Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]

P

Packarepenningar

pakkausraha.

Packhus

pakkahuone.

Packhusinspektor

pakkahuoneen=inspehtori.

Paginera

siwunumeroida.

Paktum

awioehto.

Pant

pantti; fast p., kiinteä p.; lösöre p., irtain p.; handfången p., hallussa olewa p.

Panta

ottaa pantiksi; sjelf p. ngt till sig, ulasottaa jtkin itselleen omalla kädellänsä.

Pantbref, -förskrifning

panttikirja.

Pantegare

pantinomistaja.

Pantförskrifva

kirjoittaa pantiksi.

Pantgifvare

pantinantaja.

Pantgods

panttitawara.

Panthafvare, innehafvare

pantinhaltija.

Pantlåneinrättning

panttilaitos.

Panträtt

panttioikeus.

Pantsedel

panttitodistus.

Pantsätta

panna pantiksi, pantata.

Panttagare

pantinsaaja.

Pappersmynt

paperiraha.

Paragraf

pykälä; under § 1 af protokollet, protokollan 1 §:n alla l. 1 §:stä.

Parcell

palstanne.

Parcellera

palstata.

Pardonsplakat

armahduskirje.

Pari

tasa=arwo l. =hinta.

Parivärde

tasa=arwo.

Park

puisto.

Parm

parmas.

Part

asianomainen; han är p. i saken, hän on osallinen asiassa; kärandep., kantaja; svarandep., wastaaja.

Partisumma

osasumma.

Pass

passi.

Passagerare

matkustaja.

Passbok

passikirja.

Passevolans

passewolanssi.

Passevolansafgift

passewolanssi=makso.

Passexpedition

; finska p-en, Suomen passiwirasto.

Passiva

welat.

Passlösen

postilunastus.

Passvisering

passinkatselu.

Pastor

pastori; vice p., warap.

Pastoralier

kirkkoherran saatawat.

Pastorat

kirkkoherrakunta; imperielt p., keisarillinen k.; konsistorielt p., konsistorillinen k.; patronelt p., patruunallinen k.

Patent

patentti.

Patentera

antaa patentti;; p-d, patentillinen.

Patenträtt

patenttioikeus.

Patronat, patronatsrätt

papinotto=oikeus.

Patrull

patrulli, kulkuwahti.

Penningar

; reda p., selwä l. puhdas raha.

Pension

pensioni, eläkeraha.

Pensionsafgift

pensionimakso.

Pensionsbref

pensionikirja.

Pensionskassa

pensionirahasto l. =kassa.

Pensionsstat

; ordinarie och extraordinarie p-en, wakinainen ja ylimääräinen pensionisääntö.

Pensionstagare

pensioninnauttija.

Period

aikakausi.

Periodisk

aikakautinen; p. skrift, aikakaus=kirja.

Periodiskt

aikakausin; p. återkommande landtdagar, määräajoin pidettäwät waltiopäiwät.

Permanent

alituinen, pysywäinen.

Permission

palwelusloma.

Permittera

laskea lomalle l. palweluslomalle.

Persedel

parseli, kappale.

Personel, personlig

itsekohtainen, mieskohtainen; p. skatt, henkiwero; p. frihet, ruumiillinen wapaus.

Personligen

itse, itse kohdastansa.

Petition

anomus.

Petitionera

tehdä anomus.

Petitionsförslag

anomusehdotus.

Petitionsmemorial

anomusesitys.

Petitionsrätt

anomusoikeus.

Petitionär

anomuksentekijä.

Placemajor

linnamajuri, paikallismajuri.

Placering

(landtm.) pöytäjako, jaonwalmistelu.

Plakat

julistus, plakaatti.

Plan

(ritning) asemakaawa; - (utkast, förslag) suunnitelma.

Plankarta

asemakartta.

Planritning

asemapiirustus.

Plenum

yhteinen täysi=istunto.

Plikt

sakko.

Plikta

saada l. wetää sakkoa; plikte 5 mark, wetäköön sakkoa l. sakotettakoon 5 markkaa; plikte med fängelse, rangaistakoon wankeudella; plikte med kroppen, kärsiköön ruumiillansa.

Pliktfälla

sakottaa.

Ploginstruktör

kynnönneuwoja.

Ploglag

lumiaurakunta.

Pluralitet

enemmistö.

Poduschniepenningar

podusnarahat.

Police

wakuutuskirja.

Polis

poliisi.

Polisbetjent

poliisipalwelija.

Polisförbrytelse

poliisirikkomus.

Polisförhör, -undersökning

poliisitutkimus.

Polisinrättning

poliisilaitos.

Poliskammare

poliisikamari.

Polismyndighet

poliisiwirasto; poliisiwalta.

Polismästare

poliisimestari.

Polisordning, -stadga

poliisijärjestys l. =sääntö.

Politi

politia, järjestyshoito.

Politiförbrytelse

järjestysrikkomus.

Politikarl

rankkuri.

Politilagfarenhet

politia=lainoppi.

Politimål

politia= l. järjestysasia.

Politisk

waltiollinen.

Polytekniska institutet

polyteknillinen opisto.

Porto

postiraha.

Portofrihet

postirahan=wapaus.

Portofritt

postirahatta l. =maksotta.

Positiv

säätönäinen, wäittöperäinen; p-a bevis, suorat todisteet.

Post

(brefpost) posti; per p., postissa, postin kautta; extra p., eriposti; - (i räkning) erä.

Postanstalt

postitoimisto.

Postanvisning

postiosotus.

Postdirektör

postitirehtööri.

Postexpedition

postitoimitus.

Postexpeditör

postiekspeditööri.

Postförare

postinkuljettaja.

Postföring

postinkuljetus.

Postförskott

posti=etuanti.

Postförvaltare

postinhoitaja.

Posthemman

postitalo.

Postiljon

postiljooni.

Postkontor

postikonttori.

Postkupéexpedition

rautatie=postitoimisto.

Postmästare

postimestari.

Postremissvexel

postiwekseli.

Postrota

postiruotu.

Poststat

postiwirasto l. =kunta.

Poststation

postiasema.

Poststyrelse

postihallitus.

Posttaxa

postitaksa.

Postverk, -väsende

postilaitos.

Praktisk

käytännöllinen.

Praxis

käytäntö.

Prebendehemman

palkkatalo.

Prebendepastorat

palkkapitäjä.

Predikant

saarnaaja.

Predikoembete

saarnawirka.

Prejudikat

entispäätös.

Preliminär

alullinen, walmistelewa; p. åtgärd, alkutoimi.

Premie, premium

palkinto; - (försäkringsafgift) wakuutusmakso.

Premieobligation

palkinto=obligationi.

Prerogativ

etuusoikeus, etuus.

President

presidentti.

Preskriberas

wanhentua.

Preskription

wanhentuminen; tioårig p., kymmenwuotinen wanhentumis=aika.

Preskriptionstid

wanhentumisaika.

Press

; periodisk p., aikakaus=kirjallisuus.

Pressfrihet

painowapaus.

Pressförbrytelse

painorikos.

Pressförfattning

painoasetus.

Pressombudsman

paino=asiamies.

Pressärende

painoasia.

Prest

pappi.

Prestanda

suoritettawat, tehtäwät.

Prestastånd

pappissääty.

Prestbetyg, -bevis

papinkirja l. =todistus.

Prestbol, -gård

papin=wirkatalo, pappila.

Prestprivilegier

papiston erioikeudet.

Presterlig

papillinen, papin.

Presterskap

papisto.

Prestlägenhet

papintila.

Prestman

pappismies.

Prestmöte

pappeinkokous.

Presträttigheter

papinsaatawat.

Prestval

papinwaali.

Prestviga

wihkiä papiksi.

Presumera

edellyttää.

Prick

meriwiitta l. =merkki, rasti.

Primitivfond

alkuperäis=rahasto.

Princip

periaate.

Principal

isäntä.

Prioriterad

etuoikeudellinen, etuoikeutta nauttiwa.

Prioritet

etuoikeus.

Prioritetsaktie

etuusosake.

Pris

(värde) hinta; (belöning) palkinto, kilpapalkinto; - (sjöl.), saalis; förklara för god p., saaliiksijulistaa.

Prisdomare

palkintotuomari, kilpatuomari.

Priskurant

hintaluettelo.

Pristäflan, -täfling

palkintokilpailu.

Privaträtt

yksityisoikeus.

Privilegiera

antaa erioikeus; oikeuttaa.

Privilegierad

erioikeudellinen; oikeutettu.

Privilegiibref

erioikeus=kirja; oikeutus=kirja.?

Privilegium

erioikeus; oikeus.

Procedur

menettely.

Procent

prosentti.

Process

(förfarande) menettely, prosessi, oikeudenkäynti=järjestys; (rättegång) oikeudenkäynti.

Prodirektor

waratirehtori.

Producent

tuottelija.

Producera

tuotella, tuottaa.

Produkt

tuote.

Produktion

tuottelu, tuotanto.

Prof

(försök) koetus, koete; på p. tjenstgörande, koetuksella palwelewa; på p. tillförordnad, koetteeksi määrätty; - (ådagaläggande) näyte; aflägga p., suorittaa näyte.

Profession

(vid universitetet) professorinwirka.

Professor

professori.

Profilkarta

siwukartta.

Profpredikant

waalisaarnaaja.

Program

ohjelma.

Projekt

ehdotus.

Proklama

wuosihaasto, proklaama.

Proklamamål

wuosihaasto=asia.

Prokurator

prokuraattori.

Prokuratorsadjoint

prokuraattorin=apulainen.?

Prokuratorsembete

prokuraattorinwirasto.

Prokurators-expedition

prokuraattorin=toimituskunta.

Promotorial

wirkawälitys=kirja, promotoriaali; i p. väg, wirkawälitys=toimella, wirkawälityksen kautta.?

Promulgera

julkaista.

Proposition

esitys.

Proprie balans

ominainen tiliwajaus.

Proprie borgen

ominainen l. omawelkainen takaus.

Prorektor

wararehtori.

Proselyt

käännynnäinen.

Proselytmakeri

uskoonkäännytys.

Prost

prowasti.

Prosteri

prowastikunta.

Prostetunna

prowastintynnyri.

Prostituera

; p-d, haureudelle altis.

Prostitution

haureuselanto.

Protest

protesti.

Protestera

tehdä protesti, protestata.

Protokoll

protokolla, pöytäkirja; föra p., kirjoittaa l. tehdä protokolla; inför p., tullen protokollaan; extra protocollum, protokollaan tulematta, protokollan siwutse; utdrag ur p-et, fördt, ote protokollasta, joka tehtiin.

Protokollist

protokollan= l. pöytäkirjan=kirjoittaja.

Protokollslösen

protokollan= l. pöytäkirjan=lunastus.

Protokollssekreterare

protokollasihteeri.

Protokollsutdrag

protokollan= l. pöytäkirjan=ote.

Proviant

muona.

Proviantera

muonittaa.

Proviantering

muonitus.

Provincialläkare

piirilääkäri.

Provincialläkaredistrikt

piirilääkärin=alue.

Provision

toimituspalkkio, prowisioni.

Provisionell, provisorisk

wäliaikainen.

Prägel

(rahan) leima.

Prägla

; p. mynt, lyödä rahaa.

Prägling

rahanlyönti.

Pröfning

harkinto, tutkinto; det ankommer på rättens p., se on oikeuden tutkittawa; efter domarens p., tuomarin tutkinnon l. harkinnon mukaan; öfverlemna till p., tutkittawaksi jättää.

Pröfningskomité

tarkastuskomitea, tutkintokomitea.

Pröfningsnämd

tutkija=lautakunta.

Pröfningsrätt

tutkinto=oikeus.

Pröfva

harkita, tutkia; p. skäligt, päättää l. harkita kohtuulliseksi; deraf ngns onda uppsåt p-s kan, josta jkun paha aikomus on nähtäwä; kan man p. hvem dödsåret gifvit, jos hawaitaan kuka kuolinhaawan tehnyt on; utan det p-s, jollei hawaita.

Publicera

julkaista, ilmaista.

Publik

julkinen.

Publikation

julkaiseminen.

Punkt

(stycke) kohta.

Pupill

holhottawa, holhotti.

Påbjuda

käskeä, määrätä, säätää; p. skatter, säätää l. määrätä weroja.

Påbud

käsky; öfverhetligt p., esiwallan k.

Påbörda

sanoa l. ajaa syyksi; p. ngn ett brott, sanoa l. ajaa rikos jkun syyksi.

Påföljd

seuraamus, seuraus; vid p. att, sillä uhalla että.

Påföra

panna laskuun l. tiliin l. wastattawiin.

Påföring

wastattawiin paneminen l. pantu.

Påkalla

waatia; af omständigheterna p-d, asianhaarain waatima.

Pålaga

wero, rasitus.

Påle

paalu, waaja; - kaakki.

Pållängd

paaluwäli.

Pålägga

; p. ngn skatt, panna weroa jklle.

Påmönstra

kirjoittaa laiwawäkeen.

Påskpenningar, -ören

pääsiäisraha.

Påskrift

päällekirjoitus.

Påstå

(yrka) wäittää, waatia.

Påstående

wäittämys, wäitös, waatimus; i anledning af hans utförda p., hänen waatimuksensa johdosta; göra p. om ngt, waatia jtkn.

Påteckna

kirjoittaa (jhkn), kirjoittaa päälle.

Påteckning

päällekirjoitus.

Påyrka

waatia.[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]