Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto


[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]

V

Vaccination

rokotus, rokonpano.

Vaccinator

rokottaja, rokonpanija.

Vaccindepot

rokkoaineen=warasto.

Vaccinera

rokottaa.

Vad

(vädjande) weto, wetominen; erlägga vad, maksaa wetoraha, wetoa, wedota; förbehålla v., pidättää weto jklle; öfvergifva v., luopua wedosta.

Vadebevis

wetotodistus.

Vadepenningar

wetoraha.

Vadetalan

wetokanne.

Vadetid

wetoaika.

Vadeväg

; i v., wetomalla, wedon kautta.

Vakans

wakanssi; awoin paikka l. wirka; - aukiolo.

Vakansafgift

wakanssimakso.

Vakansbesparing

wakanssisäästö.

Vakant

awoin, auki.

Vakt

wartija, wahti; stå på v., olla wahdissa; - wahdisto.

Vakthållning

wahdinpito, wartioiminen.

Vaktkarl

wahtimies.

Vaktmästare

wahtimestari.

Vakttjenst

wahtipalwelus.

Val

waali, walinta.

Valakt, -förrättning

waalinpito, waalitoimitus.

Valbar

waaliinkelpaawa, walinnanalainen.

Valberättigad

waaliwaltainen.

Valdistrikt, -krets

waalipiiri.

Valförrättare

waalintoimittaja.

Vallgång

paimentaminen.

Vallängd

waaliluettelo.

Valman

walitsija.

Valordning

waalijärjestys, waalisääntö.

Valrätt

waalioikeus.

Valsedel

waalilippu.

Valsätt

waalitapa.

Valuta

arwoaine, arwo; v. bekommen, arwo saatu; metallisk v., metallinen arwoaine.

Valör

arwo, arwomäärä.

Vanart

pahantapaisuus, paha tapa.

Vanartig

pahantapainen.

Vandel

elämä, käytös; - handel och v., kauppa ja waihto.

Vanfräjd

paha maine.

Vanfräjdad

pahamaineinen.

Vanför

wiallinen, saattamaton.

Vangömma

huolimattomuus, huono hoito.

Vanheder, -ära

häpeä, epäkunnia.

Vanhederlig

häpeällinen.

Vanhäfd

rappio, rappeus, huono ruokko.

Vanhäfda

laskea rappiolle, pitää huonossa ruokossa.

Vanrykt, vanvård

huono hoito, hoidon puute.

Vansinnig, vanvettig

mielipuoli, heikkomielinen.

Vanvördig

epäkunnioittawa, ylenkatseellinen.

Vanvördnad

epäkunnioitus, ylenkatse.

Vapen

ase; - waakuna.

Vapenför

asekuntoinen.

Vargering

warawäestö.

Vaska

huuhtoa.

Vaskeri, vaskverk

huuhtamo.

Vattendrag

wesijakso, wedet.

Vattenledning

wedenjohto.

Vattenstånd

wedenkorkeus; vid högt, lågt v., weden korkealla, matalalla ollessa.

Vattenverk

wesilaitos.

Vattunöd

wedenhätä.

Vederböra

; dem det vederbör, joihin se koskee; såsom vederbort, niin kuin olisi pitänyt.

Vederbörande, -börlig

asianomainen, asianmukainen.

Vederbörligen

asianmukaisesti.

Vederdeloman

wastapuoli, riitamies.

Vederfaras

; honom vederfares rättvisa, hänelle tehdään oikeutta.

Vedergällning

palkinto, palkka.

Vederhäftig

täysiwarainen, kelwollinen.

Vederhäftighet

täysiwaraisuus, kelwollisuus; till v-en styrkt borgen, kelwolliseksi todistettu takaus.

Vederhäftighetsbevis, -intyg

täysiwaraisuuden todistus.

Vederlag

wastike.

Vederlike

wertainen.

Vederlägga

näyttää wääräksi, kumota.

Vedermäle

tunnustodiste.

Vederpart

wastapuoli, riitamies.

Vehikel

saattokirje.

Verificera

todistaa oikeaksi.

Verifikat, verifikation

todiste.

Verk

(inrättning) laitos; - (embetsverk) wirkakunta, wirasto.

Verkan

waikutus.

Verkmästare

työmestari.

Verkställa

panna toimeen, panna täytäntöön.

Verkställighet

toimeenpano l. =paneminen, täytäntö, täytäntöönpano; befordra till v., saattaa toimeen l. toimeen pantawaksi; gånge i v., pantakoon toimeen; i afseende å v., toimeen pantawaksi.

Verkställighetsåtgärd

täytäntötoimi.

Verldslig

maallinen.

Vetande

; emot bättre v., wastoin parempaa tietoa; - mindre v., wähämielinen.

Veterinär, veterinärläkare

eläinlääkäri.

Veterlig

tiettäwä, tietty; göra v-t, tehdä tiettäwäksi.

Vett

; med v. och vilja, tieten taiten.

Vettare

(vid rå) johtokiwi.

Vexel

wekseli; draga, utfärda v. på ngn, asettaa wekseli jkun maksettawaksi; sola v., soolawekseli, yksinäiswekseli; duplett v., kaksoisw.; prima, secunda v., ensimäinen, toinen w.; egen, proprie v., ominainen w.; v. till egna order, w. omalle itsellensä; trasserad v., trasseerattu l. jkun muun maksettawa w.; domicilierad v., domisilieerattu w. (w. maksettawa muussa paikassa, kuin missä maksaja asuu); återgången v., återgångsv., paluutettu w.; löpande v., käypä l. kulkewa w.; prokura v., prokuura w. (waltuuskirjalla toisen puolesta asetettu w.); protesterad v., protestattu w.; - (jernvägs) waihde.

Vexelbetalare

wekselinmaksaja.

Vexelgifvare, -utställare

wekselinasettaja.

Vexelgodkännare

wekselinhywäksyjä, akseptantti.

Vexelgäldenär

wekselinwelallinen.

Vexelinnehafvare

wekselinhaltija.

Vexelkassör

waihtokassööri.

Vexelkontor

waihtokonttori.

Vexelkraft

wekselinwoima.

Vexelkurs

wekselikurssi.

Vexelmål

wekseliasia.

Vexelprotest

wekseliprotesti.

Vexelrätt

wekselioikeus l. =woima.

Vexelslut

wekselinkauppa.

Vexelstadga

wekseliasetus l. =sääntö.

Vexeltagare

wekselinsaaja.

Vexla

waihettaa, waihtaa.

Vice

wara=, sijais=, nimi=, apulais=.

Viderboende

osatalokas.

Viderboenderätt

osatalokkaan=oikeus.

Vidfoga

liittää (jhkn), panna oheen; v-d, ohellinen, oheen pantu.

Vidgå

myöntää, tunnustaa.

Vidimera

todistaa yhtäpitäwäksi l. oikeaksi.

Vidkännas

tuntea omakseen; myöntää, tunnustaa; - kärsiä.

Vidmakthålla

pitää woimassa l. kunnossa.

Vidskepelse

taikausko.

Vidtaga

ruweta, ryhtyä, alkaa.

Viga

wihkiä.

Vigilansbref

walwomuskirje.

Vigsel

wihkiminen; fullkomna äktenskap med v., päättää awioliitto wihkimisellä.

Vigt

paino.

Vika

luopua, wäistyä, paeta.

Vikariat

wirkasijaisuus, sijaisuus.

Vikarie

wirkasijainen, sijainen.

Vikariera

olla jkun sijaisena l. wirkasijaisena; v-nde, sijais=.

Viktualier

ruokatawara.

Vild

(om husdjur) hullu; - v-a djur, metsän pedot.

Vildbråd

otus.

Vilja

tahto, aikomus; i en v. och gerning, yhdessä aikomuksessa ja teossa; yttersta v., wiimeinen tahto.

Viljadråp

tahallinen tappo.

Viljagerning

tahallinen teko.

Vilkor

ehto; - (förmögenhetsomständigheter) warat, warallisuuden tila; stånd och v., sääty ja tila.

Vilkorlig

ehdollinen, ehdonalainen.

Villfarelse

harhaus.

Villomening, -lära, -sats

harhaoppi.

Vinna

woittaa; - (ernå) saada, saawuttaa.

Vinst

woitto; på v. och förlust, woiton ja wahingon ehdolla.

Visa

näyttää todeksi l. toteen, näyttää.

Visare

(vid rårösen) johtokiwi.

Visitation

tutkistelu; - (å fartyg m.m.) etsintö.

Visitera

tutkistella; pitää l. toimittaa etsintöä.

Viss

määrätty, wissi; v. man, nimitetty mies; på v. tid, määräajaksi.

Visso

; till yttermera v., paremmaksi l. enemmäksi wakuudeksi.

Vistelsebiljett

olokirja.

Visthus

ruoka=aitta.

Vita

; med ed v., walalla wahwistaa l. wakuuttaa.

Vite, vitesbot

uhkasakko; förfallen till v., uhkasakkoon wikapää; vid v., uhkasakon haastolla.

Vitesdom

uhkatuomio.

Vitesförbud

uhkakielto.

Vitsord

arwolause; - (bevisande kraft) todistuswoima; - (bestämmande rätt) walta.

Vitsorda

(bedöma) arwostella; - (bekräfta) todistaa.

Vittna

todistaa, olla todistajana.

Vittne

todistaja, wierasmies.

Vittnesarvode

todistajanpalkkio.

Vittnesbär, vittnesgill

todistajaksi kelpaawa; vara v., kelwata todistajaksi.

Vittnesbörd

todistus, wirkatodistus.

Vittnesed

todistajanwala.

Vittnesförhör

todistajain kuulustus; under v-et, todistajia kuulustettaessa.

Vittnesmål

todistus.

Volontär

tarjokas.

Votera

äännöstää.

Votering

äännöstys.

Votum

ääni; v. decisivum, ratkaisewa ääni; gifva sitt v., sanoa l. lausua mielensä, antaa lausuntonsa.

Vrak

haaksihylky.

Vredesmod

; i v., wihoissaan, wihapäissä.

Vråk

(i is) railo.

Vrång, vrångvis

wäärä, nurja.

Vrångoed

puhtaan tunnon wala.

Vräka

(afhysa) häätää, ajaa pois.

Vränga

wäännellä, wääristellä.

Våda

tapaturma; af v., tapaturmassa; - (fara) waara.

Vådabot

tapaturma=sakko.

Vådadråp

tapaturma=tappo.

Vådaed

tapaturma=wala.

Vådagerning

tapaturma=teko.

Vådeld

tulipalo.

Vådlig

tapaturmainen; (farlig) waarallinen.

Våghus

waakahuone.

Vågmästare

waakamestari; v. för ingående, utgående expeditionen, w. tulo=, menowarain toimitusta warten.

Vågpenningar

waakaraha.

Våld

wäkiwalta; med v., wäkisin, wäkiwallalla; - (befogenhet) walta; hafve v., olkoon walta.

Våldföra

; v. sig på ngn, tehdä wäkiwaltaa jklle.

Våldsam

wäkiwaltainen.

Våldsgerning, -verkan

wäkiwalta, wäkiwaltainen teko.

Våldsverkare

wäkiwallan=tekijä.

Våldtaga

wäkisin maata.

Våldtagning, -tägt

wäkisinmakaaminen.

Vålla

waromattomuuden=syystä saada aikaan; - waikuttaa, saattaa aikaan; A. har vållat l. varit vållande till O-s död, A. on waromattomuuden=syystä saanut aikaan O-n kuoleman; v. skada, tuottaa wahinkoa; uppehåll, som derigenom v-s, sen kautta tulewa wiiwytys.?

Vållande

a., waromattomuudensyy; - waikutus; groft v., törkeä waromattomuudensyy; ringare v., wähempi waromattomuudensyy.

Vård

hoito; under egen v., omassa hallussansa.

Vårda

hoitaa; - v. sig om ngt, pitää huolta jstkn.

Vårdnad

huolenpito; ligger å ngns v., on jkun huolenpidossa, jkun on huoli pidettäwä.

Vårdslöshet

huolimattomuus; grof v., törkeä h.

Vårdtecken

(sjöl.) tunnusmerkki.

Väcka

; v. rättegång, nostaa l. alkaa riita; v. fråga, nostaa kysymys; sentida väckt, myöhään tehty, myöhäinen; v. vak å isen, hakata jäähän awanto.

Vädja

maksaa wetoraha, wedota, wetoa; v-dt mål, wetoasia, wedottu asia.

Vädjande

wetooja.

Vägafrid

tierauha.

Vägasyn

tienkatselmus.

Vägbyggnad

tienteko l. =rakentaminen; v. och -underhåll, tien rakentaminen ja korjuu.

Vägbyggnadslag

tienteko=lahko.

Vägbyggnadsskyldig

tienteko=welwollinen.

Vägfarande

matkustawainen.

Vägfyllningsämne

tientäyte.

Väggfast

seinässä kiinni olewa, seinään kiinnitetty; v., inbygdt och inmuradt, seinään kiinnitetty, kiinni rakennettu ja kiinni muurattu.

Väglagning

tienkorjaus.

Väglott

tieosa.

Väglottsegare

tieosakas.

Vägnar

; på embetets v., wiran puolesta.

Väg- och brobyggnad

teiden ja siltain rakentaminen.

Väg- och vattenkommunikation

tie= ja wesikulku=laitos.

Vägra

kieltää, kieltäytyä.

Vägran

kieltämys.

Vägrödjning

tienraiwaus.

Vägskifte

tienjako.

Vägvisare

tienopas; (vägtecken) tienosotin.

Väja

; v. skadan, karttaa wahinkoa.

Väktare

wartija.

Väld

puoltawaisuus; utan v., puoltamatta.

Välfräjdad

hywämaineinen.

Välfången

rehellisesti saatu.

Välfärd

menestys.

Välgörenhetsanstalt, -inrättning

armeliaisuuslaitos.

Välja

walita.

Välkänd

hywäksi tunnettu.

Välloflig

; v-a borgareståndet, hywäarwoinen porwarissääty.

Välstånd

warallisuus.

Väpna

; med v-d hand, ase kädessä.

Värde

arwo; detta faller, stiger i v., tämän arwo alenee, nousee.

Värdemätare

arwomitta.

Värdepapper

arwopaperi.

Värdera

arwata, arwioida.

Värdering

arwaus, arwio; vid v-en, arwattaessa.

Värderingsinstrument

arwiokirja.

Värderingsman

arwiomies.

Värderingspris, värdi

arwaushinta.

Värdighet

arwo.

Värdshus

rawintola.

Värfning

(sotamiehen) pestaus.

Värfva

pestata (sotamieheksi); - v. röster, kerätä ääniä.

Värja

puolustaa, suojella, v. fånge, puolustaa wankia; v. köp, wastata kauppa; v. sig med ed, puhdistaa itsensä walalla.

Värjemålsed

puhdistuswala.

Värjo

; han har det i sin v., se on hänen hallussansa.

Värn

turwa, suojeleminen.

Värna

suojella, turwata.

Värneman

nostomies.

Värnepligt

asewelwollisuus; underkastad v., asewelwollisuuden alainen.

Värnepligtig

asewelwollinen.

Värnepligtslag

asewelwollisuus=laki.

Värnlös

turwaton.

Växt

kaswu.[ Alkulause A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö ]