Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]

U

Umgälder

kulungit, maksot.

Umgälla

sowittaa, kärsiä; u. sitt brott med fängelse, sowittaa rikoksensa wankeudella, kärsiä rikoksestansa wankeutta.

Undandraga

ottaa l. wetää pois; u. sig, wetäytyä, kieltäytyä; u. sig svaromål, kieltäytyä wastaamasta.

Undandölja

salata.

Undanrödja

poistaa; i. bevisen, häwittää todisteet.

Undanskifta

ottaa erilleen, erottaa.

Undansnilla

kawaltaa, ottaa salaa.

Undansticka

kätkeä; u. sig, pistäytyä pakoon.

Undantag

erottaminen; (det undantagna) erotettu.

Undantaga

erottaa itsellensä, ottaa päältäpäin.

Undantagsförmon

erottamisetu; - poikkeus= l. erikoisetu.

Undantagslag

poikkeuslaki.

Underafdelning

alaosasto.

Underbefäl

alipäällikkökunta.

Underbyggare

alempana=asuja.

Underdomare

alituomari.

Underdomstol

alioikeus.

Underdånig

alamainen; u-ste undersåte, nöyrin alamainen.

Underdånighet

alamaisuus; i u., alamaisesti, alamaisuudessa.

Undergå

; u. straff, kärsiä rangaistus; u. examen, käydä tutkinto.

Underhafvande

alustalainen.

Underhaltig

ala=arwoinen.

Underhåll

elatus; (af byggnader o. d.) woimassa= l. kunnossa=pito.

Underhålla

elättää; pitää woimassa l. kunnossa.

Underhållskostnad

elatuskulut; kunnossapito=kulut.

Underkänna

hyljätä.

Underlydande

käskynalainen, jkun alainen; u. egor, jhkn kuuluwat tilukset.

Underlåta

olla l. jättää tekemättä o. d., laiminlyödä.

Underlåtenhet

laiminlyöminen.

Underläkare

alilääkäri.

Underlöjtnant

aliluutnantti.

Undermål

mitanwajaus.

Undermålig

mitantäyttämätön.

Underofficer

aliupseeri.

Underpant

pantti; wakuus.

Underpolismästare

ali=poliisimestari.

Underrätt

alioikeus.

Underrätta

antaa tieto.

Underskrift

allekirjoitus.

Underskrifva

kirjoittaa alle, allekirjoittaa; underskrifven, allekirjoitettu; allekirjoittanut.

Underslef

petos, kawallus.

Understicka

; understucken, walheellinen, walhe=; understucket testamente, walheellinen testamentti; understucken handel, walhekauppa.

Underställa

alistaa.

Underställning

alistaminen, alistus.

Underställningsmål

alistusasia.

Understöd

apu, apuraha.

Undersåte

alamainen.

Undersåtlig

alamaisen, alamaisellinen; framhärdar med djupaste u-a vördnad, trohet och nit, olen alati nöyrimmällä alamaisen kunnioituksella, uskollisuudella ja uutteruudella.

Undersöka

tutkia.

Undersökning

tutkimus.

Undersökningslinie

koetuslinja.

Underteckna

se Underskrifva.

Undervisning

(kam.) weronosotus l. =opastus.

Undervisningsanstalt

opetuslaitos.

Undskyllan

wälte.

Undsäga

soimata.

Undsätta

auttaa, antaa apua.

Undsättningsfond

apuwarasto, apurahasto.

Uniform

wirkapuku.

Universal

yleiskirje.

Universitet

yliopisto.

Uppassning

(af lots) wartoominen, wartous.

Uppbjuda

kuuluttaa, (laissa) huudattaa.

Uppbryta

murtaa auki, murtaa.

Uppbud

lainhuuto; meddela u., antaa l.

Uppbudsbevis

huudatustodistus.

Uppbåd

kutsunta; kutsuntamäärä.

Uppbåda

kutsua.

Uppbådskallelse

kutsuntakuulutus.

Uppbådskrets

kutsuntapiiri.

Uppbådslängd

kutsuntaluettelo.

Uppbådsnämnd

kutsuntatoimisto; förstärkt u., lisätty k.

Uppbådsområde

kutsunta=alue.

Uppbära

ylöskantaa, kantaa.

Uppbörd

ylöskanto, weronkanto.

Uppbördsberättelse

weronkanto=kertomus.

Uppbördsbok

weronkanto=kirja.

Uppbördsborgen

ylöskanto=takaus.

Uppbördsman

ylöskanto=mies.

Uppbördsmannaansvar

ylöskantomiehen wastuunalaisuus.

Uppbördsmedel

ylöskanto=rahat.

Uppbördsprocent

ylöskanto=palkkio.

Uppbördsstämma

weronkanto.

Uppbördstermin

ylöskanto=aika.

Uppdaga

saattaa ilmi.

Uppdebitera

laskea maksettawaksi.

Uppdämma

nostaa, salpauttaa.

Uppehälle

elatus.

Uppfinnare

tekijä.

Uppfostringsanstalt

kaswatuslaitos.

Uppföra

; u. ngt i räkning, panna jkn laskuun; u. på förslag, asettaa l. panna wirkaehdolle.

Uppgift

tieto, ilmoitus, osotus.

Uppgå

nousta; - u. en rå, käydä raja.

Upphofsman

alkuunpanija.

Upphäfva

kumota, peruuttaa, purkaa; u. utslag, kumota päätös.

Upplag

warasto; warastoonpano; warastossa=pito.

Upplagsgods

warastotawara.

Upplopp

meteli.

Upplysa

walaista; ilmoittaa.

Upplysning

walaistus, walaiseminen; ilmoitus, tieto.

Upplåta

antaa (haltuun), luowuttaa.

Upplägga

panna warastoon.

Uppläsa

lukea julki; efter uppläsandet af handlingarna, asiakirjat julki luettua.

Upplösa

purkaa, hajoittaa; u. en sammankomst, hajoittaa kokous; u. ett äktenskap, purkaa awioliitto.

Upp- och afskrifningsräkning

pano= ja ottotili.

Upp- och afslag

nosto ja laskuhuuto.

Uppodlingsmark

wiljelemis=maa, wiljeltäwä maa.

Upprepa

kerrata, toistaa; u-dt. erkändt, kerrattiin ja tunnustettiin oikeaksi.

Upprop

esiinhuuto, huuto; vid u., (esiin) huudettaessa.

Uppropa

huutaa esiin, huutaa.

Uppror

kapina.

Upprätta

; u. skada, korwata wahinko; u. en skrift, tehdä kirja; u. ens heder, hywittää jkun kunnia.

Upprättelse

hywitys.

Uppsigt

silmällä=pito, waarinpito, katsonta; stå under ngns u., olla jkn silmän alla l. waarinpidon alaisena.

Uppskatta

arwioida, arwata; - u. mantal) enentää manttaali.?

Uppskattning

arwaus, arwio; - (af mantal) manttaalin enennys.

Uppskattningslängd

arwausluettelo.

Uppskattningsvärde

arwaushinta.

Uppskjuta

lykätä l. jättää toistaiseksi, lykätä.

Uppskof

lykkäys, toistaiseksi=lykkäys; saken tål ej u., asia ei siedä wiiwytystä; utan u., wiipymättä.

Uppskofsbeslut

lykkäyspäätös.

Uppskrifningsräkning

panotili; upp- och afskrifningsräkning, pano= ja ottotili.

Uppstad

maakaupunki.

Uppställa

asettaa.

Uppsyningsman

katsontamies.

Uppsåt

aikomus, aie; af u., med u., tahallansa; af ondt u., pahasta aikomuksesta.

Uppsåtlig

tahallinen, aikeellinen.

Uppsåtligen

tahallisesti, tahallansa.

Uppsäga

ulossanoa, irtisanoa; u. ett lån, ulossanoa laina; u. tjenst, sanoa palweluksesta irti.

Uppsägning

ulossanominen, irtisanonta.

Uppsägningstid

ulossanomis= l. irtisanomisaika.

Uppsätta

(skriftligen affatta) tehdä, laatia, kirjoittaa.

Upptaga

; u. åker, äng, raiwata l. tehdä peltoa, niittyä; u. ett hemman från ödesmål, ottaa talo autiosta; u. ett lån, ottaa l. tehdä laina; u. ett mål, ottaa asia käyteltäwäksi; u. till pröfning och afgörande, ottaa tutkittawaksi ja päätettäwäksi; lösegendomen upptogs till 1,000 mark, irtaimisto otettiin l. arwattiin 1,000 markaksi; i förordningen upptagna brott, asetuksessa mainitut rikokset.

Uppte

näyttää, tuoda l. antaa esiin.

Uppteckna

kirjoittaa, panna kirjaan, merkitä.

Uppteckning

kirjoitus, kirjaanpano.

Upptäcka

saattaa ilmi; u-s, tulla ilmi.

Urarfva

; göra sig u., luopua perinnöstä, luowuttaa perintö.

Urarfvaansökning

perinnönluowutus=hakemus.?

Urarfvaförmon

perinnönluowutus=etu.

Urarfvagörelse

perinnönluowutus.

Urarfvamål

perinnönluowutus=asia.

Urbota

sakolla sowittamaton.

Urfjäll

ulkoalue.

Urkund

peruskirja; todistuskappale.

Urminnes

ylimuistoinen.

Urskilja

; rätten bör u., oikeuden pitää tutkia; som förr urskils, niin kuin edelläpäin on säädetty.

Urskog

aarniometsä.

Ursprungsbevis

alkuperä=todistus.

Ursäkt

puolustus, syy; (hinder) este.

Urtima

wäliaikainen, wäli=; u. landtdag, wäliaikaiset waltiopäiwät; u. ting, wälikäräjät.

Urtjufva

; göra sig u., puhdistaa itsensä warkaudesta.

Urtjufvaed

puhdistuswala warkaudesta.

Utanordna

määrätä maksettawaksi.

Utanordning

maksumääräys.

Utarrendera

antaa arennille l. wuokralle.

Utbalansera

se Balansera.

Utbetala

maksaa, maksaa ulos.

Utbetalning

ulosmaksu, maksu.

Utbjuda

tarjota.

Utblåsa

; u. landtdag, julistaa waltiopäiwät alkaneiksi.

Utborga

myydä l. antaa welaksi.

Utbryta

lohkaista.

Utbrytning

lohkaisu, lohkaiseminen.

Utbyskatt

siirtotalo.

Utbyta

waihtaa.

Utdelning

(i konkurs) jako=osa, osuus.

Utdrag

ote; i u., otteena.

Utdöma

tuomita kelpaamattomaksi; (döma att betalas) tuomita ulos l. maksettawaksi.

Ute

; tiden är u., aika on ohitse.

Uteblifva

jäädä pois l. tulematta; u. med sin förklaring, jättää wastauksensa antamatta.

Utegor

ulkotilukset.

Utelöpande

liikkeessä olewa.

Uteslutande

(adj.) yksinomainen; (subst.) ulos= l. poissulkeminen; med andras u., muita ulossulkemalla.

Utestå

olla suorittamatta l. maksamatta; u-ende, suorittamaton, maksamaton.

Utevaro

poissa=olo.

Utevaroböter

poissaolo=sakko, huuto=sakko.?

Utfallsdike

wiemäri, waltaoja.

Utflytta

muuttaa ulos, muuttaa.

Utflyttningskostnad

ulosmuutto=kustannus.

Utforska

tiedustella.

Utfärda

antaa ulos, antaa; u. en förordning, antaa asetus.

Utfästa

määrätä, luwata; u. sig, sitoutua.

Utföra

(verkställa) toimittaa; - u. ett mål, ajaa asia; u. sin sak, ajaa asiansa.

Utförsel

uloswienti, wienti.

Utgift

meno, makso; u-er utom stat, maksot yli tulo= ja menosäännön.

Utgiftsförslag

menoarwio.

Utgiftspost

menoerä.

Utgiftsstat

menosääntö.

Utgifva

ulosantaa, antaa.

Utgå

; böterna u., sakko suoritetaan, sakko otetaan; pensionen u-r, pensioni maksetaan; räntor u., werot suoritetaan; medlen anslås att u., rahat määrätään maksettawiksi l. menewiksi.

Utgång

loppu, päätös; vid denna u. af saken, asian näin päättyessä l. päättyen.

Utgöra

tehdä, suorittaa.

Utholme

ulkosaari.

Uthus

ulkohuone.

Uthändiga

antaa ulos.

Utjord

ulkopalsta, ulkotilusta.

Utklarera

klareerata (ulos).

Utkreditera

antaa l. myydä welaksi.

Utkräfva

waatia, welkoa.

Utlaga

ulosteko, makso.

Utlotta

arpoa.

Utlysa

kuuluttaa.

Utlåna

antaa lainaksi, lainata.

Utlåta sig

antaa lause, lausua.

Utlåtande

lausunto.

Utländing

ulkomaalainen.

Utländsk

ulkomainen, ulkomaan.

Utlösa

lunastaa irti l. pois.

Utlösen

lunastus, lunastushinta.

Utmark

takamaa.

Utminutera

myydä wähittäin.

Utminutering

wähittäin=myyminen, wähittäismyynti.

Utmål

kaiwospiiri.

Utmärkelsetecken

kunniamerkki.

Utmäta

ulosottaa.

Utmätning

ulosotto.

Utmätningsbevis

ulosotto=todistus.

Utmätningsförsök

ulosotto=yritys.

Utmätningsgill

ulosotto=woimainen.

Utmätningsorder

ulosotto=käsky.

Utmätningsvis

ulosoton kautta.

Utmätningsväg

; i u., ulosotto=toimin l. =toimella.

Utnämna

nimittää.

Utnämning

nimitys, wirkaannimitys.

Utomskärs

saariston ulkopuolella.

Utpricka

(farled) wiitoittaa.

Utprångla

(falskt mynt) kaupitella (wäärää rahaa).

Utpåla

paaluttaa.

Utreda

selwittää; - (bevisa) saattaa toteen; i sakens utredda skick, koska asia on tarpeeksi selwitetty.

Utredning

selwitys; - (utrustning) warustaminen, warustus.

Utredningsman

selwitysmies.

Utredningspersedel

warustuskappale.

Utreqvidera

(om fångar) waatia tuotawaksi.

Utridare

käskynajaja.

Utrop

(auktion) huutokauppa.

Uträkning

lasku.

Utsaga

puhe, kertomus.

Utse

walita, määrätä.

Utskifte

ulkopalsta.

Utskott

waliokunta; förstärkt u., lisätty w.

Utskottsbetänkande

waliokunnan=mietintö.

Utskrifva

kirjoittaa ulos; päästää.

Utskyld

ulosteko; personel u., hengeltä suoritettawa u., henkiwero.

Utskänkning

anniskelu.

Utslag

päätös; fälla u., antaa p.; u. på besvär, p. walitukseen.

Utsockne

ulkopitäjän.

Utstaka

(linier, råer) paaluttaa; (väg) wiitoittaa.

Utstakningsbevis

paalutustodistus.

Utstå

kärsiä; efter utståndet straff, kärsittyänsä rangaistuksen.?

Utställa

asettaa, panna; u. vexel på ngn, asettaa wekseli jkun maksettawaksi; u. till förklaring, määrätä wastattawaksi; u. föremål, panna esineitä näytteille.

Utställare

asettaja, antaja.

Utstämpla

hakattawaksi leimata; leimata.

Utsyna

(skog) katsoa l. määrätä hakattawaksi; (plats) katsoa.

Utsätta

määrätä, panna määrä; u. ansvar, määrätä edeswastaus; utsatt tid, määrätty aika, määräaika; u. foster, panna sikiö surmille l. ulos.

Utsöka

hakea ulos.

Utsökning

welan haku, uloshakemus.

Utsökningsbalk

ulosottokaari (U.K.).

Utsökningsmål, -ärende

uloshakemusasia.

Uttaxera

taksoittaa maksettawaksi.

Utverka

hankkia.

Utöfning

harjoitus, toimittaminen, käyttäminen; vid u-en af sitt embete, wirkansa toimittaessaan.

Utöfva

harjoittaa, toimittaa, käyttää; u. yrke, harjoittaa ammattia; u. valrätt, käyttää waalioikeutta.[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]