Sukututkimus-webinaarit

Seura järjestää yhteistyössä sukututkimusopettaja Ritva Sampion (Sukututkimustoimisto oy) ja Snellman-kesäyliopiston kanssa sukututkimus-webinaareja. Kou­lu­tukset to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua. Syksyllä 2018 järjestetään seuraavat webinaarit:

 

Sukututkimustiedot kirjaksi

Aika maa­nan­tai­sin 17.9., 29.10. ja 26.11.2018 klo 17.30-19.00  (6h)

Si­säl­löt

Kou­lut­ta­ja Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Hin­ta 55 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 10.9.2018 men­nes­sä Snellman-kesäyliopiston kautta.

 

Sukututkimuksen lähdemerkinnät, SukuJutut, Gramps ja Suomi-tietokanta

Aika tiis­tai­sin 2.10.-16.10.2018 klo 17.30-19.00 (6h)

Suku­tut­ki­mus­ta on teh­ty Suo­mes­sa jo yli 350 vuot­ta. Ai­em­min piir­ret­tiin suku­pui­ta ja kaa­vi­oi­ta kä­sin, mut­ta ny­ky­ään suku­tut­ki­jat käyt­tä­vät eri­lai­sia oh­jel­mia tie­to­jen hal­lin­noin­tiin ja tu­los­ten esit­tä­mi­seen.  Läh­de­mer­kin­tö­jen käyt­tö aut­taa mui­ta suku­tut­ki­joi­ta löy­tä­mään tie­dot myös alku­pe­räi­sis­tä läh­teis­tä ja nii­den mer­kit­se­mis­ta­poi­hin pu­reu­dum­me täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa.

Si­säl­löt

  • Suku­Ju­tut-oh­jel­ma on yksi suo­ma­lais­ten suo­si­tuim­mis­ta käy­tös­sä ole­vis­ta oh­jel­mis­ta ja täs­sä we­bi­naa­ris­sa käym­me läpi sen hyö­dyn­tä­mi­ses­sä muun mu­as­sa suku­kir­jo­jen te­ke­mi­ses­sä. Pe­reh­dym­me myös ged­com-tie­dos­ton te­ke­mi­seen.
  • Gramps on ver­kos­ta il­mai­sek­si la­dat­ta­vis­sa ole­va hy­vin moni­puo­li­nen oh­jel­ma. Suo­men Suku­tut­ki­mus­seu­ra on va­lin­nut sen käyt­töön­sä Suo­mi-tie­to­kan­nan tal­len­ta­mi­seen. Verk­ko­kurs­sil­la saat neu­vo­ja Gramp­sin la­taa­mi­ses­ta, käy­tös­tä omien tut­ki­mus­ten tal­len­ta­mi­ses­sa ja eri­lais­ten tu­los­ten te­ke­mi­ses­sä. Sa­mal­la tu­tus­tum­me Suo­men Suku­tut­ki­mus­seu­ran Suo­mi-tie­to­kan­taan.

Kou­lut­ta­ja Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy


Henkikirjojen käyttö sukututkimuksessa

Aika: maa­nan­tai­sin 5.-19.11.2018 klo 17.30-19.00

Suku­tut­ki­mus­ta teh­dään usein kir­kon­kir­jois­ta, mut­ta jos kir­kon­kir­jat ovat tu­hou­tu­neet tai nii­tä ei ole käy­tet­tä­vis­sä esi­mer­kik­si ra­joi­tus­ten vuok­si, niin hen­ki­kir­jois­ta on usein iso apu su­vun his­to­ri­an sel­vit­tä­mi­ses­sä. 100-vuot­ta nuo­rem­pien hen­ki­kir­jo­jen käyt­töön tar­vi­taan lupa ja nii­tä on jo digi­ku­vat­tu­na Kan­sal­lis­ar­kis­ton Di­gi­taa­li­ar­kis­tos­sa esi­mer­kik­si 1970-lu­vul­ta. Ne ovat käy­tös­sä Kan­sal­lis­ar­kis­ton eri toi­mi­pis­teis­sä ja we­bi­naa­ris­sa pe­reh­dym­me lu­pien han­kin­taan. Hen­ki­kir­jo­ja on teh­ty ve­ro­tuk­sel­li­sis­ta syis­tä vuo­des­ta 1634 al­ka­en ja 100-vuot­ta van­hem­pia digi­ku­vat­tu­ja hen­ki­kir­jo­ja on käy­tet­tä­vis­sä va­paas­ti in­ter­ne­tis­sä.

Kurs­sil­la käym­me läpi hen­ki­kir­jo­jen ra­ken­net­ta 1600-, 1700-, 1800- ja 1900-lu­vuil­la, tul­kit­sem­me käsi­a­lo­ja ja tu­tus­tum­me esi­merk­kien avul­la nii­den käyt­töön suku­tut­ki­muk­ses­sa ja ti­lo­jen his­to­ri­an sel­vit­tä­mi­ses­sä. Kurs­si­lai­set saa­vat käyt­töön­sä myös Suo­men Suku­his­to­ri­al­li­sen yh­dis­tyk­sen jä­sen­tun­nuk­set, joil­la pää­see tut­ki­maan jä­sen­si­vu­jen ai­neis­to­ja.

Kou­lut­ta­ja: Rit­va Sam­pio, am­mat­ti­suku­tut­ki­ja,  suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Hin­ta: 55 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 29.10.2018 men­nes­sä Snellman-kesäyliopiston kautta.

 

DNA-tulosten käyttö sukututkimuksessa, jatkokurssi

Aika tiis­tai­sin 20.11. ja 27.11.2018 klo 17.30-19.00

DNA-tes­tien tu­lok­se­si ovat saa­pu­neet. Mi­ten näi­tä tu­lok­sia tul­ki­taan ja mitä tie­toa niis­tä voi saa­da suku­tut­ki­muk­seen? Tar­vi­taan­ko lisä­tes­te­jä ja mil­lai­sia tes­te­jä? Mi­ten yllä­pi­dän si­vus­ton tie­to­ja? Näi­hin ja mo­niin mui­hin ky­sy­myk­siin saat vas­tauk­sen DNA-tu­los­ten käyt­tö suku­tut­ki­muk­ses­sa -kurs­sil­ta ja jat­kat tut­ki­mus­ta­si ge­neet­ti­sen suku­tut­ki­muk­sen kieh­to­vas­sa maa­il­mas­sa.

Sisäl­löt

  • Pe­rus­tie­to­jen hal­lin­ta hel­pot­taa omak­su­maan ge­neet­ti­sen suku­tut­ki­muk­sen eri­tyis­piir­tei­tä, jo­ten ker­taam­me ly­hy­es­ti, mitä ge­neet­ti­nen suku­tut­ki­mus on.
  • Isä­lin­jan, Y-DNA- tes­tien tu­lok­set, nii­den tul­kin­taa ja lisä­tes­tien va­lin­ta. Y-DNA -pro­jek­tien esit­te­ly.
  • Äiti­lin­jan, mtDNA -tes­tien tu­lok­set, nii­den tul­kin­taa ja eri­tyis­piir­tei­tä.
DNA-tulosten käyttö sukututkimuksessa, jatkokurssi
  • Serk­ku­tes­teis­tä Fa­mi­ly Fin­der, joka si­säl­tää au­to­so­maa­li ja X-DNA -tes­tit, tar­jo­aa mo­nen­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia su­ku­lai­suu­den sel­vit­tä­mi­sek­si. Tu­tus­tum­me Fa­mi­ly Fin­der’in käyt­töön.
  • Oman si­vus­ton yllä­pito on ensi­ar­voi­sen tär­ke­ä­tä, jot­ta DNA-tu­lok­sis­ta voi saa­da mah­dol­li­sim­man pal­jon tie­toa. Kurs­sil­la kä­si­tel­lään omien tie­to­jen yllä­pi­toa ja tie­to­suo­jaa.

Kou­lut­ta­jat Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy, Riik­ka Pii­ro­nen, suku­tut­ki­mus­kou­lut­ta­ja

Hin­ta 65 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 13.11.2018 men­nes­sä Snellman-kesäyliopiston kautta.

Tiedekirja mainos 2016 (Tiedekirjan mainos 180px.png)