Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]

L

Ladugård

karjapiha; (hemman) karjatalo.

Lag

laki; efter l., lain mukaan; vare l. samma, olkoon sama l.; allmän l., yleinen l.; beskrifven l., säädetty l. kirjoitettu l.; positiv l., säätönäinen l.; stifta l., säätää lakia; skipa l., käyttää lakia.

Laga

laillinen.

Lagberedning

lainwalmistelukunta.

Lagbestämning

lainmääräys.

Lagbok

lakikirja.

Lagbrott

lain rikkominen, lainrikos.

Lagbrytare

lainrikkoja.

Lagbud

lainsäännös l. =käsky.

Lagbunden

lain=alainen, lailla rajoitettu; l. frihet, lain=alainen wapaus.

Lagenlig

lainmukainen.

Lagenligen

lainmukaisesti.

Lagenlighet

lainmukaisuus.

Lagfara

laissa huudattaa, huudattaa.

Lagfaren

lainoppinut.

Lagfarenhet

lakitiede, lainoppi.

Lagfart

lainhuudatus; å köpet skall l. utverkas, kaupalle on l. hankittawa.

Lagfartshandlingar

lainhuudatus=kirjat.

Lagfartsprotokoll

lainhuudatus=protokolla l. =pöytäkirja.

Lagfartsärende

lainhuudatus=asia.

Lagfången

laillisesti saatu, lakisaantoinen.

Lagfölja

laissa huudattaa; walwoa laissa.

Lagföra

wetää oikeuteen.

Lagförklaring

lainselitys.

Lagförslag

lakiehdotus.

Laggift

laillisesti nainut; (om qvinna) laillisesti naitu; l. maka, laillinen puoliso; barn af l. säng, laillisen awioliiton lapsi.

Laggill, -giltig

laillisesti pätewä, lakiwoimainen.

Lagkunnig

lainymmärtäwä.

Laglig

laillinen.

Lagligen

laillisesti.

Laglighet

laillisuus.

Laglikmätig

lainmukainen, lakiperäinen.

Laglydig

lainkuuliainen.

Laglydnad

lainkuuliaisuus.

Laglös

laiton.

Laglöshet

laittomuus.

Laglöst

laittomasti.

Lagman

laamanni.

Lagmans- och häradshöfdingeränta

laamanni= ja tuomariwero.

Lagmansrätt

laamanninoikeus.

Lagmanstingsgästning

laamannin=käräjäjywät.

Lagrum

lainkohta.

Lagsamling

lakikokoelma.

Lagskipande

lakia käyttäwä.

Lagskipning

lainkäyttäminen.

Lagstadd

laillisesti pestattu; l. tjenst, laillinen palwelus.

Lagstadgande

lainsäännös.

Lagstiftande

lakia l. lain säätäwä; l. makten, lainsäätäjä=walta; l. församling, lainsäätäjä=kokous.

Lagstiftare

lainsäätäjä.

Lagstiftning

lainsäätäminen l. =säädäntö: - lakisääde.

Lagstil

lakikieli, laki=kirjoitustapa.

Lagstridig, -vidrig

lainwastainen, wastoin lakia (olewa).

Lagstånden

laillistunut; täysin huudatettu.

Lagsöka

hakea oikeudessa l. lain kautta.

Lagsökning

lainhaku, oikeudessa hakeminen; kraf bör föregå l., saaminen on welottawa ennen lainhakua l. ennen kuin sitä oikeudessa haetaan.

Lagsökningskostnad

lainhaku=kulut.

Lagtext

lainteksti.

Lagtima

; lakimääräinen, warsinainen; l. landtdag, määräaikaiset l. warsinaiset waltiopäiwät.

Lagtolkning

lain selittäminen.

Lagutskott

laki=waliokunta.

Lagvadd

laillisesti wedottu, wedottu.

Lagverk

lakiteos.

Lagöfverträdelse

lain rikkominen.

Landbo, -bonde

lampuoti, tilanwuokraaja.

Landgrund

rantamatala.

Landkänning, -märke

maantunnus l. =merkki.

Landsallmänning

läänin yhteismaa.

Landsbok

läänin=tilikirja.

Landsfiskal

lääninwiskaali.

Landsflykt

maanpako l. =pakolaisuus; döma till l., tuomita maanpakolaisuuteen l. maanpakolaiseksi.

Landsflyktig, -flykting

maanpakolainen.

Landsfred, -frid

maarauha.

Landsförrädare

maanpettäjä.

Landsförräderi

maanpetos.

Landsförsamling

maa=seurakunta.

Landsförvisa

tuomita l. lähettää maanpakolaisuuteen l. maanpakolaiseksi.

Landskamrerare

lääninkamreeri; vice l., apulais=lääninkamreeri; biträdande l., lääninkamreerin apulainen.

Landskansli

lääninkanslia.

Landskanslist

lääninkanslisti.

Landskap

maakunta.

Landskapslag

maakuntais=laki.

Landskommun

maalaiskunta.

Landskontor

lääninkonttori.

Landskontorist

lääninkonttoristi.

Landsköp

kulkukauppa.

Landslag

maalaki.

Landslott

osawilja.

Landsrätt

maalaisoikeus.

Landssed

maantapa.

Landssekreterare

lääninsihteeri; vice l., apulais=lääninsihteeri.

Landsstat

läänin=wirkamiehistö.

Landsväg

maantie; allmän l., waltamaantie.

Landtbruksinstitut

maanwiljelys=opisto.?

Landtbruksråd

maanwiljelys=neuwos.

Landtdag

waltiopäiwät.

Landtdagsbeslut

waltiopäiwä=päätös.

Landtdagskallelse

waltiopäiwä=kutsumus.

Landtdagsman

waltiopäiwä=mies.

Landtdagsmannaval

waltiopäivä=miehen waali.?

Landtdagsordning

waltiopäiwä=järjestys.

Landtdagsperiod

waltiopäiwä=kausi.

Landtdagsärende

waltiopäiwä=asia.

Landthandel

maakauppa.

Landthandlande, -handlare

maakauppias.

Landtmannafartyg

maalaisalus.

Landtmannanäring

maalais=elinkeino.

Landtmannaproduktvara

maantawara l. =tuote.

Landtmarskalk

maamarsalkki.

Landtmätare

maamittari, vice l., wara=maamittari.

Landtmäteri

maanmittaus; (kollektivt) maanmittaus=toimi.

Landtmäteriförrättning

maanmittarintoimitus.

Landtmäterikontor

maanmittauskonttori.

Landtmäterirevision

maanmittausrewisioni l. =tarkastus.

Landtmäteristat

maamittarikunta.

Landtmäteriöfverstyrelse

maanmittauksen ylihallitus.

Landtpolis

maapoliisi.

Landträkenskaper

läänin=tililaskut.

Landtränteri

lääninrahasto l. =räntteri.

Landträntmästare

lääninräntmestari, lääninrahaston=hoitaja.

Landträntmästareadjoint

lääninräntmestarin=apulainen.

Landtvärn

nostowäki.

Landtågsgärden

sotawarustus=wero.

Lappmarksskatt, lappränta, lappskatt

lapinwero.

Lasarett

sairashuone, lasaretti.

Lasarettsläkare

lasaretinlääkäri.

Lasarettssyssloman

sairashuoneen=taloudenhoitaja.

Last

(skepps) lasti; - (besvär) rasitus; stanna kronan till l., jäädä kruunun rasitukseksi; - (skuld) syy, wika; taga till l., lukea wiaksi l. syyksi; stanna till l., jäädä syyksi.

Lasta

lastata.

Lasteligen

; tala l., parjata.

Lastpenningar

lastiraha.

Latitud

latitudi, asteala.

Latitudinär

asteellinen.

Led

(slägtled) polwi, sukupolwi; rätt nedstigande l., suoraan alenewa polwi; rätt uppstigande l., suoraan ylenewä polwi; lika l., tasapolwi; förbjuden l., kielletty polwi.

Leda

; l. ifrån sig, johtaa päältänsä; svare den som det ledes till, wastatkoon se, jonka päälle se johtuu; lede hvar till sin man, johtakoon kukin miehestä mieheen.

Ledamot

jäsen.

Ledare

(vid röse) johdatuskiwi.

Ledig

; l. tjenst, awoin wirka; l. till äktenskap, esteetön awioliittoon.

Ledighet

(en sysslas) awonaisuus; under l-en sköta en tjenst, hoitaa wirkaa sen awoinna ollessa; vid inträffande l., kun wirka sattuu awoimeksi.

Lega

s. wuokra; (åt folk) palkka.

Lega

v. wuokrata, antaa l. ottaa wuokralle; palkata; låta l. sig, palkkautua.

Legal

lain säätämä l. määräämä, laillinen.

Legalisera

tehdä l. julistaa lailliseksi, laillistaa.

Legat

lahjoitus.

Legation

lähetyskunta.

Legd, lejd

turwalupa, rauha.

Legdebref

turwakirja, rauhakirja.

Legitim

laillinen; l. arfvinge, awiollinen l. laillinen perillinen.

Legitimera

tehdä lailliseksi, laillistaa; oikeuttaa; l-d läkare, oikeutettu lääkäri; l. sig, tehdä l. näyttää itsensä oikeutetuksi.

Legoaftal

wuokrasopimus; palkkaussopimus.

Legohjon

palkollinen.

Legokontrakt

wuokrakontrahti.

Legostadga

palkkaussääntö.

Legostämma

wuokrakausi; - (för tjenstehjon) palweluskausi.

Legosängsafgift

sairaswuoteen=korwaus.

Lekman

maallikko.

Lekmannaombud

maallikko=edusmies.

Lektor

lehtori.

Lemlästa

silpoa jäsen.

Leuteration

(rangaistuksen) mukaus.

Leuterationsrätt

mukausoikeus.

Leuterera

mukauttaa.

Leverans

(tawaran) hankinta; hankittawa l. hankittu tawara; åtaga sig l., ottaa hankkiaksensa.

Leverantör

tawaranhankkija, hankkija.

Leverera

hankkia, toimittaa; tuoda l. wiedä jhkin, maksaa sisään.

Leverering

sisäänmaksu.

Libell

wetokirja.

Licentiat

lisensiaatti.

Lida

kärsiä.

Lif

henki; stå en efter lifvet, wäijyä jkun henkeä; döma från lifvet, tuomita hengeltä; straffad till lifvet, kuolemalla rangaistu; vara vid l., olla elossa l. hengissä.

Lifdömd

hengenrangaistukseen l. hengeltä tuomittu.

Lifförsäkringsanstalt

hengenwakuutus=laitos.

Lifgardes 3:dje, finska, skarpskyttebataljon

henkiwartija=wäen 3:mas, Suomen, tarkk’ampuja=pataljoona.

Lifräddningsanstalt

hengenpelastus=laitos.?

Lifränteanstalt

elinkorko=laitos.

Lifsfarlig

hengenwaarallinen, henkeä uhkaawa.

Lifsnöd

hengen hätä.

Lifssak

hengen asia l. rikos.

Lifsstraff

hengen= l. kuolemarangaistus.

Lifstid

elinkausi, elinaika; på l., för l-en, elinkaudeksi l. =ajaksi.

Lifstidsarbete

elinkautinen työ.

Lifstidsbesittning

elinkautinen hallinto.

Lifstidsfånge

elinkautinen wanki.

Lifstidsfängelse

elinkautinen wankeus.

Lifstidspension

elinkautinen eläkeraha l. pensioni.

Lifstidsstädja

elinkautinen wuokra.

Liggedagar

(sjöl.), makauspäiwät.

Likalydande

yhtäpitäwä.

Likaremått

mallimitta.

Likbesigtning

ruumiinkatsastus.

Likmätigt

(jnkin) mukaan, mukaisesti.

Liknelse

(indicium) aihe.

Likstol

ruumis= l. maahanlaskijaismakso.

Likställa

asettaa yhdenwertaiseksi.

Linda

; lägga i l., jättää nurmeksi l. nurmettumaan.

Lindra

huojentaa.

Liniekassör

liniakassööri.

Liqvid

wälinselwitys, luwunteko; suoritus, maksu.

Liqvidera

suorittaa, maksaa.

List

wiekkaus, kawaluus.

Lita

(till ngn) turwautua (jhkn).

Littera

littera, kirjain; under litt. A., A. kirjaimen alla.

Litterär eganderätt

kirjailijan omistusoikeus.

Ljusliga

selwästi.

Ljustra

tuulastaa, tuohustaa.

Ljuta

: l. döden, saada surmansa.

Locka

houkutella, wietellä; l. och tubba, houkutella ja wiekotella.

Lof

lupa.

Lofgifven, loflig

luwallinen.

Lokal

paikallinen, paikkakunnan.

Lokalmyndighet

paikallinen wiranomainen.

Lossa

lossata, purkaa lasti.

Lots

luotsi.

Lotsa

luotsata.

Lotsafgift, -penningar

luotsiraha.

Lotsbetjening

luotsipalwelijat.

Lotsfördelning

luotsauspiiri.

Lotshemman

luotsitalo.

Lotshemmansfriheter

luotsitalon=wapaudet.

Lotsinrättning, -verk

luotsilaitos; lots- och båkinrättning, luotsi= ja majakkalaitos.

Lotsled

luotsiwäylä.

Lotsning

luotsaus.

Lotsplats, -station

luotsiasema l. =paikka.

Lotsuppassning

luotsiwartous.

Lotsålderman

luotsiwanhin.

Lotsöfverstyrelse

luotsi=ylihallitus.

Lott

arpa; kasta l., heittää arpaa; draga, taga l., ottaa arpa; - (andel) osa; - (lägenhets särskilda jordstycken) palsta.

Lotta

arpoa, ottaa l. heittää arpaa.

Lottdragning

arwanotto; medelst l., arwalla.

Lottegare

osakas.

Lotteri

arpakauppa; arpajaiset.

Lottning

arpominen; genom l., arwalla, arpomalla; kalla till l., kutsua arwanottoon; afgöre l., määrätköön arpa.

Lottningsområde

arwanotto=alue.

Lugnvatten

suwanto, tyyni wesi.

Lurendräga

kuljettaa salaa.

Lurendrägare

salakuljettaja.

Lurendrägeri

salakuljetus.

Lutherska läran

lutherilais=usko l. =oppi; bekännare af l. l., lutherinuskolainen.

Lyceum

lyseo; klassiskt l., klassillinen l.

Lyckt

; inom l-a dörrar, lukittuin owien takana.

Lyda

(vara af ett visst innehåll) kuulua; sådan den lyder, kuten se kuuluu; - aktien lyder å 100 mark, osake on markan suuruinen.

Lydelse

; af följande l., näin kuuluwa; en skrift af enahanda l., yhtäpitäwä l. samoin kuuluwa kirjoitus.

Lydnad

kuuliaisuus; stå under ngns l., olla jkun käskyn alaisena.

Lyfta

(uppbära) nostaa.

Lysa

(lysa upp) kuuluttaa.

Lysning

kuulutus; l. till äktenskap, awiokuulutus.

Lysningsattest

kuulutustodistus.

Lysningssedel

kuulutuskirja.

Lyte

wika; få l., tulla wialliseksi, saada wika; tillfoga l., wioittaa.

Lytt

wiallinen, raajarikko.

Lån

laina.

Låna

lainata, ottaa l. antaa lainaksi.

Lånefond

lainawarasto l. =rahasto.

Låneförskott

edeltä=lainaus.

Lånemagasin

lainamakasiini l. =jywästö; låne- och understödsm., laina= ja apujywästö.

Låneobligation

lainaobligationi.

Långifvare

lainanantaja.

Låntagare

lainanottaja l. =saaja.

Läge

sija, asema.

Lägenhet

(egendom) tila; - (ställe) paikka; - (tjenst) wirka; - (tillfälle) tilaisuus, tilapää.

Lägenhetsinnehafvare

tilallinen, tilanhaltija.

Lägermöte

leirikokous.

Lägersman

makaaja.

Lägersmål

salawuoteus, luwaton sekaannus; begå l., harjoittaa salawuoteutta; l. i fästom, luwaton sekaannus kihlattujen kesken.

Lägga

asettaa, laskea, panna; l. bolag, perustaa yhtiö¸ - l. emellan (tvenne parter), ratkaista (jkuiden) wäli; l. hand vid ngt, käydä käsiksi l. puuttua jhkin; l. skatt och tunga å undersåtar, werolla tahi muulla rasittaa alamaisia; l. neder, jättää siksensä.

Lägra

maata.

Läkare

lääkäri.

Läkarearvode

lääkäripalkkio.

Läkarebesigtning

lääkärintarkastus.

Läkarebevis

lääkärintodistus.

Län

lääni.

Läneagronom

lääninagronomi l. =maanwiljelyneuwoja.

Länearkitekt

lääninarkkitehti.

Länebokhållare

lääninkirjuri.

Länebyggnadskontor

läänin=rakennuskonttori.

Läneenspännare, -gevaldiger

lääninkiwalteri.

Länehäkte, -fängelse

lääninwankila l. =wankihuone.

Länelandtmätare

läänin=maamittari.

Länelandtmäterikontor

läänin=maanmittauskonttori.

Länenämnd

läänintoimisto.

Läneresidens

läänin pääkaupunki.

Länesjukhus

läänin=sairashuone.

Länestyrelse

lääninhallitus.

Längd

(förteckning) luettelo.

Länsman

nimismies.

Länsmansdistrikt

nimismiehen=piiri.

Länsting

lääninkäräjät.

Lärare

opettaja.

Lärarekollegium

opettajakunta.

Lärarinna

opettajatar.

Lärgosse, lärling

oppilainen, oppipoika.

Läroanstalt, -verk

oppilaitos, opisto.

Läroplan

opetussuunnitelma.

Läsetermin

lukukausi.

Läsförhör

lukukinkeri.

Läst

(sjöl.) lästi; farkost af 13 lästers drägt, 13 lästiä kantawa alus.

Lästetal

lästiluku.

Löfte

; gå i l. för annan mans gäld, mennä l. ruweta toisen welasta takaukseen.

Löftesförbindelse

takaussitoumus.

Löftesman

takausmies.

Löftesskrift

takauskirja.

Löjtnant

luutnantti.

Lön

palkka; l. å stat, sääntöpalkka.

Löndom

i l., lönligen, salaisesti, salaa.

Lönebesparing

palkansäästö.

Löneförbättring, -förhöjning

palkankorotus.

Löneförmon, -vilkor

palkkaetu.

Löningshemman

palkkatalo.

Lönlägga

kätkeä, panna piiloon.

Lönskaläge

salawuoteus.

Löntagare

palkansaaja l. =nauttija.

Löpa

; l. med ränta, kaswaa korkoa; l-nde skuldsedel, kulkewa welkakirja; obligationen kan åter göras l-nde, obligationi woidaan jälleen saada kulkewaksi; l-nde räkning, juoksewa tili; l-nde ränta, kaswawa korko; l-nde ärende, kulkewa asia; l-nde året, kuluwa wuosi.

Lös

irtain; l. karl, joutomies; löst folk, irtain kansa, joutowäki; löst och fast, irtain ja kiinteä (omaisuus).

Lösa

(befria) päästää, wapauttaa; - (medelst lösen) lunastaa; l. i börd, sukuun lunastaa.

Lösaktig

irstainen.

Lösdrifvare

irtolainen.

Lösdrifveri

irtolaisuus.

Lösegendom

irtain omaisuus l. tawara, irtaimisto.

Lösen

lunastus, lunnaat; - (milit.) tunnussana.

Löseskilling

lunastushinta.

Lösgifva, -släppa

päästää l. laskea wapaaksi.

Lösker

; l. dräng, man, joutomies.

Löskomst

irtipääseminen, karkaaminen.

Lösningsrätt

lunastusoikeus.

Lösväska

irtolaukku.

Lösörebo

irtaimisto.

Lösören

irtaimet kalut l. kapineet.

Lösörepant

irtain pantti.[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]