Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]

M

Magasin

makasiini, wara=aitta; (spanmåls) jywästö.

Magasinage

makasiiniwuokra; - (spillkappar) karistejywät.

Magasinförvaltare

makasiinin= l. jywästönhoitaja.

Magister

maisteri.

Magistrat

maistraatti.

Magistratperson

maistraatinjäsen.

Magistratssekreterare

maistraatinsihteeri.

Majestät

majesteetti; hans kejserliga m., keisarillinen majesteetti; hans m., hänen majesteettinsa; eders m., teidän majesteettinne.

Majestätsbrott

majesteetinrikos.

Major

majuri.

Majoritet

enemmistö.

Makt

walta; högsta m-en, ylin l. korkein walta; lagstiftande m., lainsäätäjä=walta; rättsvårdande m., lainhoitaja=walta; verkställande m., toimeenpanija=walta.

Makulera

tehdä kelpaamattomaksi l. mitättömäksi.

Malmstreck

malmisuoni.

Mangård

asuinpiha.

Manifest

julistuskirja; (sjöl.) manifesti.

Mansbot

hengensakko.

Mansbörda

miehen kantamus, miehen taakka.

Manskap

miehistö.

Mantal

manttaali; ett hemman om två m., kahden manttaalin talo; i m. satt jord, manttaaliin pantu maa; förmedladt m., wähennetty m.; oförmedladt m., wähentämätön m.

Mantalsföra

panna hengille.

Mantalslängd

henkikirja.

Mantalspenningar

henkiraha.

Mantalsränta

manttaaliwero.

Mantalsskrifning

henkikirjoitus, henkipano.

Mantalsskrifningsprovision

henkikirjoitus=palkkio.

Mantalsskrifva

panna l. kirjoittaa hengille; mantalsskrifven, hengille pantu, hengillä olewa; vara mantalsskrifven på ngn, olla hengillä jkun luona.

Mantalssättning

manttaalipano.

Manufaktur

teollisuus.

Manufakturdirektion

teollisuusjohtokunta.

Manufakturidkare

teollisuuden harjoittaja, tehdastelija.

Manufakturinrättning, -verk

teollisuus= l. tehdaslaitos.

Marginal

reunusta.

Mark

maa, keto; å annans m., toisen maalla; ute å m-en, ulkona kedolla.

Markegång, markegångspris

werohinta.

Markegångssättning

werohinnan=määräys.?

Markegångstaxa

werohinnan=taksa.

Markegångsvärde

werohinta=arwo.

Marketentare

sotakauppi.

Marodera

roswoilla.

Marschruta

marssi= l. kulkuohje.

Maskinafdelning

koneosasto.

Maskindirektör

konetirehtööri.

Maskinist

koneenkäyttäjä.

Massa

(i konkurs) konkurssipesä, pesä.

Masteträd

mastopuu.

Masugn

masuuni.

Material

aine, tarweaine.

Materialförvaltare

aineenhoitaja.

Materiel

kalusto; rörlig m., liikkuwa k.

Matjord

ruoka= l. kaswumulta.

Matlag

ruokakunta.

Matrikel

nimikirja.

Maturitetsexamen

walmiustutkinto.

Medarfvinge

kanssaperillinen.

Medborgare, -inna

kansalainen; finsk m., Suomen k.

Medborgarerätt

kansalaisoikeus.

Medborgerlig

kansalainen, kansalais=.

Medborgesman

takauskumppani.

Medbrottslig, medbrottsling

rikokseen osallinen, rikoskumppani.

Meddela

antaa tieto, ilmoittaa; m. ngn domstolens beslut, ilmoittaa jklle oikeuden päätös; antaa jklle tieto oikeuden päätöksestä; - (gifva) antaa, toimittaa; m. föreskrift, antaa määräys.

Meddelande

tiedonanto l. =antaminen, ilmoittaminen.

Medel

wälikappale; - (tillgångar, penningar) warat, rahat; allmänna m., yleiset warat; om händer hafvande m., hallussa olewat rahat.

Medellös

waraton, wähäwarainen.

Medellöshetsbevis

warattomuuden todistus.

Medelmarkegång

keski=werohinta.

Medeltal

keskimäärä; im., keskimäärin.

Medföra

tuottaa, waikuttaa; m. skyldighet, welwoittaa.

Medgift

myötäjäiset, lepinko.

Medgifva

(erkänna) myöntää, myödyttää; (tillåta) sallia, myöntää.

Medgifvande

myödytys.

Medgäldenär

welkakumppani.

Medhjelp

awunanto.

Medhjelpare

auttaja, awuntekijä.

Medicinalfond

lääkintörahasto.

Medicinallagfarenhet

lääkintö=lain=oppi.?

Medicinalråd

lääkintöneuwos.

Medicinalstat

lääkintöwirasto.

Medicinalstyrelse

lääkintöhallitus.

Medicinaltaxa

lääketaksa.

Medicinalverk

lääkintölaitos.

Medicinalvigt

lääkepaino.

Medicinie och kirurgie doktor

lääketieteen ja kirurgian tohtori.

Medikolegal

lääkintölaillinen.

Medintressent

osakaskumppani.

Mediumränta

keskimääräis=wero.

Medlöftesman

takauskumppani.

Medpart

asiakumppani.

Medredare

laiwan kanssa=isäntä.

Medsökande

kanssahakija, hakukumppani.

Medverka

waikuttaa myötä, olla awullinen.

Medverkan

myötäwaikutus.

Medåbo

kanssa=asukas.

Mejeriinstitut

meijeriopisto.

Mellangift

wäliraha, wäli.

Mellankomst

wäliintulo, wäliytyminen.

Mellansyn

wälikatselmus.

Memorial

wirkakirjelmä.

Memorialbok

muistokirja.

Memorialprotokoll

pohjakirja.

Men

haitta; svårt m. å helsa, kowa h. terweydelle.

Mened

wäärä wala; svära m. l. men, tehdä l. wannoa wäärä wala.

Menedare

walapaltto, wäärän walan tekijä.

Menig

; m-e allmoge l. man, yhteinen kansa, rahwas.

Menighet

(samlad allmänhet) yleisö; (kommun) yhdyskunta.

Mening

(tanke, åsigt) ajatus, mieli, mielipide; vara af lika m., olla yhtä mieltä; stanna i skiljaktiga m-ar, joutua l. jäädä erimielisiksi; villfarande m., wäärä oppi; - (betydelse) tarkoitus, mieli; lagens m., lain tarkoitus l. mieli.

Meningsolikhet, -skiljaktighet

erimielisyys.

Mensalhemman

pappilan lisätalo.

Merit

ansio.

Meritförteckning

ansioluettelo.

Mestbjudande

enimmän tarjoawa.

Metallisk

; m-t mynt, metalliraha.

Meter

metri.

Midfasta

puolipaasto.

Mildra

liewentää, huojentaa.

Mildring

liewennys, huojennus; m. i starff, rangaistuksen liewennys.

Militieboställe

sotilas=wirkatalo l. =puustelli.

Militieboställskassa

sotilaspuustellikassa.

Militie-expedition

sotaasiain=toimituskunta.

Militiefond

sotilasrahasto.

Militiemedel

sotilasrahat.

Militiestat

sotilaswirasto.

Militieverk

sotilaslaitos.

Militär

s., sotilas; sotawäki; finska m-en, Suomen sotawäki.

Militär

adj., militärisk; m-a brott, sotilaalliset rikokset; m-e embetsmän, sotawäen wirkamiehet; m-a mål, sotawäkeä koskewat asiat.

Militärinqvartering

sotawäen majoitus.

Militärläroverk

sota=oppilaitos.

Militärombud

sotilas=asiamies.

Militärsperson

sotilas.

Militärstrafflag

sotawäen rangaistuslaki.

Minderårig

alaikäinen.

Minderårighet

alaikäisyys.

Minister-statssekreterare

ministeri=waltiosihteeri; m. adjoint, m-n apulainen.?

Ministeriel

ministerillinen; i m. väg, ministeristön kautta.

Ministerium

(presterskap) papisto; ministeriiadjunkt, papiston=apulainen.

Minne

(samtycke) lupa, suosio; med hans goda m., hänen suosiollansa.

Minnesmärke

muistomerkki.

Minoritet

wähemmistö.

Minskning

; m. af skattskyldig jord, weronalaisen maan wähentäminen.

Minstfodrande

wähimmän waatiwa.

Minut

; i m., wähittäin, wähin l. wähissä erin.

Minutförsäljare

wähittäinmyyjä.

Minutförsäljning

wähittäinmyynti.

Minuthandel

wähittäiskauppa.

Minuthandlare

wähittäiskauppias.

Missbruk

wäärinkäytös l. =käyttäminen.

Missbruka

wäärin käyttää.

Missdådare, -derska

pahantekijä.

Missfara

turmella, pilata.

Missfirma

solwata.

Missfirmare, missfirmelse

solwaus.

Missfirmelig

solwaawainen; m-t ord, solwaussana.

Missfödsel

keskoisten synnyttäminen; hafva m., saada l. synnyttää keskoiset.

Missförhållande

epäsuhta, epäkohta.

Missgerning

rikos, pahanteko; grof m., törkeä rikos.

Missgerningsbalk

rikoskaari (Rik.K.).

Missgerningsman

pahantekijä.

Misshandel, -handling

rääkkäys, pahoinpitely.

Misshandla

rääkätä, pahoin pidellä.

Misshugg

hairalyönti l. =isku.

Mission

lähetys; lähetystoimi.

Missiv

missiiwi, lähetyskirje.

Misskrifning

erhekirjoitus, kirjoituswirhe.

Misskrifva

erhettyä kirjoittaessa; miss-skrifven, erhekirjoituksella pilattu.?

Missnöjd

tyytymätön.

Missnöje

tyytymättömyys; anmäla m. emot ett utslag, ilmoittaa tyytymättömyyttänsä päätökseen.

Missnöjesanmälan

tyytymättömyyden ilmoitus.

Missräkna sig

erhettyä laskussa.

Missräkning

laskuerhetys, laskuwirhe.

Missräkningspenningar

laskuerhetysrahat.

Misstanke

epäluulo.

Misstänka

luulla syypääksi, luulla, epäillä; han misstänktes för tjufnad, hänen epäillään warastaneen, häntä luullaan syypääksi warkauteen.

Misstänklig

epäilyttäwä; med m-a omständigheter besvärad, epäilyksen l. epäilyttäwien seikkojen alainen.

Misstänkt

epäluulon alainen.

Mista

menettää, kadotta; m. lif och gods, menettää henkensä ja omaisuutensa.

Mobilicera

asettaa liikekannalle.

Moderkyrka

emäkirkko.

Moderkyrkoförsamling

emäseurakunta.

Mogande man

täysi=ikäinen.

Moment

momentti, kohta.

Monark

hallitsija.

Monarki

yksinwalta, monarkkia; inskränkt m., rajoitettu yksinwalta; oinskränkt m., rajaton yksinwalta.

Monarkisk

yksinwaltainen, monarkillinen.

Monopol

yksinoikeus, monopoli.

Mord

murha; begå m., tehdä murha, murhata.

Mordbrand

murhapoltto.

Mordbrännare

murhapolttaja.

Mordförsök

murhayritys.

Mordgerning

murhateko.

Mordvapen

murha=ase.

Morgongåfva

huomenlahja.

Morgongåfvobref

huomenlahja=kirja.

Mortalitet

kuolewaisuus; kuolleitten luku.

Mortalitetstabell

kuolintaulu.

Mosse

newa.

Motbevis

wastanäyte.

Motbevisning

wastanäytteet.

Motbok

wastakirja.

Motförslag

wastaehdotus.

Motion

esitys; väcka m. om ngt, tehdä l. nostaa esitys jstkn.

Motionera

tehdä l. nostaa esitys (jstkn).

Motionsrätt

esitysoikeus.

Motionär

esityksentekijä.

Motiv

waikutin; - perussyy, johtosyy.

Motivera

lausua l. esittää perussyyt, perustella; m. ett förslag, perustella ehdotus, lausua ehdotuksen perussyyt; m-dt förslag, perussyyllinen ehdotus.

Motpart

wastapuoli, riitamies.

Motpåstående

wastawäitös.

Motskäl

wastaperuste l. =syy.

Motsvara

wastata (jtkn).

Motsvarande, -svarig

wastaawa, wastaawainen.

Motsäga

sanoa l. wäittää l. lausua wastaan, wastustaa; - m. sig, puhua ristiin.

Motsägelse

ristiriitaisuus.

Motvittne

wastatodistaja.

Motvädjad

wetoon panto.

Motvärn

wastustus, wastarinta; sätta sig till m., tehdä wastarintaa, asettautua wastustamaan.

Mulbete

karjalaidun, laidun.

Mullpenningar

multaraha.

Munderingar

tamineet; kavallerim., ratsutamineet.

Munsterskrifvareboställe

katsastelukirjoittajan=wirkatalo.

Muntlig

suullinen, suusanallinen.

Musfrat

hiirensyömä, karisteet.

Muta

s. lahjus.

Muta

v. lahjoa.

Mutsedel

waltauskirja.

Myndig

täysiwaltainen, täysi=ikäinen, laillisessa iässä olewa; blifva m., komma till m. ålder, tulla täysi=ikäiseksi l. lailliseen ikään.

Myndighet

täysiwaltaisuus, täysi=ikäisyys; - (makt) walta; missbruk af m. eller anseende, waltansa l. arwonsa wäärinkäyttäminen; af sjeftagen m., omin walloin; - (auktoritet) wirasto, wiranomainen; vederbörande m., asianomainen wirasto, asianmukainen wiranomainen.

Myndighetsålder

täysi l. laillinen ikä.

Myndling

holhottawa, holhotti.

Mynt

raha; klingande m., kowa raha.

Mynta

lyödä rahaa.

Myntenhet

rahayksikkö.

Myntfot

rahakanta.

Myntförfalskare

rahanwäärentäjä.

Myntförfalskning

rahanwäärennys.

Mynthalt

rahan puhtaus.

Myntning

rahanlyönti.

Myntslag, -sort

rahalaji.

Myntverk

rahapaja.

Myntväsende

rahajärjestelmä.

Myteri

salawehkeet.

Mål

asia, juttu; m-et emellan A., kärande, och B., svarande, asia, jossa A. on kantajana ja B. on wastaajana; - i oträngt m., tarpeettomasti, pakotta.

Mål

(mått) mitta; (rymdmått) astiamitta; rågadt m., kukkuramitta; struket m., pyyhkäisty mitta.

Målfyllig

mitantäyttäwä.

Målfördelning

juttujako.

Målkärl

mitta=astia.

Målsegande

asianomistaja.

Målsman

edusmies, hoitomies; den som sjelf under m. står, joka itse on hoitomiehen alainen.

Målsmanskap

edus= l. hoitomiehyys.

Målsmansrätt

edusmiehen=oikeus.

Måltunna

tynnyrinmitta.

Månadsförslag

kuukausarwio.

Mångla

kaupustella.

Månglare

kaupustelija.

Mångleri

kaupustelu.

Mångskifte

monijako.

Mått

mitta; m., mål och vigt, pituus=, astia= ja painomitta.

Mått och steg

toimenpide.

Måttsystem

mittajärjestelmä.

Mäkla

wälittää, wälitellä.

Mäklare

kaupanwälittäjä, wälittelijä; (vid auktion) wasaramies, myymämies.

Mängd

sekoitettu; sälja m-t för omängdt, myydä sekoitettu puhtaasta.

Märkrulla

lastikirja.

Mästare

mestari.

Mästarebref

mestarikirja.

Mät

; döma i m., tuomita ulosotettawaksi l. ulosottoon; gå i m., mennä ulosottoon; taga i m., ulosottaa, ottaa takawarikkoon.

Mäta

mitata; - (värdera) arwata.

Mätebref

kantawuuskirja.

Mätisman

arwiomies; efter m-na ordom, arwiomiesten päätöksen mukaan.

Mätning

mittaus, mittaaminen.

Möderne

äidinpuolinen; mödernearf, äidinperintö; (sida i slägtskap) äidin puoli l. kanta.

Mönstra

katsastella, pitää katsastelua.

Mönstring

katsastelu.

Mörda

murhata.

Mördare

murhaaja.

Mörk

; är saken m., jos asia on epäselwä.

Möte

kokous.[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]