Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]

S

Sabbatsbrott

sapatin rikkominen.

Sacellani

kappalaispaikka.

Sak

asia, riita; söka s., pyytää riitaa; som saken och omständigheterna äro, asianhaarain mukaan; utan s., syyttä.

Sakegare

asiallinen.

Saker

syypää.

Sakfälla

tuomita syypääksi.

Sakförare

asianajaja.

Sakkunnig

asianymmärtäwä.

Saklös

syytön.

Saklöst

edeswastauksetta.

Sakrätt

asiaoikeus.

Saköre, saköresmedel

sakkoraha; häradets lott i sakören, kihlakunnan sakkoraha=osuus.

Saköreslängd

sakkoluettelo.

Saldo

saldo.

Salubref

myyntikirja.

Saluvärdering

myyntiarwo.

Samarfva

kanssaperilliset.

Sambo

yhdyspesä.

Sambroder

täysi weli.

Sambruk

yhdyswiljelys.

Sambrukare

yhdyswiljelijä.

Samfund

yhdyskunta.

Samfäld

yhteinen.

Samfäldt

yhteisesti.

Samfällighet

(skifteslag) lohkokunta, jakokunta; (samfäld jord) yhteismaa.

Samfärdsel

keskuusliike.

Samhälle

yhteiskunta; medborgerligt s., kansalais=yhteiskunta.

Samhällsförfattning

yhteiskunta=rakennus.

Samhällsinstitution

yhteiskunnallinen laitos.

Samhällsklass

kansalaisluokka.

Samhällslära

yhteiskunta=oppi.

Samhällsordning

yhteiskunnallinen järjestys.

Sammanafla

yhdessä=siittää.

Sammandrag

yhteenweto.

Sammanjemka

yhteensowittaa.

Sammankalla

kutsua kokoon.

Sammankomma

tulla kokoon, kokoontua.

Sammankomst

kokous.

Sammanlefnad

yhdessä=eläminen.

Sammanlägga

panna yhteen.

Sammanläggning

yhteenpaneminen.

Sammanskjuta

kerätä yhteen.

Sammanslå

(hopräkna) laskea yhteen; (förena) panna yhteen, yhdistää.

Sammanstötning

(fartygs) yhteentörmäys.

Sammansätta

panna kokoon.

Sammanträda

kokoontua; (hålla sammanträde) pitää kokousta, istua.

Sammanträde

kokous, istunto; domstols s., oikeuden istunto; extra s., ylimääräinen l. wälikokous; ordinarie s., warsinainen kokous.

Sammanträffa

yhtyä, kohtautua, sattua yhteen.

Sammanviga

wihkiä.

Samnad

; med s. hand, yhdessä, yksin toimin.

Samråd

; i s., yksissä l. yksin neuwoin.

Samskyld

täysilukuinen.

Samsyskon

täydet sisarukset.

Samtycke

suostumus.

Samverkan

yhdys= l. myötäwaikutus.

Sandtägt

hiekkapaikka; hiekanotto.

Sanktion

wahwistus.

Sanktionera

wahwistaa.

Sarga

haawoittaa.

Satisfaktion

hywitys.

Sedel

seteli; lippu; - löpande s., kulkewa welkakirja.

Sedelhafvare

welkakirjan=haltija.

Sedelmynt

seteliraha.

Sedelstock

seteliwarat.

Sedelutgifningsrätt

setelinanto=oikeus.

Sedelvalör

seteliarwo.

Sedvana

tapa, yleinen tapa.

Segelled

purjewäylä.

Seglationsbrott

purjehdusrikos.

Seglationsfrihet

purjehduswapaus.

Seglationsordning

purjehdussääntö.

Sekret

salassa pidettäwä.

Sekreterare

sihteeri.

Sekt

uskonlahko, lahko.

Sektion

(afdelning) osasto.

Semester

wirkaloma.

Seminarium

seminari.

Senat

senaatti; kejserliga senaten för Finland, keisarillinen Suomen senaatti.

Senator

senaattori.

Seqvester

m.fl., se Qvarstad m. fl.

Serie

sarja.

Servitut

serwituutti, rasite.

Session

istunto; istuntokausi.

Sessionsdag

istuntopäiwä.

Sessionsdiarium

istunto=päiwäkirja.

Sessionsrum

istuntohuone.

Sida

puoli; N.N. å den ena samt N.N. på den andra s-n, ömsom kärande och svarande, N.N. ja N.N. puolin ja toisin kantajina ja wastaajina; - siwu.

Sidoarf

siwuperintö.

Sidoarfvinge

siwuperillinen.

Sidvördnad

epäkunnioitus.

Sigill

sinetti.

Sigillafgift

sinettimakso.

Sigillbrott

sinetin rikkominen.

Signal

ilmoitusmerkki.

Signalement

tunnusmerkit.

Signeri

taikaus.

Sigt

; efter s., näyttämisen jälkeen, näytettyä; vid s., näytettäessä.

Sinnesförfattning

mielentila, mieli.

Sinnessvag

heikkomielinen.

Sitta

; sitte säljare qvar till laga fardag, olkoon myyjä paikallaan lailliseen lähtöpäiwään.

Sjelfbeskattningsrätt

itsewerotus=oikeus.

Sjelfbestående

(om lägenhet) itsekannattawainen.

Sjelfbestånd

itsekannattawaisuus.

Sjelfförsvar

itsensä suojeleminen.

Sjelfförsörjning

itsensä elättäminen; utöfva yrke till s., harjoittaa elinkeinoa omaksi elatuksekseen.

Sjelfförvållande

itse= l. omawaikuttama.

Sjelfmord

itsensä surmaaminen.

Sjelfmördare, sjelfspilling

itsensäsurmaaja.

Sjelfpantning

omankäden=ulosotto.

Sjelfskrifven

itseoikeutettu.

Sjelfstyrelse

itsehallitus.

Sjelfständig

itsenäinen.

Sjelftagen

; s. myndighet, itsellensä anastama walta; af s. makt, omin walloin.

Sjelfvilligt

omin walloin.

Sjukhus

sairashuone.

Sjukvård

sairaanhoito.

Själasörjare

sielunpaimen.

Själavåda

sielunwaara.

Själavård

sielunhoito.

Sjöfart

merenkulku.

Sjöfartsafgift

merenkulku=makso.

Sjöfolk

meriwäki.

Sjöfälling

järwenlasku.

Sjöförklaring

meriwahingon=selitys.

Sjöförsäkring

meriwakuutus.

Sjökapten

merikapteeni.

Sjökast

mereenheitto.

Sjökort

merikartta.

Sjölag

merilaki.

Sjömanshus

merimies=huone.

Sjömansrulla

merimies=luettelo.

Sjömärke

merimerkki l. =rasti.

Sjömässig

merelle kelpaawa l. kelwollinen.

Sjömätning

meri= l. järwimittaus.

Sjöpass

meripassi.

Sjöprotest

meriprotesti.

Sjörätt

merioikeus, meri=lainoppi.

Sjörättsmål, -tvist

merilain=asia.

Sjötjenst

meripalwelus.

Skada

s. wahinko; wika, wamma.

Skada

v. wahingoittaa; wioittaa, wammata; blifva s-d, saada wamma, wikautua.

Skadedjur

wahinkoeläin.

Skadeersättning, -stånd

wahingonkorwaus.

Skadegörelse

wahingonteko.

Skadeslös

; hålla ngn s., maksaa l. korwata jkun wahinko; hållas s., saada wahingonkorwaus.

Skala

astemitta, mittakaawa; skogss., metsämitta l. =kaawa; tomts., tonttimitta l. =kaawa; åkers., peltomitta l. =kaawa.?

Skallfogde

jahtiwouti.

Skallgång

jahdinpito, metsänajo.

Skampåle

kaakki.

Skarprättare

mestaaja.

Skarpskyttebataljon

tarkk’ampuja=pataljoona.

Skatt

aarre; nedgrafven s., maahan kaiwettu a.; - (utskyld) wero.

Skatta

maksaa weroa, olla weronalainen.

Skattbar

weronkannattawa.

Skattdragande

weronmaksawa l. =maksaja.

Skatte

perintö=, wero=; försälja, köpa till s., myydä, ostaa perinnöksi l. weromaaksi.

Skattebonde

perintö= l. werotalollinen.

Skattebref

perintökirja, weromaankirja.

Skattefrälse

relssiweroinen perintötalo.

Skatteförmedling

weronwähennys.

Skattehemman

perintö= l. werotalo.

Skattejord

perintö= l. weromaa.

Skatteköp

perinnöksi= l. werolle=osto.

Skatteköpa

perinnöksi l. werolle ostaa.

Skattelösen

perinnöksiosto=hinta.

Skatteman

se Skattebonde.

Skattemannarätt

perintö= l. werotalon=oikeus.

Skattenatur

perintö= l. weromaanluontoisuus; af s., perintöluontoinen.

Skattepersedel

weroparseli l. =kappale.

Skatteqvarn

weromylly.

Skatterubel

werorupla.

Skatterusthåll

perintö= l. werorustholli.

Skatterätt

se Skattemannarätt.

Skatterättsmedel

perinnöksilunastamis=rahat.

Skattetal

weronmäärä.

Skattetitel

weroluokka.

Skattetorp

werotorppa.

Skatteuppbörd

weronotto l. =kanto.

Skattevrak

werohylky.

Skatteväsende

werotoimi.

Skattefri

weroton, weronwapaa.

Skattefrihet

weronwapaus, werottomuus.

Skattlägga

panna werolle, werottaa.

Skattläggning

werolle=pano, werotus; metodisk s., säännöllinen w.

Skattläggningsmetod

werotustapa.

Skattmark

orawa (1/4 manttaalia).

Skattskrifva

kirjoittaa werolle.

Skattskyldig

weronalainen, werollinen.

Skattöre

weroäyri; påföra s-n, määrätä weroäyrejä.

Sken

; under s., warjolla.

Skeppare

laiwuri.

Skeppsbrott

haaksirikko.

Skeppsdagbok, -journal

laiwan päiwäkirja.

Skeppsdokument

laiwapaperi.

Skeppsfart

laiwaliike.

Skeppsfolk

laiwawäki.

Skeppsfynd

laiwalöytö.

Skeppslega

laiwanwuokra.

Skeppsmätare

laiwanmittari.

Skeppsmätning

laiwanmittaus.

Skeppspart

laiwaosuus.

Skeppsproviant, -provision

laiwanmuona.

Skeppsredare

laiwanisäntä.

Skeppsumgälder

laiwamaksot.

Skeppsvrak

haaksihylky.

Skifbord

(i dam) tulwakansi.

Skifta

jakaa; - (byta) waihtaa.

Skifte

jako; - (byte) waihto; - (egolott) palsta, lohko.

Skiftesberedning

pöytäjako, jaonwalmistelu.

Skiftesdelegare

jako=osakas.

Skiftesinstrument

jakokirja.

Skifteslag

jakokunta.

Skifteslott

jako=osa.

Skiftesman

jakomies.

Skiftesplacering

lohkosijoitus.

Skiftesreglering

jaonjärjestely.

Skiftesrå

wäliraja.

Skilja

erottaa; s. parterne emellan, ratkaista asiallisten wäli; som i Ä.B skiljes, niin kuin V.K:ssa säädetään.?

Skiljaktig

(af olika mening) erimielinen, eri mieltä (olewa).

Skiljaktighet

(i meningar) erimielisyys; - (egors) erilaisuus.

Skiljedomare

wälittäjä, wälittäjätuomari.

Skiljemynt

pieni raha.

Skiljobref

erokirja.

Skiljoman

wälimies, wälittäjä.

Skilnad

ero; s. till säng och säte, wuode= ja asumusero; - (rå) raja.

Skilsmessa

eroaminen, ero.

Skipa

; s. lag och rätt, käyttää lakia ja oikeutta.

Skjuts

kyyti.

Skjutsa

kyyditä.

Skjutsande, skjutsbonde, skjutskarl

kyyditsijä, kyytimies.

Skjutsfärdspenningar

kyytiwapautuswero.

Skjutshållning

kyydinpito.

Skjutslag

kyytilahko.

Skjutslega

kyytiraha l. =palkka.

Skjutsningsbesvär

kyyti= l. kyyditysrasitus.

Skjutsningsskyldig

kyytiwelwollinen.

Skjutsrättare

rättäri.

Skogsafverkning

metsänhakkuu.

Skogsalster, -produkt

metsäntuote.

Skogseld

kulowalkea, metsäwalkea.

Skogshushållning

metsänhoito, metsätalous.

Skogshushållningsplan

metsänhoitosuunnitelma.

Skogsindelning

metsänjaotus.

Skogsinstruktör

metsänhoito=neuwoja.

Skogskultur

metsänwiljelys.

Skogsmark

metsämaa.

Skogsränta

metsäwero.

Skogsskifte

metsänjako; - metsäpalsta, metsälohko.

Skogstaxering

metsänarwio.

Skogsvakt, -vaktare

metsäwartija.

Skogsåverkan

metsänhaaskaus.

Skogsåverkare

metsänhaaskaaja.

Skogvaktareskola

metsänwartijakoulu.

Skolråd

kouluneuwosto.

Skolstat

kouluwirasto.

Skolväsende

koulutoimi.

Skottpenningar

tapporaha.

Skrift

kirjoitus; kirja, kirjelmä.

Skriftermål

rippi; undergå s., käydä rippi. Jfr Absolvera.

Skriftlig

kirjallinen.

Skriftligen, skriftligt

kirjallisesti.

Skriftvexla

kirjeillä, waihtaa kirjoja.

Skrifvexling

kirjeilys, kirjewaihto; kirjelmäwaihto; - (handlingar) asiakirjat.

Skrifvelse

kirje.

Skrå

ammatti.

Skuld

welka; - syy; gifva s., syyttää.

Skuldebref, skuldsedel

welkakirja.

Skuldfri

welaton; - syytön.

Skuldförbindelse

welkasitoumus.

Skydd

suojelus.

Skyld, skyldeman

sukulainen.

Skyldig

syyllinen, syypää; - (pligtig) welwollinen, welkapää.

Skyldighet

welwollisuus.

Skyldigkänna

welwoittaa, tuomita welkapääksi.

Skyldskap

sukulaisuus; vara i s. med ngn, olla jkun sukua l. sukulainen; s. å sidone, siwusuku.

Skymf

häwäistys.

Skymfa

häwäistä.

Skymflig

häpäisewä.

Skäl

(grund, orsak) perustus, peruste; med s., perustusten nojassa, syystä; på anfördra s., esiintuotujen perusteiden nojassa; - (bevis) todistus; - (billighet) kohtuus.

Skälig

(billig, rättvis) kohtuullinen.

Skärpa

kowentaa.

Skärskåda

tarkastaa.

Skärskådan, skärskådande

tarkastus; taga till s., ottaa tarkastettawaksi.

Skörlefnad

haureellisuus; låta bruka sig till s., antautua haureuden wälikappaleeksi.

Slag

; tre s. af paret, kolme lyömää parilla.

Slagafgift

wasararaha.

Slagsmål

tappelu; groft s., törkeä t.

Slita

; s. en tvist, ratkaista riita.

Slottsbefallningsman

linnanpäällikkö.

Slottshjelp

linnawero.

Slottsläkare

linnanlääkäri.

Slottspredikant

linnansaarnaaja.

Slussafgift

sulkumakso.

Slussvakt

sulkuwartija.

Slut

(domstol) päätös; stanna vid ett s., tulla johonkin päätökseen.

Slutföra

saattaa loppuun l. päätökseen.

Slutlig, slut-

lopullinen, loppu=.

Slutpåstående

loppulause.

Slå

; s. mynt, lyödä rahaa; s. under sig, anastaa.

Slägt

suku, heimo.

Slägtgren

sukuhaara.

Slägtled

sukupolwi.

Slägtledning

polwiluku.

Slägtskap

sukulaisuus, heimolaisuus; s. på fädernet, mödernet, isän=, äidinpuolinen sukulaisuus.

Slägtutredning

suwunselwitys.

Slöjd

kotiteollisuus; snille och s-er, nero ja taito.

Slöjdidkare

kotiteollisuuden=harjoittaja.

Smide

; kläder och s-n, waatteet ja koristeet.

Smitta

tarttuma; tarttuwa tauti.

Smäda

herjata; s. Gud, pilkata Jumalaa.

Smädelig

herjaawainen; gifva a-s ord, herjata.

Smädelse

herjaus.

Smädeord

herjaussana.

Smädeskrift

herjauskirja.

Smältverk

sulatuslaitos.

Smörtionde

woisaatawat.

Snatta

näpistellä.

Snatteri

näpistely, näpistäminen.

Snatteribot

näpistelysakko.

Social

yhteiskunnallinen.

Socken

pitäjä.

Sockneadjunkt

pitäjänapulainen.

Sockneallmänning

pitäjän=yhteismaa.

Socknehandtverkare

pitäjän=käsityöläinen.

Socknemagasin

pitäjänmakasiini l. =jywästö.

Sockneskrifvare

pitäjänkirjuri.

Socknestuga

pitäjäntupa.

Soldat

sotamies.

Solidarisk

kaikkiyhteinen.

Sorgetid

suruaika.

Spannmålsränta

jywäwero.

Spannmålstionde

jywäkymmenekset.

Sparbank

säästöpankki.

Special, speciel

erityis=, erikohtainen.

Specificera

luetella erittäin l. erikohdittain.

Specifik

erikohtainen.

Specifikation

erityisluettelo.

Specimen

opinnäyte.

Speditör

speditööri.

Spekulant

asianhalullinen.

Spel

peli; äfventyrligt s., uhkarohkea peli.

Spilla

menettää.

Spillkappe

karistekappa.

Spinnhus

kehruuhuone.

Spira

(sjöl.) riuku.

Sportel

siwusaatawa.

Spritdryck

wäkiwiina=juoma.

Spådom

tietäjäkeino.

Spö

raippa; slita s., kärsiä l. saada raippoja.

Spöstraff

raipparangaistus.

Stab

esikunta.

Stabskapten

alikapteeni.

Stabsläkare

esikunta=lääkäri.

Stabsofficer

esiupseeri.

Stad

(ställe) sija, kohta; hvar i sin s., kukin kohdastansa.

Stadfästa

wahwistaa.

Stadfästelse

wahwistus.

Stadga

s. sääntö.’

Stadga

v. säätää; s-dt råd, wakaantunut aikomus.

Stadgalägenhet

sääntönäistila.

Stadgande

säännös.

Stadgeskatt

sääntönäiswero.

Stadigvarande

alituinen, pysywäinen.

Stadsbetjent, -tjenare

kaupunginpalwelija.

Stadsdomstol

kaupunginoikeus.

Stadsfiskal

kaupunginwiskaali.

Stadsfogde

kaupunginwouti.

Stadsfullmäktig

kaupungin=waltuusmies; förstärkte s-e, lisätyt kaupungin=waltuusmiehet.

Stadsfängelse, -häkte

kaupunginwankila.

Stadsförsamling

kaupunki=seurakunta.

Stadshus

kaupunginhallinto=huone.

Stadsingeniör

kaupungininsinööri.

Stadskommun

kaupunkikunta.

Stadsläkare

kaupunginlääkäri.

Stadspredikant

kaupunginsaarnaaja.

Stadsprivilegier

kaupunkioikeudet.

Stadsrätt

kaupunkilaisoikeus.

Stadsstyrelse

kaupunginhallitus.

Stafett

kuriiri.

Stafrum

pieliwäli, seiwäswäli.

Stake

linjakeppi; - (för vintervägar) wiitta.

Stam

(af träd) runko, warsi; - (milit.) kanta.

Stambana

emärata.

Stambok

almukirja.

Stamfader

kanta=isä.

Stamp

leimasin.

Stampqvarn, -verk

surwinmylly l. =laitos; - wanutuslaitos.

Stamtafla

sukutaulu.

Stamtrupp

kantawäestö.

Stapelfrihet, -rätt, -rättighet

merikaupungin=oikeus.

Stat

(rike) waltio; - (embetskorps) wirkakunta, wirasto; - (årligt anslag) wuosirahan=sääntö; anstäld på ordinarie s., wakinaisella wuosirahan=säännöllä l. wuosipalkalla olewa; lön på s., sääntöpalkka; å s. anslagna löner, wuosirahan=sääntöön otetut palkat; tjensteman på extra s., ylimääräinen wirkamies; utgifts- och inkomsts., meno= ja tulosääntö; - (underhåll i natura) muona, muonapalkka; - (i konkurs) pesän tila; pesäntila=lasku; inlemna s., antaa lasku pesän tilasta (oikeuteen).

Station

asemapaikka; - (vid jernväg) seisakki, asema.

Stationera

sijoittaa, asetuttaa.

Stationsinspektör

asemapäällikkö.

Statistik

tilasto.

Statistisk

tilastollinen; s. byrå, tilastollinen toimisto; s. centralkommision, tilastollinen pääneuwosto; s-t embetsverk, tilastollinen wirasto; s-a kontoret vid statsjernvägarne, waltion=rautateiden tilastollinen konttori.

Statsagronom

waltioagronomi.

Statsanslag

waltion rahamääräys.

Statsarkeolog

waltioarkeologi.

Statsarkiv

waltioarkisto.

Statsbidrag

waltioapu.

Statsembete

waltiowirka.

Statsfond

waltiorahasto.

Statsform

waltiomuoto.

Statsförfattning

waltiosääntö, waltiomuoto.

Statsförslag

waltion meno= ja tuloarwio.

Statsförvaltning

waltiohallinto.

Statsförvaltningsrätt

waltiohallinto=oppi.

Statshushållning

waltiotalous.

Statsinkomst

waltiotulo.

Statsinrättning, institution

waltion laitos.

Statsjernvägarne i Finland

Suomen waltion=rautatiet.

Statskassa

waltiokassa.

Statskontor

waltiokonttori.

Statslån

waltiolaina.

Statslära

waltio=oppi.

Statsmakt

waltiowalta.

Statsman

waltiomies.

Statsmedel

waltiowarat l. =rahat.

Statsmedicin

waltio=lääketiede.

Statsmejerist

waltiomeijeristi.

Statsobligation

waltionobligationi.

Statspapper

waltio=arwopaperi.

Statsreglering

wuosirahan=säännön järjestäminen.

Statsråd

waltioneuwos; verkligt s., todellinen w.

Statsrätt

waltio=oikeus.

Statssekreteriat

; s-et för storfurstendömet Finland, Suomen suuriruhtinaan=maan waltiosihteerin=wirasto.

Statsskuld

waltiowelka.

Statsutgift

waltiomeno.

Statsutskott

waltio=waliokunta, waltiowarain=waliokunta.

Statsverk

waltiowarasto; waltio.

Statsvetenskap

waltiotiede.

Stattorpare

muonatorppari, muonamies.

Statut

sääntö.

Stegla

teloittaa.

Stenrör, stenröse

kiwipyykki.

Sterbhus

kuolinpesä, perikunta.

Stift

hippakunta.

Stifta

perustaa, asettaa; s. lag, säätää lakia.

Stiftare

perustaja, asettaja; säätäjä.

Stiftelse

laitos; säätös; milda s-r, armeliaisuuslaitokset.

Stigbord

sulkulauta.

Stil

(skrifsätt) kirjoitustapa.

Stipendium

stipendi.

Stjufbarn m.fl.

se Styfbarn m. fl.

Stjäla

warastaa.

Stom

kanta=asema.

Stomhemman

kantatalo, emätalo.

Storfurste

suuriruhtinas; s. till Finland, Suomen suuriruhtinas.

Storfurstedöme

; s-t Finland, Suomen suuriruhtinaanmaa.

Storfurstinna

suuriruhtinatar.

Stormäktig

suuriwaltainen; s-ste allernådigste kejsare och storfurste, suuriwaltaisin kaikkeinarmollisin keisari ja suuriruhtinas.

Storskifta

toimittaa iso= l. lohkojako; s. en samfällighet, toimittaa lohkokunnan isojako; s-d, isojaolla erotettu.

Storskifte

isojako, lohkojako.

Storverksträd

aarniopuu.

Straff

rangaistus; vid s., rangaistuksen uhalla.

Straffa

rangaista.

Straffanstalt

rangaistuslaitos.

Straffarbete

rangaistustyö.

Straffart

rangaistuslaji.

Straffbalk

rangaistuskaari (Rang.K.).

Straffbar

rangaistawa.

Straffbarhet

rangaistawaisuus.

Straffbestämmelse, -bestämning

rangaistusmääräys.

Straffbud

rankaisusäännös.

Straffgrad

rangaistusaste.

Straffhöjning

rangaistuksen ylentäminen.

Strafflag

rangaistuslaki, rikoslaki.

Strafflatitud

rangaistuslatitudi l. =asteet.

Straffmått

rangaistusmäärä.

Straffnedsättning

rangaistuksen alentaminen.

Straffränta

sakkokorko.

Straffsystem

rangaistusjärjestelmä.

Straffånge

rangaistuswanki.

Straffängelse

rangaistuswankeus; rangaistuswankila.

Stranda

; s-dt fartyg, karille ajautunut laiwa.

Strandegare

rannanomistaja.

Strandfynd

rantalöytö.

Strandning

karille=ajautuminen.

Strandvrak

merenajo.

Strid

(tvist) riita.

Stridig

riidanalainen, riitainen; göra s., panna riitaan l. kiistaan; göra en ngt s-t, kieltää l. ewätä jtkn jklta; de föra s. talan, heillä on eri edut walwottawina.

Stråkväg

waltatie.

Strögods

hajatilat.

Strömrensning

koskenperkkaus.

Strömsättning

wirtawesi.

Stubbhyra

kantoraha.

Student

ylioppilas.

Stycka

lohkoa.

Styckegods

kappalekalu.

Styfbarn

lapsipuoli.

Styfbroder

welipuoli.

Styfdotter

tytärpuoli.

Styffader

isäpuoli.

Styfföräldrar

isä= ja äitipuoli.

Styfmoder

äitipuoli.

Styfson

poikapuoli.

Styfsvärfader

appipuoli.

Styfsvärmoder

anoppipuoli.

Styfsyskon

puolisisarukset.

Styfsyster

sisarpuoli.

Styra

hallita.

Styrelse

hallitus.

Styrelseåtgärd

hallitustoimi.

Styrka

wahwistaa, näyttää toteen; näyttää; - (egga) yllyttää.

Styrman

perämies.

Stå, stånda

pysyä; - s. laga ansvar, wastata lain mukaan; s. tjufsrätt, wastata niin kuin warkaudesta; stånde fritt, olkoon walta.

Stånd

(tillstånd) tila, kunto; sätta i s., panna kuntoon; bringa till s., saada aikaan l. toimeen; - (samhällsställning) sääty; Finlands fyra s., Suomenmaan neljä säätyä; - (å uppbjuden fastighet) laga s., laillinen kiinne; innan laga s. derå kommer, ennen kuin siihen laillinen kiinne saadaan.

Ståndande

pysywä; fast och s., wahwa ja pysywä.

Ståndqvarter

seisontakortteeri.

Ståndrätt

seisomaoikeus.

Ståndskog

kaswawa metsä.

Ståndsperson

säätyhenkilö.

Ståndsprivilegium

säätyoikeus.

Ståndsrepresentation

säätyedustus; sääty=eduskunta.

Ståndsvis

säädyttäin.

Stång

(mått) tanko; - (giller) wipu.

Städja

s., städsel, wuokra; wuokraaminen; - pesti.

Städja

v., wuokrata, wuokralle antaa, wuokralle ottaa; - pestata.

Städjebevis

pestaustodistus.

Städjepenning

pestiraha.

Städjetid

pestausaika.

Städsla

pestata.

Ställa

asettaa, panna; s. för rätta, wetää l. tuoda oikeuteen; s. under åtal, panna syytteen alaiseksi; s. borgen, panna l. antaa takaus; till hans kejserliga majestät stäld ansökning, keisarilliselle majesteetille asetettu hakemus; förskrifning stäld på ngn, jklle maksettawaksi asetettu welkakirja.

Stämma

s. kokous. Se Säte.

Stämma

v. manata, haastaa; låta s., manuuttaa, haastattaa.

Stämning

manuu, haaste; uttaga skriftlig s., ottaa kirjallinen manuu; meddela ngn s., toimittaa jklle manuu.

Stämningsbevis

manuu= l. haastetodistus.

Stämningspenningar

manuu= l. haasteraha.

Stämningstid

manuu= l. haasteaika.

Stämnodag, -tid

wuokrapäiwä, wuokrakausi; - (för tjenstehjon) palweluskausi.

Stämpel

leima.

Stämpelafgift

leimaraha.

Stämpelmärke

karttamerkki.

Stämpelpappersafgift

karttapaperimakso.

Stämpelpappersbevilling

karttapaperi=suostuntawero.

Stämpla

leimata; - (anlägga hemligen) olla salahankkeissa.

Stämpladt papper

karttapaperi.

Stämpling

leimaaminen, leimanpano; - (hemlig anläggning) salahanke.

Ständer

waltiosäädyt, säädyt; Finlands s., Suomenmaan waltiosäädyt.

Ständerbeslut

waltiosäätyjen päätös.

Ständerförsamling

säätykunta.

Ständig

wakinainen.

Stänga

aidata.

Stängsel

aita, aitaus.

Stängselskyldighet

aitauswelwollisuus.

Stöd

; till s. för sitt påstående, kanteensa perusteeksi l. tueksi; i s. af ngt, jnkin nojassa l. perustuksella.

Stöda, stödja

perustaa, nojata.

Stöld

warkaus; s. ute på marken, warkaus ulkona kedolla.

Stöldsmål

warkausasia.

Subordination

kuuliaisuus, käskynalaisuus.

Subordinationsbrott

kuuliaisuudenrikos.

Substitut

sijainen.

Summa

summa; s. summarum, summain summa; in s., yhteensä, kaikkiansa.

Summarisk

summittainen.

Sundhetsbetyg, -bevis, -pass

terweyskirja l. =passi.

Sundhetsnämnd

terweyshoitokunta.

Suppleant

warajäsen, waramies.

Supplik

hakemuskirja, supliikki.

Surrogat

wastike; s. för arfvejord, perimysmaan wastike.

Suspendera

wäliaikaisesti erottaa (wirasta).

Suspension

wäliaikainen erottaminen.

Svar

wastaus; stå till s-s för ngt, wastata jstkn.

Svara

wastata.

Svarande

wastaaja.

Svaromål

wastaus, wastuu; inlåta sig l. träda i s., antaa wastaus puolestansa; undandraga sig s., kieltäytyä wastaamasta.

Svarsskrifvelse

wastauskirje.

Sved

kaski.

Sveda

kipu; s. och värk, kipu ja särky.

Svedja

kasketa, polttaa kaskea.

Svedjande

kaskeaminen, kaskenpoltto.

Svedjebruk

kaskiwiljelys.

Svedjeland, -mark

kaskimaa.

Svek

wilppi.

Svika

pettää, kawaltaa.

Svikelig

wilpillinen, petollinen.

Svinavall

sikolaidun.

Svit

seurue.

Svordom

kirous; brista ut i s-ar, kiroilla.

Svåger

lanko; de äro svågrar, he owat langokset.

Svågerlag, -skap

lankous; rätt upp- eller nedstigande s., suoraan ylenewä tahi alenewa l.; s. å sidone, siwulankous.

Svägerska

käly.

Svärdotter

miniä.

Svärssida

; på s-n, miehisellä puolella.

Svärfader

appi.

Svärföräldrar

appi ja anoppi.

Svärja

wannoa, tehdä wala; - kiroilla.

Svärmoder

anoppi.

Svärson

wäwy.

Syfte, syftemål

tarkoitus, aikomus; suunta.

Syn

katselmus, syyni; hålla s., toimittaa katselmusta.

Syna

katsastaa, syynätä.

Synebevis

katselmustodistus.

Syneförrättning

katselmustoimitus.

Synegång

katselukäynti.

Syneinstrument

katselmuskirja.

Syneman

katselmusmies.

Synerätt

katselmusoikeus.

Synodalmöte

pappeinkokous.

Syra

(träd) lyödä koloja.

Syskon

sisarukset, lapsekset.

Syskonebarn

serkukset.

Syssla

toimi; (tjenst) wirka.

Syssloman

toimitsija.

Sysslomanskap

toimitsijan wirka.

Syta

maksaa eläkettä, elättää.

Sytning

eläke.

Sytningshjon

eläkemies, eläkewaimo, eläkkiläinen.

Sågningsafgift

sahauswero.

Sågqvarn

saha.

Sågverk

sahalaitos.

Såramål

haawoittaminen.

Säkerhet

wakuus; turwallisuus; ställa s., antaa wakuus; allmänna s-en, yleinen turwallisuus.

Säkerhetshandlingar

wakuuskirja.

Säkerhetsmått

waranpide.

Sälja

myydä; s. för hand, myydä kohdastaan; s. en gross, myydä tukuttain.

Sälla sig ihop l. samman

liittäytyä yhteen.

Sällskap

seura.

Sämjodelning, -skifte

sowintojako.

Sängelag

wuodeyhteys.

Sänka

laske, alentaa; - s. ett skepp, upottaa laiwa.

Säte

istuin; s. och stämma, istunto= ja puhewalta.?

Säteri

säteri.

Säterifrihet

säteriwapaus.

Säterirusthåll

säterirustholli.

Sätesbyggnad

päärakennus, asuinhuoneus.

Sätesgård

päätalo.

Sätta

panna, asettaa; s. upp tecken, asettaa merkki; s. eld, sytyttää tuleen; s. sig upp emot ngn, paneutua jkta wastaan.

Sättning

painuma.

Söka

hakea, pyytää; - s. sak med ngn, hakea riitaa jkun kanssa; söke domaren, turwautukoon tuomariin; s. ngn för gäld, hakea welka jklta.

Sökande

hakija.

Söndagsskola

sunnuntaikoulu.[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]