Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]

R

Rabatt

alennus; kapitalr., pääoman alennus.

Rabattera

myöntää alennusta.

Rang

wirka=arwo, arwo.

Rangklass

arwoluokka.

Rangordning

arwojärjestys.

Ransaka

tutkia, tutkistella; r. om brottet å färsk gerning, tutkia rikosta werekseltänsä; - etsiä; huru man skall tjufsak r. låta, miten warastettua etsitetään.

Ransakan, ransakning

tutkimus,; - etsintö; vara under r., olla tutkittawana; under r-en, asiaa tutkittaessa; r. må ej nekas, etsintöä älköön kiellettäkö; - (ransakningshandlingar) tutkimuskirjat.

Ransakningsfånge

tutkimuswanki.

Ransakningshäkte

tutkimuswankila.

Ransakningsprotokoll

tutkimusprotokolla l. =pöytäkirja.

Rapport

raportti, ilmoitus; kertomus.

Rapportera

antaa raportti l. ilmoitus, ilmoittaa.

Rastdag

lepäyspäiwä.

Rat

erä; i jemna rater, tasaisin erin.

Rationel

järkiperäinen.

Realisera

(förvandla i penningar) muuntaa rahaksi.

Reallyceum

reaalilyseo.

Realskola

reaalikoulu.

Reciprocitet

wastawuoroisuus.

Recit

kertoelma.

Recitera

kertoella.

Reda

; r. i skepp, warustaa laiwaa.

Redaktion

sanain muoto; - (tidnings) toimitus.

Redaktionsförändring

sanain muutos.

Redaktör

toimittaja.

Redare

laiwanisäntä; korrespondentr., laiwan pääisäntä.

Redbar

; r. egendom, arwollinen omaisuus.

Redd

satamanedusta.

Rederi

laiwanisännistö.

Rederibolag

laiwanwarustus=yhtiö.

Redigera

muodostaa sanat; toimittaa.

Redo

selko, tili; fordra r., waatia tiliä.

Redogöra

tehdä selko l. tili.

Redogörare

tilintekijä.

Redogörelse

tilinteko, selwänteko.

Redogörelse- och ansvarsskyldighet tilinteon= ja wastuunwelwollisuus.

 

Redogörelseår

tiliwuosi.

Redovisa

tehdä tili, tilittää.

Redovisning

tili, tilinteko; eftersatt r., laiminlyöty tilinteko.

Redovisningsskyldig

welwollinen tiliä tekemään, tilinwelwollinen.

Redovisningsskyldighet

tilinwelwollisuus.

Redskap

kalut, aseet; tyg och r., kalut ja aseet.

Reducera

(förvandla) muuttaa.

Referat

kertomus, referaatti.

Rerefendariesekreterare

esittelijäsihteeri; allmän r., yleinen e.

Referent

esittelijä, referentti.

Referera

esitellä, referoida, tehdä kertomus.

Refning

(egors) maanmittaus.

Refningsinnehåll

mittausawaruus.

Reform

uudismuutos, muutos.

Refva

(egor) mitata.

Regale

kruunun etuus.

Regel

ohje.

Regemente

rykmentti.

Regent

hallitsija.

Regera

hallita.

Regering

hallitus.

Regeringsform

hallitusmuoto.

Regeringskonselj

hallitusneuwosto.

Regeringsmakt

hallituswalta.

Regeringsåtgärd

hallitustoimi.

Register

rekisteri, luettelo, aineisto.

Registerton

rekisteritoni.

Registrator

rekistraattori; r. för brefärenderna, kirjeasiain r.; r. för suplikärenderna, supliikkiasiain r.

Registratorskontor

rekistraattorinkonttori.

Registrera

rekisteröidä, panna rekisteriin.

Reglemente

ohjesääntö.

Reglera

järjestää, järjestellä.

Reglering

järjestäminen, järjestely.

Reklamera

waatia takaisin.

Rekognition

tarkastustoimi; tarkastusmakso.

Rekognitionsskog

tehtaalle määrätty kruunun metsä.

Rekommendation

puoltosana.

Rekommendationsafgift

sisäänkirjoitus=makso.

Rekommendera

antaa puoltosanansa; - r. bref, sisäänkirjoituttaa kirje.

Rekonvention

kunnian hywitys.

Rekonventionspåstående, -talan

kunnianhywitys=waatimus.

Rektor

rehtori.

Relation

(berättelse) kertoelma.

Relativ

suhteellinen; - r. straffbestämning, asteellinen rangaistuksen määräys.

Relegera

karkottaa.

Religionsbrott

uskontorikos.

Religionsfrihet

uskontowapaus.

Religionsmål

uskontoasia.

Religionssamfund

uskontokunta.

Religionssekt

uskontolahko.

Religionsöfning

uskonnonharjoitus.

Remiss

remissi, lähete.

Remissakt, -handlingar

remissikirjat, lähetewihko.

Remisslista

remissiluettelo.

Remissresolution

lähetepäätös.

Remittent

rahan lähettäjä; - (af vexel) remittentti, wekselinsaaja.

Remittera

lähettää.

Remmare

(sjöprick) reimari, meriwiitta.

Remont

kunnossa=pito.

Renovera

uudistaa.

Renskrifva

kirjoittaa puhtaaksi.

Reorganisation

uudestijärjestäminen.

Reorganisera

uudesti järjestää.

Repartisera

ositella.

Representant

edustaja, edusmies.

Representantförsamling

edustajakokous.

Representation

eduskunta; edustus.

Representationsförändring

edustuksen muutos.

Representationsrätt

edustusoikeus.

Representationssätt

edustustapa.

Representativ

edustuksellinen, eduskuntainen.

Representera

edustaa.

Reqvirera

tilata.

Reqvisition

tilaus.

Reqvisitionsförslag

tarwe=ehdotus.

Resa

s. (gång) kerta; första, andra, tredje, fjerde r-n stöld, ensi=, tois=, kolmas=, neljäskertainen warkaus.

Resa

v.; r. vapen mot ngn, nostaa ase jkta wastaan.

Resebetyg

matkakirja.

Resedag

matkapäiwä.

Reseersättning

matkakorwaus.

Reseförbud

poislähdön kielto.

Resekostnad

matkakustannus l. =kulungit.

Resepostexpeditör

matkustawa postiekspeditööri.

Resereglemente

matkustussääntö.

Reserv

reserwi.

Reservant

wastalausuja.

Reservation

wastalause.

Reservationsskrift

warauskirja.

Reservera

warata; pitää waralla; r. sina fatalier, warata itsellensä määräaika; - r. sig, tehdä l. panna wastalause.

Reservfond

wararahasto.

Reservhemman

reserwitalo.

Reservskjuts

reserwikyyti.

Reservstation

reserwipaikka.

Reservtrupp

reserwijoukko l. =wäki.

Residenshus

hallituskartano.

Reskript

käskykirje.

Resning

päätöksen l. tuomion purkaminen.

Resningsansökning

kumouksen l. purkamishakemus.

Resningsutslag

purkauspäätös.

Resolution

päätös, wälipäätös, resolutioni; - (vid möte) päätöslauselma.

Resolvera

päättää, antaa wälipäätös.

Respass

matkapassi.

Respit

odotusaika.

Rest

jäännös, rästi.

Restantier

rästit, werorästit.

Restantierelation

rästitili.

Restera

olla rästinä l. rästiä.

Restituera

antaa takaisin.

Restitution

takaisinantaminen.

Restlängd

rästiluettelo.

Restransakning

rästitutkinto.

Restskyldig

rästiläinen.

Restuppbörd

rästikanto.

Retroaktiv

taannehtiwa, taaksewaikuttawa.

Returfrakt

paluurahti.

Retourkort

paluukuitti.

Revers

welkakirja.

Reversal

rewersaali.

Reversera

welkakirjalla wakuuttaa.

Revidera

tarkastaa (tiliä).

Revier

hoitoalue.

Revision

tarkastus, tilintarkastus, rewisioni.

Revisionsansökning

nostonhakemus.

Revisionsberättelse

tarkastuskertomus.

Revisionskommisarie

rewisionikomisarius.

Revisionskontor

rewisionikonttori.

Revisionsmål

nostoasia.

Revisionsprocent

tarkastusprosentti.

Revisionsrätt

rewisionioikeus.

Revisionsskilling

nostoraha.

Revisionsväg

; i r., noston kautta.

Revisor

(vid embetsverk) rewiisori; - (af räkenskaper) tilintutkija l. =tarkastaja.

Revisorssuppleant

tilintarkastajan waramies.

Riddare

ritari.

Riddarhus

ritarihuone.

Riddarhusordning

ritarihuone=järjestys.

Ridderskap

ritaristo.

Ridderskapet och adeln

ritaristo ja aateli.

Rike

waltakunta.

Riksdag

waltiopäiwät.

Riksens ständer

waltakunnan säädyt.

Riksförräderi

waltakunnan=petos.

Riksgräns

waltakunnan=raja.

Riksrätt

waltakunnan=oikeus.

Riksstånd

waltiosääty.

Ringa

(svin) rengastaa; (björn) kiertää.

Ris

witsa; slita r., kärsiä l. saada witsoja.

Risk

(fara) waara; - (ansvar) wastuu; på egen r., omalla wastuullansa.

Risstraff

witsarangaistus.

Ritning

piirustus.

Ritual

kirkonmenon muoto.

Rodd- och båtlega

soutu= ja wenemakso.

Rofdjur

petoeläin.

Roffågel

petolintu.

Romersk rätt

roomalaisoikeus.

Rota, rote

ruotu.

Rotehjon, rotfattig

ruotuwaiwainen.

Rotehållare

ruotutalollinen.

Rotel

rooteli.

Roteringsverk

ruotujako=laitos.

Rotevakans

ruotuwakanssi.

Rubba

liikuttaa, siirtää; - r. qvarstad, rikkoa takawarikko; r. kronans märke, rikkoa kruunun merkki.

Rubelskatt

ruplawero.

Rubrik

nimitys, päällysnimi, rubriikki; under r-en fordringar, saatawain nimityksellä.

Rulla

luettelo, nimiluettelo.

Rundskrifvelse

kiertokirje.

Rusgifvande

päihdyttäwä.

Rusthåll

rustholli.

Rusthållare

rusthollitilallinen, rusthollari.

Rusthållsvakans

ratsuwakanssi.

Rustmästare

warusmestari.

Rustning

(underhåll af häst och karl) ratsuwarustus.

Rustningsbesvär

ratsurasitus.

Rustningsskyldighet

ratsuwarustuswelwollisuus.

Rusttjenst

ratsupalwelus.

Rygga

peräyttää, purkaa.

Rykte

kulkupuhe; - maine; elakt r., paha maine.

Rymma

karata.

Rymmare

karkuri.

Rymning

karkaaminen, karkaus.

Rymningsbrott

karkausrikos.

Rymningsförsök

karkausyritys.

Ryttare

ratsumies.

Rytteri

ratsuwäki.

raja; r. och rör, rajat ja pyykit; ligga i r., olla rajakkain l. rajatuksin.

Råaffattning

rajankartoitus.

Råd

neuwo; med r. och dåd, neuwolla ja työllä; (rådslag) neuwonpito; hanke; delaktig i samma r. och gerning, osallinen samassa hankkeessa ja teossa; med stadgadt r., wakaantuneella aikomuksella.

Råda

neuwoa, kehottaa; - (herrska) wallita, hallita; r. öfver sig och sitt gods, wallita itseänsä ja omaisuuttansa; - (lägra) saattaa raskaaksi; blifva rådd, tulla raskaaksi.

Rådbråka

ruhjoa.

Rådhus

raastupa.

Rådhusstämma

raastuwankokous.

Rådman

raatimies, neuwosmies; justitie r., oikeus=r.; politie r., kunnallis=r.

Rådrum

tilaisuus, aika.

Rådslag

neuwottelu.

Rådstufvurätt

raastuwanoikeus.

Rågata

raja=aukko.

Rågranne

rajanaapuri.

Rågång

rajankäynti.

Råhägnad

raja=aita.

Råjemkning

rajan ojennus.

Råled, -linie

rajalinja.

Råläggning

pyykitys.

Råmärke

rajamerkki.

Rån

ryöstäminen.

Råna

ryöstää.

Rå- och rörshemman

piiritalo.

Råskilnad

raja, rajamerkki.

Råsten

rajakiwi.

Råpunkt

rajakohta.

Råröse

rajapyykki.

Råämne

raaka=aine.

Räkenskap

tili, tilinteko; aflägga r. för ngt, tehdä tili jstkn; r-er, tililaskut, tilit; föra r-er, pitää l. toimittaa tililaskuja.

Räkenskapsår

tiliwuosi.

Räkning

lasku, maksolasku, tili; vinst- och förlustr., woitto= ja tappiotili.

Ränta

(på skuld) korko; r. på r., korko korolta; löpande r., kaswawa k.; upplupen r., kaswanut l. karttunut k.; förskrifven r., (kirjasta) luwattu k.; - (skatt) wero; ordinarie r., wakinainen w.

Räntebärande

korkoa kaswawa l. tuottawa, korollinen.

Räntefot

korkokanta.

Räntefri

koroton; - weroton.

Räntegifvare

weronmaksaja.

Räntehafvare, -tagare

weronsaaja.

Räntekupong

korkolippu l. =kuponki.

Räntepersedel

weroparseli l. =kappale.

Räntepersedelomsättning

weroparselien muuttaminen.

Ränterest

werorästi.

Ränteri

räntteri, rahasto.

Räntesats

korkomäärä.

Räntespannmål

werojywät.

Rätt

s., oikeus; inför rätta, oikeuden edessä; högre, lägre r., ylempi, alempi oikeus; låta rätten ligga neder, jättää oikeus lamaan; - göra r. för sig, täyttää welwollisuutensa, tehdä selwä puolestansa.

Rätt

a., oikea.

Rätta

oikaista; r. sig, ojentua:; låta sig r., ottaa ojentuaksensa; r. sig efter ngt, noudattaa jtkn.

Rättegång

oikeudenkäynti l. =käyminen; under r-en, riidan aikana.

Rättegångsbalk

oikeudenkäymis=kaari (O.K.).

Rättegångsbiträde

oikeudenkäyntiapumies.?

Rättegångsdag

istuntopäiwä.

Rättegångsfel

oikeudenkäynti=wirhe.

Rättegångsform

oikeudenkäymis=muoto.

Rättegångsfrid

käräjärauha.

Rättegångsfullmakt

oikeudenkäymis=waltuuskirja l. =waltakirja, asianajon waltakirja.?

Rättegångsförfarande

oikeudenkäynti=menettely.?

Rättegångsförmoner

oikeudenkäynti=edut.?

Rättegångshandlingar

oikeudenkäymis=kirja, asia= l. juttukirja.?

Rättegångskostnad

oikeudenkäynti=kulut l. =kulungit.

Rättegångskostnadsersättning

oikeudenkäyntikulungin=korwaus.

Rättegångsmissbruk

oikeudenkäynnin wäärinkäyttäminen.

Rättegångsmål, -sak, -ärende

oikeudenkäymis=asia.

Rättegångsordning, -sätt

oikeudenkäymis=järjestys l. =tapa.

Rättegångstima

istuntoaika.

Rättegångsväg

; i r., oikeudenkäynnin kautta.

Rättegångsväsende

oikeudenkäynti=toimi.?

Rättelse

ojennus, oikaisu; tjena till r., olla ojennuksena.

Rätteplats

mestauspaikka.

Rättesnöre

ohje, oswiitta.

Rättfången

oikein saatu.

Rättighet

oikeus.

Rättmätig

oikeudenmukainen, oikea.

Rättmätighet

oikeudenmukaisuus.

Rättmätigt

oikeuden mukaan l. mukaisesti, oikeasti.

Rättsanspråk

oikeuswaatimus.

Rättsanstalt

oikeuslaitos.

Rättsbegrepp

oikeudenkäsite.

Rättsbruk

oikeustapa.

Rättsenlig

oikeudenmukainen.

Rättsfall

oikeustapaus.

Rättsfilosofi

oikeusfilosofia.

Rättsform

oikeusmuoto.

Rättsfråga

oikeuskysymys.

Rättsförhållande

oikeusolo l. =suhta.

Rättsgiltig

oikeuswoimainen, laillisesti pätewä.

Rättsgiltighet

oikeuswoimaisuus.

Rättsgrund

oikeuden peruste.

Rättshistoria

oikeushistoria.

Rättsinnehafvare

oikeudenomistaja l. =haltija.

Rättskipning

oikeuden käyttäminen.

Rättskollision

oikeuksien ristiriitaisuus.

Rättskränkning

oikeuden loukkaus.

Rättslig

oikeudellinen.

Rättslära

oikeusoppi.

Rättslös

oikeudeton, oikeuksia wailla olewa.

Rättslöshetstillstånd

oikeuttomuuden tila.

Rättsmedicin

oikeus=lääketiede.

Rättsmedecinsk

oikeuslääkinnöllinen.

Rättsmedvetande

oikeantajunta.

Rättsnorm

oikeusohje.

Rättsobjekt

oikeusesine.

Rättsområde

oikeuden ala.

Rättsordning

oikeusjärjestys.

Rättsprincip

oikeuden periaate.

Rättssubjekt

oikeusitselö.

Rättstillstånd

oikeustila.

Rättstridig, -svidrig

oikeudenwastainen, oikeutta wastoin (olewa).

Rättsvetenskap

oikeustiede.

Rättsvåda

oikeuswaara.

Rättsvård

oikeudenhoito.

Rättsvårdande

oikeutta hoitawa, oikeushoidollinen.

Rättsväsende

oikeustoimi.

Rättsökande

oikeudenhakija, oikeutta hakewa.

Rättvis

oikeinen, oikeuden pitäwä, oikeutta noudattawa, oikeuden tekewä.

Rättvisa

oikeisuus, oikeus; honom har vederfarits r., hänelle on tehty oikeutta.

Rättvisligen, rättvist

oikeudella, oikeuden mukaan.

Röfva

roswota.

Röfvare

roswo.

Röfveri

roswous, roswoaminen.

Röja

ilmaista; r-s, tulla ilmi.

Rök

(kam.) sawu.

Röklängd

sawuluettelo.

Röktal

sawuluku; efter r-et, sawuttain.

Röktalsafgift

sawuttaismakso.

Rör

pyykki.

Rörlägga

pyykittää.

Rörläggning

pyykitys.

Röse

kiwipyykki, pyykki.

Röst

(vid omröstning) ääni, äännös; äro rösterna lika, jos äänet owat tasan.

Rösta

äännöstää; de röstande, äännöstäjät.

Röstantal, -belopp, röstetal

ääniluku l. =määrä; högsta r., enimmät äänet.

Röstberäkning

äänilasku.

Röstberättigad, egande

ääniwaltainen.

Röstgrund

äännösperustus.

Röstlängd

ääniluettelo.

Röstpluralitet, -öfvervigt

äänien enemmistö.

Rösträtt

ääniwalta.

Röstskala

ääniasteikko.

Röstvärfning

äänien kerääminen.[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]