Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]

Ö

Öde

autio.

Ödelägga

häwittää autioksi.

Ödemark

erämaa.

Ödesby

autiokylä.

Ödeshemman

autiotalo.

Ödesmål

autioksi joutuminen; autiotila; ligga i ö., olla autiona l. autiotilassa; lemna i ö., jättää autioksi.

Öfva

tehdä, harjoittaa.

Öfverarkitekt

yliarkkitehti.

Öfverauditör

yli=sotatuomari.

Öfverbefäl

ylipäällikkyys; ylipäällikkö=kunta.?

Öfverbetalning

liikamaksu.

Öfverbevisa

syypääksi l. syylliseksi näyttää l. sitoa.

Öfverbyggare

ylempänä=asuja.

Öfverbyggnad

määränpäällinen rakentaminen l. rakennus.

Öfverdebitera

panna liikaa maksettawaksi.

Öfverdirektör

ylitirehtööri.

Öfversdirektörsadjoint

ylitirehtöörin=apulainen.?

Öfverdomare

ylituomari.

Öfverenskomma

sopia.

Öfverenskommelse

sopimus; träffa ö., tehdä s., sopia.

Öfverensstämma

olla yhtäpitäwä, pitää yhtä.

Öfverensstämmande

a. yhtäpitäwä; icke ö., yhtäpitämätön; - adv. yhtäpitäwästi.

Öfverensstämmelse

yhtäpitäwäisyys; i ö. med lag, lain mukaan l. mukaisesti.

Öfverfalla

karata l. syöstä päälle; ö.med hugg och slag, käydä päälle lyöden ja hakaten; ö. med hot och smädeord, kohdella uhkauksella ja herjaussanoilla.

Öfverforstmästare

yli=metsänhoitaja.

Öfverföra

siirtää, muuttaa.

Öfverföring

siirtäminen, siirto.

Öfvergifva

(hustru), luopua ( waimostansa).

Öfvergå

muuttua; - ö. till annan religion, kääntyä toiseen uskoon; - storskifte har ö-tt samfälligheten, isojako on lohkokunnassa käynyt.

Öfvergångsstadgande

wälittäwä sääntö.

Öfverhet

esiwalta.

Öfverhetlig

esiwallan, esiwallallinen.

Öfverinseende

yliwalwonta.

Öfverinspektor

yli=inspehtori, ylitarkastaja.

Öfverintendent

yli=intendentti.

Öfverkassör

ylikassööri.

Öfverklaga

walittaa (jstkn), tehdä walitus; ö-d, walituksen alainen.

Öfverkommissarie

ylikomisarius.

Öfverkontrollör

ylikontrollööri.

Öfverkrigsdomstol

yli=sotaoikeus.

Öfverlasta sig

nauttia ylellisesti; öfverlastad (af starka drycker), juopunut.

Öfverlemna

antaa, jättää.

Öfverleverering

liikasuoritus.

Öfverliggedag

(fartygs) ylimääräinen makauspäiwä.

Öfverloppsbyggnad

liikarakennus.

Öfverloppsjord

liikamaa.

Öfverlåta

antaa, luowuttaa; ö. till ego, luowuttaa omaksi; (transportera) siirtää; ö. vexel (indossera), siirtää wekseli.

Öfverlåtelse

luowutus; siirto.

Öfverlägga

keskustella; tuumia, aprikoida.

Öfverläggning

keskustelu; tuumailu, aprikoiminen; taga under ö., ottaa keskusteltawaksi; efter ö., keskusteltua; med ö., tuumailtua; utan ö., tuumailematta.

Öfverläkare

ylilääkäri.

Öfverlärare

yliopettaja.

Öfvermage

alaikäinen.

Öfvermasmästare

ylimaasmestari.

Öfvermål

mitan liika.

Öfverofficer

yliupseeri.

Öfverombudsman

yli=asiamies.

Öfverrätt

ylioikeus.

Öfverrösta

woittaa äännöstämisessä.

Öfverse

läpikatsoa, tarkastaa.

Öfversegling

päällepurjehtiminen.

Öfversigt

katsaus, yleiskatsaus.

Öfverskatta

liiaksi arwata.

Öfverskjuta

mennä l. nousta yli, olla enemmän l. suurempi.

Öfverskott

ylijäämä, liika.

Öfverskrida

mennä yli l. ulommaksi; käydä yli, nousta yli; ö. högsta kroppsplikt, nousta l. mennä yli korkeimman ruumiinrangaistuksen: - (öfverträda) rikkoa.

Öfverskrift

ylikirjoitus.

Öfverslag

arwiolasku.

Öfverst

päältä päin; - (vid skifte) päältä jaon.

Öfverste

öwersti.

Öfverstelöjtnant

öwerstiluutnantti.

Öfverstiga

nousta yli l. enemmäksi.

Öfverstyra

lähettää.

Öfverstyrelse

ylihallitus; ö-n för allmänna byggnader, yleisten rakennusten y.; ö-n för landtmäteriet, maanmittauksen y.; ö-n för lots- och fyrinrättningen, luotsi= ja majakkalaitoksen y.; ö-n för pressärenderna, painoasiain y.; ö-n för skolväsendet, koulutoimen y.; ö-n för väg- och vattenkommunikationerna, tie= ja vesiyhdistysten y.

Öfversätta

kääntää.

Öfversättning

käännös; i finsk ö., suomennettuna.

Öfvertaga

ottaa haltuunsa.

Öfvertranslator

yli=kielenkääntäjä.

Öfverträda

rikkoa.

Öfverträdelse

wäärinteko; (öfverträdandet) rikkominen.

Öfvertyga

syypääksi näyttää l. sitoa.

Öfveruppsyningsman

yli=päällysmies.

Öfvervaka

pitää silmällä, walwoa.

Öfvervara

olla läsna.

Öfvervaro

; i ö., aikana läsnä ollessa.

Öfvervigt

ylipaino.

Öfvervåld

wäkiwalta.

Öfverväga

tutkia, miettiä.

Öfvervägande

tutkiminen, miettiminen; taga i ö., ottaa tutkiaksensa l. tutkittawaksi; efter ö., asiaa tutkittua.

Öfverårig

yliaikainen.

Ökedagsverke

juhta=päiwätyö.

Ömsom

wuoroin, puolin ja toisin. Jfr Sida.

Önskningsmål

toiwomus.

Öppen

awoin, awonainen, auki olewa; med honom ö. lemnad rätt, jättäen l. jättämällä hänelle awoimen wallan.

Öppna

awata, alkaa.

Öre

äyri.

Öresland

äyrinmaa.

Örlogsfartyg

sotalaiwa.

Örtug

aurtua.[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]