Asetus avioliittolain ja sen voimaanpanosta annetun lain soveltamisesta


N:o 368/1929

Asetus

avioliittolain ja sen voimaanpanosta annetun lain soveltamisesta.

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1929.

------------------

Avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 16 §:n nojalla säädetään täten, oikeusministerin esittelystä, seuraavaa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30 §.

Kun avioliitto on tuomiolla purettu tai vihkiminen julistettu mitättömäksi, on sen oikeuden, joka viimeksi on asiaa käsitellyt, niin pian kuin tämä voi tapahtua toimitettava siitä ilmoitus sille rekisteriviranomaiselle, jonka kirjoihin puoliso on merkitty.

Jos vaimolla, sen mukaan kuin avioliittolain 84 §:ssä säädetään, on oikeus edelleen käyttää miehen nimeä, on siitä samalla ilmoitettava.

Jos oikeus on avioliittolain 70 §:n 2 momentin nojalla määrännyt, että puoliso ei saa mennä uuteen avioliittoon, ennen kuin vuosi on kulunut aikaisemman avioliiton purkautumisesta, ilmoittakoon siitäkin rekisteriviranomaiselle.

Jos on syytä olettaa, että tässä mainitussa asiassa annettu tuomio ei ole lopullinen, tulee oikeuden hankkia selvyys, onko muutosta haettu.

Hovioikeuden tuomio tai päätös, jossa avioliiton purkamista koskeva kanne on hyväksytty, on viipymättä annettava tiedoksi alioikeuden viralliselle syyttäjälle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

35 §.

Rekisteri- sekä kuulutus- ja vihkimisviranomaisten tulee niiden ilmoitusten nojalla, joita tämän asetuksen mukaan saavat, tehdä kirjoihinsa asianomaiset merkinnät.

Kun rekisteriviranomaiselle on saapunut ilmoitus avioliiton purkamisesta, on naiselle rekisteriin merkittävä se sukunimi, mikä hänellä oli naimattomana ollessaan, ellei myöskin ole ilmoitettu, että hän edelleen tulee käyttämään miehen nimeä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tämä laki tulee voimaan tammikuun 1 päivänä 1930.

Helsingissä, marraskuun 22 päivänä 1929.

Tasavallan Presidentti
LAURI KR. RELANDER

Oikeusministeri El. Kaila