikinnehåll

kuutiosisällys.

Kubikmått

kuutiomitta.

Kulle

pesäkunta.

Kummel

(sjömärke) kokko, kumpele.

Kungsgård

kuninkaankartano.

Kungsladugård

kuninkaan=karjatalo.

Kungsådra

waltawäylä; stänga k., salwata w.

Kungöra

kuuluttaa, julistaa.

Kungörelse

kuulutus, julistus; allmän k., yleinen kuulutus; kejserlig k., keisarillinen julistus.

Kunnig

tietty, tunnettu; göra k-t, tehdä tietyksi l. tunnetuksi.

Kupong

kuponki, korkolippu.

Kuranstalt

parannuslaitos.

Kuratel

huoltotoimi.

Kurator

kuraattori, huoltaja; k. ad litem, riidanwalwoja.

Kurhus

parannushuone.

Kurialstil

wirka=kirjoitustapa.

Kurs

kurssi; - (för studier) oppimäärä.

Kursnotering

kurssimääräys.

Kyrka

kirkko, seurakunta.

Kyrklig

kirkollinen, kirkollis=, kirkon.

Kyrkobetjening

kirkonpalwelijat.

Kyrkobok

kirkonkirja.

Kyrkofrid

kirkkorauha.

Kyrkoförsamling

kirkollis=seurakunta.

Kyrkogäll

kirkkokunta.

Kyrkoherde

kirkkoherra.

Kyrkoherdebol

kirkkoherran=talo l. =wirkatalo.

Kyrkolag

kirkkolaki.

Kyrkolagfarenhet

kirkko=lainoppi.

Kyrkomöte

kirkolliskokous, yleinen seurakuntakokous.

Kyrkoplikt

kirkonrangaistus.

Kyrkoråd

kirkkoraati l. =neuwosto.

Kyrkorätt

kirkollis=lainoppi.

Kyrkosamfund

uskokunta; k. af annan trosbekännelse, muukalainen uskokunta.

Kyrkostämma

kirkonkokous.

Kyrkostöld, -tjufnad

kirkonwarkaus.

Kyrkotionde

kirkontihunti l. =kymmenekset.

Kyrkotukt

kirkkokuri.

Kyrkovall

kirkkomäki.

Kyrkovisitation

kirkon= l. piispankäräjät.

Kyrkoväktare

suntio.

Kyrkovärd

kirkonhoitaja l. =isäntä.

Kyrkoväsende, -ärender

kirkolliset asiat.

Kyrkoår

kirkkowuosi.

Kyrkskrifven

kirkonkirjoissa (olewa).

Kyrktaga

kirkkoon ottaa.

Kyttland

kytö.

Kåk

kaakki.

Kår

koori, kunta.

Kämnersrätt

kämnerinoikeus.

Känningsbåk

tunnusmajakka.

Kära

kantaa, tehdä kanne; k. till l. emot ngn, kantaa jkta wastaan.

Kärande

kantaja.

Käromål

kanne.

Kärr

suo.

Kölna

mallashuone.

Köp

osto, kauppa; sluta k., päättää l. tehdä kauppa; rygga k., peräyttää l. purkaa kauppa.

Köpebref

kauppakirja.

Köpekontrakt

kauppakontrahti l. =wälikirja.

Köpenskap

kaupanpito.

Köpeskilling, -summa

kauppahinta l. =summa.

Köpevilkor

kauppaehto.

Köpman

kauppias.

Köpslaga, -slå

tehdä kauppaa, hieroa kauppaa.

Köpslut

kaupan päättäminen, kauppa.[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]