Asetus nimiasetuksen muuttamisesta


N:o 597/1999

Asetus

nimiasetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1999

------------------

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun nimiasetuksen (254/1991) 4 §:n 2 momentti, 5 §, 6 §:n 1 momentin 6 kohta ja 2 momentti, 7 §:n 1 momentti, 8 § ja 10 §,
sellaisena kuin niistä on 6 §:n 1 momentin 6 kohta asetuksessa 222/1997, sekä
lisätään 6 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 222/1997, uusi 7 kohta seuraavasti:

4 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja lomakkeita saa maksutta maistraatista. Maistraatin on pidettävä lomakkeita niitä tarvitsevien saatavissa.

5 §

Hakemukseen, joka koskee nimilain 15 §:ssä tarkoitettua sukunimen muuttamista tai nimilain 32 d §:ssä tarkoitettua etunimen muuttamista, on liitettävä asian ratkaisemista varten tarpeelliset selvitykset.

6 §

Nimilain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua nimilautakunnan lausuntoa ei pyydetä, jos hakemus koskee:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) hakijan sukunimen muuttamista sukunimeksi, joka hänen isovanhemmallaan viimeksi oli naimattomana ollessaan;

7) hakijan etunimen muuttamista etunimeksi, joka hänellä on ollut aikaisemmin.

Maistraatti voi kuitenkin pyytää nimilautakunnan lausunnon 1 momentissa tarkoitetusta hakemuksesta, jos se katsoo, että siihen on erityinen syy. Lausuntopyynnössä on ilmoitettava tämä syy.

7 §

Saatuaan nimilautakunnan lausunnon sukunimen muuttamista koskevasta hakemuksesta maistraatin on viipymättä toimitettava nimilain 18 §:ssä tarkoitettu tiedotus viralliseen lehteen julkaistavaksi. Tiedotuksessa on kehotettava jokaista, jolla nimilain 19 §:n mukaan on oikeus tehdä muistutus, esittämään muistutuksensa maistraatille 30 päivän kuluessa siitä, kun tiedotus on julkaistu virallisessa lehdessä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 §

Kun päätös, jolla hakemus sukunimen tai etunimen muuttamisesta on hyväksytty, on saanut lainvoiman, maistraatin on viipymättä merkittävä uusi nimi väestötietojärjestelmään. Jos päätökseen on haettu muutosta, lääninoikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden on viipymättä ilmoitettava uusi nimi väestörekisterikeskukselle. Ilmoitus tehdään väestörekisterikeskuksen vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella.

Jäljennös maistraatin, lääninoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä sukunimen tai etunimen muuttamista koskevassa asiassa on lähetettävä tiedoksi nimilautakunnalle.

10 §

Nimilain 26 §:n 3 momentissa tarkoitettu vaatimus Suomen lain soveltamisesta sukunimen määräytymiseen ja nimilain 32 e §:ssä tarkoitettu vaatimus Suomen lain soveltamisesta etunimen määräytymiseen on tehtävä ilmoittamalla Suomen lain mukainen sukunimi tai etunimi sille maistraatille, jonka virka-alueella ilmoituksen tekijällä on tai on viimeksi ollut kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta. Jos ilmoituksen tekijällä ei ole ollut kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa Suomessa, ilmoitus on tehtävä sille maistraatille, jonka virka-alueella ilmoituksen tekijällä on väestökirjanpitokunta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus voidaan antaa myös väestörekisterikeskukselle. Vieraassa valtiossa ilmoitus voidaan antaa Suomen edustustolle, jonka tulee toimittaa ilmoitus väestörekisterikeskukselle.

Suomen kansalainen, jolla sukunimen tai etunimen määräytymisen hetkellä on ollut kotipaikka vieraassa valtiossa mutta joka tämän jälkeen on muuttanut pysyvästi Suomeen, voi tehdä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vuoden kuluessa sen kalenteri vuoden päättymisestä, jonka kuluessa hänen on katsottava saaneen kotipaikan Suomessa.

------------------

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1999.

Jos sukunimen tai etunimen muuttamista koskeva hakemus on tehty ennen tämän asetuksen voimaantuloa, hakemukseen ja sen käsittelyyn sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri Johannes Koskinen