Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]

T

Tabell, tablå

taulu.

Tabellarisk

tauluntapainen l. =muotoinen.

Tabellverk

wäkiluwun=taulusto.

Taffelpenningar

pöytärahat.

Tagelott

otto=osa; otto=oikeus.

Takahand, takamanna hand

; sätta i t., panna luotettawan miehen talteen.

Tala

puhua; - t. å ngt, kantaa l. syyttää jstkn; t. och svara för ngn, kantaa ja wastata jkun puolesta.

Talan

kanne, kannewalta, puhewalta; taga sig t. i en sak, ottaa puhewalta asiassa; föra t., ajaa asiaa l. kannetta; förvara sin t, säilyttää puhewaltansa; nedlägga t., luopua kanteesta; vid t-s förlust, puhewallan menettämisen uhalla; kärandet., kanne; svarande-t., wastuu; öppen t., wapaa l. awoin puhewalta.

Talman

puhemies.

Talmanskonferens

puhemies=neuwosto.

Talong

talonki, emälippu.

Tappa

kadottaa, häwittää.

Tara

taara, päällyspaino.

Tarfskog

tarwemetsä.

Tariff

hintataulu, taksa.

Taxa

taksa.

Taxera

taksoittaa, arwioida.

Taxering

taksoitus, arwioiminen.

Taxeringskomité

taksoituskomitea.

Taxeringslängd

taksoitusluettelo.

Taxeringsnämnd

taksoituslautakunta.

Tegskifte

sarkajako.

Teknisk

teknillinen, teollistaidollinen.

Teknologisk

teknologillinen, teollisopillinen.

Telegraf

telegrafi, sananlennätin; elektrisk t., sähkölennätin.

Telegrafera

telegrafata, lähettää lennätinsanoma.

Telegrafist

telegrafisti.

Telegrafmekaniker

telegrafimekanikus.

Telegram

lennätinsanoma, telegrammi.

Temporär

tilapäinen, wäliaikainen.

Teologiedoktor

jumaluusopin tohtori.

Tentième

osapalkka.

Termin

määräaika, määräpäiwä; (vid läroverk) lukukausi.

Terminsafgift

lukukausi=makso.

Tertial

wuosikolmannes.

Tertial, tertialspannmål

kolmannesjywät.

Tertialtionde

kolmannestihunti.

Testamentarisk

testamentillinen; testamentti=; t. disposition, testamenttimääräys.

Testamente

testamentti; gifva, få i t., antaa, saada testamentin kautta l. testamentillä; inbördes t., keskinäinen t.

Testamentera

testamentata.

Testamentsgifvare, testator

testamentinantaja.

Testamentstagare, testamentarie

testamentinsaaja.

Text

teksti.

Tidelag

eläimeen=sekaantuminen.

Tidningsexpeditör

sanomalehti=ekspeditööri.

Tidsutdrägt

wiiwytys, wiiwytteleminen.

Tidtabell

aikataulu.

Tiggeri

kerjääminen, kerjuu.

Tillandning

maatuma, wesijättö.

Tillbörlig

kohtuullinen, jklle tulewa.

Tillbörligen

kohtuullisesti, niin kuin pitää l. tulee.

Tilldöma

tuomita jklle.

Tillegna sig

omistaa itsellensä, anastaa.

Tillerkänna

myöntää jklle l. jkun omaksi.

Tillfalla

tulla l. mennä l. omistua jklle.

Tillfoga

tehdä, saattaa.

Tillfredsställa

tyydyttää.

Tillförordna

määrätä; t-d domhafvande, tuomarin sijaiseksi määrätty, tuomarin sijainen.

Tillgodogöra sig

käyttää hywäksensä, lukea hywäksensä.

Tillgodohafvande

saaminen, saatawa.

Tillgodonjuta

nauttia hywäksensä.

Tillgodoräkna

lukea jkun hywäksi.

Tillgrepp

anastus, anastaminen.

Tillgripa

anastaa.

Tillgå

; finnas att t., olla saatawissa.

Tillgång

warat; vid bristande t., warain puutteessa; t. i löst och fast, irtaimet ja kiinteät warat.

Tillgänglig

saatawissa olewa.

Tillhandahålla

pitää saatawilla l. saatawana, antaa l. toimittaa jklle.

Tillhandla sig

ostaa.

Tillhålla

saattaa, waatia, pakottaa.

Tillkalla

kutsua paikalle l. saapuwille.

Tillkomma

; det tillkommer domstol, se kuuluu oikeudelle l. oikeuden tehtäwiin; det förut i målet tillkomna protokoll, asiassa ennen tehty protokolla, entinen protokolla asiassa; den i saken tillkomna akt, asiassa kertynyt kirjawihko; författningar tillkomna före år 1866, ennen wuotta 1866 ilmestyneet asetukset.

Tillkännagifva

antaa tieto, ilmoittaa.

Tillkännagifvande

ilmoitus, tiedonanto.

Tillmäle

soimaus; förklenligt t., halwentawainen lause.

Tillråda

kehottaa.

Tillrådan

kehotus.

Tillräkna

lukea syyksi.

Tillräknande

syyksi=lukeminen.

Tillräknelig

syyntakeinen.

Tillräknelighet

syyntakeisuus.

Tillskifta

jakaa jklle.

Tillskott

lisä, lisäys.

Tillskynda

tuottaa.

Tillstyrka

kehottaa, puolustaa.

Tillstyrkan

kehotus, puolustus; på Finlands ständers t., Suomenmaan waltiosäätyjen kehotuksesta.

Tillstå

tunnustaa.

Tillstånd

(belägenhet) tila; (lof) lupa.

Tillståndsbevis

lupatodistus.

Tillstädeskomma

tulla saapuwille, saapua.

Tillställa

(öfverlemna) antaa l. toimittaa käteen l. jklle.

Tillständig

jklle tulewa.

Tillsyn

silmällä=pito, waarinpito, katsonta; hålla t., pitää silmällä l. waari.

Tillsyningsman

kaitsijamies.

Tillsägelse

käsky, sana.

Tillsätta

(om tjenster) asettaa; - (förlora) menettää, heittää.

Tilltag

yritys, uhkateko.

Tilltal

syyte, syytös; ställa under t., panna l. saattaa syytteen alaiseksi; stå under t. för brott, olla syytteenalaisena rikoksesta.

Tilltala

syyttää; t-d, syytetty, syytteenalainen.

Tillträda

tulla l. käyda jhkn l. jnkn hallintoon, ottaa wastaan; t. en lägenhet, käydä l. tulla tilan hallintoon; t. en syssla, astua wirkaan, ottaa wirka wastaan.

Tillträdare

hallintoontulija, tulija, tulokas, wastaanottaja.

Tillträde

pääsy, pääseminen; - tulo, hallintoon=tulo, wastaanotto. Jfr Tillträda.

Tillträdesafgift

tulomakso.

Tillträdessyn

tulokatselmus.

Tillverka

walmistaa, tehdä.

Tillvita

soimata, syyttää; t. ngn tjufnad, soimata jkta warkaaksi.

Tillvitelse

soimaus, syytös.

Tillvälla sig

anastaa l. wallata itsellensä.

Tillåta

sallia, myönnyttää, myöntää.

Tillåtelse

myönnytys, lupa.

Tillåtlig

luwallinen, lain sallima.

Tillägga

(tilldela, anslå) määrätä.

Tillämpa

soweltaa, käyttää; t. på ngt, soweltaa jhkn; kunna t-s, soweltua.

Tillämplig

soweltuwa; vara t., soweltua.

Tillämpning

soweltaminen, käyttäminen.

Tillösa sig

lunastaa itsellensä.

Tima

tapahtua, sattua.

Timmer

hirsi; - (kam.) kihtelys.

Ting

käräjät; hålla t., istua käräjiä.

Tingsfrid

käräjärauha.

Tingsgästning, tingsgästningskappar

käräjäkapat.

Tingshus

käräjäkartano.

Tingshushyra

käräjähuone=wuokra.

Tingslag

käräjäkunta.

Tingsmenighet

käräjärahwas.

Tingsstad, -ställe

käräjäpaikka.

Tingstermin

käräjäin määräaika.

Tingstima

käräjäpäiwä.

Tionde

tihunti, kymmenekset.

Tiondebod

tihuntiaitta.

Tiondejern

tihuntirauta.

Tiondespannmål

tihuntijywät.

Tiondesättning

tihunninmääräys.

Titel

(för personer) arwonimi; (klass) nimiluokka, luokka.

Titulärråd

nimineuwos.

Tjena

palwella; - (vara tjenlig) olla; t. till upplysning, olla selityksenä; t. till efterrättelse, olla noudatettawa.

Tjenligen

asian= l. tarkoituksenmukaisesti.

Tjenst

palwelus; (embete) wirka; i och för t-en, wirassa ja wiran tähden.

Tjenstduglig

palwelukseen kelpaawa.

Tjensteansvar

wirka=edeswastaus; vid t., wirka=edeswastauksen uhalla.

Tjenstebefattning

wirka, wirkatoimi.

Tjenstebetyg, intyg

wirallinen todistus.

Tjensteborgen

wirkatakaus.

Tjenstebyte

wiranwaihto.

Tjensteed

wirkawala.

Tjenstefel, -förseelse

wirkawirhe.

Tjenstefullmakt

wirka=wahwistuskirja l. =waltuuskirja.

Tjensteförrättning

wirkatoimitus.

Tjensteförslag

wirkaehdotus.

Tjensteförteckning

wirka= l. ansioluettelo.

Tjenstehjon

palkollinen.

Tjensteman

wirka= l. palwelusmies.

Tjenstepligt, -åliggande

wirkawelwollisuus.

Tjensteresa

wirkamatka.

Tjenstetid

palwelusaika.

Tjensteutöfning

wiran l. palweluksen toimittaminen.

Tjensteväg

; i t., wiran puolesta, wirkatoimen kautta.

Tjensteår

wirkawuosi.

Tjensteåtgärd

wirkatoimi.

Tjensteförrättande

wirkaa toimittawa, wirantoimittaja.

Tjenstgöra

toimittaa wirkaa.

Tjenstgöring

wirantoimitus.

Tjenstledig

wirasta wapaa, wirkawapautta nauttiwa.

Tjenstledighet

wirkawapaus.

Tjuf

waras.

Tjufgods

warastettu tawara.

Tjufgömmare

warastetun kätkijä.

Tjufnad

warkaus; - warastettu tawara.

Tjufnadsmål

warkausasia.

Tjufsak

warkaus; binda till t., sitoa warkauteen; - warastettu kalu.

Tjufsrätt

; stå t., wastata niin kuin warkaudesta.

Tjufvabot

warkaudenrangaistus.

Tjufvahand

; genom t., warkauden kautta.

Tolag

tuulaaki.

Tolagsafgift

tuulaakimakso.

Tolagsbokhållare

tuulaakikirjuri.

Tolft

toltti; reducerad t., mittatoltti.

Tolk

tulkki.

Tolka

tulkita; (förklara) selittää.

Tomt

tontti, kartanoasema.

Tomtören

tonttiwero.

Ton

tonni.

Torp

torppa.

Torpare

torppari.

Torrlägga

kuiwata.

Totalsumma

kokonaissumma.

Trafik

liikenne.

Trafikafdelning

liikenneosasto.

Trafikant

liikemies, liikkeenharjoittaja.

Trafikdirektör

liikennetirehtööri.

Trafikera

pitää liikenteessä.

Trafikreglemente

liikenne=ohjesääntö.

Traktamente

päiwäraha.

Traktat

liittokirja.

Trakthuggning

sarkahakkuu.

Transitohandel

läpikulku=kauppa.

Transitoupplagsrätt

wälikaupan warasto=oikeus.

Translator

kielenkääntäjä, translaattori.

Transport

(fortskaffande) kuljetus; (transportfororna) kuormasto; - (öfverlåtelse) siirto; (i räkning) siirto; (nere på sidan) siirrettäwä; (uppe på sidan) siirretty; - (förflyttning) siirtäminen; han erhöll t., hän sai siirtyä l. siirtymisluwan.

Transportafhandling

siirtokirja.

Transportera

kuljettaa; - siirtää.

Transportskilling

siirtohinta.

Transportskjuts

kuormakyyti.

Transportsumma

siirtosumma.

Transsumt

lyhennysote.

Trassat

trassaatti.

Trassent

trassentti.

Trassera

trasseerata.

Tratta

tratta.

Tredska

s. niskoittelu.

Tredska

v. niskoitella.

Tredskodom

yksipuolinen tuomio.

Treskifte

kolmijako; till t., kolmijakoon, kolmia.

Treskiftesböter

kolmijako=sakko.

Tro

usko, luottamus; i god t., wilpittömässä mielessä.

Trohetsed

uskollisuuden wala; tro- och huldhetsed, uskollisuuden ja kuuliaisuuden wala.

Trolldom

loitsiminen.

Trolofning

kihlaus.

Trolofva

kihlata; t. sig, mennä kihlaukseen.

Troman

luottamusmies.

Tron

walta=istuin.

Tronföljare

perintöruhtinas.

Trontal

waltaistuin=puhe.

Tropligtig

uskollinen; t-ste undersåte, uskollisin alamainen.

Trosbekännare

uskolainen.

Trosbekännelse

uskontunnustus.

Trosfrihet

uskonwapaus.

Trosförvandt

samauskolainen, uskolainen.

Troslära

uskonoppi.

Trovärdig

luotettawa, uskottawa.

Truga

kiusaamalla houkutella, kiusata.

Trupp

sotajoukko, joukko; aktiv t., wakinainen joukko; aktiva t-erna, wakinainen sotawäki.

Tryckalster

painoteos l. =tuote.

Tryckfrihet

painowapaus.

Trygga sig vid

turwautua jhkn.

Träda

; t. i gällande kraft, astua l. käydä lailliseen woimaan; t. i verksamhet, alkaa toimensa l. waikutuksensa.

Tränga

; t-nde, pakottawa, pakko=.

Tubba

houkutella.

Tukthus

kuritushuone.

Tukthushjon

kuritushuoneelainen.

Tukthusstraff

kuritushuone=rangaistus.

Tull

tulli.

Tullafgift

tullimakso.

Tullagstiftning

tullilait, tullilaki=sääde.

Tullbar

tullinalainen.

Tullbehandla

tullauttaa; tullata.

Tullbetjent

tullipalwelija.

Tullbevakning

tulliwalwomus; (personalen) tulliwartio, tulliwartijat.

Tullbevakningsplats

tulliwartio=paikka.

Tulldistrikt

tullipiiri.

Tullexpedition

tullitoimisto.

Tullfiskal

tulliwiskaali.

Tullfri

tulliton, tulliwapaa.

Tullfrihet

tulliwapaus.

Tullfritt

tullitta, tullittomasti.

Tullförbrytelse

tullirikkomus.

Tullförfattning

tulliasetus.

Tullförpassning

tullipassi.

Tullförsnillning

tullipetos.

Tullförvaltare

tullinhoitaja.

Tulljournal

tulli=päiwäkirja.

Tullkammare

tullikamari.

Tullkammarpass

tullipassi.

Tullkredit

tullinodotus.

Tullpligtig

tullinalainen.

Tullsats

tullimäärä.

Tullstat

tulliwirasto.

Tullstation

tullipaikka.

Tullstämpel

tullileima l. =merkki.

Tulltariff, -taxa

tullitaksa.

Tullumgälder

tullikustannukset.

Tulluppbörd

tullinkanto.

Tulluppsyningsman

tulliwartija.

Tullverk

tullilaitos.

Tullväsende

tullitoimi.

Tunga

rasitus.

Tunnland

tynnyrinala; geometriskt t., mitta=tynnyriala.

Tunnlandtalsbestämmelse

tynnyrinalan=määräys.

Tur

wuoro.

Tveböte

kaksinkertainen sakko; ligge i t., olkoon sakko kaksinkertainen.

Tvefalt

(dubbel) kahdenpuolinen; ( i två exemplar) kaksinaisesti.

Tvegifte

kaksinnaiminen.

Tvegild

; vare t-t, olkoon kaksinkertainen rangaistus.

Tveskifte

kaksi= l. kahtiajako; till t., kaksijakoon, kahtia.

Tveskiftesböter

kaksijako=sakko.

Tvetalan

ristiinpuhuminen; beträda ngn med t., tawata jkun puhuneen ristiin.

Tvinga

pakottaa.

Tvist

riita.

Tvista

riidellä.

Tvistemål

riita=asia.

Tvistig

riitainen, riidanalainen.

Tvistighet

riitaisuus.

Tvång

pakko, pakotus.

Tvångsarbete

pakkotyö.

Täckas

suwaita.

Täppa

sulkea.

Täring

rawinto.[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]