Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]

O

Oafdömd, oafgjord

päättämätön, ratkaisematon; saken är o., asia on ratkaisematta.

Oafkortad

wähentämätön, wähentämättä.

Oafsättlig

wirasta erottumaton.

Oafsättlighet

wirasta=erottumattomuus.

Oaktsamhet

waromattomuus, huolettomuus.

Oassurerad

wakuuttamaton.

Obducera

awata ruumis.

Obduktion

ruumiinawaus.

Obduktionsattest, -bevis

ruumiinawaus=todistus.

Obduktionsprotokoll

ruumiinawaus=protokolla l. =pöytäkirja.?

Obefogad

perusteeton, perätön.

Obegränsad

rajaton.

Obehörig

epäoikea, asiaton, asiaan kuulumaton; - o. att taga sig talan, oikeudeton asiassa puhumaan.

Obehörigen, obehörigt

oikeudetta.

Oberyktad

hywämaineinen.

Oberättigad

oikeudeton.

Obesatt

; o. tjenst, awonainen wirka.

Obeskattad

werottamaton, weroton.

Obestridd

kieltämätön; lemna o., jättää kieltämättä.

Obestyrkt

todistamaton, todistamatta (olewa).

Obestånd

rappio, häwiö, rappio= l. häwiötila; bringa på o., saattaa häwiöön l. rappiolle.

Obestämd

määräämätön, epämääräinen.

Obesutten

tilaton.

Obetaget

; honom likväl o. att söka ändring, ollen hänellä kuitenkin walta hakea muutosta, häntä kuitenkaan estämättä muutosta hakemasta; målseganden är o., asianomistajalla on walta.

Obetänkt

; sker det o., jos se tehdään ajattelemattomuudesta.

Obevakad

walwomaton.

Obevisad, obevist

toteen näyttämätön, toteen näyttämättä.

Obevislig

toten saamaton.

Obeväpnad, obevärad

aseeton.

Obligation

obligationi, welkaseteli.

Obligationsrätt

obligationioikeus.

Obligatorisk

pakollinen.

Obrottsligen

rikkomatta.

Obrukbar

kelpaamaton.

Observationsmedel

tarkastusrahat.

Ocker

koronkiskominen.

Ockra

kiskoa korkoa.

Ockrare

koronkiskuri.

Odal

omaperäinen.

Odalbonde, -man

omaperäis=talollinen.

Odalqvarn

omaperäis=mylly.

Odlingsbar

wiljeltäwä, wiljelykseen kelpaawa.

Odrifven

häätämätön.

Ofall

tapaturma.

Offentlig

julkinen.

Offentliggöra

julkaista, saattaa julkisuuteen.

Officer

upseeri.

Officiel

wirallinen.

Officium

ex officio, wiran puolesta; ex officio adjunkt, wirallinen apulainen.

Ofrankerad

maksamaton.

Ofri

; o. grund, ehdollinen ala.

Ofrälse

aateliton.

Ofärd

tuho, onnettomuus.

Ofärdig

wiallinen.

Ofäst

kihlaamaton.

Ofördröjligen

wiipymättä.

Oförfalskad

wäärentämätön.

Oförkränkt

sortamaton, sortamatta.

Oförmedlad

; o-t mantal, wähentämätön manttaali.

Oförmögen

kykenemätön.

Oförpassad

passiton.

Oförrykt

häiritsemättä.

Oförrätt

loukkaus, wääryys.

Oförsigtighet

waromattomuus.

Oförskyldt

syyttömästi.

Oförsörjd

turwaton.

Oförtullad

tullaamaton.

Oförvitlig

nuhteeton.

Oförvållad

johon ei ole syypää, itsewaikuttamaton.

Oförytterlig

luowuttamaton, jota ei saa l. woi luowuttaa.

Ogerning, ogerningsman

se Missgerning, Missgerningsman.

Ogild, ogill

mitätön, kelpaamaton; - ligga o., jäädä kostamatta.

Ogilla

hylätä, julistaa kelpaamattomaksi.

Ogiltig

pätemätön, woimaton.

Ograverad

kiinnityksetön, kiinnitysrasitukseton.

Ogrundad

perätön.

Ogulden

suorittamaton, maksamaton, maksamatta.

Ohemul

perätön, turha.

Ohägn

raiskaus.

Ohöfvisk

säädytön, siiwoton.

Ohörd

kuulustamaton; ingen må dömas o., älköön ketään kuulustamatta tuomittako.

Oinskränkt

rajaton, rajoittamaton.

Ojäfvig

jääwitön.

Oklandrad

moittimaton.

Okristen

kristitön.

Okrönt

kruunaamaton.

Oktroj

waltalupa.

Oktrojera

antaa waltalupa.

Okynne

ilkiwalta, pahanelkisyys.

Okynnesfä

pahanelkinen eläin.

Olaga, olaglig

epälaillinen, laiton.

Olaglighet

epälaillisuus, laittomuus.

Olagligt

laittomasti, wasten lakia.

Oliqviderad

suorittamaton.

Oljud

melu; föra o., meluta.

Oloflig

luwaton.

Oländig

; o. mark, karu maa, juoleikko.

Ombesörja

pitää tointa l. huolta, huolentaa.

Ombetro

uskoa; saken är honom o-dd, asia on hänen toimekseen l. hänelle uskottu.

Ombud

asiamies, edusmies; ställa o. för sig, panna asiamies edestänsä, styrelsens o., hallituksen edusmies; sända o. till landtdag, lähettää edusmies waltiopäiwille.

Ombudskap

asiamiehen toimi.

Ombudsman

asiamies.

Ombudsmannauppdrag

asiamiehen=toimi l. =tehtäwä.

Ombyte

muutto; (ställe) muuttopaikka.

Omdöme

mielipide, päätelmä.

Omedelbar

suora, wälitön.

Omedelbarligen, omedelbart

suorastaan, wälittömästi.

Omgång

mutka; menettely; utan vidare o., ilman muuta mutkaa; sedan målet haft den o., sittenkuin asiasta on niin tapahtunut, asiassa niin meneteltyä; till undvikande af vidare o., enempäin mutkain wälttämiseksi.

Omhänderhafva

pitää hallussaan, olla hallussa.

Omkostnad

kulunki, kulu.

Omkretsrå

ympärysraja, piiriraja.

Ompröfva, ompröfning

Se Pröfva, Pröfning.

Omreglering

uudesti= l. toisinjärjestäminen.

Område

alue, aluspiiri.

Omrösta

äännöstää; de o-nde, äännöstäjät.

Omröstning

äännöstys; utan o., äännöstämättä; o. per capita, ä. miesluwun mukaan; öppen o., julkinen ä; o. med slutna sedlar, lippuäännöstys, ä. suljetuilla lipuilla l. suljetuin lipuin.

Omröstningsproposition

äännöstysesitys.

Omröstningsprotokoll

äännöstysprotokolla l. =pöytäkirja.

Omslag

(kring bref, handlingar) päällystä; under o., päällystässä, päällystään suljettuna.

Omständighet

seikka, asianhaara; efter o-erna, asianhaarain mukaan; ekonomiska o-er, warallisuuden tila.

Omständlig

seikkaperäinen.

Omständligen

seikkaperäisesti, tarkasti.

Omsvep

weruke; bruka o., werukehtia; utan o., suoraan.

Omsätta

; o. ett lån, uudistaa laina.

Omtränga

olla tarpeen waatiwa.

Omtvistad

riidanalainen.

Omvittnad

todistajan kertoma, todistettu.

Omyndig

holhunalainen; o. och oförsörjd, holhunalainen ja turwaton.

Omyndighet, omyndighetstillstånd

holhunalaisuus; försätta i omyndighetstillstånd, asettaa holhunalaiseksi.

Onus

rasitus; onera, rasitukset.

Ondska

ilkeys; o. och arghet, ilkeys ja kiukku.

Onäpst

rankaisematon, rankaisematta.

Operation

toimielu, toimihanke.

Oprioriterad

etuoikeudeton.

Oprivilegierad

erioikeudeton.

Optera

(öfverloppsjord) optata, omistuttaa.

Optionsrätt

optausoikeus, omistuttamisoikeus.

Opåkalladt

tarpeen waatimatta, tarpeettomasti.

Opåtaldt

moittimatta, kanteetta.

Oqvald

häiritsemätön, lewollinen; sitta i o. besittning, häiritsemättä hallita.

Oqvaldt

häiritsemättä.

Oqväda

parjata.

Oqväde, oqvädinsord

parjaus, parjaussana.

Ord

; föra ordet, johtaa puhetta.

Ordagrannt

sanasta sanaan.

Ordalydelse

sanat; efter o-n, niin kuin sanat kuuluwat.

Orden

ritarikunta.

Ordensledamot

ritarikunnan=jäsen.

Order

käsky; - määräämä; öppen o., awoin käsky; till viss man eller o., nimitetylle miehelle tahi hänen määräämällensä l. kelle hän määrää.

Ordförande

puheenjohtaja, esimies; vice o., wara=puheenjohtaja.

Ordförandeskap

puheenjohtajan toimi, esimiehyys; under hans o., hänen ollessansa puheenjohtajana.

Ordinarie

warsinainen, wakinainen; o. tjenst, wakinainen wirka.

Ordination

(presters) papinwihkiminen l. =wihintä.

Ordinera

(prestviga) wihkiä papiksi.

Ordning

järjestys; i stadgad o., säädetyssä järjestyksessä; - (stadga) sääntö.

Ordningsman

järjestysmies.

Ordningsregel

järjestysohje.

Ordningsrätt

järjestysoikeus.

Ordningsstadga

järjestyssääntö.

Ordningsstraff

järjestysrangaistus.

Oredlig

epärehellinen.

Organisation, organisering

järjestäminen; järjestysmuoto.

Organisera

järjestää.

Orgelnist

urkuri, urkuinsoittaja.

Original

s. se Hufvudskrift.

Original

a. alkuperäinen.

Oriktig

wäärä, epäoikea, wirheellinen.

Oriktighet

wirhe.

Orlofssedel

päästökirja.

Oroterad

ruotuun panematon.

Orsak

syy.

Orubbad

koskematon, koskematta (olewa), liikuttamaton; sitta i o-t bo, hallita pesää jakamatonna.

Oräknad

; den dag o., sitä päiwää lukuun ottamatta.

Orätt

s. wääryys.

Orätt

a. wäärä, epäoikea.

Orättfången

wääryydellä saatu.

Orättmätigt

wäärin, epäoikeasti.

Orättvis

epäoikein, wäärä, wäärintekewä.

Orättvisa

epäoikeisuus, wääryys.

Orättvisligen, orättvist

wäärästi, wäärin.

Osedlig

siweytön.

Oskattlagd

werottamaton, werolle panematon.

Oskick

epäjärjestys, epäkunto.

Oskicklig

sopimaton, säädytön.

Oskiftad, oskift

jakamaton, jakamatta (olewa).

Oskriftad

ripittämätön.

Oskyld

sukua olematon, wieras.

Oskyldig

syytön.

Oskäl

kohtuuttomuus.

Oskälig

(obillig) kohtuuton; (skälelös) perätön; o. rättegång, perätön oikeudenkäyminen.

Oskäligen

kohtuuttomasti.

Ostadig

epäwakainen, horjuwa.

Ostraffadt

rankaisematta, rangaistuksetta.

Ostridig

riidaton, kieltämätön; o-t anspråk, riidaton waatimus; klar och o. förskrifning, selwä ja kieltämätön welkakirja.

Ostämd

manaamaton, haastamaton.

Ostämplad

leimaamaton; - o-t papper, kartaton paperi.

Ostörd

häiritsemätön.

Osäker

epäwarma.

Otam

; o-t fä, hillimätön eläin.

Otidig

ennenaikainen; - säädytön.

Otillbörlig

kohtuuton; sopimaton.

Otillräknelig

syyntakeeton.

Otillräknelighet

syyntakeettomuus.

Otillständig

sopimaton, säädytön.

Otillåten, otillåtlig

luwaton, lain kieltämä.

Otjenst

; märkelig o., erinomaisempi haitta.

Otrohet

uskottomuus.

Oträngt

; i o-t mål, tarpeettomassa tilassa, tarpeettomasti.

Otukt

haureus.

Otuktig

haureellinen.

Ouppsåtlig

aikeeton.

Ouppsåtligen

aikomatta, aikomuksetta.

Outredd

selwittämätön.

Ovarsam

waromaton.

Ovilkorlig

ehdoton.

Ovägerligen

kieltämättä, wälttämättömästi.

Oväld

puoltamattomuus.

Oväldig

puoltamaton.

Oväldigt

puoltamatta, puolta pitämättä.

Ovärdig

ansaitsematon, mahdoton; o. medborgerligt förtroende, kansalaisluottamusta ansaitsematon; o. att brukas i kronans tjenst, mahdoton kruunua palwelemaan.

Oäkta

awioton, epäawiollinen; o. barn, barn födt af o. säng, epäawiollinen lapsi, awiottomista wanhemmista syntynyt lapsi.

Oöfverlagd

miettimätön.[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]