Laki nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa


N:o 301/1934

Laki

nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa.

Annettu Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 1934.

------------------

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

1 §.

Jos joku tahtoo muuttaa kirkonkirjaan tai siviilirekisteriin merkityn ruotsin- tai vieraskielisen sukunimensä suomenkieliseksi taikka suomen- tai vieraskielisen nimensä ruotsinkieliseksi ja antaa sitä koskevan hakemuksen maaherralle ennen vuoden 1936 loppua, olkoon hän vapautettu 23 päivänä joulukuuta 1920 sukunimestä annetun lain 11 §:ssä määrätystä maaherran antaman hyväksymisen kuuluttamisesta virallisessa lehdessä. Tällaiseen hakemukseen älköön myöskään sovellettako, mitä edellä sanottuna päivänä sukunimestä annetun asetuksen 6 §:ssä on säädetty hakemuksen kuuluttamisesta virallisessa lehdessä ja määräajasta muistutuksen tekemistä varten, vaan ottakoon maaherra hakemuksen viipymättä ratkaistavakseen. Maaherran hakemukseen antamasta päätöksestä älköön perittäkö mitään maksua.

2 §.

Tässä laissa tarkoitettujen hakemusten käsittelystä olkoon muuten voimassa, mitä 23 päivänä joulukuuta 1920 sukunimestä annetussa laissa ja samana päivänä sukunimestä annetussa asetuksessa on säädetty.

3 §.

Tarkemmat määräykset tämän lain toimeenpanosta annetaan asetuksella.

Helsingissä, 5 päivänä heinäkuuta 1934.

Tasavallan Presidentti
P. E. SVINHUFVUD

Oikeusministeri Eric J. Serlachius